QPTD -Thứ Hai, 11/06/2018, 08:19 (GMT+7)
Thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy - động lực để ngành Hậu cần quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” là biểu hiện sinh động, tập trung nhất của toàn Ngành trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, là nội dung cụ thể hóa thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng của ngành Hậu cần Quân đội trong nhiều năm qua.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có công tác Hậu cần Quân đội. Bác đã nhiều lần đến thăm, gửi thư căn dặn, động viên cán bộ, chiến sĩ ngành Hậu cần phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những lời huấn thị của Người đã trở thành phương châm, khẩu hiệu hành động, nội dung của nhiều phong trào thi đua, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ ngành Hậu cần Quân đội vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh, lập nhiều thành tích vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Nhằm tiếp nối, phát huy truyền thống tốt đẹp đó trong điều kiện mới, ngày 14-3-1995, Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị 214-CT/BQP phát động phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong toàn quân. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua.”1 và bằng tất cả lòng thành kính đối với Người, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp uỷ, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc2, lôi cuốn được đông đảo cán bộ, chiến sĩ nhiệt tình hưởng ứng. Trên cơ sở nhận thức rõ ý nghĩa chính trị và với chức năng là cơ quan tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào này trong toàn quân, Tổng cục Hậu cần đã bám sát mục tiêu của phong trào Thi đua Quyết thắng và yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng để cụ thể hoá thành nội dung “Một tập trung - Ba khâu đột phá”3 và “Năm tốt”4 của Ngành, làm cơ sở cho các chuyên ngành hậu cần, các đơn vị tiếp tục cụ thể hoá thành kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện. Từ nền tảng phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, các phong trào thi đua chuyên ngành, hội thi, hội thao hậu cần được đẩy mạnh trong toàn quân. Tiêu biểu là các phong trào: “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” của ngành Quân nhu; “Chiến sĩ Quân y làm theo lời Bác”, “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt” của ngành Quân y; “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” của các ngành: Doanh trại, Xăng dầu, Vận tải, v.v.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, cơ quan hậu cần các cấp đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, trực tiếp là Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện; tập trung vào các mặt công tác chủ yếu, khắc phục tồn tại, khuyết điểm, nâng cao chất lượng công tác hậu cần. Đồng thời, coi trọng làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm; đầu tư xây dựng các mô hình điểm, nhân rộng điển hình tiên tiến, v.v. Đáng chú ý là, Ngành đã gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, các chỉ thị: 03-CT/TW, 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI, XII) và xác định đây là nội dung trọng tâm của Ngành trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, v.v.

Nhờ có định hướng đúng, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp, sáng tạo, quyết liệt, nên phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” không ngừng phát triển cả bề rộng và chiều sâu, trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tích cực, tự giác không chỉ của Ngành, mà của mọi cán bộ, chiến sĩ, trở thành động lực tinh thần to lớn để toàn quân, trực tiếp là ngành Hậu cần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, khích lệ, động viên, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ ngành Hậu cần phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần “vừa hồng, vừa chuyên”, cơ quan, phân đội hậu cần, ngành Hậu cần Quân đội vững mạnh toàn diện. Những năm qua, tổ chức biên chế cơ quan, phân đội hậu cần các cấp được kiện toàn; lề lối làm việc, tác phong công tác, chế độ hậu cần từ cơ quan đến đơn vị đi vào nền nếp, chính quy; ý thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần được nâng lên; hoạt động bảo đảm của Ngành có nhiều đổi mới, hướng về đơn vị cơ sở, ngày càng thiết thực, hiệu quả cao, v.v.

Thông qua thi đua thực hiện “Ba khâu đột phá” và “Năm tốt”, Ngành đã thực hiện thành công nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng và khắc phục được những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện, vững chắc, bước phát triển nhảy vọt về chất trong công tác hậu cần. Nổi bật là, Ngành đã làm tốt chức năng tham mưu, nhất là ở cấp chiến dịch, chiến lược về công tác hậu cần; tập trung vào xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần trên từng khu vực, địa bàn và cả nước; điều chỉnh lượng vật chất hậu cần dự trữ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần theo cơ chế thị trường, v.v. Chất lượng, hiệu quả các mặt công tác hậu cần không ngừng được nâng cao; bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ đột xuất, ưu tiên bảo đảm tốt cho lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn trọng điểm, biên giới, hải đảo, v.v.

