Sự kiện lịch sử Những ngày kỷ niệm lớn

QPTD -Chủ Nhật, 05/11/2017, 12:15 (GMT+7)
Không thể phủ nhận vai trò của Cách mạng Tháng Mười Nga

Chống phá, xuyên tạc, phủ nhận vai trò của Cách mạng Tháng Mười Nga luôn là mục tiêu xuyên suốt của các thế lực thù địch, nhất là từ sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ. Nhưng điều đó là không thể. Cuộc cách mạng này vẫn mang ý nghĩa thời đại và lịch sử sâu sắc.

Thực tế cho thấy, ngay từ khi Cách mạng Tháng Mười vừa mới thành công, các đại biểu của giai cấp tư sản và những kẻ cơ hội đã cố tình xuyên tạc, phủ nhận toàn bộ giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của cuộc Cách mạng này. Ngày nay, lợi dụng sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và ở các nước Đông Âu, các học giả tư sản và bọn cơ hội lại được dịp để lớn tiếng thóa mạ, phủ định những giá trị đích thực, tầm ảnh hưởng và ý nghĩa quốc tế của Cách mạng Tháng Mười. Song, cho dù chúng có ra sức khua môi, múa mép và giỏi nhào nặn câu chữ đến đâu, cũng không thể làm lu mờ được một sự thật lịch sử hợp quy luật đã tạo ra bước ngoặt và những thành tựu to lớn trong thế kỷ XX; không thể hạ thấp được ý nghĩa thời đại và tầm vóc của Cách mạng Tháng Mười đối với tiến trình phát triển của nhân loại không chỉ ở thế kỷ XX mà cả trong thế kỷ XXI. Bởi đây là cuộc cách mạng vĩ đại, phù hợp với sự phát triển lịch sử tự nhiên.

Ủy ban Công Nông - Nghị viện của chính quyền cách mạng - họp tại Pê-tơ-rô-grát (nay là Xanh Pê-téc-bua) sau khi Cách mạng Tháng Mười thành công. Ảnh: Getty Images.

