Vấn đề chung Ngày kỷ niệm lớn

QPTD -Thứ Ba, 18/08/2015, 09:32 (GMT+7)
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2015)
Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự
Các đại biểu dự Hội nghị Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh
(Ảnh: cand.com.vn)

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, cùng với sự ra đời của chính quyền cách mạng non trẻ, lực lượng Công an nhân dân được thành lập. Trong suốt 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, được nhân dân hết lòng thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, lực lượng Công an nhân dân đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; đoàn kết, tận tụy trong công tác; dũng cảm, mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, góp phần đánh thắng mọi âm mưu, hoạt động chống phá tinh vi, xảo quyệt, thâm độc của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Lịch sử 70 năm Công an nhân dân khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng trong việc vận dụng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Trong từng thời kỳ, căn cứ tình hình, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng và nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước, Đảng ta luôn đề ra các chủ trương, định hướng xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Các quan điểm, chủ trương đó liên tục được bổ sung, phát triển phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác của toàn lực lượng, trong từng thời kỳ và được khẳng định qua các kỳ Đại hội của Đảng. Trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX, X của Đảng đều xác định: “Công an nhân dân phải thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy và tiến lên hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, thật sự là công cụ tin cậy, sắc bén của Đảng và Nhà nước”. Đến Đại hội lần thứ XI, Đảng ta khẳng định “Xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có số lượng hợp lý, với chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao”.

Quán triệt và nắm vững quan điểm đổi mới của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng,... và lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng làm mục tiêu hàng đầu để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Toàn lực lượng Công an nhân dân nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, gắn với triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, v.v.

Thực tiễn đã chứng minh, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng Công an nhân dân đều nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần tận tụy, sẵn sàng xả thân vì nước, lấy lợi ích của Tổ quốc và nhân dân làm lý tưởng, mục tiêu cao nhất để phấn đấu, đem hết sức lực, tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng chí cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã khẳng định: “Công an là vũ khí sắc bén, là trụ cột của Đảng, Đảng giao cho Công an nhiệm vụ bảo vệ Đảng. Công an phải thấy Đảng giao vận mệnh của Đảng cho mình. Vì vậy, Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng, thì còn mình”1.

Từ thực tiễn công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân 70 năm qua, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:

- Công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước; đồng thời, bám sát thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong từng thời kỳ cách mạng để đề ra mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ phù hợp; tranh thủ sự ủng hộ, phối hợp, hiệp đồng, giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và nhân dân.

- Mọi hoạt động của lực lượng Công an phải bảo đảm giữ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể của cấp ủy gắn với trách nhiệm trực tiếp của thủ trưởng đơn vị; chống bảo thủ, độc đoán, cục bộ, chủ quan, duy ý chí. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện trên các mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và công tác cán bộ là khâu đột phá.

- Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy thực sự gương mẫu, tiêu biểu về mọi mặt, có đủ năng lực, trình độ, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức cách mạng, có lối sống trong sạch, có đủ uy tín xây dựng nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, nâng cao sức chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng lực lượng có tâm trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có năng lực tổ chức thực hiện và trình độ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Quan tâm công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; trên cơ sở kế thừa những thành tựu, kinh nghiệm đã đạt được, phát triển, đổi mới các mặt công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng.

- Thường xuyên tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy trình về các mặt công tác xây dựng lực lượng của Công an các đơn vị, địa phương; kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém để khắc phục, sửa đổi, bổ sung, chấn chỉnh cho phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn công tác xây dựng lực lượng trong từng thời kỳ. Cùng với việc giữ vững nguyên tắc, tuân thủ quy trình công tác, cần xử lý nghiêm những sai phạm trong công tác xây dựng lực lượng; quan tâm cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác, cải cách thủ tục hành chính, các quy chế, quy trình trên các mặt công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Thời gian tới, tuy hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể gây mất ổn định. Các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, thâm độc hơn nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đáng chú ý là, lợi dụng quá trình hội nhập quốc tế và tác động mặt trái của cơ chế thị trường, chúng tập trung tấn công nội bộ, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để mua chuộc, lôi kéo, cài cắm người vào các cơ quan trọng yếu; ráo riết tiến hành các hoạt động nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, triệt để lợi dụng các nhân tố gây mất ổn định để chống phá ta. Bên cạnh đó, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức và những bức xúc trong xã hội có chiều hướng gia tăng; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng bộc lộ rõ và nghiêm trọng hơn. Tình hình đó đặt ra đối với nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm nhằm góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội hết sức nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xứng đáng với vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần đó, lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân, kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống, ứng xử văn hóa, tác phong chính quy trong toàn lực lượng. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao ý chí cách mạng tiến công, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, của dân tộc.

Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng Công an nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Trong đó, việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy phải thể hiện ở những việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác, chiến đấu; cán bộ cấp trên phải làm gương cho cấp dưới. Trong quá trình thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, cùng với việc kế thừa và phát huy những kinh nghiệm hay, vận dụng sáng tạo những mô hình mới, cần tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động phù hợp, gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức công an các cấp. Xác định mục tiêu cho phong trào thi đua một cách thiết thực, sát hợp; thường xuyên theo dõi, tổng kết, kịp thời động viên, khen thưởng và nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Thông qua các phong trào thi đua trong công tác, chiến đấu để rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; không ngừng củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân; tăng cường vận động nhân dân tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng trong lực lượng Công an nhân dân là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của Ngành. Vì thế, cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường nội dung, biện pháp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực đối với công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Công an; trong đó, tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, công tác thanh tra Công an nhân dân; thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc, trên tinh thần xây dựng và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ. Gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Thường xuyên chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, chú trọng vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Công an các cấp phải lắng nghe ý kiến của nhân dân, có cơ chế để kiểm tra, giám sát, đánh giá tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, nhất là ở các bộ phận thường xuyên quan hệ, tiếp xúc và giải quyết công việc liên quan đến người dân. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc để thực sự gần dân, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, giúp đỡ lực lượng Công an. Trong công tác, chiến đấu, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an phải luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, kiên quyết chống các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vô cảm trước yêu cầu chính đáng của nhân dân. Các cơ quan, đơn vị công an cần chủ động, tích cực khắc phục những hạn chế, thiếu sót làm tổn hại đến mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và với lực lượng Công an. Mỗi cán bộ, chiến sĩ, mỗi đơn vị Công an phải là niềm tự hào, niềm tin của nhân dân, thể hiện được bản chất cách mạng của Đảng, ý chí và sức mạnh của nhân dân.

Không ngừng củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng với các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, kết hợp với việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu và phát huy vai trò của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp; kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong chỉ huy, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác Công an. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động của lực lượng Công an nhân dân “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, nhận xét thi đua hằng năm đối với cán bộ, đảng viên và Công an các đơn vị, địa phương.

Với truyền thống anh hùng và bản chất cách mạng tốt đẹp được hun đúc, tôi luyện suốt 70 năm qua, toàn lực lượng Công an nhân dân nguyện tiếp tục phát huy những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được, hăng hái đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, dấy lên trong toàn lực lượng phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, liên tục, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và sự tin yêu của nhân dân.

Đại tướng, GS, TS. TRẦN ĐẠI QUANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
__________________________

1 - Phát biểu của đồng chí cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 13, tháng 1 năm 1959.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy Chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947, Quân đội nhân dân Việt Nam quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa
Cách đây tròn 70 năm, vào giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược, quân và dân cả nước, mà trực tiếp là quân và dân Việt Bắc đã làm nên chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947, đánh bại cuộc hành binh bất ngờ, quy mô lớn của thực dân Pháp,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 18:11 - 17/01/2018

EUR27586.7527921.91

GBP30908.2131403.74

USD2267522745

Giá vàng

Cập nhật : 15:37 - 17/01/2018

HCMSJC36.67036.870
Hà NộiSJC36.67036.890
Đà NẵngSJC36.67036.890

Thời tiết