“Thực túc thì binh cường. Anh chị bên cung cấp phải có quyết tâm để có đủ lương thực, vũ khí cho bộ đội”5; Bộ đội “Bụng có no, thân có ấm mới đánh được giặc”6. Thấm nhuần lời dạy đó của Bác, ngành Quân nhu phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; tích cực đổi mới phương thức bảo đảm theo cơ chế mới; phân cấp hợp lý kết hợp tăng cường kiểm tra, giám sát, mở rộng đấu thầu trong sản xuất, mua sắm, tạo nguồn. Đồng thời, nỗ lực nghiên cứu, chế tạo, lắp đặt hệ thống bếp lò hơi cơ khí cho các bếp ăn; xây dựng và triển khai Đề án xã hội hóa công tác nuôi dưỡng bộ đội, tạo bước đột phá trong đổi mới công tác bảo đảm hậu cần. Công tác bảo đảm mang mặc của bộ đội có bước tiến lớn, phù hợp với điều kiện khí hậu, đặc thù hoạt động của từng quân chủng, binh chủng, đáp ứng yêu cầu tác chiến trong tương lai và hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào xây dựng Quân đội chính quy, v.v. Phong trào thi đua đã động viên toàn quân nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thiết thực cải thiện đời sống và làm sâu sắc thêm chức năng “đội quân lao động sản xuất” của Quân đội ta trong thời kỳ mới. Đến nay, toàn quân đã cơ bản tự túc được phần lớn nhu cầu rau xanh, thịt, cá, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội, tham gia bình ổn giá cả thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn đóng quân.

Phong trào thi đua là động lực to lớn, khích lệ ngành Quân y vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ bộ đội và nhân dân; y đức của đội ngũ cán bộ, thầy thuốc và năng lực của các tuyến quân y, nhất là tuyến cơ sở được nâng cao; công tác phòng, chống dịch bệnh đạt kết quả tích cực, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Quân số khỏe của toàn quân luôn duy trì vững chắc trên 98,5%, v.v. Cùng với đó, quân y các cấp thực hiện tốt chủ trương kết hợp quân - dân y; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng triệu lượt người dân mỗi năm, góp phần quan trọng vào giải quyết những vấn đề bức xúc của công tác y tế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thông qua Phong trào thi đua, công tác doanh trại cũng đạt kết quả đáng khích lệ. Trong điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, Phong trào thi đua đã động viên các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động phát huy nội lực để sửa chữa, củng cố doanh trại và triển khai thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu của Ngành, như: xoá nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng; xây dựng công trình nước sạch sinh hoạt; công trình tắm nước nóng; chống gió lùa; nâng cấp hệ thống điện hạ thế, sân, đường nội bộ, v.v. Đến nay, hầu hết các đơn vị trong toàn quân đều có hệ thống doanh trại khang trang, chính quy, xanh, sạch, đẹp; điều kiện sinh hoạt, ăn ở của bộ đội được cải thiện. Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã tạo động lực thúc đẩy các cấp, ngành, đơn vị hoàn thành tốt công tác bảo đảm xăng dầu, vận tải, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị trong mọi tình huống.

Thấm nhuần lời dạy của Người: “Cán bộ cung cấp càng phải làm kiểu mẫu về cần, kiệm, liêm, chính”7, Phong trào đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, đem lại hiệu quả thiết thực trong quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hậu cần, thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, tham nhũng, lãng phí. Cùng với duy trì thực hiện nghiêm các chế độ, nguyên tắc công tác hậu cần, cơ quan hậu cần các cấp đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động công tác hậu cần, tạo sức lan tỏa và trở thành phong trào sâu rộng trong toàn quân. Hằng năm, Ngành đã tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng, cùng số lượng lớn vật tư, hàng hoá, thiết thực nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, bổ sung nguồn bảo đảm hậu cần cho hoạt động của các đơn vị, v.v.

Phát huy kinh nghiệm và kết quả đạt được, thời gian tới, Ngành tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 98/CT-BQP, ngày 10-12-2016 của Bộ Quốc phòng về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đưa Phong trào phát triển lên tầm cao mới, theo hướng “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao, chất lượng bền vững”. Trong đó, trọng tâm hướng vào thực hiện tốt “Một tập trung - Ba khâu đột phá”, “Năm tốt” và khắc phục triệt để những khâu yếu, mặt yếu, tạo động lực nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, góp phần cùng toàn quân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng TRẦN DUY GIANG, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần
_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 407.

2 - Sau khi có Chỉ thị 214-CT/BQP, Bộ Quốc phòng đã ban hành Chỉ thị 86/CT-BQP, ngày 23-5-2011; Chỉ thị 98/CT-BQP, ngày 10-12-2016 Về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

3 - Một tập trung: Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh toàn diện.

- Ba khâu đột phá: 1. Tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác bảo đảm đời sống, sức khoẻ bộ đội; 2. Thực hành tiết kiệm mọi khâu, chống tham ô lãng phí, chấp hành nghiêm chế độ, nguyên tắc công tác hậu cần; 3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì nền nếp chính quy công tác hậu cần, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức tạo nguồn bảo đảm vật chất hậu cần.

4 - Năm tốt: 1. Tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ tốt; 2. Nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội và tăng gia sản xuất tốt; 3. Chống tham ô, tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm tốt; 4. Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng các mô hình hậu cần tốt; 5. Xây dựng chính quy, cải cách hành chính tốt.

5 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 482.

6 - Sđd, Tập 4, tr. 540.

7 - Sđd, Tập 7, tr.180.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa