Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 24/09/2018, 07:17 (GMT+7)
Binh chủng Tăng thiết giáp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong toàn quân nói chung, lực lượng Tăng thiết giáp nói riêng là nội dung quan trọng hàng đầu quyết định chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của từng cơ quan, đơn vị và toàn Binh chủng. Đây cũng là khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã xác định, cần được tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đối với Bộ đội Tăng thiết giáp - lực lượng cơ động chiến đấu và đột kích chủ yếu của Lục quân Việt Nam, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của từng cơ quan, đơn vị. Kết quả nổi bật là, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ này được nâng lên một bước; việc đổi mới nội dung, chương trình, kế hoạch và phương pháp,… cũng như công tác quản lý, điều hành, bảo đảm huấn luyện - đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản với luyện tập, diễn tập, thực hiện chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân sự chuyên ngành với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật và nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng,… cũng như việc đầu tư về vũ khí, trang bị, phương tiện, thao trường,... cho nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo được Binh chủng hết sức coi trọng. Nhờ đó, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Binh chủng những năm gần đây có bước chuyển biến, tiến bộ tương đối đồng đều, toàn diện, vững chắc. Kết quả huấn luyện cán bộ và phân đội: 100% đạt yêu cầu, trong đó 75 - 80% khá, giỏi. Binh chủng tham gia hội thi thể thao, kỹ thuật,… do Quân đội Việt Nam tổ chức và thi kíp xe tăng tại Nga đều đạt thành tích cao, nhiều đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đơn vị huấn luyện giỏi”; tham gia các cuộc diễn tập: biển đảo (BĐ-16), tác chiến chiến lược trên hướng chiến trường miền Bắc (MB-17), hiệp đồng quân chủng, binh chủng (DT-17) bảo đảm an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nam kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện
năm 2018 tại Lữ đoàn Xe tăng 201

Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ này còn hạn chế; tư tưởng ngại khó, ngại khổ và bệnh thành tích trong huấn luyện ở một số đơn vị vẫn tồn tại, chậm được khắc phục. Việc đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện có mặt thiếu đồng bộ và chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức điều hành huấn luyện ở một số cơ quan, đơn vị, nhà trường chưa toàn diện; bảo đảm thao trường luyện tập, diễn tập gặp nhiều khó khăn; khả năng cơ động và xử lý tình huống của một số bộ phận, nhất là trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp còn hạn chế, v.v. Trong khi đó, yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đã và đang đặt ra cho toàn quân nói chung, Bộ đội Tăng thiết giáp nói riêng những yêu cầu mới cao hơn. Vì thế, hơn lúc nào hết, toàn Binh chủng và lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tạo tiền đề quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Binh chủng.

Trước hết, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Để làm được điều đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng chỉ đạo cấp ủy, đội ngũ cán bộ chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các đơn vị, nhà trường thuộc Binh chủng cần quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trực tiếp là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh chủng lần thứ X, Nghị quyết 438-NQ/ĐU, ngày 06-01-2013 của Đảng ủy Binh chủng về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020...” gắn với Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình giáo dục chính trị - tư tưởng phù hợp với đối tượng, nhiệm vụ đơn vị và đặc điểm địa bàn. Để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho Đề án hiện đại hóa lực lượng Tăng thiết giáp, bảo đảm yêu cầu đồng bộ cả con người và vũ khí, trang bị kỹ thuật, Binh chủng đặt quyết tâm thay đổi toàn diện tư duy, nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Theo đó, các đơn vị, nhà trường triển khai đồng bộ, quyết liệt biện pháp giáo dục, tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, nhằm đưa công tác này ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực. Nội dung giáo dục phải toàn diện, làm cho bộ đội nắm chắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhiệm vụ của Quân đội, Binh chủng và truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” cùng phương hướng, lộ trình, yêu cầu hiện đại hóa lực lượng Tăng thiết giáp trong giai đoạn tới. Đồng thời, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tin tưởng tuyệt đối vào vũ khí trang bị hiện có, nghệ thuật tác chiến của Bộ đội Tăng thiết giáp và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xác định trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ mọi mặt. Vận dụng linh hoạt các biện pháp giáo dục, kết hợp chặt chẽ giữa định hướng tư tưởng với xây dựng bản lĩnh chính trị bộ đội, giáo dục thường xuyên với thực hiện phong trào thi đua, nhiệm vụ đột xuất; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trên các mặt công tác, trong đó có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Hai là, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, trọng tâm là công tác kiểm tra, đánh giá kết quả của cơ quan tham mưu huấn luyện chiến dịch, bảo đảm cho công tác huấn luyện đi vào thực chất, hiệu quả, tạo tiền đề vững chắc nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội Tăng thiết giáp. Binh chủng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát mục tiêu, yêu cầu trong Nghị quyết 765-NQ/TW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 438-NQ/ĐU về công tác huấn luyện trong tình hình mới, tập trung đổi mới công tác chuẩn bị huấn luyện theo hướng bảo đảm đầy đủ, chu đáo cả về con người, cơ sở vật chất, v.v. Trong điều kiện thiếu cán bộ, nhất là cán bộ cấp phân đội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng chỉ đạo cơ quan, đơn vị nhanh chóng kiện toàn khung cán bộ, chú trọng đơn vị mới, chuẩn bị thành lập theo Đề án hiện đại hóa lực lượng Tăng thiết giáp; đẩy mạnh huấn luyện chuyển loại, giao nhiệm vụ kiêm nhiệm cho cán bộ chuyên nghiệp. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ theo phương châm “rèn cán rồi mới rèn binh” với gửi đi đào tạo, tập huấn ở nước ngoài, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dàì. Cùng với đó, Binh chủng chỉ đạo các đơn vị, nhà trường đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp huấn luyện theo phương châm: giỏi về cách đánh của binh chủng mình, thành thạo cách đánh của binh chủng khác, nhất là trong điều kiện rời xe tăng. Theo đó, các đơn vị đi sâu huấn luyện những nội dung còn yếu, thiếu, mới; các nhà trường đào tạo những nội dung đơn vị cần; chú trọng nâng cao trình độ sử dụng các loại phương tiện thông tin, điện tử, thiết bị đồng bộ trên xe tăng, thiết giáp tác chiến trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, chiến tranh không gian mạng, v.v. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện đổi mới theo hướng: “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo”; thực hiện chỉ đạo bằng mệnh lệnh, chỉ thị; quản lý bằng điều lệ, quy chế, quy định và điều hành bằng kế hoạch thông qua công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan tham mưu, quân huấn; yêu cầu “chỉ đạo cụ thể, sâu sát, tỉ mỉ; quản lý chặt chẽ, khoa học; điều hành linh hoạt, nhịp nhàng”.

Chú trọng đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện theo hướng kiểm tra chỉ huy, cơ quan tham mưu huấn luyện cấp chiến dịch trước, phân đội sau; đánh giá thực chất, kiên quyết nói không với bệnh thành tích. Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra thường xuyên với đột xuất cả về thời gian và nội dung theo yêu cầu của chỉ huy,… để vừa xây dựng phương pháp, tác phong công tác khoa học cho đội ngũ cán bộ cơ quan tham mưu, quân huấn, vừa nâng cao trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của phân đội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến.

Ba là, bảo đảm đầy đủ, kịp thời công tác kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Kết luận 763/KL-QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, với đặc điểm là binh chủng kỹ thuật, số lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật huấn luyện, chiến đấu lớn, nhất là xe tăng, xe thiết giáp, các cơ quan, đơn vị, nhà trường, nòng cốt là cơ quan kỹ thuật tập trung làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đối với nhiệm vụ huấn luyện, tập trung kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch bảo đảm kỹ thuật với nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, khôi phục vũ khí, trang bị kỹ thuật sau huấn luyện; duy trì hệ số kỹ thuật của nhóm xe này luôn đạt kt ≥ 0,85; chú trọng bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhiên liệu, dầu mỡ, vật tư, trang bị kỹ thuật đồng bộ. Tăng cường đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong thực tiễn huấn luyện, bảo đảm yêu cầu giảm chi phí nhưng nâng cao hiệu quả, công năng sử dụng. Đối với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục triển khai mạnh mẽ Đề án “Cải tiến, hiện đại hóa xe tăng, thiết giáp giai đoạn 2017 - 2020”, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan kỹ thuật bảo đảm kịp thời, đầy đủ số lượng, chủng loại, chất lượng xe tăng, thiết giáp, phấn đấu hệ số kỹ thuật của nhóm xe sẵn sàng chiến đấu đạt kt=1; trong đó, ưu tiên cho nhiệm vụ diễn tập hiệp đồng quân chủng, binh chủng, chống bạo loạn lật đổ, khủng bố, tìm kiếm cứu nạn,… theo phương châm đồng bộ cả về kỹ thuật, ngụy trang, nghi binh giữ bí mật. Cơ quan kỹ thuật phối hợp với các đơn vị trong Đề án hiện đại hóa, chuẩn bị nhận bàn giao các loại vũ khí, trang bị, phương tiện mới và đưa vào khai thác, sử dụng; nghiên cứu đổi mới phương thức bảo đảm kỹ thuật theo hướng: nhanh, gọn, an toàn. Chú trọng bảo đảm lượng dự trữ sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định; thực hiện nghiêm quy trình bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, vận chuyển, kiểm tra, quản lý vũ khí, trang bị, vật tư kỹ thuật, kiểm định phương tiện, quy tắc bảo đảm an toàn kỹ thuật và an toàn giao thông theo các nội dung, mục tiêu, yêu cầu của Cuộc vận động 50 giai đoạn 2016 - 2020. Phấn đấu toàn Binh chủng hoàn thành tốt công tác bảo đảm kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập,… góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Tăng thiết giáp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng NGUYỄN KHẮC NAM, Tư lệnh Binh chủng

Ý kiến bạn đọc (0)

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:12 - 06/06/2020

HCMSJC48.25048.650
Hà NộiSJC48.25048.670
Đà NẵngSJC48.25048.670

Thời tiết