QPTD -Thứ Hai, 06/05/2019, 07:57 (GMT+7)
Nhân tố chính trị - tinh thần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ với xây dựng Quân đội về chính trị hiện nay

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã tiến hành thắng lợi Chiến dịch Điện Biên Phủ - đỉnh cao của Chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp của đế quốc Mỹ. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta như một bản hùng ca bất hủ, một “chiến công chói lọi bằng vàng” trong thế kỷ XX. Đó là thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam anh hùng và cũng là thắng lợi chung của các lực lượng tiến bộ, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” có giá trị thời đại và ý nghĩa quốc tế sâu sắc; đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, góp phần thúc đẩy phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại nhiều bài học quý cho sự nghiệp xây dựng Quân đội; trong đó, phát huy nhân tố chính trị - tinh thần là một trong những bài học thành công nhất, góp phần quyết định thắng lợi của Chiến dịch. Vai trò của nhân tố chính trị - tinh thần trong Chiến dịch thể hiện trước hết là do Đảng ta có đường lối chính trị, quân sự đúng đắn và sự chỉ đạo chiến lược tài tình, sắc sảo với một Bộ Chỉ huy thao lược, tài ba; là phát huy tốt vai trò công tác tư tưởng, gắn chặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với công tác tổ chức để xây dựng, củng cố ý chí, quyết tâm chiến đấu cho bộ đội; là tinh thần quyết chiến, quyết thắng, dũng cảm, kiên cường với trí thông minh, sáng tạo, nỗ lực phi thường tạo động lực tinh thần to lớn và sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta. Đồng thời, còn là sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh vô địch vượt qua khó khăn, thử thách, dám chấp nhận gian khổ, thiếu thốn, sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nền độc lập dân tộc và chiến thắng kẻ thù xâm lược.

Nhân tố chính trị - tinh thần trong Chiến dịch Điện Biên Phủ được nuôi dưỡng, phát huy và nhân lên sức mạnh trên cơ sở phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân làm nòng cốt; là tài sản tinh thần vô giá, sức mạnh để làm nên chiến thắng. Chính điều đó đã tạo ra thế trận đánh địch rộng khắp, đảm bảo mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi làng, xã là một pháo đài, kết hợp chặt chẽ lực lượng vũ trang ba thứ quân với đấu tranh cách mạng của nhân dân. Đó là nghệ thuật lãnh đạo kết hợp chiến tranh nhân dân với khoa học, nghệ thuật quân sự độc đáo và phương thức tiến hành chiến tranh cách mạng; được vận dụng mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo, góp phần xây dựng và phát huy tối đa mọi tiềm năng, thế mạnh, ý chí quyết tâm đánh giặc và thắng giặc của toàn dân tộc.

Nhân tố chính trị - tinh thần trong Chiến thắng Điện Biên Phủ góp phần minh chứng cho luận điểm của V.I. Lê-nin: “Trong mọi cuộc chiến tranh, rốt cuộc thắng lợi đều tùy thuộc vào trạng thái tinh thần của quần chúng đang đổ máu trên chiến trường”1 và khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: không một quân đội nào, khí giới nào có thể đánh ngã được tinh thần hy sinh của cả dân tộc. Đó là ưu thế của những người chiến đấu vì mục tiêu chính nghĩa và lý tưởng cao cả, quyết giành độc lập dân tộc, hòa bình cho Tổ quốc trước đội quân xâm lược, phi nghĩa. Ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” đã được phát huy cao độ, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn, làm cho thế và lực của quân và dân ta trên chiến trường không ngừng phát triển, giành ưu thế đập tan Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ - “pháo đài không thể công phá”, biến nó thành nơi chôn vùi quân Pháp xâm lược.

Nối tiếp Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhân tố chính trị - tinh thần của quân và dân ta tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, hiệu quả trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tạo sức mạnh to lớn để “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Đó là: Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12 năm 1972, góp phần quyết định buộc quân xâm lược Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri, cuốn cờ, rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam Việt Nam; Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (30-4-1975), giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại tướng Lương Cường chủ trì hội nghị tham gia ý kiến vào Công trình “Xây dựng Quân đội về chính trị trong tình hình mới”. Ảnh: qdnd.vn

Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà công cuộc đổi mới đem lại đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, việc khắc phục khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã đạt những kết quả thiết thực, mang lại hiệu ứng tốt đối với xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội với những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt nhằm làm phai nhạt, lu mờ bản chất, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội ta. Cùng với đó, những tiêu cực của xã hội, nhất là tệ tham nhũng, lãng phí, mặt trái của kinh tế thị trường,… đang hằng ngày, hằng giờ tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ, v.v. Trong bối cảnh đó, yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị càng phải được coi trọng và trở thành vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách. Kế thừa và phát huy bài học về phát huy nhân tố chính trị - tinh thần trong Chiến dịch Điện Biên Phủ vào xây dựng Quân đội về chính trị hiện nay, cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đây là vấn đề có tính nguyên tắc và cũng là mục tiêu, yêu cầu bức thiết của sự nghiệp xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; trong đó, coi xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Để làm được điều đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Quân đội phải được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt lãnh đạo, đề cao tự phê bình và phê bình, năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết và chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy chế, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Quân ủy Trung ương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng. Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 51-NQ/TW, ngày 20-7-2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) và Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTW, ngày 11-11-2005 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; giải quyết thật tốt các mối quan hệ, phát huy vai trò, trách nhiệm của chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các mặt công tác; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng việc làm cụ thể, thiết thực; gắn “xây” với “chống”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, thực hiện tốt các quy định về nêu gương, nhất là Quy định 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quy định 646-QĐ/QUTW, ngày 06-11-2012 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong Quân đội”. Thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ cơ sở, phát huy tốt vai trò của quần chúng tham gia xây dựng Đảng và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 109-NQ/QUTW, ngày 11-02-2019 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, nhất là cấp chiến dịch, chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh, bảo đảm về số lượng, có chất lượng cao, cơ cấu hợp lý; chủ động chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội trong mọi tình huống. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, có những thời điểm quân và dân ta đã gặp nhiều khó khăn, thử thách, tác động đến tư tưởng bộ đội do địch phòng thủ rất kiên cố, khiến Đảng ủy, Tư lệnh Mặt trận phải thay đổi phương châm, kế hoạch tác chiến. Song do làm tốt công tác giáo dục chính trị, quán triệt nhiệm vụ, định hướng tư tưởng nên cán bộ, chiến sĩ đã xác định tốt nhiệm vụ, “kéo pháo vào, kéo pháo ra”, với quyết tâm chiến đấu cao và giành được thắng lợi to lớn. Vận dụng kinh nghiệm đó trong tình hình hiện nay, công tác lãnh đạo tư tưởng, giáo dục chính trị phải được đặt lên hàng đầu, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; sự đồng thuận cao về tính chất, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, về đối tượng, đối tác, quan điểm “giữ nước từ khi nước chưa nguy”, “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”,… làm cơ sở vận dụng, xử lý đúng đắn các tình huống cụ thể, không để bị động, bất ngờ. Công tác giáo dục chính trị phải góp phần trang bị cho cán bộ, chiến sĩ những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và Quân đội; chú trọng giáo dục về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, v.v. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, có khả năng “miễn dịch” cao trước sự chống phá của các thế lực thù địch và các tác động tiêu cực của xã hội; có động cơ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tích cực đổi mới chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị sát với yêu cầu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị và Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, phù hợp với từng đối tượng; gắn giáo dục chính trị với phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức tốt hoạt động thực tiễn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, thực hiện công tác dân vận, đẩy mạnh rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần chủ động làm tốt công tác định hướng, quản lý, giải quyết tư tưởng; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh hậu phương, gia đình của cán bộ, chiến sĩ, kịp thời có biện pháp động viên, uốn nắn, không để ảnh hưởng đến sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, góp phần giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Ba là, tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là giá trị văn hóa quân sự bền vững, được hình thành và phát triển qua gần 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta. “Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý nhất do nhân dân tin tưởng, thừa nhận và vinh danh, được Đảng, Nhà nước ghi nhận đánh giá cao. Phẩm chất đó được cô đọng trong lời khen tặng của Bác Hồ: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Việc tiếp tục phát huy phẩm chất cao quý đó trong tình hình hiện nay sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội và mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Để làm được điều đó, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp trong Quân đội cần quan tâm lãnh đạo tốt công tác giáo dục, quán triệt, rèn luyện, trau dồi những phẩm chất tốt đẹp, giá trị nhân văn của “Bộ đội Cụ Hồ” đã được lưu giữ, kế thừa, không ngừng phát triển qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” do Thường vụ Quân ủy Trung ương phát động; tăng cường công tác dân vận, gắn bó mật thiết với nhân dân, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, luôn là chỗ dựa trung thành, tin cậy, bảo vệ lợi ích của nhân dân, lấy phụng sự nhân dân làm mục tiêu, lý tưởng. Quá trình thực hiện, đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, với tinh thần: cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho chiến sĩ, tạo môi trường thuận lợi để phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn phát huy và tỏa sáng trong tình hình mới.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Bản chất của công tác đảng, công tác chính trị là hoạt động lãnh đạo, nên nâng cao hiệu quả hoạt động này chính là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng với việc hoàn thành các nhiệm vụ của Quân đội. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc và kế hoạch, hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị. Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, công tác quân sự, quốc phòng địa phương, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn,… bảo đảm cho công tác đảng, công tác chính trị thực sự là “linh hồn, mạch sống”, phát huy được nhân tố chính trị, tinh thần trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành, nhân rộng mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực hoạt động. Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, tạo môi trường thuận lợi để họ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành. Thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị vững mạnh về mọi mặt, nhất là khả năng tham mưu, đề xuất và năng lực tổ chức triển khai thực hiện để hoạt động công tác đảng, công tác chính trị luôn khẳng định hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn.

Năm là, tích cực đấu tranh phòng chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Một trong những thủ đoạn nguy hiểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng và cách mạng nước ta là thúc đẩy “phi chính trị hóa” Quân đội. Mục tiêu của các thế lực thù địch là nhằm tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho Quân đội ta mất phương hướng về chính trị, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, thiếu quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ, xa rời quần chúng, nhân dân. Đồng thời, chia rẽ Đảng với Quân đội và nhân dân; xuyên tạc Chiến thắng Điện Biên Phủ và các sự kiện lịch sử trọng đại mà dân tộc Việt Nam đã phải đánh đổi bằng xương máu, mất mát, hy sinh mới giành được; xuyên tạc phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội ta, v.v. Hiện nay, sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng ráo riết, quyết liệt hơn. Bởi vậy, cùng với đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, nhiệm vụ phòng, chống “phi chính trị hóa” Quân đội là yêu cầu hết sức quan trọng, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, cả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Nắm vững quan điểm, nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Đề án Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình tình mới. Quá trình đấu tranh, phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” với “chống”, lấy “xây” là chính; giữ vững ổn định, không để xảy ra biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo đảm toàn quân là một khối thống nhất về ý chí, tư tưởng và hành động, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, kiên định vững vàng về lập trường tư tưởng, ý chí quyết tâm chiến đấu cao. Đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt, chuyên sâu, nhất là lực lượng đấu tranh trên không gian mạng, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó, các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng phải vào cuộc, chủ động, tích cực nhận diện kịp thời, chính xác những hành động chống phá để có những bài viết sắc sảo, tính chiến đấu cao, đấu tranh trực diện với những mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị.

65 năm đã trôi qua, niềm tự hào về Chiến thắng Điện Biên Phủ còn in đậm trong ký ức của mỗi người Việt Nam chúng ta và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Những bài học quý, nhất là bài học về phát huy nhân tố chính trị - tinh thần trong Chiến dịch Điện Biên Phủ cần tiếp tục được vận dụng sáng tạo và hiệu quả vào thực tiễn xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu tăng cường quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đại tướng LƯƠNG CƯỜNG, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

___________

1 - V.I. Lê-nin - Toàn tập, Tập 41, Nxb Tiến bộ, M. 1977, tr. 147.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, quyết chiến, quyết thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Kế thừa và phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, quyết chiến, quyết thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh, bền vững...