Sự kiện lịch sử Những ngày kỷ niệm lớn

QPTD -Thứ Năm, 24/03/2016, 09:00 (GMT+7)
Đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) khẳng định: “Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên là nội dung quan trọng của công tác Đoàn để giáo dục, bồi dưỡng, động viên và phát huy vai trò thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc định hướng trên, những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2015. (Ảnh: tienphong.vn)

Việt Nam hiện nay có 25,08 triệu thanh niên, chiếm 27,7% dân số cả nước1; trong đó, tỷ lệ thanh niên ở: nông thôn 71%; đô thị 29%; học sinh - sinh viên 20,3%; công nhân 18%; dân tộc thiểu số 15,08%. Mỗi khối đối tượng thanh niên tạo nên một màu sắc riêng trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Đoàn viên, thanh niên trong khối trường học là lực lượng đông đảo, có nhiệt huyết, sức sáng tạo, có nhiều điều kiện thuận lợi tham gia các hoạt động và là nơi khởi xướng, phát động nhiều phong trào hành động cách mạng lớn của Đoàn, Hội. Đoàn viên, thanh niên trong khối công chức, viên chức là lực lượng thanh niên có trình độ, chuyên môn cao, đang trực tiếp tham mưu, triển khai thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở. Đoàn viên, thanh niên trong khối lực lượng vũ trang là lực lượng chính quy, tinh nhuệ và kỷ luật, đang đóng góp tích cực trong nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn viên, thanh niên công nhân là bộ phận quan trọng của giai cấp công nhân Việt Nam, với trình độ học vấn ngày càng cao, đang lao động và đóng góp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế của đất nước. Đoàn viên, thanh niên nông thôn, đô thị được tổ chức rộng khắp, gắn với hệ thống chính quyền các cấp, từ xã, phường cho tới các thôn, bản trên khắp cả nước. Các phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng văn minh đô thị” đang thu hút, gắn kết đông đảo các lực lượng thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Thanh niên Việt Nam đang học tập và lao động ở nước ngoài thông minh, năng động, có ý thức đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và sinh hoạt, tích cực tham gia các hoạt động hướng về Tổ quốc, là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời của thanh niên Việt Nam. Những khối đối tượng thanh niên này được xác định là lực lượng nòng cốt trong mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Bên cạnh đó, trong thực tiễn còn những đối tượng và khu vực thanh niên cần sự quan tâm đặc biệt. Đó là học sinh, sinh viên học tập tại các trường tư thục; đoàn viên thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thanh niên lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, lao động tự do trên địa bàn đô thị; thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo và thanh niên Việt Nam ở những nước chưa có tổ chức Đoàn, Hội. Đây là những thách thức lớn đối với công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Với phương châm đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua xây dựng tổ chức, qua triển khai các phong trào hành động cách mạng và các cá nhân tiêu biểu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trên những nguyên tắc chủ yếu sau:

Thứ nhất, coi trọng việc củng cố tổ chức và phát triển phong trào trong từng khối đối tượng thanh niên. Các cấp bộ Đoàn đã đa dạng hóa, cụ thể hóa hai phong trào hành động lớn của Đoàn: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”“Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” thành các phong trào nhánh phù hợp với từng đối tượng thanh niên2. Qua đó, phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng đối tượng thanh niên đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc3. Nội dung hoạt động của Đoàn, Hội ngày càng phong phú, thiết thực, hiệu quả, chủ động gắn kết các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh ở cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Nhờ sự lan tỏa rộng đến mọi đối tượng, lĩnh vực, địa bàn khác nhau đã tạo nên sức thu hút, tính dẫn dắt, tính định hướng và khả năng kết nối của các phong trào thanh niên. Ngay trong từng đối tượng, lực lượng thanh niên, tổ chức Đoàn, Hội cũng không ngừng củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn. Chính vì vậy, quá trình đoàn kết, tập hợp thanh niên đã biến thành quá trình tự tập hợp.

Thứ hai, mở rộng hoạt động và xây dựng tổ chức tại các đối tượng thanh niên đặc thù là điều kiện tiên quyết để duy trì ổn định và phát triển mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các thành viên tập thể của Hội là cánh tay nối dài giúp Đoàn Thanh niên không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết các đối tượng thanh niên. Phương châm về xây dựng và phát triển Hội được mở rộng “ở đâu có thanh niên ở đó có tổ chức Hội hoặc có hình thức hoạt động Hội”. Ở đâu chưa có tổ chức Hội thì tập trung triển khai các hoạt động, phong trào nhằm hỗ trợ, chăm lo cho thanh niên. Thông qua phong trào, từng bước xây dựng các nòng cốt thanh niên, tiến tới thành lập tổ chức. Đối với thanh niên công nhân, tập trung chăm lo các nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần. Đối với thanh niên dân tộc thiểu số, tập trung các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, tư vấn, hỗ trợ giải pháp xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế. Đối với thanh niên lao động tự do, tập hợp thông qua tổ chức các hoạt động gắn với địa bàn dân cư. Đối với thanh niên tín đồ, tôn giáo, tập hợp thông qua các hoạt động an sinh xã hội trong các vùng giáo dân, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào hoạt động tôn giáo theo đúng quy định pháp luật; tìm kiếm, tôn vinh, biểu dương những thanh niên tôn giáo tiêu biểu. Đối với thanh niên học tập, lao động ở ngoài nước, chú trọng kết nối với thủ lĩnh của thanh niên, sinh viên và phối hợp chặt chẽ với đại sứ quán và Đảng ủy ngoài nước tăng cường cơ chế trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động kết nối, tư vấn, hỗ trợ và bảo trợ cho thanh niên, sinh viên Việt Nam, từ đó phát triển tổ chức và định hướng phong trào. Việc xây dựng và phát triển tổ chức Hội với các giải pháp mới, như: đẩy mạnh thành lập các tổ chức Hội theo ngành nghề quy mô cấp tỉnh, thành phố; mở rộng các hình thức chi hội, câu lạc bộ trực thuộc ủy ban hội cấp tỉnh, huyện; chuyển đổi mô hình từ chi hội theo địa bàn hành chính kém hiệu quả sang mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm đã giúp Hội gần thanh niên hơn và thanh niên đến với Hội nhiều hơn4. Từ đó, nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của Hội cũng được củng cố theo hướng sát hơn với tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc trong thanh niên để họ là chủ thể trong các hoạt động do Hội tổ chức.

Thứ ba, bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong đoàn kết, tập hợp thanh niên. Trước xu hướng việc sử dụng mạng xã hội của thanh niên có chiều hướng tăng nhanh (từ 82,7% năm 2013 lên 91,8% năm 2014)5, các cấp bộ Đoàn, Hội đã bước đầu sử dụng mạng xã hội để lắng nghe ý kiến, chủ động tiếp cận và định hướng cho thanh niên. Cấp trung ương và nhiều tỉnh, thành đoàn lập các trang cộng đồng trên một số mạng xã hội như facebook, youtube,... để thông tin, tuyên truyền các chủ trương, hoạt động Đoàn; xây dựng và phát hành một số sản phẩm tuyên truyền trên In-tơ-nét và mạng xã hội nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Nhiều địa phương đã vận động những người nổi tiếng, những admin (điều hành) các trang cộng đồng trên mạng xã hội tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội tại địa phương; tổ chức các nhóm nòng cốt của Đoàn tham gia các diễn đàn mạng để nắm bắt, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng và gửi các nội dung thông điệp tuyên truyền của Đoàn đến thanh thiếu niên. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, các cơ quan báo chí của Đoàn đã tăng cường kết nối, đoàn kết, tập hợp thanh niên ở nước ngoài, thông qua mạng xã hội, các diễn đàn, các chương trình giao lưu trực tuyến.

Sự đổi mới về nguyên tắc nói trên đã tạo điều kiện để mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên do Đoàn, Hội tổ chức và lãnh đạo không ngừng được mở rộng cả về đối tượng, khu vực.

Hiện nay, Đoàn có hơn 6,3 triệu đoàn viên, giữ vai trò nòng cốt trong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với trên 8 triệu hội viên sinh hoạt tại các chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội nhóm thanh niên của tất cả các xã, phường, thị trấn và nhiều trường học của 63 tỉnh, thành phố, Tập đoàn Sông Đà và Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một số tập đoàn tư nhân lớn. Hội Sinh viên Việt Nam hiện có 1,4 triệu hội viên, được mở rộng về quy mô với 25 hội sinh viên cấp tỉnh, 45 hội sinh viên các trường trực thuộc Trung ương và 07 hội sinh viên Việt Nam ở ngoài nước. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam với gần 9.000 hội viên, đã có 66 tổ chức hội, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam có trên 80.000 hội viên và đã có 50/63 tỉnh, thành phố có tổ chức Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ. Tỷ lệ đoàn kết tập, hợp thanh niên hiện nay đạt 62,6%. Các đối tượng thanh niên ngày càng đa dạng. Để củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải thực sự hấp dẫn và thu hút thanh niên, làm cho thanh niên và người trẻ đến với Đoàn một cách tự nhiên, tự nguyện. Đoàn cần đổi mới chính mình, từ việc củng cố chất lượng đội ngũ cán bộ và mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động cho tới nâng cao tính thiết thực, hiệu quả và hấp dẫn của từng phong trào hành động cách mạng với các giải pháp cụ thể sau:

Một là, đổi mới mô hình tổ chức của Đoàn, Hội cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc biệt tại các địa bàn tập trung đông thanh niên, các khu vực thanh niên đặc thù, dân tộc thiểu số, tôn giáo. Xây dựng cơ chế phối hợp để thể hiện rõ hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đối với tổ chức Hội, tăng tính đoàn kết, tính liên hiệp của các tổ chức thành viên của Hội. Đẩy mạnh việc thành lập tổ chức Hội tại các doanh nghiệp là thành viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát triển hoạt động và thành lập tổ chức Hội hoặc mô hình hoạt động Hội tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tiếp tục nghiên cứu, chuyển đổi mô hình chi hội ở cơ sở thành các mô hình tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ để tránh chồng chéo với tổ chức Đoàn tại đây.

Hai là, chú trọng thực hiện những phương thức mới trong đoàn kết, tập hợp thanh niên. Phát huy hiệu quả các thiết chế của Đoàn, Hội trong tổ chức hoạt động, phát triển phong trào và xây dựng tổ chức tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Triển khai phương thức tập hợp thanh niên trên mạng In-tơ-nét và các mạng viễn thông khác theo hướng xây dựng, hoàn thiện và kết nối các trang web của Đoàn, Hội từ Trung ương tới cơ sở. Từ đó, tạo môi trường thông tin lành mạnh, các sân chơi hấp dẫn trên mạng, từng bước khai thác các ứng dụng, tiện ích của các mạng xã hội đang có số lượng thành viên đông để truyền tải thông tin, nắm bắt dư luận, kịp thời định hướng, giáo dục cho thanh niên. Thiết kế, lựa chọn các phong trào hành động cách mạng trên cơ sở nguyện vọng của thanh niên và yêu cầu của đất nước, đảm bảo tính rộng khắp và bền vững. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn quốc lần thứ VII đã chính thức phát động phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhằm khích lệ, bồi dưỡng và phát huy ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, khát vọng chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu trong thanh niên Việt Nam. Phong trào này được xây dựng dựa trên truyền thống quý báu của dân tộc ta, được thanh niên đón nhận đầy tự hào như một đặc trưng của giới trẻ: đó chính là lòng yêu nước. Đây chính là động lực, là sợi chỉ đỏ kết nối tất cả các lực lượng thanh niên Việt Nam ở trong và ngoài nước, không ngừng rèn luyện, phấn đấu và cống hiến cho quê hương, đất nước.

Ba là, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác Đoàn, Hội. Chú trọng phát hiện, vun trồng, tuyên dương các điển hình tiên tiến từ thực tiễn phong trào, tạo tác động lan tỏa đến các đối tượng thanh niên. Phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, vận động viên, người nổi tiếng trong xã hội để đoàn kết, tập hợp thanh niên. Tham mưu cơ chế, chính sách tài năng trẻ, xem đây là một giải pháp tích cực cho quan điểm tập hợp thanh niên thông qua điển hình xuất sắc.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới, với vai trò xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực, cố gắng không ngừng, thực sự là trường học lớn tập hợp thanh niên, góp phần phát triển khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

PGS,TS. NGUYỄN ĐẮC VINH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

__________________

1 - Báo cáo Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Bộ Nội vụ - Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam, năm 2015.

2 - Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” ở nông thôn; phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” ở đô thị; các phong trào “Khi tôi 18”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” trong học sinh, sinh viên; phong trào thi đua “4 nhất” trong công nhân khối doanh nghiệp nhà nước; phong trào “3 trách nhiệm” trong thanh niên công chức, viên chức; chương trình “Văn hóa doanh nhân và trách nhiệm xã hội” trong doanh nhân trẻ, v.v.

3 - Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, đoàn viên, thanh niên các địa phương đã góp 1.588.015 ngày công xây dựng mới 10.907 km đường giao thông nông thôn, 627.198 ngày công để xây dựng 89.205km đường giao thông thủy lợi nội đồng, 244.799 ngày công xây dựng mới 2.820 nhà văn hóa, 204.436 ngày công xây dựng mới 5.255 nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi. Các cấp bộ đoàn đã thành lập và duy trì hoạt động của 20.378 câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, 1.548 câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; hỗ trợ 29.563 đoàn viên, thanh niên vay vốn. Một số mô hình, cách làm hay của phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” như: “3 xây”, “Tuyến phố văn minh”, “Góc phố sạch, vỉa hè sạch”, “Tuyến đường xanh thanh niên”, “Khu phố em chăm”, “Tuyến đường xanh thanh niên tự quản”, v.v. Từ năm 2012 đến nay, 5.689 trường trung học phổ thông triển khai phong trào “Khi tôi 18”; 1.547 trường triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện”; 1.263.413 lượt sinh viên đăng ký tham gia phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Một số mô hình tiêu biểu trong phong trào “3 trách nhiệm” như: “3 hơn”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “4 xin - 4 luôn”, “10 phút tiếp công dân”, v.v.

4 - Tổng số hiện nay có 130.448 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên.

5 - Viện Nghiên cứu Thanh niên (2013), Kết quả điều tra tình hình thanh niên, công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2013 và Kết quả khảo sát tình hình thanh niên 2014.

Ý kiến bạn đọc (0)

Tư tưởng vĩ đại của C.Mác với cách mạng Việt Nam
Nhân loại mãi mãi khắc ghi những cống hiến to lớn của C.Mác - Người đã cùng Ph.Ăng-ghen xây dựng nên hệ thống lý luận cách mạng và khoa học, là kim chỉ nam, vũ khí tinh thần sắc bén, soi sáng sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giớ,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 22:36 - 20/05/2018

EUR26655.9726974.6

GBP30370.730857.53

USD2274522815

Giá vàng

Cập nhật : 09:16 - 19/05/2018

HCMSJC36.55036.750
Hà NộiSJC36.55036.770
Đà NẵngSJC36.55036.770

Thời tiết