Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 24/10/2016, 07:55 (GMT+7)
Binh chủng Tăng Thiết giáp tập trung nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu theo tinh thần Đại hội XII của Đảng

Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định: phải “… sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc trong mọi tình huống”1. Đây là phương hướng, yêu cầu cơ bản để toàn quân nói chung, Binh chủng Tăng Thiết giáp nói riêng quán triệt, thực hiện, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu là nội dung quan trọng, làm cơ sở để lực lượng vũ trang nhân dân hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với Bộ đội Tăng Thiết giáp - lực lượng đột kích chủ yếu của Quân đội ta, thực hiện tốt nội dung này sẽ tạo khả năng ứng phó nhanh nhất, kịp thời nhất với mọi tình huống, cả trong thời bình và thời chiến. Thấu suốt điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng đã tập trung tham mưu cho Bộ Quốc phòng xây dựng, kiện toàn tổ chức biên chế; tích cực điều chỉnh thế bố trí lực lượng. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc quyền và lực lượng Tăng Thiết giáp toàn quân thường xuyên nắm chắc tình hình; bổ sung, hoàn chỉnh các phương án tác chiến; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu; tăng cường phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng liên quan, v.v. Nhờ đó, trình độ sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng không ngừng được nâng lên, khả năng cơ động, xử trí tình huống trên các khu vực, địa bàn có chuyển biến tích cực; kết quả bắn pháo, bắn chiến đấu trên xe luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; các chế độ trực chỉ huy, trực chiến, trực sẵn sàng chiến đấu, thông tin tình hình,… được duy trì nghiêm túc, có nền nếp và đạt chất lượng cao, góp phần quan trọng để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, nhận thức của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ đối với công tác sẵn sàng chiến đấu còn hạn chế; việc huấn luyện, diễn tập theo các phương án có mặt chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; khả năng cơ động, xử trí tình huống của một số bộ phận, nhất là trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp, còn bất cập. Cùng với nguồn kinh phí bảo đảm hạn hẹp là tình trạng xe máy, vũ khí, trang bị và cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu đồng bộ,… đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng, v.v. Trong khi đó, dự báo tình hình thế giới, khu vực thời gian tới tiếp tục biến động nhanh chóng, tiềm ẩn nguy cơ khó lường; tranh chấp ở Biển Đông sẽ diễn biến phức tạp, không loại trừ có đột biến mới. Trên các địa bàn, hướng chiến lược, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kết hợp với kích động tư tưởng ly khai, bạo loạn,… hòng tạo cớ để can thiệp từ bên ngoài, v.v. Do đó, đòi hỏi toàn quân nói chung, Binh chủng Tăng Thiết giáp nói riêng phải không ngừng nâng cao cảnh giác, thống nhất nhận thức về tình hình, nhiệm vụ; quán triệt, nắm vững quan điểm của Đảng về “sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia trong mọi tình huống”. Trên cơ sở đó, triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong toàn lực lượng; tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Trước hết, phải đẩy mạnh công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu, nhằm thống nhất nhận thức, xây dựng quyết tâm, tạo cơ sở vững chắc để Binh chủng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị thuộc quyền và lực lượng Tăng Thiết giáp toàn quân. Theo đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục, quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng đã được thể hiện trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng tình hình, nhiệm vụ của Quân đội, của Binh chủng và đơn vị; hiểu rõ đặc điểm, tính chất âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; thấy rõ vị trí, vai trò của công tác sẵn sàng chiến đấu đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị; nêu cao cảnh giác, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Để nâng cao hiệu quả giáo dục, quán triệt đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Binh chủng yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh triển khai Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng. Trong đó, coi trọng giáo dục cho bộ đội về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, của Quân đội và Binh chủng, nhất là giáo dục truyền thống, nghệ thuật tác chiến của Bộ đội Tăng Thiết giáp trong các cuộc kháng chiến vừa qua. Qua đó, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ vào cách đánh, vũ khí, trang bị hiện có của Binh chủng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tăng cường công tác quản lý, dự báo, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; hướng vào xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn và quyết tâm vươn lên làm chủ tình hình theo cương vị, chức trách được giao. Quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, quán triệt cho phù hợp; gắn giáo dục với đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam kiểm tra một khung tập trong đợt diễn tập khu vực phía Nam của Binh chủng năm 2016. (Ảnh: qdnd.vn)

