QPTD -Thứ Bảy, 19/05/2018, 15:55 (GMT+7)
Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả Phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”
Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học "70 năm Công an
nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy".
(Ảnh: nhandan.com.vn)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ Tư cách người Công an cách mệnh là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính/ Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ/ Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành/ Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép/ Đối với công việc, phải tận tụy/ Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”1. Sáu điều Bác dạy đã khái quát những phẩm chất đặc trưng về Tư cách người Công an cách mạng, bao gồm: chuẩn mực đạo đức, phương châm hành động, thái độ ứng xử, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an. Đây là tư tưởng lớn, mang tầm chỉ đạo chiến lược trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Hơn 70 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã quán triệt, thực hiện nghiêm Sáu điều Bác dạy về Tư cách người Công an cách mạng; đưa việc học tập, thực hiện Lời dạy của Người trở thành phong trào thi đua rộng lớn, thường xuyên, sôi nổi, hiệu quả, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân. Sáu điều Bác dạy đã thấm sâu vào nhận thức, tâm tư, tình cảm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an, trở thành nguồn gốc, nền tảng sức mạnh tinh thần để lực lượng Công an nhân dân thể hiện rõ bản chất cách mạng trong sáng, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, xây đắp nên truyền thống anh hùng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Nổi bật là: cán bộ, chiến sĩ Công an đã thực hiện tốt nhiệm vụ diệt ác, phá tề, trừ gian, đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động phá hoại của các tổ chức phản động, các cơ quan tình báo, gián điệp đế quốc, bảo vệ vững chắc căn cứ địa kháng chiến thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tích cực chi viện cho chiến trường miền Nam; kiên cường bám đất, bám dân, diệt ác, đấu tranh làm thất bại các kế hoạch tình báo, gián điệp, hoạt động “bình định”, “chiêu hồi” của địch, bảo vệ an toàn các cơ quan đầu não của Trung ương Cục miền Nam,... lực lượng An ninh miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, truy quét tàn quân địch, đấu tranh làm tan rã các tổ chức Fulro, bóc gỡ, vô hiệu hóa mạng lưới gián điệp do Mỹ - Ngụy cài lại, bắt gọn hàng trăm toán gián điệp biệt kích xâm nhập vào Việt Nam, đập tan âm mưu chiến tranh phá hoại nhiều mặt, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch trong và ngoài nước sau giải phóng (30-4-1975).

Đặc biệt, trong thực hiện nhiệm vụ Công an đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, nhất là trong các chiến dịch quân sự lớn, đỉnh cao là: Chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an chiến đấu dũng cảm, lập chiến công xuất sắc, như các Anh hùng liệt sĩ: Bùi Thị Cúc, Nguyễn Thị Lợi, Phan Khắc Trình, Trần Bình, Bửu Đóa, Cao Kỳ Vân, Võ Thị Sáu, v.v. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và chiến tranh bảo vệ biên giới năm 1979, đã có gần 15 nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hy sinh, gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ bị thương, là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời đại Hồ Chí Minh.

Trong thời kỳ đổi mới, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy2. Việc tổ chức thực hiện phong trào luôn được đổi mới, đạt hiệu quả to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các ban, bộ, ngành, địa phương; thực hiện tốt vai trò nòng cốt đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, phá hoại, lật đổ của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị; đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật,... góp phần bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để phát triển đất nước.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (4.0) với quy mô và tốc độ phát triển chưa từng có; vấn đề an ninh phi truyền thống, như: khủng bố, ma túy, hải tặc, rửa tiền, tin tặc, buôn bán người, di cư bất hợp pháp, vấn đề dân tộc, tôn giáo,... đang tác động mạnh mẽ đến an ninh, an toàn của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ở trong nước, các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện “diễn biến hòa bình” ngày càng nguy hiểm, tinh vi, xảo quyệt hơn; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Bối cảnh đó đã và đang đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn, phức tạp.

Để góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an “Phải thường xuyên rèn luyện theo Sáu điều Bác dạy, luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, quyến rũ của các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”; không lợi dụng cương vị công tác, chức quyền để làm hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của người dân”, “luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”3. Vì thế, việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” là yêu cầu khách quan, có ý nghĩa quan trọng với các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

Một là, học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy là nội dung căn cốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, công an các đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên. Việc làm này được gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 07/CT-BCA, ngày 26-10-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo, nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”, Thông tư 27/TT-BCA, ngày 22-8-2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân, Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với Công an nhân dân. Đồng thời, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và các cuộc vận động, các phong trào Thi đua yêu nước trong Công an nhân dân.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” phải theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “phát động đi đôi với hành động”. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tính tự giác của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, huy động tối đa sức mạnh của các đoàn thể quần chúng, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Toàn lực lượng phải làm tốt việc đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác.

Ba là, tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, có hệ thống, làm cho toàn Đảng, toàn dân, nhất là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về giá trị, ý nghĩa cách mạng, khoa học và nội dung Sáu điều Bác dạy Công an nhân dân; trọng tâm là: xây dựng bản lĩnh chính trị, tư cách đạo đức, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Công an với nhân dân. Qua đó, làm cho Sáu điều Bác dạy Công an nhân dân cùng với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam chỉ đạo mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Bốn là, nội dung thi đua của phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” phải thiết thực; phương pháp, hình thức tiến hành phù hợp. Việc học tập, “tự soi, tự sửa” theo Sáu điều Bác dạy phải là nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy đảng; đưa vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Năm là, tăng cường công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Công an nhân dân. Chú trọng công tác tuyên truyền về chủ đề Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; gương “người tốt, việc tốt”, chiến đấu mưu trí, dũng cảm, vì nhân dân phục vụ, những điển hình tiên tiến trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”. Tổ chức tốt các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, xã hội, từ thiện,... góp phần nâng cao đạo đức, tư cách cách mạng của người Công an nhân dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Sáu là, đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng trong phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, bảo đảm chính xác, có tác dụng giáo dục, nêu gương, nhất là đối với các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an trực tiếp chiến đấu, công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn phức tạp, trọng điểm về an ninh, trật tự và ở cơ sở. Chú trọng phát hiện, nhân rộng những điển hình tiên tiến, các mô hình, nhân tố mới, những cách làm hay, sáng tạo để có các hình thức khen thưởng đột xuất, phù hợp, kịp thời.

Bảy là, phát huy tinh thần tự giác, quyết tâm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an trong tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện tư cách, phẩm chất và xây dựng các mối quan hệ (với tự mình, với đồng sự, với Chính phủ, với nhân dân, với đối tượng, đối tác và kẻ địch) như lời Bác dạy. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác dạy cả về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và đối ngoại; kịp thời cập nhật và tiếp thu có hiệu quả những thành tựu của khoa học, công nghệ tiên tiến trong thời đại công nghệ 4.0 phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu thời kỳ chủ động hội nhập quốc tế.

Thượng tướng, PGS, TS. NGUYỄN VĂN THÀNH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Thứ trưởng Bộ Công an
___________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 498-499.

2 - Chỉ thị 12/CT-BNV, ngày 26-8-1997 về kỷ niệm 50 năm lực lượng Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và các Chỉ thị: 12/CT-BCA, ngày 01-11-2002; 05/CT-BCA, ngày 26-5-2008; 05/CT-BCA, ngày 19-8-2013 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” các giai đoạn: 2003 - 2008;  2008 - 2013; 2013 - 2018, v.v.

3 - Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73 tại Hà Nội, ngày 15-01-2018.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa