Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Quán triệt, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Năm, 13/04/2017, 08:39 (GMT+7)
Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác định việc quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một trọng tâm, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới.

Quán triệt chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên về thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XII), Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ ở tất cả các cấp. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn lực lượng học tập, quán triệt nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết đã xác định; qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và trách nhiệm của mọi tổ chức và từng cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng đề cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác chuẩn bị cho đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, trước hết là báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy và từng cấp ủy viên; phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh triển khai thực hiện, bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Trung tướng Phạm Huy Tập phát biểu chỉ đạo Hội nghị Kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII do Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tổ chức, ngày 21-02-2017. ( Ảnh: bienphong.com.vn)

Với thái độ nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, bám sát vào 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được Nghị quyết Trung ương 4 chỉ rõ, hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của các cấp ủy, tổ chức đảng đã nghiêm túc thảo luận, phân tích, chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và từng cấp ủy viên; gắn thực hiện Nghị quyết với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã gợi ý nội dung kiểm điểm đối với 12 tập thể, 23 cá nhân của các đảng ủy trực thuộc, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố; phân công các đảng ủy viên dự, chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục. Đồng thời, chỉ đạo bí thư, cán bộ chủ trì các cấp xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; cán bộ, đảng viên viết cam kết giữ gìn phẩm chất, đạo đức, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình vào sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, chi bộ. Quán triệt Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”, Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ phải thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; cấp trên làm gương trước cấp dưới, cán bộ làm gương trước quần chúng, tạo phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các cơ quan, đơn vị.

Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã chỉ rõ những khuyết điểm cần khắc phục. Nổi lên là, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có lúc còn thiếu nhạy bén, hiệu quả chưa cao; công tác nắm bắt tư tưởng chưa chắc, chưa kịp thời; quản lý tư tưởng cán bộ, đảng viên (trong đó có cả cán bộ chủ trì), nhất là các mối quan hệ xã hội có lúc còn chưa chặt chẽ. Trong Đảng bộ còn một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện giảm sút niềm tin, vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống, kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, ngại học tập, rèn luyện, mức độ hoàn thành nhiệm vụ thấp, v.v. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình của một số cấp ủy, tổ chức đảng có lúc, có việc còn hữu khuynh; chất lượng các mặt công tác, như: cán bộ, tổ chức, kiểm tra, giám sát có nội dung còn hạn chế, v.v. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên, trước hết thuộc về công tác lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ trì chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng đã xây dựng kế hoạch sửa chữa khuyết điểm, đề ra biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp. Thực tế cho thấy, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên (nhất là tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống) không chỉ quyết định đến uy tín cá nhân, mà còn làm cho chất lượng lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được nâng cao. Vì vậy, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một số cán bộ, đảng viên không chỉ là nội dung cơ bản, thường xuyên, mà còn là vấn đề cấp bách của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng hiện nay. Để làm được điều đó, Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trong Đảng bộ chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, kỷ luật, đạo đức, lối sống; trọng tâm là thực hiện nghiêm chương trình, nội dung giáo dục chính trị tại đơn vị theo quy định cho các đối tượng; gắn công tác này với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; tổ chức tốt phong trào Thi đua Quyết thắng, tạo môi trường lành mạnh để cán bộ, đảng viên rèn luyện, phấn đấu. Cấp ủy, người chỉ huy các cấp phải đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nói và làm theo nghị quyết của Đảng; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tạo sự ổn định vững chắc về tư tưởng trước diễn biến phức tạp của tình hình; chú trọng xây dựng những nhân tố mới, tiêu biểu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đồng thời, tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng, cơ hội, thực dụng, mơ hồ, mất cảnh giác, tha hóa về đạo đức, lối sống; kiên quyết đấu tranh, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chia rẽ nội bộ.

Lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đặc biệt coi trọng. Đảng ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp rà soát chất lượng công tác cán bộ, đi sâu khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhất là việc xây dựng và ban hành văn bản quy định về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Qua đó, sửa đổi, bổ sung quy chế công tác cán bộ cho phù hợp; thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình, quy định và thẩm quyền về công tác cán bộ, bảo đảm giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong quản lý, nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh yêu cầu cấp ủy các cấp phải thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, đầu ngành, theo hướng công tâm, khách quan, theo yêu cầu công việc, bảo đảm đúng sở trường, năng lực; đổi mới quy trình lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ, phát huy tính chủ động từ cơ sở và vai trò tham mưu của cơ quan chức năng; kiên quyết không đưa những cán bộ, đảng viên mức độ uy tín, hoàn thành nhiệm vụ thấp vào quy hoạch. Những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, qua kiểm điểm nếu không còn đủ uy tín thì xem xét cho thôi chức vụ, đưa ra khỏi quy hoạch, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác. Đồng thời, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh yêu cầu các cấp thực hiện tốt công tác chính sách đối với cán bộ, tạo điều kiện để họ yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác. Toàn Đảng bộ tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết 18-NQ/ĐU, ngày 25-7-2008 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong Bộ đội Biên phòng giai đoạn mới”; bám sát chức năng, nhiệm vụ và các quy chế đã ban hành; tích cực đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với đề cao trách nhiệm cá nhân. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, nói đi đôi với làm, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” với “chống”, trong đó lấy “xây” là chính. Cấp ủy các cấp phải thường xuyên rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu; chủ động đổi mới phương pháp, tác phong công tác; duy trì nghiêm, có chất lượng các chế độ, nền nếp sinh hoạt đảng, nhất là chất lượng ra nghị quyết lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, sinh hoạt tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân hằng năm. Đồng thời, xác định những nội dung cụ thể đột phá vào nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, độc đoán, gia trưởng, hành chính hóa, xa rời thực tiễn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng là nội dung được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. Kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong Đảng bộ Bộ đội Biên phòng mới chỉ là bước đầu. Bởi vậy, Thường vụ Đảng ủy yêu cầu cấp ủy các cấp phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc làm đó trở thành thường xuyên trong hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng thời, chủ động điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng kiểm tra, giám sát việc khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là việc khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy định về những điều đảng viên không được làm. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần duy trì nghiêm kỷ luật Đảng, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xem xét, kết luận và xử lý dứt điểm các vụ vi phạm kỷ luật, đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc phức tạp, gây bức xúc trong cơ quan, đơn vị.

Làm tốt công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là trách nhiệm chính trị của mọi tổ chức, cá nhân trong Đảng bộ Bộ đội Biên phòng, trước hết là tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên các cấp. Thực hiện được điều đó, sẽ tạo cơ sở để xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh, Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trung tướng PHẠM HUY TẬP, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...