Hai là, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, làm cơ sở để nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Nhiệm vụ của Bộ đội Tăng Thiết giáp nặng nề, có tính đặc thù cao, diễn ra trong các tình huống đối kháng phức tạp, mang tính quyết định. Vì thế, Binh chủng chú trọng đẩy mạnh thực hiện phương châm huấn luyện: “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy đó làm khâu then chốt để nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. Quán triệt Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, Binh chủng chỉ đạo các đơn vị, nhà trường đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện một cách toàn diện, cả về nội dung, chương trình, hình thức tổ chức, phương pháp và quản lý, điều hành huấn luyện. Trong đó, lấy huấn luyện kỹ thuật làm cơ sở, huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện cán bộ là then chốt; chú trọng nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp tác chiến, phát huy cao nhất sức mạnh đột kích, khả năng cơ động của lực lượng Tăng Thiết giáp trong mọi tình huống. Theo đó, trước hết, các đơn vị, nhà trường cần tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ, thành viên kíp xe, bảo đảm có trình độ, năng lực toàn diện, nhất là trình độ tổ chức chỉ huy, tham mưu - tác chiến và khả năng nhanh, nhạy trong ứng phó, xử trí các tình huống có thể xảy ra. Đối với phân đội Tăng Thiết giáp, cùng với huấn luyện thuần thục các nội dung về kỹ thuật, chiến thuật chuyên ngành, các đơn vị cần tập trung nâng cao chất lượng các bài bắn pháo trên xe gián tiếp, ở khoảng cách xa, nhất là trình độ ngắm bắn mục tiêu trong quá trình cơ động. Trong quá trình huấn luyện, Binh chủng chỉ đạo các đơn vị, nhà trường coi trọng gắn lý thuyết với thực hành, lấy thực hành là chính; tăng cường huấn luyện dã ngoại, ban đêm, huấn luyện hiệp đồng binh chủng, luyện tập cơ động, phòng tránh, đánh trả trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Kết hợp giữa huấn luyện chiến đấu với rèn luyện bộ đội sức chịu đựng bền bỉ, dẻo dai, nhanh nhạy và khả năng tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị Tăng Thiết giáp, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ A2 của các tỉnh, thành phố và địa bàn đặc thù. Chú trọng gắn huấn luyện với công tác luyện tập, diễn tập theo phương án tác chiến, nhất là trong phòng, chống bạo loạn, tác chiến phòng thủ khu vực, đánh địch đổ bộ đường không, đường biển. Binh chủng phấn đấu hằng năm có trên 80% đơn vị cấp đại đội, tiểu đoàn và tương đương tổ chức diễn tập vòng tổng hợp; 75% số đại đội, tiểu đoàn đủ quân đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm đồng bộ các mặt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Là lực lượng đột kích chủ yếu của lục quân Việt Nam, việc hoàn thành nhiệm vụ của Bộ đội Tăng Thiết giáp phụ thuộc trước hết vào công tác bảo đảm các mặt, nhất là bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ, cả thường xuyên và đột xuất. Do đó, cùng với thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ và đời sống bộ đội, Binh chủng coi trọng bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, theo phương châm: chủ động, vững chắc, linh hoạt. Các cơ quan, đơn vị cần tích cực bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện công tác hậu cần sẵn sàng chiến đấu; chủ động nghiên cứu, xây dựng thế trận bảo đảm vật chất hậu cần, nhất là xác lập các cung, trạm hậu cần tại chỗ, kết hợp với cơ động bảo đảm theo các phương án đã được phê duyệt. Song, cần có sự sáng tạo về cách thức bảo đảm, nhằm đáp ứng yêu cầu cơ động liên tục, bảo toàn lực lượng Tăng Thiết giáp trong điều kiện chiến tranh hiện đại.

Đối với công tác bảo đảm kỹ thuật, Binh chủng đẩy mạnh việc quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có; từng bước cải tiến, đổi mới một số loại theo hướng tương đối hiện đại và hiện đại; đồng thời, có kế hoạch mua sắm vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. Trong đó, Binh chủng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, đầu tư các dây chuyền công nghệ mới, bảo đảm sửa chữa, cải tiến, tăng hạn sử dụng đối với vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có và từng bước tiếp cận, sửa chữa được các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới. Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực sửa chữa, bảo đảm của hệ thống trạm, xưởng, nhất là đối với các tổ, đội sửa chữa dã ngoại, cơ động theo từng nhiệm vụ. Tích cực, chủ động củng cố, nâng cấp hệ thống kho tàng, trạm, xưởng trên từng khu vực, địa bàn theo hướng chính quy, vững chắc,… đáp ứng đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, thực hiện đồng bộ các giải pháp trên là góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng NGUYỄN KHẮC NAM, Tư lệnh Binh chủng

_____________

1 - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb CTQG, H. 2016, tr. 150.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 19:07 - 23/06/2018

EUR26428.6726744.49

GBP30027.4730508.7

USD2283022900

Giá vàng

Cập nhật : 14:39 - 23/06/2018

HCMSJC36.77036.970
Hà NộiSJC36.77036.990
Đà NẵngSJC36.77036.990

Thời tiết