Sự kiện lịch sử Những ngày kỷ niệm lớn

QPTD -Thứ Hai, 07/08/2017, 16:17 (GMT+7)
Thượng tướng Song Hào với sự nghiệp xây dựng Quân đội về chính trị
Thượng tướng Song Hào

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, đồng chí Song Hào sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng khi chưa tròn 20 tuổi. Được sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, Bác Hồ, trưởng thành trong môi trường Quân đội, Đồng chí đã trở thành một cán bộ mẫu mực của Đảng, vị tướng tài ba của lực lượng vũ trang. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, Đồng chí luôn giữ vững khí tiết của người Cộng sản, cán bộ cách mạng, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, tận tâm, tận lực với công việc; sống liêm khiết, giản dị, cần, kiệm, liêm, chính; ham học hỏi từ thực tiễn; giàu tình thương yêu đồng chí, đồng đội, gần gũi quần chúng. Dù đảm nhiệm cương vị nào, Đồng chí cũng luôn nỗ lực phấn đấu, không quản ngại khó khăn, gian khổ, có ý chí, quyết tâm cao để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó. Tài năng, đức độ của Đồng chí là tấm gương sáng, có sức thu hút, quy tụ cán bộ, chiến sĩ, tạo sức mạnh tổng hợp để làm nên chiến thắng. Trong suốt cuộc đời quân ngũ của mình, Đồng chí đã dành nhiều tâm huyết, công sức để nghiên cứu, chỉ đạo, đề ra nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh, trước hết là vững mạnh về chính trị và coi đó là vấn đề cốt lõi trong xây dựng Quân đội cách mạng của Đảng, đến nay vẫn còn nguyên giá trị.   

Quá trình hoạt động cách mạng, Đồng chí đã đảm nhiệm các cương vị: Chính ủy Liên khu 10, Khu ủy viên, Bí thư Quân khu ủy (Tháng 12-1947); Chính ủy khu Tây Bắc, Bí thư Ban cán sự bộ đội Tình nguyện vùng Thượng Lào (năm 1950); Chính ủy Đại đoàn 308, Bí thư Đại đoàn ủy (1951-1955); Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Tổng Quân ủy viên (tháng 5-1955); Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương (tháng 3-1961 - tháng 4-1982),… Trải qua những cương vị, trọng trách được giao đã trang bị cho Đồng chí nhãn quan chính trị ở tầm chiến lược, năng lực chỉ đạo thực tiễn phong phú trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đảng trong Quân đội và xây dựng Quân đội về chính trị. Theo Đồng chí, Quân đội ta là quân đội cách mạng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Vì thế, mục tiêu cách mạng của Đảng cũng là mục tiêu chiến đấu của Quân đội. Đường lối, nhiệm vụ chính trị, đường lối, nhiệm vụ quân sự của Đảng quyết định nhiệm vụ, phương hướng xây dựng và chiến đấu của Quân đội. Bản chất của Quân đội là bản chất của giai cấp công nhân. Lập trường, tư tưởng của Quân đội là lập trường, tư tưởng của giai cấp công nhân, của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội là cội nguồn, nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam và là nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Quân đội cách mạng.

Với nhận thức Quân đội là một thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân, có chức năng cơ bản nhất là “đội quân chiến đấu”, hoạt động thường rất khẩn trương, liên tục, quyết liệt, nên yêu cầu về tổ chức phải rất chặt chẽ, sự tập trung, thống nhất rất cao. Do đó, cần phải tăng cường công tác vận động cách mạng của Đảng trong Quân đội, nhằm nâng cao tinh thần cách mạng triệt để, ý thức giác ngộ giai cấp, giác ngộ dân tộc; tính kỷ luật tự giác, nghiêm minh; giải quyết tốt các mối quan hệ trong nội bộ Quân đội, quan hệ quân - dân, quan hệ quốc tế và các mối quan hệ khác. Sức mạnh Quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản là sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố: chính trị - tinh thần, tổ chức, trang bị kỹ thuật, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, khoa học quân sự, v.v. Các yếu tố đó, có mối quan hệ khăng khít với nhau và đều phải được phát huy đầy đủ; trong đó, yếu tố chính trị - tinh thần (sự giác ngộ về lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu của Quân đội, tinh thần chiến đấu của bộ đội, …) là cơ bản nhất. Vì vậy, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; bồi dưỡng và phát huy truyền thống anh dũng, quật cường, bất khuất của dân tộc; nêu cao khí phách anh hùng, quyết chiến, quyết thắng của Quân đội; kiên quyết đấu tranh khắc phục các tư tưởng sai lầm coi nhẹ hoặc không thấy hết vai trò của nhân tố chính trị - tinh thần trong nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội. “Chất chính trị” trong Quân đội là cơ sở đảm bảo cho Quân đội có lập trường chiến đấu kiên định, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, thực sự là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng và Nhà nước; chấp hành nghiêm đường lối, nhiệm vụ cách mạng của Đảng và đó cũng là yếu tố quyết định sự trưởng thành, chiến thắng của Quân đội nhân dân. Đồng thời, Quân đội phải luôn nêu cao tinh thần cách mạng triệt để, lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quyết chiến, quyết thắng, đoàn kết, thống nhất, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu, công tác và lao động sản xuất. Đó là quan điểm nhất quán của Thượng tướng Song Hào được thể hiện rõ trong quá trình chỉ đạo xây dựng Quân đội về chính trị.  

Trên cơ sở nghiên cứu những nguyên tắc chung về xây dựng quân đội kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tích lũy kinh nghiệm từ hoạt động thực tiễn, Đồng chí nêu 7 nguyên tắc cơ bản xây dựng Quân đội về chính trị. Đó là, Nguyên tắc1: Luôn luôn quán triệt sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng đối với Quân đội, xem đây là nguyên tắc cơ bản nhất. Nguyên tắc 2: Không ngừng củng cố hệ thống tổ chức đảng và chế độ lãnh đạo của Đảng, hệ thống tổ chức công tác chính trị và chế độ công tác chính trị; luôn luôn tăng cường công tác chính trị trong Quân đội. Nguyên tắc 3: Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, giáo dục, quán triệt sâu sắc đường lối, nhiệm vụ cách mạng, chủ trương, chính sách của Đảng, nâng cao giác ngộ dân tộc, giác ngộ giai cấp, ý chí chiến đấu, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, xây dựng bản chất cách mạng, giáo dục truyền thống tốt đẹp của Quân đội. Nguyên tắc 4: Giáo dục, quán triệt đường lối, tư tưởng, nhiệm vụ quân sự của Đảng, nhiệm vụ, chức năng của Quân đội, khoa học và nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân, quan điểm xây dựng, sử dụng và phát triển khoa học, kỹ thuật, chuyên môn. Nguyên tắc 5: Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với Đảng, có năng lực lãnh đạo và năng lực tổ chức, chỉ huy, quản lý bộ đội. Nguyên tắc 6: Thực hiện mở rộng dân chủ, ra sức tăng cường kỷ luật tự giác, nghiêm minh của Quân đội cách mạng. Nguyên tắc 7: Xây dựng mối quan hệ trong nội bộ Quân đội, mối quan hệ giữa Quân đội với Đảng, với chính quyền cách mạng, với nhân dân và với quân đội, nhân dân các nước anh em, v.v. 7 nguyên tắc đó vừa là những vấn đề hết sức cơ bản, thường xuyên, vừa có ý nghĩa chỉ đạo chiến lược lâu dài đối với xây dựng Quân đội về chính trị cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng phù hợp với nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới.   