Thực vậy, ngay từ “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” tháng 02-1848, C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã khẳng định rằng, chế độ tư bản chủ nghĩa lỗi thời nhất định sẽ thay thế bởi xã hội cộng sản văn minh thông qua quá trình cải biến cách mạng. Đúng 70 năm sau, lời tiên đoán khoa học đó trở thành sự thật, với sự ra đời của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Đó là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên thành công trên một phần sáu trái đất, chặt đứt mắt xích yếu nhất trong sợi dây chuyền đế quốc chủ nghĩa, mở đầu một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại là mốc son chói lọi đánh dấu bước ngoặt lịch sử của cách mạng thế giới. Từ đây, một thời đại mới đã mở ra cho nhân loại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng mọi ách áp bức, bóc lột, bất công, xây dựng một xã hội mới tốt đẹp, tất cả vì con người và cho con người. Cách mạng Tháng Mười là cái mốc đầu tiên đánh dấu thắng lợi vĩ đại của học thuyết Mác – Lê-nin trước các trào lưu tư tưởng phản động và khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa trong phong trào công nhân quốc tế. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa xã hội khoa học từ lý luận đã trở thành hiện thực. Từ đó đến nay, chủ nghĩa cộng sản không còn là một “bóng ma ám ảnh châu Âu” nữa, mà đã trở thành lẽ sống, niềm tin của nhân dân lao động khắp các lục địa; chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực sinh động từ châu Âu sang châu Á đến châu Mỹ La-tinh. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười cũng như của các cuộc cách mạng nhân dân từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay và cả những gì đã và đang diễn ra ở Nga, các nước trong Liên bang Xô-viết và ở các nước Đông Âu đã chứng minh giá trị vĩ đại và sức sống mãnh liệt, vĩnh hằng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin - đỉnh cao của trí tuệ nhân loại, vũ khí luận sắc bén và không gì có thể thay thế của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ cũ, xây dựng chế độ mới. Chính vì thế, mặc dù bị phần tử cơ hội, xét lại và các lực lượng thù địch luôn tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận, nhưng từ sau Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa Mác – Lê-nin được truyền bá nhanh chóng đến khắp hành tinh, trở thành kim chỉ nam, ngọn đuốc luôn tỏa sáng soi đường, dẫn dắt, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hơn một nghìn triệu người trên các châu lục Âu, Á, Mỹ La-tinh, chiếm hơn một phần sáu trái đất đã đi lên chủ nghĩa xã hội với những hình thức khác nhau. Vào thời gian đó, trong hệ thống tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của các Đảng Cộng sản đã dấy lên một cao trào cách mạng sôi nổi chưa từng có của hàng nghìn triệu quần chúng cần lao khát khao độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình, tiến bộ xã hội và chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng Tháng Mười Nga đã chứng minh rằng, bất cứ một chế độ xã hội nào đã tỏ ra lỗi thời trong lịch sử, thì dù có tàn bạo đến đâu, có công cụ bạo lực phản cách mạng đến mức nào cũng đều có thể bị đánh đổ, kể cả khi kẻ thù của cách mạng sử dụng những thủ đoạn phát xít cực kỳ dã man để đàn áp phong trào đấu tranh và những nguyện vọng chính đáng, bức thiết của quần chúng lao động. Khi sự thống trị của giai cấp cầm quyền đã đến mức quần chúng nhân dân không thể chịu đựng được nữa, khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã vùng dậy đấu tranh dưới sự dẫn đường của một đường lối chính trị đúng đắn của một Đảng mác-xít được vũ trang bởi học thuyết Mác – Lê-nin, thì nó trở thành một lực lượng vô địch, đủ sức phá tan các thành trì phản động; đồng thời, cũng có đủ khả năng xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn cái xã hội mà nó đánh đổ. Thực tiễn đã chứng minh rất rõ điều đó. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã chứng minh rằng, giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở mỗi nước hoàn toàn có thể chủ động đứng lên trực tiếp tiến công kẻ thù để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng bản thân mình khỏi ách áp bức của giai cấp thống trị.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười không chỉ là thắng lợi của riêng nhân dân Nga mà còn là thắng lợi chung của cách mạng vô sản và cách mạng giải phóng dân tộc trên thế giới. Chính vì thế mà những người cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên thế giới từ lâu đã coi Liên Xô - con đẻ của Cách mạng Tháng Mười - là Tổ quốc đầu tiên của giai cấp vô sản, là căn cứ địa của cách mạng thế giới, ngọn cờ hiệu triệu, nguồn động viên, cổ vũ và là chỗ dựa của phong trào cách mạng thế giới. Trên thực tế, trong một thời gian không ngắn, Liên Xô đã thực sự là tấm gương cho các dân tộc bị áp bức noi theo, niềm tự hào, kiêu hãnh của những người cộng sản và quần chúng lao động, là chỗ dựa vững chắc, thành trì của cách mạng thế giới. Những thắng lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở khắp năm châu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới suốt bảy thập kỷ gắn liền với sự lớn mạnh và giúp đỡ, hậu thuẫn to lớn của nhà nước Xô-viết. Cách mạng Tháng Mười đã giáng một đòn chí mạng vào hệ thống tư bản chủ nghĩa thế giới, tác động mạnh mẽ đến phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động các nước tư bản chủ nghĩa, đến phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội của nhân dân các nước châu Á, châu Phi và châu Mỹ La-tinh. Giai cấp công nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa trong cuộc đấu tranh với giai cấp tư sản đã giương cao những khẩu hiệu của Cách mạng Tháng Mười, đòi cải thiện dân sinh, dân chủ, chống áp bức, bóc lột, chống chiến tranh.

Cách mạng Tháng Mười Nga đã nêu lên cho tất cả những người cách mạng trên thế giới một mẫu mực về chiến lược và sách lược tiến hành cách mạng. V.I. Lê-nin và Đảng Cộng sản Liên Xô đã giải quyết thành công những vấn đề cơ bản có ý nghĩa quyết định thắng lợi trong cách mạng vô sản. Đó là việc xác lập và không ngừng củng cố quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân - giai cấp tiên tiến nhất gắn liền với nền sản xuất hiện đại, tiêu biểu cho con đường đi lên của lịch sử, người đại biểu chân chính nhất quyền lợi của nhân dân lao động - thông qua chính Đảng kiểu mới của mình. Xây dựng một Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, thống nhất về tư tưởng và hành động, được bảo đảm bằng sự thống nhất chặt chẽ về tổ chức. Xây dựng khối liên minh công nông vững chắc; kết hợp chặt chẽ và nhịp nhàng phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa với phong trào độc lập dân tộc của nhân dân các dân tộc bị áp bức; lợi dụng triệt để mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù, phân hóa và cô lập kẻ thù, tập trung mũi nhọn đấu tranh vào kẻ thù nguy hiểm nhất; sử dụng mọi biện pháp và hình thức đấu tranh cách mạng, kết hợp các hình thức và biện pháp đấu tranh cách mạng đó thành một sức mạnh tổng hợp, chớp đúng thời cơ nổi dậy đánh đổ kẻ thù, giành lấy chính quyền về tay công nông. Cách mạng Tháng Mười đã nêu lên một bài học sinh động về sự vận dụng linh hoạt, tài tình và sáng tạo lý luận bạo lực cách mạng và khởi nghĩa giành chính quyền; thực sự là một cách mạng có tính chất nhân dân sâu sắc, là sự nổi dậy của quảng đại quần chúng cần lao dưới khẩu hiệu “công nông binh liên hiệp”, kết hợp chặt chẽ và linh hoạt lực lượng vũ trang và lực lượng chính trị, tạo thành bạo lực cách mạng to lớn đủ sức đập tan bạo lực phản cách mạng, giành chính quyền về tay nhân dân. Đó là những vấn đề cơ bản nhất, có ý nghĩa phổ biến đối với tất cả các nước trong quá trình tiến hành cách mạng vô sản và cũng là những vấn đề có ý nghĩa thời sự nóng hổi trong sách lược, chiến lược cách mạng của thời đại ngày nay.

Cách mạng Tháng Mười đã vạch ra con đường đúng đắn nhất cho phong trào cách mạng thế giới, mở đầu thời đại mới, một kỷ nguyên mới trên quy mô toàn thế giới, vì nó có ý nghĩa quốc tế cực kỳ to lớn, tạo bước ngoặt thay đổi phương hướng cũng như nhịp điệu tiến lên của cả lịch sử loài người. Ngay sau Cách mạng Tháng Mười, V.I. Lê-nin đã đánh giá rất đúng bước ngoặt lớn của xã hội loài người và đã chỉ rõ những đặc điểm cơ bản của thời đại mới. Người viết: “một kỷ nguyên mới đã mở ra trong lịch sử thế giới mới”1; đồng thời, chỉ rõ bước ngoặt ấy là “bước ngoặt lịch sử thế giới chuyển từ dân chủ tư sản sang dân chủ vô sản, từ chuyên chính tư sản sang chuyên chính vô sản”2. Cách mạng Tháng Mười thắng lợi đã tạo ra bước ngoặt không chỉ trong quan hệ kinh tế, chính trị - xã hội của các dân tộc Nga, mà cả trong thế giới quan của giai cấp công nhân quốc tế, chứng minh sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lê-nin trong thực tiễn. Với những kinh nghiệm phổ biến và những tư tưởng sâu sắc, Cách mạng Tháng Mười đã và đang có ảnh hưởng hết sức to lớn đến quá trình cách mạng thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩ to lớn và sâu xa như thế”3.

Mặc dù hiện nay có những đảo lộn rất lớn về nhiều phương diện trên hành tinh chúng ta, nhưng không hề làm thay đổi tính chất và nội dung của một thời đại có tính lịch sử toàn thế giới được mở đầu bằng Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

PGS, TS. BÙI ĐÌNH BÔN, Hội đồng Lý luận Trung ương
____________

1 - V.I. Lê-nin - Toàn tập, Tập 29, Nxb Sự thật, H. 1968, tr. 343.

2 - Sđd, tr. 434.

3 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 12, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 300.

Ý kiến bạn đọc (0)

Đẩy mạnh quan hệ đặc biệt giữa quân đội hai nước Việt Nam - Lào lên tầm cao mới
Quan hệ Việt Nam - Lào có tầm quan trọng chiến lược đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của cách mạng hai nước. Trong đó, quan hệ, hợp tác quốc phòng giữa Quân đội hai nước là lĩnh vực then chốt, cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng lên tầm cao mới, góp phần tăng cường, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai nhà nước và hai dân tộc trong tình hình mới.