QPTD -Thứ Sáu, 01/06/2018, 15:30 (GMT+7)
Tham luận tại Hội thảo khoa học “Từ Thi đua ái quốc đến Thi đua Quyết thắng - Lý luận và thực tiễn”
Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng - giải pháp quan trọng để Binh chủng Thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại

Binh chủng Thông tin liên lạc là một binh chủng kỹ thuật. Lịch sử hơn 72 năm xây dựng, chiến đấu, phục vụ chiến đấu và trưởng thành của Binh chủng (ngày truyền thống 09-9-1945) luôn gắn liền với lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong chặng đường lịch sử đó, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về Thi đua yêu nước, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Binh chủng Thông tin liên lạc luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, phong trào “Ba nhất” và sau này là phong trào Thi đua Quyết thắng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực. Những năm gần đây, phong trào Thi đua Quyết thắng đã thực sự là giải pháp quan trọng, tạo động lực thúc đẩy từng tập thể, cá nhân trong Binh chủng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng Binh chủng tiến thẳng lên hiện đại.

Ngay từ ngày đầu thành lập, thông qua các phong trào thi đua, với khẩu hiệu: “Tất cả cho chỉ huy chiến đấu thắng lợi”,“Tim còn đập, mạch máu thông tin còn thông suốt”,“Đôi chân vạn dặm” của thông tin Quân bưu; “Coi dây như ruột, coi cột như xư­ơng” của thông tin hữu tuyến điện; “Làn sóng điện không bao giờ tắt” của thông tin vô tuyến điện,... Bộ đội Thông tin liên lạc luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giữ vững thông tin liên lạc trong mọi tình huống, phục vụ đắc lực cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy lực lượng vũ trang nhân dân đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược. Bước sang thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác thi đua - khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng tiếp tục được Binh chủng chú trọng đẩy mạnh, trở thành đòn bẩy, biện pháp hữu hiệu để quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất.

Trước yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Binh chủng Thông tin liên lạc được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ xây dựng Binh chủng tiến thẳng lên hiện đại. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với Bộ đội Thông tin liên lạc. Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ trên lĩnh vực điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, đòi hỏi Bộ đội Thông tin liên lạc phải tập trung mọi nỗ lực, tạo bước đột phá mới để phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”1 và quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của trên, trực tiếp là Chỉ thị 692-CT/ĐU, ngày 24-12-2010 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua - khen thưởng trong Quân đội giai đoạn 2011 - 2015”, Chỉ thị 507-CT/QUTW, ngày 28-7-2014 của Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, Binh chủng đã có nhiều chủ trương, biện pháp phù hợp, sáng tạo, đưa phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua - khen thưởng phát triển lên một bước mới. Phong trào thi đua đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, hướng mạnh về đơn vị cơ sở, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý thức, động cơ thi đua cho cán bộ, chiến sĩ được chú trọng triển khai sâu rộng, đạt kết quả tốt. Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động có nền nếp, hiệu quả. Hệ thống quy chế chấm điểm, bình xét danh hiệu thi đua được bổ sung, hoàn thiện, thống nhất thực hiện trong toàn Binh chủng. Các đơn vị đã phát huy vai trò của cơ quan chính trị trong việc tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng thi đua - khen thưởng cùng cấp về xây dựng kế hoạch, kiểm tra, đôn đốc, lựa chọn các nội dung cần tập trung, những khâu cần đột phá, kịp thời hướng vào thực hiện những nội dung của phong trào thi đua. Nhằm nâng cao hiệu quả, sức lan tỏa của phong trào thi đua, Binh chủng đã bám sát chủ đề, mục tiêu phong trào Thi đua Quyết thắng của toàn quân, cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, v.v. Tuy nội dung, chỉ tiêu và biện pháp cụ thể của các phong trào thi đua, của mỗi cơ quan, đơn vị có khác nhau, song đều hướng vào mục tiêu: xây dựng Binh chủng vững mạnh toàn diện, tiến thẳng lên hiện đại; đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm; xây dựng nền nếp chính quy và cải cách hành chính quân sự. Cùng với đó, Binh chủng chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt việc đăng ký phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua, ký kết giao ước, bình xét, chấm điểm thi đua; đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành, khắc phục hiện tượng lối mòn; thực hiện toàn diện các nội dung thi đua, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu của đơn vị, v.v.

Binh chủng đã lồng ghép, gắn kết các nội dung của phong trào Thi đua Quyết thắng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”, các phong trào thi đua: “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao” và “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”, “5 nhất, 3 không”, “Giành 3 đỉnh cao quyết thắng”, “Tuổi trẻ sáng tạo”,… với nhiều mô hình tiêu biểu xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, như: “Câu lạc bộ trí thức trẻ”, “Câu lạc bộ Tiếng Anh”, “Câu lạc bộ kỹ thuật máy tính”, “Câu lạc bộ báo vụ viên”, “Tổ trạm thông tin 4 tốt”. Trong đó, mô hình “Tổ trạm Thông tin 4 tốt” được Tổng cục Chính trị chọn làm mô hình tiêu biểu để nhân rộng trong toàn quân. Binh chủng cũng luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; gắn kết chặt chẽ thi đua với khen thưởng, kịp thời phát hiện, tôn vinh, cổ vũ, động viên, khen thưởng các nhân tố mới, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhất là đơn vị, cá nhân thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn, phức tạp, biên giới, hải đảo. Đồng thời, chỉ đạo duy trì nền nếp kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và tích cực đấu tranh khắc phục các biểu hiện hình thức, thỏa mãn dừng lại hoặc ganh đua, chạy theo thành tích thiếu lành mạnh trong thi đua, v.v.

