Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 13/12/2018, 09:22 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng tích cực tham gia xây dựng “Thế trận lòng dân” khu vực biên giới

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác định phải tập trung xây dựng “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới vững mạnh, làm nền tảng thực hiện tốt các mặt công tác biên phòng. Đồng thời, yêu cầu Bộ đội Biên phòng phải tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Thấm nhuần quan điểm “dựa vào dân, lấy dân làm gốc”; quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc, Bộ đội Biên phòng luôn thực hiện hiệu quả vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Cùng với triển khai toàn diện các mặt công tác, Bộ đội Biên phòng có nhiều chủ trương, giải pháp, với những mô hình cụ thể, sát thực, hiệu quả trong xây dựng “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới vững mạnh, làm nền tảng để củng cố nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong tổng thể nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Đến nay, “thế trận lòng dân” khu vực biên giới được xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Nhân dân khu vực biên giới tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương; tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng đời sống mới, ấm no, hạnh phúc và tích cực tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Hiện nay, biên giới, khu vực biên giới không chỉ là “phên giậu” mà còn là cửa ngõ để giao lưu, hội nhập, thúc đẩy sự phát triển toàn diện, vững chắc của đất nước. Vì vậy, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia có yêu cầu mới, rất cao, với những thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình thế giới, khu vực, nhất là trên Biển Đông có những diễn biến mới, phức tạp, khó dự báo. Các thế lực thù địch tăng cường thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ, với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc. Chúng lợi dụng vấn đề về dân tộc, dân chủ, nhân quyền và tôn giáo để chống phá ta quyết liệt; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm xuyên quốc gia có chiều hướng gia tăng, chưa được ngăn chặn triệt để. Trình độ, nhận thức, đời sống của một bộ phận nhân dân khu vực biên giới có mặt còn hạn chế; năng lực của cấp ủy, chính quyền cơ sở trên khu vực biên giới còn những bất cập; điều kiện công tác của Bộ đội Biên phòng còn nhiều khó khăn, v.v. Điều đó tác động trực tiếp đến chất lượng các mặt công tác biên phòng nói chung, nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân” nói riêng.

Để khắc phục tình hình trên và tiếp tục củng cố “thế trận lòng dân” khu vực biên giới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Lực lượng triển khai thực hiện hiệu quả một số nội dung, giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là nội dung, biện pháp nghiệp vụ cơ bản không thể thiếu của Bộ đội Biên phòng trong xây dựng “thế trận lòng dân”. Nội dung tuyên truyền, giáo dục tập trung làm cho nhân dân biết và hiểu rõ những vấn đề cơ bản trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vai trò, sức mạnh của nhân dân; về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trọng tâm là: Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Luật Quốc phòng, Luật Biên giới quốc gia; các nghị định, hiệp định về biên giới trên bộ, trên biển mà Việt Nam ký kết với các nước có liên quan, v.v. Đồng thời, làm rõ tầm quan trọng, nội dung “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ của các thế lực thù địch.

Qua tuyên truyền, giáo dục, vận động để các đối tượng nhận thức rõ rằng, xây dựng “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới là phát huy lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận, ý chí, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách để vươn lên trong cuộc sống và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đó cũng là sự tin tưởng vững chắc của nhân dân vùng biên giới vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước nói chung, của cấp ủy, chính quyền địa phương nói riêng; chủ động phát huy tiềm lực, sức mạnh tổng hợp, tạo cơ sở, nền tảng để củng cố nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống. Quá trình thực hiện, phải phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, phương tiện thông tin, truyền thông, hệ thống thiết chế văn hóa; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, tuyên truyền thường xuyên với tuyên truyền, giáo dục theo chủ đề, chuyên đề, v.v. Hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với nội dung, đặc điểm, nhận thức, phong tục, tập quán của nhân dân địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đặc biệt, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, v.v. Đồng thời, làm cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở khu vực biên giới thấy rõ: bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, của cả hệ thống chính trị. Muốn quản lý, bảo vệ tốt biên giới quốc gia phải dựa vào nhân dân, vì nhân dân, “nhân dân là chủ thể”, “mỗi người dân biên giới là cột mốc sống”, lực lượng vũ trang là nòng cốt, Bộ đội Biên phòng là lực lượng chuyên trách.

Thứ hai, chủ động tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện. Hiện nay, trong số hơn 5.000 thôn (bản, buôn, phum, sóc - gọi chung là thôn) khu vực biên giới, có trên 270 thôn không có đảng viên, gần 1.000 thôn chưa đủ điều kiện thành lập chi bộ. Vì thế, cấp ủy, chỉ huy Bộ đội Biên phòng các cấp phải bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có chủ trương, biện pháp củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng của tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể. Cùng với đó, tăng cường tham mưu, phối hợp, làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng; chú trọng tham gia công tác phát triển đảng viên mới. Phát huy kết quả đã đạt được1, các đơn vị cần rà soát, kiện toàn, tập huấn, nâng cao chất lượng, phát huy vai trò đội ngũ cán bộ tăng cường cho các xã biên giới trong tham mưu, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Tiếp tục tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 09-01-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và Đề án “Tăng cường sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ đội Biên phòng xuống các xã trọng điểm ở khu vực biên giới”; thực hiện có hiệu quả phong trào “kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”2.

Thứ ba, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới. Đây là giải pháp cơ bản, lâu dài, điều kiện tiên quyết để xây dựng “thế trận lòng dân” khu vực biên giới vững mạnh. Để thực hiện tốt giải pháp này, Bộ đội Biên phòng cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương những biện pháp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; đầu tư cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào khu vực biên giới. Đồng thời, tích cực tham mưu, giúp cấp ủy chính quyền địa phương, nhân dân thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, xây dựng nông thôn mới, thực hiện an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí thông qua việc xây dựng kế hoạch và trực tiếp giúp nhân dân thực hiện những mô hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các đồn Biên phòng tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Mái ấm biên cương”, xây dựng Nhà Tình nghĩa, mở lớp học xóa mù chữ,… thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, “nói cho đồng bào hiểu, làm cho đồng bào tin”; nhân rộng các mô hình do Bộ đội Biên phòng xây dựng, giúp dân phát triển kinh tế hộ gia đình đã có hiệu quả trong thực tiễn. Đồng thời, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; phối hợp với lực lượng y tế địa phương phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng và các hoạt động y tế tại khu vực biên giới; mở các lớp học tình thương, phổ cập giáo dục tiểu học; thực hiện có hiệu quả chương trình “Cứng hóa nền nhà”, “Nâng bước em tới trường”, v.v.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân thực hiện định canh, định cư, theo phương châm: “giãn dân để giữ đất”, “thu hút dân ra định cư ở khu vực biên giới”. Các đồn biên phòng tích cực tham gia xây dựng, phát triển hạ tầng, nhất là đường giao thông miền núi, đường tuần tra biên giới, các cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa và các dịch vụ thương mại, bảo đảm nhân dân có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài, yên tâm bám làng, bám bản, không còn tình trạng “đói ăn, đói chữ, đói thuốc, đói thông tin”,… giảm được nghèo, giải quyết được những khó khăn về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Thứ tư, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp với nhiệm vụ xây dựng “thế trận lòng dân dân” ở khu vực biên giới. Sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng “thế trận lòng dân” khu vực biên giới là nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang khu vực biên giới. Vì thế, các cấp ủy, chỉ huy Bộ đội Biên phòng phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương những chủ trương, giải pháp, hình thức xây dựng “thế trận lòng dân” phù hợp. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mặt công tác biên phòng, trọng tâm là công tác vận động quần chúng, bằng chương trình, kế hoạch, mô hình, tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể; lấy kết quả vận động quần chúng, xây dựng “thế trận lòng dân” để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Các cơ quan, đơn vị biên phòng thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh những nhận thức, hoạt động thiếu hiệu quả; tích cực nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong xây dựng “thế trận lòng dân” khu vực biên giới.

Nhân dân ở khu vực biên giới có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Tin ở dân, dựa vào dân, với những giải pháp trọng tâm trên, việc xây dựng “thế trận lòng dân” khu vực biên giới của Bộ đội Biên phòng sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, trực tiếp tạo cơ sở, nền tảng xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Thiếu tướng ĐỖ DANH VƯỢNG, Chính ủy Bộ đội Biên phòng

_____________

1 - Hiện tại, Bộ đội Biên phòng đã tăng cường 332 cán bộ cho các xã biên giới; giới thiệu hơn 1.440 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản.

2 - Đến nay, đã có 21/25 tỉnh biên giới đất liền tổ chức ký kết được 176 cặp cụm dân cư hai bên biên giới; trong đó, Việt Nam - Trung Quốc: 38 cặp, Việt Nam - Lào: 100 cặp, Việt Nam – Cam-pu-chia: 38 cặp.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:22 - 26/10/2020

HCMSJC55.85056.350
Hà NộiSJC55.85056.370
Đà NẵngSJC55.85056.370

Thời tiết