QPTD -Thứ Hai, 17/08/2015, 08:55 (GMT+7)
Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9
Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Lời Ban Biên tập: Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Tạp chí Quốc phòng toàn dân trân trọng giới thiệu bài viết quan trọng dành cho Tạp chí của Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Cách đây đúng 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, một cuộc cách mạng “long trời, lở đất”, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta trong thế kỷ XX. Cách mạng Tháng Tám đã xóa bỏ chính quyền, đập tan ách thống trị, áp bức, bóc lột của chế độ thực dân, phong kiến trên đất nước ta, giành chính quyền về tay nhân dân, lập ra Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước của nhân dân, vì nhân dân, đưa nhân dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của nước ta, dân tộc ta. Cách mạng Tháng Tám là một đòn giáng chí mạng vào chủ nghĩa thực dân, đế quốc và hệ thống thuộc địa của chúng; là biểu tượng sáng ngời và nguồn động lực to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc trên khắp năm châu, nhất là các dân tộc thuộc địa đấu tranh chống ách thống trị, nô dịch của đế quốc, thực dân để giành độc lập dân tộc.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của 15 năm đấu tranh vô cùng anh dũng, quả cảm với biết bao hy sinh, gian khổ của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua 3 phong trào cách mạng lớn, 3 cuộc tổng diễn tập là cao trào cách mạng năm 1930-1931, mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh; cuộc vận động dân chủ sâu rộng, tập hợp được hàng triệu quần chúng đấu tranh đòi tự do dân chủ, cải thiện dân sinh năm 1936-1939; cuộc vận động giải phóng dân tộc của Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế, Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc năm 1939-1945, thời kỳ Đảng ta đẩy mạnh xây dựng lực lượng cách mạng của quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang tuyên truyền, phát động phong trào cứu quốc, lập ra khu căn cứ địa Việt Bắc để chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa.

Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc ta được hun đúc trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, như Bác Hồ đã tổng kết: “mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Truyền thống yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường đó được kế thừa, phát huy đến đỉnh cao trong cuộc đấu tranh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng với quyết tâm “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, chống thực dân, phong kiến, giành độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, trong đó xác định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu, với lực lượng cách mạng là sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc. Ngày ấy, các đảng viên cộng sản dù số lượng còn rất ít, chưa đến 5.000 người trên cả nước, nhưng gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đùm bọc, che chở, luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết, bất khuất, kiên cường trước sự đàn áp, tù đày, tra tấn dã man của địch, nhiều người đã hy sinh oanh liệt vì lý tưởng cao đẹp. Cùng với sự đúng đắn của đường lối của Đảng, chính những tấm gương bất khuất, kiên cường, hy sinh cao cả, đạo đức trong sáng của các đảng viên cộng sản đã giác ngộ, lôi cuốn, tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tin theo Đảng, tham gia các phong trào cách mạng do Đảng lãnh đạo, tạo thành sức mạnh vô địch của Cách mạng.

Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của khoa học và nghệ thuật lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh về tạo thời cơ và tận dụng thời cơ, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại để phát động Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Sau 15 năm Đảng ta lãnh đạo nhân dân đấu tranh, xây dựng lực lượng cách mạng, khi chiến tranh thế giới lần thứ 2 nổ ra, thấy trước sự thất bại của phe phát xít sẽ tạo ra thời cơ lớn cho cách mạng nước ta, Bác Hồ đã về nước trực tiếp lãnh đạo việc chuẩn bị lực lượng sẵn sàng khi thời cơ đến. Khi Nhật đảo chính Pháp ngày 09-3-1945, Đảng ta ra Chỉ thị lịch sử “Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” xác định thời cơ đang chín muồi, chỉ ra những việc cần làm ngay để chuẩn bi cho Tổng khởi nghĩa. Khi Nhật đầu hàng đồng minh (15-8-1945), quân Nhật ở Việt Nam hoang mang, rệu rã. Chớp thời cơ, Đảng ta đã phát động Tổng khởi nghĩa. Do đã được chuẩn bị sẵn sàng, khởi nghĩa nhanh chóng nổ ra và thắng lợi ở các thành phố lớn: 19-8 ở Hà Nội, 23-8 ở Huế, 25-8 ở Sài Gòn, Chợ Lớn; trong chưa đầy nửa tháng, khởi nghĩa thắng lợi trong cả nước.

