QPTD -Thứ Tư, 11/04/2018, 08:16 (GMT+7)
Bạn đọc, cộng tác viên với Tạp chí Quốc phòng toàn dân

(tiếp theo) 

3 - Tạp chí Quốc phòng toàn dân sự tin cậy về chính trị và khoa học

PGS, TS. Nguyễn Trọng Phúc

Tạp chí Quốc phòng toàn dân là cơ quan lý luận quân sự và chính trị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Với chức năng, nhiệm vụ đó, Tạp chí chuyển tới bạn đọc trong và ngoài Quân đội những tri thức, hiểu biết cơ bản về đường lối quân sự, đường lối quốc phòng và chiến lược bảo vệ Tổ quốc mà Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra và thực hiện. Đường lối, chiến lược đó gắn liền với Cương lĩnh, đường lối cách mạng của Đảng được hoạch định và thực hiện trên nền tảng tư tưởng, lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là những định hướng tư tưởng chính trị rất quan trọng, góp phần tăng cường công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội, xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng đã lãnh đạo xây dựng, phát triển Quân đội nhân dân - lực lượng nòng cốt cùng toàn dân hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, kháng chiến giành độc lập, thống nhất, đua giang sơn thu về một mối. Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã góp phần quan trọng tổng kết các cuộc chiến tranh cách mạng do Đảng lãnh đạo, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về quân sự, quốc phòng, Quân đội và chiến tranh chống xâm lược để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Người đọc dễ nhận thấy, Tạp chí Quốc phòng toàn dân đã phản ánh có bài bản và phong phú, sinh động đời sống chính trị của đất nước và quốc tế. Nhiều bài viết của các tác giả ngoài Quân đội, từ các cơ quan lý luận, khoa học của Đảng và Nhà nước đã tích cực cộng tác với Tạp chí. Nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn của công cuộc đổi mới, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị và những vấn đề khác đã được Tạp chí chú trọng giới thiệu. Dù là vấn đề chuyên về quân sự, quốc phòng, Quân đội, hay những vấn đề chung của Đảng và đất nước, người đọc thật sự tìm thấy ở Tạp chí sự tin cậy về chính trị và khoa học, người bạn thân thiết của các cấp lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ nghiên cứu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
___________________

Tiếp theo: 4 - Cộng tác với Tạp chí quốc phòng toàn dân - tình cảm và trách nhiệm

Ý kiến bạn đọc (0)

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Quân sự Tập san
Nhân kỷ niệm 70 năm Tạp chí ra số đầu tiên, Tòa soạn Tạp chí Quốc phòng toàn dân xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc toàn văn thư gửi Quân sự Tập san của Chủ tịch Hồ Chí Minh.