Do có định hướng đúng và các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp, sáng tạo, quyết liệt nên phong trào Thi đua Quyết thắng đã phát huy hiệu quả tích cực, thực sự là giải pháp quan trọng, tạo động lực để Binh chủng thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng Binh chủng tiến lên hiện đại. Cụ thể là:

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã cổ vũ, động viên mọi tập thể, cá nhân khắc khục khó khăn, phấn đấu vươn lên để tự hoàn thiện mình; qua đó, góp phần xây dựng con người, xây dựng các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng vững mạnh toàn diện. Thông qua thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sinh hoạt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở được chăm lo kiện toàn, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên rõ rệt. Hằng năm, có từ 85% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt trong sạch, vững mạnh; trên 88% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật ở các đơn vị có nhiều đổi mới, kịp thời định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động, tạo chuyển biến rõ nét về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Kết quả giáo dục chính trị luôn có 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá, giỏi; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Bằng nhiều hình thức, biện pháp thi đua, các đơn vị đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn. Cùng với đó, phong trào Thi đua Quyết thắng đã góp phần phát huy bầu không khí dân chủ, đề cao ý thức kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Quy chế Dân chủ ở cơ sở được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng phát huy tốt quyền làm chủ, thực sự “được biết, được bàn, được kiểm tra” theo chức trách trước mọi hoạt động của đơn vị. Hoạt động thi đua cũng đã tạo bước chuyển biến vững chắc trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Cùng với góp phần củng cố, tăng cường nền tảng chính trị, tư tưởng, tổ chức, phong trào Thi đua Quyết thắng và công tác thi đua - khen thưởng đã phát huy vai trò là động lực để Binh chủng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Từ phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị trong Binh chủng luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, khắc phục mọi khó khăn, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, bằng nhiều giải pháp mang tính đột phá, đi tắt đón đầu, tập trung triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc quân sự giai đoạn 2011 - 2020”. Nhờ đó, hệ thống thông tin liên lạc không ngừng được phát triển, có bước chuyển biến căn bản về trình độ công nghệ, năng lực và phương thức quản lý, điều hành; bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, thông suốt, vững chắc trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thông qua tổ chức các phong trào thi đua, Binh chủng đã đẩy mạnh nghiên cứu, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức lực lư­ợng thông tin toàn quân, lực lư­ợng thông tin cấp chiến lược, chiến dịch và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước đối với hệ thống thông tin quân sự2. Đồng thời, Binh chủng chủ động phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông trong và ngoài Quân đội thực hiện quy hoạch mạng lưới, trao đổi hạ tầng, xây dựng mạng viễn thông quân sự đồng bộ, vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc trong thế bố trí chiến lược, phòng thủ khu vực và tác chiến của Quân đội. Với tinh thần Thi đua yêu nước, ý thức trách nhiệm chính trị cao của cán bộ, chiến sĩ Binh chủng, hệ thống thông tin quân sự đã có bước phát triển mới về chất ở cả 3 cấp: chiến lược, chiến dịch, chiến thuật; cả hệ thống thông tin cố định và thông tin cơ động, tạo thế vu hồi vững chắc và nâng cao khả năng độc lập của thông tin liên lạc quân sự; ngang tầm với trình độ công nghệ trong khu vực, trong đó có những trang bị tương đương với trình độ công nghệ của các nước tiên tiến trên thế giới, đủ sức bảo đảm thông tin liên lạc “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” trong mọi tình huống.

Phong trào Thi đua Quyết thắng cũng động viên, khích lệ cán bộ, giáo viên, học viên của Binh chủng tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Những năm qua, nhất là sau khi có Nghị quyết 86 của ĐUQSTW (nay là Quân ủy Trung ương) và Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Binh chủng về công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới, Trường Sĩ quan Thông tin (Trường Đại học Thông tin liên lạc) và Trường Trung cấp kỹ thuật Thông tin đã tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, quy trình, chương trình, đầu tư trang bị, thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo. Lấy mục tiêu đào tạo con người toàn diện làm mục đích phấn đấu, trong đó đặc biệt chú trọng việc xây dựng bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý, chỉ huy, nghệ thuật tổ chức bảo đảm thông tin liên lạc và sự phát triển hài hòa của văn hóa, tinh thần, thể lực. Vận dụng ngày càng tốt hơn phương châm: “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, “Học đi đôi với hành”, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt, công tác tốt” gắn với thực hiện việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” được triển khai sâu rộng với những mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, biện pháp thực hiện phong phú, với những mô hình, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Đó là phong trào thi đua: “5 xây, 5 chống” của Trường Sĩ quan Thông tin, “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm xây dựng nhà trường chính quy xanh, sạch, đẹp” của Trường Trung cấp Kỹ thuật Thông tin. Những mô hình: “Giờ học tự quản”, “Giờ học kiểu mẫu”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Câu lạc bộ Tin học”, “Câu lạc bộ Tiếng Anh”,... đã góp phần trực tiếp thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên mạnh mẽ của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, học viên, góp phần đổi mới nâng cao chất lượng dạy và học. Kết quả đó không chỉ đáp ứng yêu cầu xây dựng đội cán bộ cho Binh chủng, Quân đội mà còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, tay nghề cao phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các hoạt động thi đua cũng thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phát triển rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Binh chủng. Phong trào thi đua trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ - môi trường (cả khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học quân sự chuyên ngành, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học kỹ thuật) được cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân viên chức quốc phòng toàn Binh chủng tích cực hưởng ứng, tham gia sôi nổi. Nổi bật là phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông tin trên các lĩnh vực phát triển mạnh mẽ. Hàng trăm sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị thực tiễn trong: nâng cao chất lượng bảo đảm thông tin liên lạc, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, sản xuất vật tư, trang bị khí tài; thiết kế, chế tạo mới một số trang bị thông tin, v.v. 5 năm qua, Binh chủng đã có 51 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc phòng, 176 đề tài cấp Binh chủng, 245 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở. Qua phong trào, đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học ngày càng phát triển mạnh mẽ, không chỉ ở những người làm công tác kỹ thuật, nghiên cứu khoa học hay trong các nhà trư­ờng, mà đã xuất hiện một kiểu hoạt động khoa học thực tiễn: những người vừa trực tiếp khai thác, bảo đảm thông tin liên lạc vừa là người sáng tạo kỹ thuật, cải tiến kỹ thuật, vừa là công nhân trực tiếp sản xuất vừa là ngư­ời phát minh sáng chế, cải tiến kỹ thuật; vừa là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy, vừa là cán bộ khoa học. Điểm đặc biệt là các dự án, công trình thông tin đều do cán bộ, chiến sĩ thông tin liên lạc nghiên cứu, ứng dụng, thi công, quản lý, điều hành, khai thác, làm chủ về công nghệ, không phụ thuộc vào nước ngoài, vừa bảo đảm bí mật quân sự, bí mật quốc gia, vừa tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Những đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đ­ược kiểm nghiệm, ứng dụng vào thực tiễn đã trực tiếp góp phần thiết thực trong xây dựng Binh chủng hiện đại.

Thông qua phong trào Thi đua Quyết thắng, các đơn vị còn động viên, huy động đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt của bộ đội; xây dựng cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, sạch, đẹp, văn minh. Thực hiện lời dạy của Chủ tich Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động công tác, lao động, sản xuất; qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, bổ sung kinh phí cho các hoạt động của đơn vị, góp phần tạo sức mạnh tổng hợp để Binh chủng hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Những thành tích mà Binh chủng Thông tin liên lạc đạt được trên các mặt công tác trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu, trưởng thành luôn gắn liền với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào Thi đua Quyết thắng - biểu hiện sinh động và là nội dung cụ thể hóa phong trào Thi đua ái quốc trong Quân đội. Từ năm 2011 đến nay, Binh chủng đã được tặng Huân chương Độc lập hạng nhất, có 04 tập thể được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 18 tập thể và 164 cá nhân được tặng thưởng huân chương các loại; 21 lượt đơn vị được tặng Cờ thưởng Thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng cùng hàng trăm lượt tập thể, hàng nghìn lượt cá nhân được tặng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây chính là tiền đề quan trọng để Binh chủng đưa phong trào Thi đua Quyết thắng phát triển lên tầm cao mới, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng Thông tin toàn quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng NGÔ KIM ĐỒNG, Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc
___________________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 407.

2 - Tham gia xây dựng Nghị định về động viên lực lượng, phương tiện bưu chính viễn thông trong trạng thái quốc phòng; Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn sử dụng tần số cấp cứu, an toàn, tần số phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển; Đề án bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin liên lạc quân sự - quốc phòng, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia trên không gian mạng; Ban hành Quy chế sử dụng máy điện thoại phục vụ nhiệm vụ quân sự; Thông tư quy định bảo mật khi sử dụng phương tiện liên lạc tại Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1; Thông tư về xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ kinh tế, xã hội với các đài vô tuyến điện phục vụ quốc phòng, an ninh; Chỉ thị an toàn thông tin số của Bộ Quốc phòng; Quy chế phối hợp giữa thông tin của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; Quy chế phối hợp giữa Binh chủng Thông tin liên lạc với công ty viễn thông liên tỉnh của VNPT về phối hợp công tác quản lý, khai thác, vận hành, bảo vệ tuyến cáp, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Các tin, bài đã đưa