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức kỷ niệm trọng thể 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02-9-1945 – 02-9-2015) trong niềm vui về những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau gần 30 năm đổi mới, Đảng ta đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Đây là dịp để chúng ta nhìn lại những chặng đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh gian khổ nhưng hết sức vẻ vang với những chiến công oanh liệt của Đảng ta, nhân dân ta trong 70 năm qua, giáo dục thế hệ trẻ về chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất kiên cường, lòng tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, tự hào về Đảng quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tăng thêm niềm tin, nghị lực và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Ngày nay, trên thế giới, tuy hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, rất khó lường. Chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tranh chấp tài nguyên, chủ quyền lãnh thổ, xung đột sắc tộc, tôn giáo, ly khai, bạo loạn, can thiệp lật đổ, khủng bố diễn ra gay gắt ở nhiều nơi. Những vấn đề như an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh thông tin, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trở thành những thách thức mang tính toàn cầu. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á là khu vực phát triển năng động, nhưng cũng là nơi cạnh tranh quyết liệt giữa các nước lớn, tình hình tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo sẽ gia tăng phức tạp hơn, không loại trừ khả năng có thể có đột biến ở Biển Đông.

Ở trong nước, sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế đạt được những thành tựu quan trọng, nước ta đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, trở thành nước có thu nhập trung bình thấp, đời sống nhân dân được cải thiện, thế và lực, sức mạnh tổng hợp và uy tín quốc tế của đất nước được tăng lên. Tuy nhiên, những kết quả đạt được còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của đất nước. Kinh tế phát triển chưa ổn định, thiếu bền vững, vẫn dựa nhiều vào khai thác tài nguyên, các lợi thế tự nhiên, lao động rẻ, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp. Đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào các dân tộc thiểu số. Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, thậm chí có mặt trầm trọng hơn; xuất hiện nguy cơ mới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình”, tăng cường các hoạt động chống phá ta về chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta; tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đe dọa chủ quyền biển, đảo của đất nước ta.

Tình hình thế giới, khu vực và trong nước nêu trên tạo ra cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra những yêu cầu mới đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải phát huy tinh thần của Cách mạng Tháng Tám, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, trong đó tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và chiến đấu cao và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn Cách mạng Việt Nam suốt mấy chục năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng nước ta. Vì thế, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, năng lực cầm quyền, năng lực hoạch định và chỉ đạo thực hiện có kết quả đường lối, chủ trương và những chính sách lớn; đảm bảo các chủ trương, đường lối của Đảng phù hợp với quy luật khách quan, xu thế của thời đại và tình hình thực tiễn của đất nước, không giáo điều, bảo thủ, chủ quan duy ý chí, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân là thước đo sự đúng đắn của đường lối, chủ trương, chính sách. Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng; đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; đồng thời, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bản thân hay người thân trong gia đình làm giàu bất chính, v.v. Kiên quyết không để lọt những cán bộ, đảng viên như vậy tham gia vào cấp ủy, cơ quan lãnh đạo các cấp; xử lý nghiêm và kịp thời thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý tham nhũng, lãng phí hoặc để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương mình trực tiếp quản lý; lấy lại hình ảnh cao đẹp của những tấm gương hết lòng vì dân, vì nước như những người đảng viên trong các thời kỳ đấu tranh gian khổ, ác liệt trước đây trong lòng nhân dân để củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân vào Đảng. Đó là nhân tố cơ bản nhất, cơ sở vững chắc nhất để Đảng ta lãnh đạo thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hai là, đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Nhà nước mà nhân dân ta đang xây dựng là Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được chế định trong Hiến pháp năm 2013. Đó là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát lẫn nhau giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo xã hội chủ yếu là thông qua Nhà nước và bằng Nhà nước; một số lượng lớn cán bộ, đảng viên là công chức, viên chức các cơ quan nhà nước. Vì vậy, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước là biểu hiện rõ nhất chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng; chất lượng, uy tín của đội ngũ công chức, viên chức các cơ quan nhà nước cũng là biểu hiện, là thước đo chất lượng, uy tín của cán bộ, đảng viên của Đảng trước nhân dân.

