QPTD -Thứ Hai, 11/06/2018, 08:19 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Quân khu 3 phát huy tinh thần Thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay

Những thành tích lực lượng vũ trang Quân khu 3 đạt được trên các mặt công tác trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành luôn gắn liền với việc tổ chức và thực hiện có hiệu quả các phong trào Thi đua yêu nước. Tiếp nối truyền thống, kinh nghiệm quý báu đó, lực lượng vũ trang Quân khu đã và đang đẩy mạnh Thi đua yêu nước bằng nhiều nội dung, hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả.

Hưởng ứng Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những ngày đầu thành lập và trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã phát huy vai trò xung kích, nòng cốt cùng nhân dân các địa phương trên địa bàn khởi xướng, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, cao trào hành động cách mạng, tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp, góp phần cùng quân và dân cả nước kết thúc thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tiêu biểu là các phong trào thi đua: “Đắp lũy, đào hào, xây dựng làng chiến đấu”, “Mỗi thôn, xóm thành một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ”, “Đường 10 quật khởi”, “Tiếng sấm đường 5”, “Cát Bi rực lửa”,… trong kháng chiến chống Pháp; “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tay cày, tay súng”, “Tay búa, tay súng”, “Sóng Duyên Hải”, “Cánh đồng 5 tấn”, “Làm giàu đánh thắng”,… trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, v.v.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong hơn 30 năm đổi mới vừa qua, phong trào Thi đua yêu nước của lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục được đẩy mạnh với nội dung, hình thức mới, chất lượng cao hơn, trọng tâm hướng vào thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng - biểu hiện sinh động, nội dung cụ thể hóa phong trào Thi đua yêu nước trong Quân đội - và đạt những kết quả tích cực. Phong trào thi đua đã tạo động lực tinh thần to lớn giúp Quân khu quy tụ, khơi dậy ý chí quyết tâm, lòng nhiệt huyết, óc sáng tạo của mọi cá nhân, tổ chức để vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội các địa phương trên địa bàn.

 “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”1. Thực hiện lời dạy đó của Bác trong điều kiện mới, Quân khu đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, nhằm tổ chức thực hiện tốt phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua - khen thưởng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ; củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp; phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong việc tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, v.v. Các cơ quan, đơn vị của Quân khu đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm địa bàn,… xác định chủ đề, nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện thiết thực, cụ thể, khả thi cao; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phong trào, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đột phá vào việc khó, khắc phục khâu yếu, mặt yếu.

Để đạt hiệu quả cao, Quân khu đã kết hợp chặt chẽ công tác thi đua với công tác khen thưởng, công tác khen thưởng với công tác cán bộ và chính sách; kịp thời phát hiện, tôn vinh những nhân tố mới, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; duy trì nền nếp kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và chủ động ngăn ngừa, đấu tranh khắc phục các biểu hiện thi đua hình thức, thỏa mãn dừng lại, ganh đua, chạy theo thành tích thiếu lành mạnh. Đặc biệt, Quân khu đã gắn kết chặt chẽ phong trào Thi đua Quyết thắng với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI, XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các phong trào, cuộc vận động của các cấp, ngành, tổ chức quần chúng và phong trào Thi đua yêu nước của các địa phương. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã cụ thể hóa việc học tập, làm theo Bác bằng những nội dung, chương trình hành động cụ thể, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Quân khu đã triển khai sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” và đạt kết quả tốt. Các phong trào: “Cán bộ, đảng viên miệng nói lời hay, tay làm việc tốt”, “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Học tập Bác mỗi ngày”, “5 quản, 3 giữ”2, “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “Làm theo chức trách, nêu gương trong hành động”,…; các mô hình: “Đảng viên 5 tốt”3, “Hai tận dụng, hai tiết kiệm”, “Mỗi ngày một đáp án”, “Mỗi tháng một hành động”, “Nâng cao trách nhiệm, tăng cường kỷ luật”,… được các cơ quan, đơn vị tích cực tổ chức thực hiện, v.v. Nhờ đó, phong trào Thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang Quân khu được cộng hưởng, tiếp thêm sức mạnh, có bước phát triển toàn diện, nâng lên tầm cao mới, ngày càng hiệu quả, bền vững, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần hoàn thiện phẩm chất, nhân cách người quân nhân cách mạng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Tinh thần thi đua đã góp phần phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp được nâng lên. Hằng năm, Quân khu có trên 85% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; nhiều năm liền Đảng bộ Quân khu không có tổ chức đảng yếu kém.

