QPTD -Thứ Tư, 24/04/2019, 15:20 (GMT+7)
Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, Quân đội nhân dân Việt Nam quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Cách đây 65 năm, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ-đỉnh cao của Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, đập tan cố gắng chiến tranh cao nhất của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Chiến thắng đó đã đi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của thế kỷ 20 và đi vào lịch sử thế giới như một mốc son chói lọi, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ; trở thành biểu tượng của sự kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Điện Biên Phủ trở thành nơi khắc ghi sự cống hiến, hy sinh to lớn của biết bao cán bộ, chiến sĩ quân đội và nhân dân Việt Nam. Đến nay, những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ chiến thắng này vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân hết lòng yêu thương, giúp đỡ, chở che, từ đội quân nhỏ bé ban đầu, Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng nòng cốt chiến đấu, bảo vệ nhân dân. Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Quân đội ta không ngừng phát triển về cả số lượng và chất lượng, càng đánh càng mạnh, từng bước làm thay đổi so sánh lực lượng và thế trận, đẩy thực dân Pháp ngày càng lún sâu vào thế bị động.

Dựa vào thế trận chiến tranh nhân dân, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt, trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, ta liên tiếp mở các đòn tiến công chiến lược trên khắp các chiến trường, tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn, buộc thực dân Pháp phải phân tán lực lượng ra nhiều hướng. Để đối phó với các đòn tiến công của ta, ở Điện Biên Phủ, Navarre tập trung lực lượng, phương tiện, xây dựng nơi đây thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất chiến trường Đông Dương hòng “nghiền nát” chủ lực Việt Minh.

Với tầm nhìn chiến lược, đầu tháng 12-1953, Bộ Chính trị quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, đánh đòn quyết định, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Bước vào chiến dịch, ta đã huy động 5 đại đoàn chủ lực bao vây, tiến công địch và hơn 26 vạn dân công phục vụ chiến dịch. Bằng sức mạnh tổng hợp của các yếu tố con người-vũ khí-trang bị, tổ chức lực lượng, nghệ thuật quân sự, thực hiện phương châm “đánh chắc, tiến chắc”, bộ đội ta đã liên tục tiến công, lần lượt đột phá, tiêu diệt từng cứ điểm, cụm cứ điểm, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quân và dân ta đã tiêu diệt và bắt hơn 16.000 tên địch, trong đó có tướng De Castries và bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm.

Chiến thắng Điện Biên Phủ bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định. Quân đội nhân dân Việt Nam tự hào là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân làm nên chiến công vẻ vang đó, tô thắm thêm truyền thống: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”1.

Ngày nay, tuy hòa bình, hợp tác, phát triển đang là xu thế chủ đạo, nhưng dự báo tình hình thế giới, khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Các vấn đề tranh chấp chủ quyền quốc gia, tài nguyên, biển, đảo, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, chiến tranh mạng… tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tác động sâu sắc tới quốc phòng, an ninh của mỗi quốc gia. Các nước lớn điều chỉnh chiến lược, vừa hợp tác, vừa cạnh tranh, đấu tranh kiềm chế lẫn nhau, tác động mạnh đến cục diện thế giới và khu vực. Đối với nước ta, các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chính vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của Quân đội ta đứng trước những yêu cầu mới, ngày càng nặng nề, phức tạp hơn. Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, kịp thời đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn xâm lược của kẻ thù, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Quân đội nhân dân Việt Nam cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một làtoàn quân tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhờ quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối chính trị, quân sự đúng đắn của Đảng, Quân đội ta không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ngày nay, để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trước hết, quân đội phải quán triệt sâu sắc tư duy mới của Đảng về mục tiêu, nhiệm vụ, sức mạnh, lực lượng và phương thức bảo vệ Tổ quốc; quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X và các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang …

Theo quan điểm của Đảng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa không đơn thuần chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, mà còn bảo vệ an ninh quốc gia trên tất cả các lĩnh vực; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; tham gia bảo vệ hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp, cả về chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, trong đó, sức mạnh bên trong, sức mạnh của chế độ chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định. Phương thức bảo vệ Tổ quốc là kết hợp chặt chẽ đấu tranh vũ trang với đấu tranh phi vũ trang, kết hợp bảo vệ với xây dựng, lấy xây dựng đất nước giàu mạnh là gốc của bảo vệ và bảo vệ là một bộ phận hợp thành của xây dựng; là ngăn chặn không để xảy ra chiến tranh, phát triển đất nước về mọi mặt theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với an ninh và đối ngoại …

Cụ thể hóa những định hướng chiến lược của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị ban hành các chiến lược, đề án, đặc biệt là chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia... trong đó xác định rõ mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm và các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ. Đây là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, góp phần phát triển, hoàn thiện đường lối về quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Để các chiến lược đó đi vào cuộc sống, chúng ta cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự thống nhất về nhận thức, từ đó không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Đồng thời quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ của quân đội, nhiệm vụ của đơn vị; quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa... từ đó nâng cao nhận thức, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất.

Đặc biệt, để giữ nước từ sớm, từ xa, xử lý kịp thời, thắng lợi mọi tình huống về quân sự, quốc phòng, Quân đội ta phải quán triệt các chỉ thị, nghị quyết về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bám sát thực tiễn, nhận thức đúng về đối tượng, đối tác. Các đơn vị quân đội, nhất là cơ quan tham mưu chiến lược phải quán triệt, nắm vững Nghị quyết số 347-NQ/QUTW ngày 23-5-2015 của Quân ủy Trung ương “Về nâng cao chất lượng tham mưu và dự báo chiến lược quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; chủ động nắm chắc những biến động, dự báo chính xác tình hình trong nước, khu vực và trên thế giới, nhất là diễn biến trên Biển Đông, khu vực biên giới và trong nội địa. Trên cơ sở đó, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước chủ trương, chính sách phù hợp nhằm kịp thời ngăn chặn, triệt tiêu nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ về chiến lược.

Hai làtiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng ta đã thực hiện nhất quán đường lối tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính. Thế trận chiến tranh nhân dân của ta được xây dựng ngày càng vững chắc, rộng khắp, thường xuyên uy hiếp, vây hãm quân thù, khiến cho đội quân xâm lược rơi vào những mâu thuẫn gay gắt. Đó là mâu thuẫn giữa tập trung và phân tán lực lượng, giữa đánh nhanh và đánh kéo dài, giữa phòng ngự và tiến công. Trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, dựa vào thế trận toàn dân đánh giặc, ta vừa có điều kiện tập trung lực lượng đánh tiêu diệt lớn, vừa có điều kiện căng địch ra khắp các chiến trường, buộc thực dân Pháp phải phân tán lực lượng, đẩy địch lâm vào thế bị động đối phó và cuối cùng phải chịu thất bại.

Từ bài học thành công trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày nay, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Quân đội ta phải chủ động, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, ổn định, lâu dài, bảo đảm sẵn sàng chuyển các hoạt động từ thời bình sang thời chiến. Quân đội phải là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, trong đó đặc biệt chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân” tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân. Trong quá trình thực hiện phải quán triệt quan điểm sức mạnh quốc phòng toàn dân không chỉ là sức mạnh quân sự, mà là sức mạnh tổng hợp của quân sự, chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, đối ngoại, khoa học và công nghệ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Đó là một nền quốc phòng thực sự mang tính toàn dân, toàn diện, do nhân dân tiến hành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phải chủ động, tích cực tham gia xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn đóng quân, nhất là ở địa bàn chiến lược, trọng điểm, biên giới, biển, đảo. Cơ quan quân sự các cấp phải phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, tổ chức triển khai xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ rộng khắp và lực lượng dự bị động viên hùng hậu, vững mạnh toàn diện, có tổ chức phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của từng địa phương, cơ sở; phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm.

Ba là, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng cao.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Quân đội ta về bản lĩnh chính trị, trình độ tác chiến, tổ chức lực lượng, trang bị vũ khí và cách đánh. Đó là kết quả của một quá trình khổ luyện, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn chiến đấu, công tác của lực lượng vũ trang ta. Trải qua 9 năm vừa xây dựng, vừa chiến đấu, vừa tác chiến, vừa huấn luyện, qua các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, các cuộc vận động “luyện quân lập công”, “rèn cán chỉnh quân”, chấn chỉnh tổ chức, biên chế... đã giúp bộ đội ta nâng cao bản lĩnh chính trị, nắm vững và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị, nâng cao kỹ thuật, chiến thuật trong các loại hình tác chiến. Trình độ chỉ huy của đội ngũ cán bộ, kỹ thuật chiến đấu cơ bản của bộ đội được nâng cao. Sự trưởng thành nhanh chóng về cả số lượng và chất lượng của bộ đội chủ lực là một trong những nhân tố quan trọng làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ngày nay, để xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng cao, trước hết phải tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm cho quân đội thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiên phong, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tổ chức các Phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động cách mạng trong toàn quân.

Để xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, cùng với việc tổ chức, sắp xếp biên chế quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, có sức chiến đấu cao, phù hợp với điều kiện mới, cần đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, trong đó tập trung nâng cao trình độ chính quy trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý bộ đội, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng nền nếp chính quy với rèn luyện kỷ luật của bộ đội. Đặc biệt, phải chú trọng nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục-đào tạo. Các đơn vị phải quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, chỉ lệnh về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo” và chỉ lệnh quân sự, quốc pḥòng hằng năm của Tổng Tham mưu trưởng. Thực hiện tốt phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, vững chắc"; chú trọng huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng vũ khí, trang bị trong biên chế, nhất là vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại; tích cực tổ chức diễn tập các cấp, qua đó nâng cao trình độ, khả năng mọi mặt của bộ đội, bảo đảm đủ sức hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất được giao.

Trước yêu cầu khách quan của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đòi hỏi Quân đội ta phải đẩy nhanh hơn nữa tiến trình hiện đại hóa, nhất là đối với các lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại, như: Hải quân, phòng không-không quân, tác chiến điện tử, thông tin liên lạc, trinh sát kỹ thuật và cảnh sát biển. Hiện đại hóa Quân đội nhân dân phải tiến hành đồng bộ cả con người và vũ khí, trang bị, nhưng trước hết là nhân tố con người. Do đó, thời gian tới, cần tập trung vào nâng cao chất lượng tuyển quân và chất lượng công tác giáo dục-đào tạo, huấn luyện; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khoa học-công nghệ, ngoại ngữ, tin học ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực xây dựng, triển khai Đề án “Bảo đảm vũ khí, trang bị cho lực lượng lục quân đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 16-7-2011 của Bộ Chính trị, khóa XI “Về đẩy mạnh xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang.

Bốn là, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Một trong những nguyên nhân thắng lợi của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ là Đảng ta đã phát huy cao độ sức mạnh của dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại, tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả của Trung Quốc, Liên Xô và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Đặc biệt, quán triệt quan điểm “Đông Dương là một chiến trường”, Quân đội ta đã xây dựng được khối đoàn kết, liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung của quân và dân ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Chính nhờ sự phối hợp chặt chẽ đó đã làm cho địch phải phân tán lực lượng để đối phó trên khắp chiến trường Đông Dương, tạo điều kiện để ta giành thắng lợi ở Mặt trận Điện Biên Phủ.

Phát huy bài học đó vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày nay, Quân đội ta phải quán triệt, nắm vững, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 806-NQ/QUTW ngày 31-12-2013 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng. Trên cơ sở đó, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng cả trên bình diện song phương và đa phương, bảo đảm cho sự hợp tác trên lĩnh vực này trở thành nhân tố góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Trong quan hệ đối ngoại, phải quán triệt phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”, giữ vững nguyên tắc chiến lược, mềm dẻo, linh hoạt về sách lược; tích cực chuyển hóa đối tượng thành đối tác, gắn chặt lợi ích đối tác với lợi ích quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền đất nước.

Tiếp tục đưa công tác đối ngoại quốc phòng đi vào chiều sâu, trong đó ưu tiên quan hệ với các nước có chung đường biên giới, củng cố, phát triển quan hệ với các nước lớn, coi trọng quan hệ với các nước ASEAN, tăng cường quan hệ với các nước bạn bè truyền thống và các nước công nghiệp phát triển, hướng tới mục tiêu cao nhất là tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; đồng thời chủ động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch và các hoạt động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tham gia tích cực, có trách nhiệm vào hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong một số lĩnh vực thế mạnh của ta để vừa học hỏi kinh nghiệm, nâng cao khả năng thích ứng với điều kiện hội nhập, vừa tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, thế giới và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, Quân đội ta tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nắm chắc mọi diễn biến của tình hình, tăng cường xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn xâm phạm độc lập, chủ quyền của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng LÊ CHIÊM, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 14, NXB CTQG, H.2011, tr.435.

Nguồn: qdnd.vn

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, quyết chiến, quyết thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Kế thừa và phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, quyết chiến, quyết thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh, bền vững...