 Yêu cầu hàng đầu trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay là kiện toàn tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức các cấp, giảm về số lượng, nâng cao về chất lượng, thật sự trong sạch, vững mạnh. Mỗi cơ quan nhà nước phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu quản lý đất nước ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế. Trong mỗi cơ quan, đơn vị, phải xác định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của từng vị trí công chức, viên chức, nhất là thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu. Mỗi công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước phải thật sự là những công bộc của nhân dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tận tụy với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân. Tăng cường công khai, minh bạch, thanh tra, kiểm tra trong nội bộ; giám sát và kiểm soát lẫn nhau giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, giám sát, kiểm soát của nhân dân đối với các tổ chức, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước. Kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch bộ máy nhà nước gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, khắc phục tình trạng quan liêu, trì trệ, cửa quyền. Chỉ trên cơ sở đó mới có thể nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, Nhà nước cần phải thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố, tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; phát huy tinh thần yêu nước, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân; xây dựng công nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo đảm trang bị cho các lực lượng vũ trang nhân dân; kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh; bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ Tổ quốc theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Ba là, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sức mạnh tổng hợp của đất nước; xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; mở rộng quan hệ đối ngoại, tích cực chủ động hội nhập quốc tế, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại để bảo vệ Tổ quốc. Để bảo vệ Tổ quốc, yếu tố quyết định là nội lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước. Vì vậy, cần phải tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội; đẩy mạnh đổi mới, hoàn thiện thể chế kinh tế, phát huy đầy đủ vai trò của cơ chế thị trường, khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện có kết quả tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng dựa vào vốn và khai thác tài nguyên, lao động rẻ sang chủ yếu phát triển theo chiều sâu dựa trên tiến bộ khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đáp ứng yêu cầu quốc phòng - an ninh trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành, các vùng kinh tế. Đồng thời, hết sức quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm cao; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, các tiêu cực, tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng tám, các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Ngày nay, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi chúng ta phải củng cố, phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Muốn thế, trước hết phải quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, nhận thức đầy đủ vai trò quan trọng của đại đoàn kết toàn dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc làm điểm tương đồng; đồng thời, đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân văn để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phải tiếp tục hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách phát huy vai trò của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước, giải quyết hài hòa lợi ích của các thành viên trong xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân; lấy đoàn kết trong hệ thống chính trị, trước hết là đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cơ sở vững chắc để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với nâng cao nội lực của đất nước, cần đồng thời đẩy mạnh thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Tăng cường quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn và các đối tác khác, đưa các quan hệ đi vào chiều sâu, ổn định, vững chắc; tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; phát triển quan hệ kinh tế, đầu tư, thương mại, tạo sự đan xen lợi ích. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các nước thành viên ASEAN, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Hiệp hội, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề của khu vực. Tích cực tham gia, phát huy vai trò của các tổ chức, các diễn đàn đa phương, sử dụng luật pháp quốc tế để giải quyết các tranh chấp, xung đột, bảo vệ lợi ích của đất nước. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, chính sách yêu chuộng hòa bình, chính sách quốc phòng mang tính tự vệ của Việt Nam với các nước, bạn bè quốc tế nhằm tạo sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại đối với công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc của Việt Nam, nhất là với các hành động xâm phạm chủ quyền nước ta ở Biển Đông.

Bốn là, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc. Tăng cường các nguồn lực đầu tư, nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước, đặc biệt coi trọng xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân; xây dựng các tỉnh, thành phố thành các khu vực phòng thủ vững chắc, toàn diện, xây dựng hệ thống các công trình quốc phòng, an ninh ở các địa bàn chiến lược, các khu kinh tế quốc phòng ở các địa bàn xung yếu về quốc phòng, an ninh; phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu trang bị, vũ khí đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các lực lượng vũ trang; hoàn thiện các phương án bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, biển đảo trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, v.v.

Tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân, binh chủng, lĩnh vực đi ngay vào hiện đại, làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh xây dựng Quân đôi nhân dân và Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tăng cường đầu tư để trang bị vũ khí, khí tài ngày càng tốt hơn cho các lực lượng vũ trang. Điều chỉnh, kiện toàn tổ chức các lực lượng vũ trang theo hướng tinh gọn, cơ động, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao. Nâng cao chất lượng huấn luyện sát với thực tế chiến đấu trong chiến tranh hiện đại, công nghệ cao. Chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng các tình huống quốc phòng, an ninh có thể xảy ra để có đối sách xử lý đúng đắn, kịp thời, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, hoàn thành tốt chức năng của đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, các nhiệm vụ phòng, chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa môi trường, cứu nạn cứu hộ và tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước.

Phát huy tinh thần quật khởi Cách mạng Tháng Tám, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào và chiến sỹ cả nước nỗ lực phấn đấu nhất định sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

 

TRƯƠNG TẤN SANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Phát huy tinh thần quật khởi Cách mạng Tháng Tám, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đồng bào và chiến sỹ cả nước nỗ lực phấn đấu nhất định sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 13:24 - 17/09/2021

EUR26,118.3927,477.69

GBP30,621.6331,901.01

USD22,640.0022,870.00

Giá vàng

Cập nhật : 10:58 - 17/09/2021

HCMSJC56.00056.650
Hà NộiSJC56.00056.670
Đà NẵngSJC56.00056.670