Cùng với đưa ra 7 nguyên tắc trên, Đồng chí còn phân tích làm rõ vai trò, tính chất, nhiệm vụ, nội dung của công tác chính trị với tư cách là công tác vận động cách mạng của Đảng trong Quân đội và là giải pháp cơ bản thực hiện sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, xây dựng Quân đội về chính trị. Quân đội ta càng tiến lên chính quy, hiện đại, tổ chức và trang bị kỹ thuật càng phát triển, quy mô tác chiến hiệp đồng binh chủng càng lớn thì càng phải tăng cường bản chất cách mạng,  phát huy đầy đủ sức mạnh của công tác chính trị trong mọi nhiệm vụ, lực lượng,  lĩnh vực và hoàn cảnh. Thông qua công tác tư tưởng và công tác tổ chức, công tác chính trị phải luôn quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; giáo dục, tổ chức, hướng dẫn bộ đội hành động theo phương hướng, mục tiêu cách mạng của Đảng và phát huy vai trò, trách nhiệm, sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, bảo vệ vững chắc đường lối, quan điểm, tư tưởng của Đảng, bảo vệ Quân đội về chính trị, tư tưởng và tổ chức để chiến thắng kẻ thù trên các chiến trường.

Những sáng kiến và công lao của Thượng tướng Song Hào trong thời kỳ công tác tại Tổng cục Chính trị, nhất là thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm, rồi Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã được khẳng định trong việc chỉ đạo, triển khai, biên soạn điều lệnh, điều lệ, quy định về tổ chức, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội. Đặc biệt, Đồng chí có những đóng góp quan trọng vào việc kiện toàn chế độ 2 chỉ huy - 1 chỉ huy về quân sự, 1 chỉ huy về chính trị, góp phần đảm bảo cho nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội được vận hành thông suốt; biên chế tổ chức của Quân đội ổn định; hiệu quả, hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ được phát huy; vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Quân đội đối với toàn quân và sự vững vàng về tư tưởng, chính trị trong các cơ quan, đơn vị được khẳng định trong thực tiễn. Bám sát cơ chế, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội, Đồng chí đã có đóng góp quan trọng vào việc cụ thể hóa, chỉ rõ quyền lãnh đạo đối với các cơ quan, đơn vị tập trung, thống nhất vào tập thể cấp ủy; đoàn trưởng và chính ủy phải phục tùng sự lãnh đạo của cấp ủy. Theo đó, đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước cấp ủy về công tác quân sự; chính ủy chịu trách nhiệm trước cấp ủy về công tác đảng, công tác chính trị; hai bên phải phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau trong công tác. Đây là cơ sở rất quan trọng để Đảng ta xác định cơ chế lãnh đạo đối với Quân đội qua các giai đoạn cách mạng, gần đây là Nghị quyết 51 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) (Cơ chế 51) “Về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, mà hiện nay chúng ta đang tập trung thực hiện, v.v.

Có thể nói, cùng với các tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như giai đoạn đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thượng tướng Song hào đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển và trưởng thành của Quân đội ta, nhất là sự nghiệp xây dựng Quân đội về chính trị. Những giá trị đó được đúc rút từ việc nghiên cứu, tiếp thu những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân; từ kinh nghiệm xương máu trên chiến trường; từ yêu cầu của công tác chính trị, tư tưởng, lập trường, quan điểm của Quân đội trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, … trở thành bài học có ý nghĩa chỉ đạo thực tiễn to lớn. Vận dụng và phát triển quan điểm của Thượng tướng Song Hào trong xây dựng Quân đội về chính trị không chỉ trong những năm tháng chiến tranh, mà còn có giá trị trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Để làm được điều đó, cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau đây:

Một làthường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảm bảo giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đây là nguyên tắc bất di bất dịch và cũng là mục tiêu, yêu cầu bức thiết của sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam. Theo đó, toàn quân cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội được thể hiện tập trung ở Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Quy định 104-QĐ/QUTW ngày 16-02-2017 của Quân ủy Trung ương về “Một số vấn đề cơ bản thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, nhằm kịp thời khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức ra nghị quyết, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và năng lực tổ chức thực hiện; phát huy vai trò của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong những tình huống khó khăn, phức tạp, đòi hỏi tập trung lãnh đạo cao. Không ngừng đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp làm việc, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì, cấp ủy, bí thư, nhất là trong tự phê bình và phê bình.

 Hai làđổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Trọng tâm là giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp công nhân, lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Đẩy mạnh giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống dân tộc, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ, … đảm bảo cho Quân đội bất luận trong hoàn cảnh nào, khó khăn đến đâu cũng luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực sự là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, Nhân dân và là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị về công tác đảng, công tác chính trị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị năm 2017, nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” và Quy chế giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam đã ban hành. Trong quá trình thực hiện, cần bám sát nhiệm vụ chính trị, đặc điểm đơn vị, tính chất hoạt động của bộ đội để đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục cho phù hợp. Đặc biệt, phải gắn công tác giáo dục chính trị với tổ chức hoạt động thực tiễn để mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đúng tình hình, nhiệm vụ xây dựng Quân đội bảo vệ Tổ quốc; nắm vững thời cơ, thách thức, thuận lợi, khó khăn; phân biệt rõ “đối tượng”, “đối tác”, không mơ hồ, mất cảnh giác. Chủ động làm tốt công tác định hướng, quản lý tư tưởng bộ đội; đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực để mỗi cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ba làxây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Bất luận trong thời chiến hay thời bình, đội ngũ cán bộ luôn đóng vai trò quan trọng, là “cái gốc” của mọi công việc. Đặc biệt, trước mục tiêu, yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại hiện nay, việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác tốt, phương pháp, tác phong, phong cách lãnh đạo khoa học, có uy tín trước tập thể là vấn đề hết sức quan trọng. Để làm tốt công tác này, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo” và Quy chế công tác cán bộ đã ban hành. Đồng thời, tổ chức tốt việc Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chủ động làm tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược và cán bộ quân sự địa phương tham gia cấp ủy, hội đồng nhân dân các tỉnh (thành phố); tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh, kiến thức, trình độ, năng lực, phong cách cho đội ngũ cán bộ, đảm bảo cho họ có đủ khả năng hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, mỗi cán bộ phải nêu cao tinh thần tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi kinh nghiệm thực tiễn, tác phong công tác và thực hiện tốt việc nói đi đôi với làm, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho chiến sĩ học tập, noi theo.

Bốn làthực hiện tốt công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân. Đây là một trong những nội dung mà Đồng chí Song Hào thường xuyên quan tâm, chỉ đạo trong thời gian giữ cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và cũng là yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình hiện nay. Bởi vậy, công tác dân vận cần phải được quan tâm, thực hiện hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). Trên cơ sở đó, tích cực đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận cho phù hợp với từng địa bàn, nhất là địa bàn chiến lược, biên giới, biển, đảo, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo. Các đơn vị chủ động phối hợp với các lực lượng làm tốt việc tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc và giúp nhân dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống, xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ, khắc phục hậu quả thiên tai, v.v.

Năm làtăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đây là mặt công tác trọng yếu, nhất là trước diễn biến phức tạp của tình hình hiện nay. Hơn nữa, để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, thì điều quan trọng trước hết là các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về chính trị. Vì thế, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế về an toàn nội bộ; tuyệt đối không để xảy ra sơ hở, lộ, lọt thông tin; không để địch cài cắm, móc nối; phấn đấu 100% đơn vị an toàn về chính trị. Đồng thời, chủ động phối hợp với các lực lượng, nắm chắc tình hình, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Thượng tướng Song Hào (20-8-1917 - 20-8-2017), hành động có ý nghĩa thiết thực đối với chúng ta là tích cực nghiên cứu, vận dụng quan điểm và kinh nghiệm thực tiễn phong phú của Đồng chí phù hợp với điều kiện mới để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Với tinh thần đó, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nguyện tiếp tục noi gương Đồng chí, nêu cao truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” - “Bộ đội của dân”, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ  bảo vệ Tổ quốc./.

Trung tướng NGUYỄN TRỌNG NGHĨA, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Ý kiến bạn đọc (0)

Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh bài học về phát huy tinh thần cách mạng tiến công
Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố; trong đó và trước hết là thắng lợi của đường lối chính trị, quân sự, cùng nghệ thuật chỉ đạo, điều hành chiến tranh cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng,...