Mặc dù cùng lúc triển khai nhiều phong trào thi đua, hoạt động hội thi, hội thao ở các cấp, nhưng nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, tổ chức thực hiện khoa học, nên các phong trào thi đua của lực lượng vũ trang Quân khu luôn đúng định hướng, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, trở thành động lực quan trọng để Quân khu vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Những năm qua, Quân khu đã thực hiện tốt chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá” do Bộ Quốc phòng phát động, nhờ đó chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu được nâng cao. Hằng năm, có hàng chục lượt đơn vị của Quân khu được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Đơn vị huấn luyện Giỏi; tham gia hội thi, hội thao do Bộ tổ chức, Quân khu luôn giành giải cao, giữ vững tốp đầu toàn quân4. Các đơn vị thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đơn vị an toàn, địa bàn an toàn; tạo bước chuyển vững chắc trong đổi mới lề lối làm việc, phát huy dân chủ, chấp hành pháp luật, kỷ luật. Phần lớn các đơn vị trong Quân khu nhiều năm qua không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường ở dưới mức quy định. Lực lượng vũ trang Quân khu thường xuyên nêu cao cảnh giác, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động chủ trì phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trên địa bàn xử lý đúng đắn, kịp thời các tình huống về quốc phòng, an ninh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, v.v.

Thông qua đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và phong trào Thi đua yêu nước của địa phương đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cơ quan quân sự các cấp, nhất là thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc. Các tỉnh, thành phố đã xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án về quốc phòng, an ninh; hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng của chính quyền các cấp được nâng lên. Việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn ngày càng chặt chẽ; tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ được củng cố vững chắc. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công tác tuyển quân của các địa phương có nhiều đổi mới phù hợp với đặc điểm địa bàn, đạt chất lượng, hiệu quả cao, v.v.

Trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng đùm bọc, giúp đỡ. Tiếp nối bản chất, truyền thống tốt đẹp đó, Quân khu đẩy mạnh thi đua trong công tác dân vận, phát huy vai trò “Đội quân công tác” trong tình hình mới. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Xây dựng đơn vị dân vận tốt”,... kết hợp với tham gia thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, các phong trào: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, v.v. Thông qua tổ chức phong trào, xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình thiết thực, hiệu quả, như: phong trào “4 cùng”, “Mùa xuân ra quân giúp dân phát triển sản xuất”, “Mùa hè ra quân giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng bản làng văn hóa” hay các mô hình: “Đồng hành cùng các em đến trường”, “Mỗi cán bộ, đảng viên nhận giúp đỡ một địa chỉ có hoàn cảnh khó khăn”, v.v. Qua đó, đã khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu tích cực bám địa bàn, cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để tuyên truyền, vận động quần chúng; tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; xóa bỏ hủ tục, đưa y tế, văn hóa về thôn, bản, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo gắn với củng cố quốc phòng, an ninh5, v.v. Những hoạt động thiết thực đó đã làm ngời sáng thêm bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tình quân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng “thế trận lòng dân”, khối đại đoàn kết quân - dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua - khen thưởng và với truyền thống, kinh nghiệm quý báu đã đạt được, cùng ý thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao là tiền đề để lực lượng vũ trang Quân khu 3 phát huy hơn nữa tinh thần Thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, đưa Phong trào phát triển đi vào chiều sâu. Trong đó, Quân khu tiếp tục hướng phong trào thi đua vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm và khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo động lực để Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thiếu tướng NGUYỄN MẠNH HÙNG, Chính ủy Quân khu
_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 407.

2 - 5 quản: Quản lý tư tưởng; Quản lý công việc theo chức trách; Quản lý các mối quan hệ; Quản lý chế độ, thời gian công tác; Quản lý tài chính, kinh tế. 3 giữ: Giữ đoàn kết, thống nhất; Giữ vững kỷ luật, pháp luật; Giữ an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

3 - 5 tốt: Lập tường, trách nhiệm tốt; Chất lượng, hiệu quả công tác tốt; Gương mẫu, đoàn kết tốt; Đạo đức, lối sống tốt; Vai trò cá nhân tốt.

4 - Năm 2016 và 2017, Quân khu tham gia 24 hội thi, hội thao toàn quân. Kết quả 17 lần giành giải Nhất, 06 lần giải Nhì, 01 lần giải Ba toàn quân.

5 - Từ năm 2013 đến nay, lực lượng vũ trang Quân khu đã huy động hàng trăm nghìn ngày công giúp các địa phương làm 1.463 km đường giao thông nông thôn; 1.776 km kênh mương nội đồng; sửa chữa, nâng cấp 124 phòng học. Ủng hộ Quỹ vì người nghèo 8,147 tỷ đồng; xây dựng 155 Nhà Đồng đội; 435 Nhà Tình nghĩa, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa