Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Nghiên cứu, thực hiện nghị quyết

QPTD -Thứ Hai, 06/04/2020, 17:43 (GMT+7)
Binh chủng hóa học đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện

Sau 5 năm thực hiện Nghị Quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”, nền nếp, chất lượng công tác huấn luyện của Binh chủng Hóa học có bước chuyển biến tiến bộ rõ rệt. Đó là tiền đề quan trọng để Binh chủng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Binh chủng, bảo vệ Tổ quốc.

Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của công tác huấn luyện đối với việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Binh chủng, sau khi Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, Đảng ủy Binh chủng đã phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng Nghị quyết số 174-NQ/ĐU về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Binh chủng quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, Nghị quyết số 174-NQ/ĐU đến toàn thể cán bộ, chiễn sĩ. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa các nội dung thực hiện sát với đặc điểm, nhiệm vụ, tính chất đặc thù của Binh chủng và từng cơ quan, đơn vị. Với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Binh chủng đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nổi bật là, nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị về nhiệm vụ huấn luyện được nâng lên; công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện được tiến hành chặt chẽ, thống nhất, khoa học; nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập có nhiều đổi mới. Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng chỉ lệnh công tác quân sự của Tổng Tham mưu trưởng, mệnh lệnh huấn luyện của Tư lệnh Binh chủng; bám sát phương châm: “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành huấn luyện. Chất lượng huấn luyện phân đội và trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của chỉ huy, cơ quan được nâng lên. Đặc biệt, các đơn vị đã chú trọng kết hợp huấn luyện với thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố; khắc phục sự cố môi trường hóa độc, xạ, xử lý chất độc tồn lưu sau chiến tranh; tẩy độc môi trường phòng, chống dịch bệnh, v.v. Năm 2019, Bộ đội Hóa học đã tổ chức diễn tập Ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân xuyên biên giới; tham gia quan trắc phân tích và xử lý hiệu quả sự cố cháy, ô nhiễm môi trường tại Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông; diễn tập Ứng phó phòng, chống dịch COVID-19,… được Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao.

Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo, tổ chức huấn luyện ở các đơn vị còn một số hạn chế, như: nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện của một số cấp ủy, chỉ huy chưa thật đầy đủ; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chuyển biến còn chậm; trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện của một số cán bộ, nhất là cấp phân đội có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; kết quả huấn luyện có nội dung chưa vững chắc; công tác bảo đảm huấn luyện chưa theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ, v.v.

Tư lệnh Binh chủng kiểm tra bộ đội thực hành huấn luyên trên trang bị

Để phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện theo tinh thần Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng chủ trương đẩy mạnh đổi mới toàn diện công tác huấn luyện, trọng tâm là đổi mới nội dung, chương trình, tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập hóa học; kết hợp chặt chẽ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu với thực hiện nhiệm vụ,... tạo bước đột phá nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Binh chủng.

Do tính chất đặc thù, các hoạt động của Bộ đội Hóa học luôn phải đối mặt với sự cố hóa chất độc, phóng xạ, hạt nhân, tiềm ẩn nguy cơ phơi nhiễm chất độc hóa học cao, nên để nâng cao chất lượng huấn luyện, Binh chủng chú trọng, đặt lên hàng đầu việc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các cơ quan, đơn vị, trước hết là cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác huấn luyện, nhất là Kết luận số 60-KL/TW, ngày 18/01/2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 765. Trên cơ sở đó, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ quan trọng này. Toàn Binh chủng thống nhất về nhận thức: huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp; huấn luyện không chỉ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, mà còn để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Quân đội trong thời bình, sẵn sàng ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; nâng cao chất lượng huấn luyện là trách nhiệm của mọi tổ chức, cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với đó, Binh chủng đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, làm cơ sở tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện. Đặc biệt, từ kết quả, kinh nghiệm rút ra qua sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 765, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường nhanh chóng đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện; tập trung đột phá vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, vấn đề mới, khâu yếu, mặt yếu; kiên quyết khắc phục biểu hiện buông lỏng lãnh đạo, tư tưởng ngại khó, ngại khổ và “bệnh thành tích” trong huấn luyện. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong huấn luyện; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị huấn luyện giỏi” gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập.

Từ thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho thấy, chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội Hóa học có sự phát triển cao, đi cùng với đó là các loại phương tiện, khí tài mới, hiện đại. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Binh chủng đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, tổ chức và phương pháp huấn luyện, diễn tập. Bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết số 765-NQ/QUTW, Chỉ lệnh Công tác quân sự của Tổng Tham mưu trưởng, chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan chức năng, đơn vị tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện. Trọng tâm là nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành và kỹ thuật ứng phó sự cố cho các đối tượng, nhất là cán bộ chỉ huy trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ, hạt nhân và huấn luyện chuyên sâu cho lực lượng chuyên trách (Đại đội Chống khủng bố, Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ, hạt nhân và Đội Khắc phục hậu quả môi trường), bảo đảm thực sự là lực lượng nòng cốt, đủ khả năng xử lý các tình huống phức tạp trên phạm vi cả nước và sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ trong khu vực và quốc tế khi có yêu cầu. Để đạt chất lượng, hiệu quả, các đơn vị đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức huấn luyện theo hướng thiết thực, hiệu quả; huấn luyện toàn diện, nhưng có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện thực hành, huấn luyện dã ngoại, huấn luyện phòng, chống vũ khí hủy diệt lớn trong điều kiện tác chiến địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, ở các loại địa hình, thời tiết phức tạp. Kết hợp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh với chuyên ngành; huấn luyện với tiêu tẩy chất độc, xạ tồn lưu sau chiến tranh, xử lý sự cố môi trường; huấn luyện cho bộ đội khai thác sử dụng thành thạo các trang bị, khí tài hóa học thế hệ mới, v.v. Đối với các Trung tâm Ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ, hạt nhân, tập trung nghiên cứu xây dựng và huấn luyện thành thạo các tình huống ứng cứu sự cố hóa chất độc, phóng xạ, thiên tai thảm họa, tìm kiếm, cứu nạn trong mọi địa hình, thời tiết. Đội Khắc phục hậu quả môi trường nghiên cứu lựa chọn nội dung đã được tập huấn và diễn tập ở nước ngoài đưa vào huấn luyện cho đơn vị; tăng cường bồi dưỡng nâng cao thể lực, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và năng lực tổ chức, chỉ huy xử lý các tình huống khắc phục hậu quả môi trường, tìm kiếm, cứu nạn. Đối với phân đội chuyên trách chống khủng bố, tập trung nghiên cứu xây dựng các tình huống mô phỏng sát với các mục tiêu cụ thể và yêu cầu, nhiệm vụ của phân đội; phương pháp phát hiện, xử lý các tình huống hóa xạ, xóa dấu vết, làm sạch môi trường; phối hợp với các thành phần khác để cô lập lực lượng khủng bố, giải thoát con tin, v.v.

Trường Sĩ quan Phòng hóa tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, hình thức tổ chức, phương pháp dạy - học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm mô phỏng vào quản lý giáo dục và dạy - học; kết hợp huấn luyện chính khóa với ngoại khóa, gắn lý luận với thực tế huấn luyện, chiến đấu và ứng phó sự cố hóa chất độc, phóng xạ, hạt nhân, sự cố môi trường, v.v. Cùng với đó, Binh chủng đẩy mạnh đổi mới, nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện chiến thuật, diễn tập theo cách đánh mới, phù hợp với vũ khí, trang bị hóa học hiện có; nâng cao chất lượng diễn tập vòng tổng hợp cho đại đội, tiểu đoàn hóa học; tham gia diễn tập hiệp đồng quân chủng, binh chủng, phối hợp với các lực lượng diễn tập chống khủng bố, bạo loạn, ứng phó sự cố hóa chất độc hại, theo chỉ thị và hiệp đồng của Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân đoàn.

Để tạo sự chuyển biến toàn diện, nâng cao chất lượng huấn luyện vững chắc, Binh chủng tiếp tục đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo” thông qua mệnh lệnh, kế hoạch và hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác huấn luyện năm; đẩy mạnh phân cấp huấn luyện, phân rõ trách nhiệm của cơ quan và chỉ huy các cấp trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành huấn luyện. Bộ Tham mưu, trực tiếp là phòng Quân huấn bám sát nhiệm vụ đơn vị, Chỉ lệnh huấn luyện của trên, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn công tác huấn luyện trong toàn lực lượng. Đẩy mạnh đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp kiểm tra theo hướng tăng cường kiểm tra đột xuất, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, kịp thời rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục những hạn chế, phấn đấu hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Cùng với các nội dung, giải pháp trên, Binh chủng chú trọng nâng cao chất lượng công tác bảo đảm huấn luyện; trọng tâm vào nghiên cứu hoàn thiện hệ thống tài liệu, giáo trình huấn luyện, nhất là tài liệu về tổ chức, phương pháp huấn luyện, về vũ khí, trang bị mới; đẩy mạnh quy hoạch, đầu tư xây dựng, nâng cấp thao trường rút gọn tổng hợp; phòng học chuyên dụng đa năng và các phòng học chuyên dụng cơ động ở các đơn vị chống khủng bố; đầu tư mua sắm các trang bị mới; các phần mềm mô phỏng phục vụ huấn luyện, giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện của Binh chủng.

Thiếu tướng HÀ VĂN CỬ, Tư lệnh Binh chủng

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa
Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Tài chính
Sáng 27-9, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI),...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:05 - 22/09/2020

HCMSJC55.70056.150
Hà NộiSJC55.70056.170
Đà NẵngSJC55.70056.170

Thời tiết