QPTD -Thứ Năm, 15/12/2016, 16:06 (GMT+7)
Phát huy nhân tố chính trị - tinh thần trong cuộc kháng chiến chống Pháp vào xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị hiện nay

Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, nền độc lập của dân tộc và chính quyền cách mạng non trẻ đứng trước những thách thức nặng nề, phải đối phó với thù trong, giặc ngoài, tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Trước tình hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Lời kêu gọi của Người trở thành động lực, sức mạnh chính trị - tinh thần to lớn cho quân và dân ta chiến thắng kẻ thù; đến nay còn nguyên giá trị trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Sau những nỗ lực cứu vãn hòa bình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh không đạt kết quả, chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Vì thế, vào hồi 20 giờ ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đây là lời hịch cứu nước, khơi dậy sức mạnh truyền thống anh hùng, bất khuất, ý chí quyết tâm sắt đá của cả dân tộc; động viên, thôi thúc, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, đầy hy sinh, gian khổ để giữ vững nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc ta đoàn kết một lòng, đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, với tinh thần: “Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”1. Không khí sục sôi của cuộc kháng chiến nhanh chóng lan rộng khắp cả nước, từ Thủ đô Hà Nội đến các tỉnh Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chiến tranh nhân dân được đẩy mạnh trên các chiến trường, kiềm chế, ngăn chặn, giam chân địch, không cho chúng thực hiện kế hoạch bình định và chủ trương “đánh nhanh, thắng nhanh”. Với sự chủ động về chiến lược và sách lược, nên chỉ sau thời gian ngắn, mọi hoạt động của đất nước đã chuyển hướng phù hợp với hoàn cảnh thời chiến và phục vụ kháng chiến lâu dài.

Thực tiễn khẳng định, cuộc chiến đấu anh dũng, sáng tạo của quân, dân Thủ đô Hà Nội và cả nước trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến đã giáng một đòn mạnh vào mưu đồ xâm lược của kẻ thù, làm tiền đề vững chắc cho cuộc kháng chiến đi tới thắng lợi, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương, cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền của ba nước: Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia.

Có nhiều nguyên nhân làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta, trong đó nhân tố quyết định là đường lối kháng chiến đúng đắn, sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng và Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của dân tộc được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử, tạo nên sức mạnh chính trị - tinh thần, sức mạnh tổng hợp to lớn từ những ngày đầu cũng như suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương. (Ảnh: mod.gov.vn)

Ngày nay, sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước yêu cầu mới rất cao và toàn diện; trong đó, xây dựng Quân đội về chính trị là vấn đề được đặt lên hàng đầu, bảo đảm cho Quân đội ta trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, để đạt được mục tiêu, yêu cầu đó, cần kế thừa bài học về phát huy nhân tố chính trị - tinh thần trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vào xây dựng Quân đội về chính trị hiện nay là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, với những nội dung cơ bản sau:

Một là, phải quán triệt, thực hiện đúng đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện đã trải qua 72 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Quân đội ta là quân đội kiểu mới của giai cấp vô sản, quân đội cách mạng, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Hiện nay, do sự tác động của tình hình thế giới, khu vực và những khó khăn, thách thức ở trong nước, đặc biệt là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội,… sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa có sự phát triển nên đã và đang đặt ra yêu cầu mới đối với xây dựng Quân đội, nhất là xây dựng về chính trị. Vì thế, đòi hỏi toàn quân, trước hết là cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp phải tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo quan điểm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Phải đẩy mạnh xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Cần tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao đảm bảo thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân cần nhận thức rằng, yếu tố cách mạng có vị trí quan trọng hàng đầu trong phương hướng xây dựng Quân đội, cho nên phải thường xuyên và không ngừng học tập, trau dồi chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng, đảm bảo cho Quân đội ta mãi mãi là quân đội cách mạng, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Cùng với đó, phải coi trọng xây dựng chính quy trên tất cả các mặt công tác, hoạt động; trong đó, có chính quy trong hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Xây dựng Quân đội tinh nhuệ có ý nghĩa quan trọng, gồm nhiều nội dung, song trước hết, phải tinh nhuệ về chính trị và trình độ tác chiến.

Đặc biệt, trên cơ sở quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Quân đội cần nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày nay có nội hàm rộng, không chỉ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, mà còn bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa, lợi ích quốc gia - dân tộc, v.v. Đồng thời, nắm vững quan điểm của Đảng về đối tượng, đối tác, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, không chùn bước trước khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đây cũng là hành động thiết thực nhất để kế thừa, vận dụng bài học về phát huy nhân tố chính trị - tinh thần trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, cũng như trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược vào sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị hiện nay.

Hai là, tiếp tục thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo của Đảng, bảo đảm giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Quân đội ta; đồng thời, là giải pháp cơ bản để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, do chúng ta thực hiện tốt điều đó nên đã xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Vì vậy, ngày nay, toàn quân phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức đảng và tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội; Nghị quyết 147-NQ/ĐU, ngày 05-4-2008 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) “Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn mới”. Chú trọng xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng; không ngừng đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; đề cao đấu tranh tự phê bình và phê bình, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, tổ chức đảng các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới. Đặc biệt, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng và quản lý tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược do nhiều nhân tố hợp thành; trong đó, thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, hội tụ được sự đồng tâm, hiệp lực của mọi thành viên trong xã hội vào cuộc kháng chiến là nhân tố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kế thừa bài học này vào xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị hiện nay, đòi hỏi các cấp ủy và người chỉ huy phải tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, định hướng và quản lý tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ theo đúng lời căn dặn của Bác: “Mỗi người binh sĩ phải biết chính trị ít nhiều. Họ đem xương máu ra giữ gìn Tổ quốc, thì chẳng những họ phải hiểu vì sao mà hy sinh, họ lại phải có thể nói cho người khác biết vì sao phải yêu nước”2. Vì vậy, trên cơ sở sơ kết, tổng kết công tác giáo dục chính trị, các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên phải rút ra được những ưu điểm để phát huy, khuyết điểm để khắc phục và những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhận thức sâu sắc nhiệm vụ cách mạng, ý chí quyết tâm, trung thành tuyệt đối và sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 124-CT/QUTW, ngày 31-3-2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; phải gắn công tác giáo dục chính trị với định hướng, quản lý tư tưởng bộ đội, nhất là những đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo. Đồng thời, thường xuyên giáo dục tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ, đoàn kết quân dân, giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, giữa chiến sĩ với nhau.

Cùng với giáo dục chính trị, phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; duy trì nghiêm các biện pháp hành chính, quản lý kỷ luật, bảo đảm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có ý thức, văn hóa pháp luật cao, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước và các quy định của đơn vị. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo và Quy chế Dân chủ ở cơ sở; chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, động viên họ yên tâm xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, cần phải làm tốt công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận xây dựng Quân đội về chính trị để đề ra những chủ trương, giải pháp khả thi, phù hợp với sự phát triển của tình hình, nhiệm vụ.

Bốn là, phát huy hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Một trong những nguyên nhân góp phần quan trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong kháng chiến chống thực dân Pháp là hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đã phát huy tốt hiệu quả. Ngày nay, để phát huy hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, trước hết, các cấp ủy cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về công tác đảng, công tác chính trị. Phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, đảm bảo cho công tác này thực sự là nhiệm vụ then chốt - nhiệm vụ hàng đầu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã xác định. Đồng thời, chú trọng công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”. Trên cơ sở đó, xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ chính trị, v.v. Cùng với đó, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác: tư tưởng, tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, chính sách, quần chúng; đề cao dân chủ, kỷ cương, kỷ luật; giữ vững đoàn kết nội bộ. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức công tác dân vận cho phù hợp với từng địa bàn, loại hình đơn vị. Toàn quân tập trung nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, công tác quân sự, quốc phòng địa phương, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn và nhiệm vụ tổ chức lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, v.v. Để thực hiện tốt điều đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải chăm lo xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị vững mạnh về mọi mặt, nhất là khả năng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những vấn đề chiến lược, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc.

Năm là, chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong quá trình chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch lúc ngấm ngầm, khi công khai tìm mọi cách, bằng mọi thủ đoạn hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Sự chống phá đó của chúng hiện nay càng ráo riết, quyết liệt hơn. Chúng ta đều biết, quá trình cách mạng là quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp và giải phóng con người; nó không chỉ trên chiến trường, mà còn diễn ra quyết liệt trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Để bảo vệ nền tảng, trận địa tư tưởng của Đảng, chống “phi chính trị hóa” Quân đội, đòi hỏi toàn quân phải thực hiện tốt phương châm: kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là biện pháp chính và “chống” là biện pháp quan trọng. Trong tình hình hiện nay, phải chú trọng tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát huy vai trò của các lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết và kiên trì đấu tranh phản bác mọi quan điểm sai trái, thù địch nhằm vào Đảng, chế độ và Nhà nước ta. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội phải gương mẫu đi đầu trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo đảm toàn quân là một khối thống nhất về ý chí và hành động, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, kiên định vững vàng về lập trường chính trị, tư tưởng, ý chí quyết tâm chiến đấu cao. Để phòng, chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các cơ quan báo chí, các lực lượng, phương tiện thông tin trong Quân đội phải vào cuộc tích cực, chủ động có nhiều bài viết chất lượng, sắc sảo, tính chiến đấu cao; xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát huy nhân tố chính trị - tinh thần trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là cơ sở quan trọng để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong điều kiện mới. Với truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tin tưởng rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam mãi xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân và là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

_______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 534.

2 - Sđd, Tập 5, tr. 121.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa

Hà Nội chung sức, đồng lòng phát triển thủ đô nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh, Thành phố thông minh, hiện đại 23/12/2021

Toàn quốc kháng chiến - bài học về xây dựng Quân đội, tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới 19/12/2021

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong tình hình mới 18/12/2021

Xã luận: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến – giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại 17/12/2021

Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần của nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 16/12/2021

“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” - cương lĩnh về khát vọng hòa bình của dân tộc 15/12/2021

Phát huy bài học về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong toàn quốc kháng chiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay 14/12/2021

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến – Lời hịch thời đại Hồ Chí Minh 13/12/2021

Lực lượng vũ trang Quân khu 3, phát huy thắng lợi mở đầu toàn quốc kháng chiến, xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh 12/12/2021

Tuổi trẻ Việt Nam phát huy tinh thần “Quyết tử để tổ quốc quyết sinh” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 10/12/2021

Xã luận: Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến – giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại
Kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021) là dịp để chúng ta một lần nữa khẳng định giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của sự kiện lịch sử trọng đại này. Đặc biệt, những bài học được rút ra từ sự kiện đó, trong thời điểm lịch sử có tính bước ngoặt đối với vận mệnh của dân tộc còn nguyên giá trị.