QPTD -Thứ Ba, 07/05/2019, 07:20 (GMT+7)
Giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Cuối năm 1953, cục diện chiến trường chuyển biến ngày càng có lợi cho ta. Trước nguy cơ Kế hoạch Na-va thất bại, thực dân Pháp đã quyết định tăng cường lực lượng, xây dựng Điện Biện Phủ thành một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương, “một pháo đài không thể công phá”, tạo bàn đạp chiến lược khống chế Tây Bắc, Thượng Lào và thu hút, tiêu diệt chủ lực của ta. Trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng tình hình, Bộ Chính trị và Tổng Quân ủy đã hạ quyết tâm chiến lược: “Tập trung đại bộ phận lực lượng chủ lực thiện chiến của ta lên mặt trận Điện Biên Phủ, mở chiến dịch tiến công tiêu diệt những lực lượng tinh nhuệ nhất của địch trong tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của chúng trên chiến trường Đông Dương”1.

Thực hiện quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị, với ý chí quyết chiến, quyết thắng, bằng sức mạnh của cả dân tộc, quân và dân ta đã tích cực, khẩn trương chuẩn bị mọi mặt, tiến hành Chiến dịch Điện Biên Phủ và giành thắng lợi vang dội. Mở màn chiến dịch là trận tiến công cứ điểm Him Lam (13-3-1954); trải qua 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non” nhưng “gan không núng, chí không mòn”, quân và dân ta đã tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đi đến thắng lợi hoàn toàn. Với kết quả toàn thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 đã làm phá sản hoàn toàn Kế hoạch Na-va, là đòn quyết định, đập tan ý chí xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, buộc họ phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ, kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, “mốc son chói lọi”, dấu mốc bằng vàng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh vô song của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Chiến thắng này mang tầm vóc thời đại, có ý nghĩa to lớn đối với phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc, vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại, thôi thúc, cổ vũ các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, Mỹ la-tinh đứng lên đấu tranh giành độc lập; đồng thời, báo hiệu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới.

Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ bắt nguồn từ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là kết tinh sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc và truyền thống lịch sử hào hùng chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam; chiến thắng của ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân và toàn thể dân tộc Việt Nam. Đó còn là chiến thắng của tình đoàn kết trong sáng, thủy chung giữa nhân dân và quân đội 3 nước: Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia; sự ủng hộ chí nghĩa, chí tình, to lớn, hiệu quả cả về vật chất và tinh thần của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, cùng sự cổ vũ, động viên của các nước bạn bè, nhân loại tiến bộ trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chứng minh một chân lý: Một dân tộc dù nhỏ bé, nhưng biết đoàn kết một lòng, dưới sự lãnh đạo của một Đảng Mác-xít chân chính, được nhân dân tiến bộ toàn thế giới đồng tình, ủng hộ thì có thể đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.

65 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa, tinh thần, những bài học từ Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Kế thừa và phát huy những giá trị đó vào xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, toàn quân tập trung thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Đại tướng Ngô Xuân Lịch báo cáo giới thiệu nhân sự cán bộ Quân đội quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hội nghị Quân ủy Trung ương, tháng 12-2018. Ảnh: TTXVN

Một là, tăng cường bản chất cách mạng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Quân đội ta do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, rèn luyện và giáo dục; mang bản chất của giai cấp công nhân, có tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã coi trọng xây dựng bản chất cách mạng của Quân đội, với những đặc trưng cơ bản là lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin và đường lối chính trị của Đảng làm nền tảng tư tưởng; có lòng trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vì thế, khi bước vào Chiến dịch Điện Biên Phủ, cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã thể hiện rõ bản chất giai cấp, khát vọng cháy bỏng về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với tinh thần, ý chí quyết chiến, quyết thắng cao độ. Và đó chính là sức mạnh chính trị, tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ác liệt, hy sinh, làm nên Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ mà Trung ương Đảng, Bác Hồ và nhân dân giao phó.

Từ truyền thống và kinh nghiệm đã được đúc rút từ bài học Chiến thắng Điện Biên Phủ, toàn quân phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Đây là vấn đề cơ bản, cốt lõi trong xây dựng bản chất giai cấp công nhân của Quân đội ta. Vì vậy, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp phải xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; kiên quyết giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội bằng những biện pháp phù hợp. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới, cần làm rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch để cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng về đối tượng, đối tác của cách mạng Việt Nam, đối tượng tác chiến của Quân đội, đường lối, nghệ thuật quân sự của Đảng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Để đạt hiệu quả cao, cần đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp giáo dục chính trị; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức đi đôi với hướng dẫn hành động, đặc biệt phải coi trọng huấn luyện thực tiễn để rèn luyện cán bộ, chiến sĩ về bản lĩnh chính trị, giác ngộ cách mạng, trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ; phấn đấu xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, với những nét đặc trưng, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa, tính tổ chức, kỷ luật, tri thức, sức khỏe và trình độ quân sự. Chủ động nghiên cứu, giải đáp những vướng mắc nảy sinh trong nhận thức, tư tưởng của bộ đội để có biện pháp khắc phục kịp thời; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhằm thúc đẩy “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, v.v.

Vấn đề có ý nghĩa quyết định đến bản chất cách mạng, bản chất giai cấp công nhân, giữ vững phương hướng, mục tiêu chiến đấu là phải tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Khâu then chốt là phải xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; không ngừng nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện. Toàn quân cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị 87-CT/QUTW, ngày 07-8-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Hai là, tạo chuyển biến vững chắc, toàn diện về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Bước vào Chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954, lực lượng chủ lực của ta được tổ chức đến cấp đại đoàn (sư đoàn). Đó là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật lên một bước mới, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Trong Chiến dịch, điều kiện chiến đấu vô cùng gian khổ, ác liệt, công tác rèn luyện, duy trì kỷ luật chiến trường luôn được đặc biệt coi trọng. Cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên ở mọi lúc, mọi nơi.

Ngày nay, chúng ta có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nên các cơ quan, đơn vị phải căn cứ vào đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của mình để tạo chuyển biến thực sự vững chắc, toàn diện về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Thời gian tới, toàn quân cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”, có sức mạnh tổng hợp, sức chiến đấu ngày càng cao, có cơ cấu tổ chức đồng bộ, hợp lý. Trên cơ sở đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 37-CT/ĐUQSTW, ngày 14-4-1993 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về đẩy mạnh xây dựng chính quy Quân đội nhân dân Việt Nam lên một bước mới và Quyết định 814/QĐ-TM, ngày 24-5-2010 của Tổng Tham mưu trưởng ban hành Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 917/1999/CT-QP, ngày 22-6-1999 của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và Chỉ thị 91/CT-BQP, ngày 22-11-2016 của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường quản lý, giáo dục và chấp hành kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Trước hết, toàn quân tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, năng lực chỉ huy tham mưu tác chiến, trình độ sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt công tác quản lý bộ đội, vũ khí, trang bị kỹ thuật; đồng thời, bảo đảm chính quy, thống nhất về lễ tiết, tác phong quân nhân và thực hiện nền nếp các chế độ quy định. Đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, nâng cao tính tổ chức, tính kỷ luật, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật của bộ đội, thực hiện “làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”; hạn chế thấp nhất các vụ việc mất an toàn trong huấn luyện, công tác và mất an toàn giao thông, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Ba là, đẩy mạnh xây dựng Quân đội tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sự tinh nhuệ của Quân đội được biểu hiện tập trung ở tinh nhuệ về chính trị và tinh nhuệ về trình độ tác chiến. Vì vậy, cùng với xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, lần đầu tiên trong lịch sử, một quân đội cách mạng với trang bị thô sơ đã đánh bại đội quân nhà nghề của một cường quốc thực dân. Có được thành quả đó, là do Đảng ta luôn coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, nòng cốt là Quân đội nhân dân vững mạnh, có sức mạnh chiến đấu cao. Mặc dù vừa xây dựng, vừa chiến đấu, nhưng công tác huấn luyện lúc bấy giờ luôn được các đơn vị, nhất là đơn vị chủ lực thực hiện với các nội dung thiết thực, sát đối tượng tác chiến và vũ khí, trang bị có trong biên chế, bảo đảm cho Quân đội ta không ngừng lớn mạnh. Đây là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong điều kiện mới của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, việc xây dựng Quân đội tinh nhuệ đặt ra những yêu cầu mới rất cao, đòi hỏi toàn quân phải thực hiện nhiều nội dung, giải pháp; trong đó, trước hết cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm cho bộ đội có trình độ kỹ thuật, chiến thuật cao, khai thác sử dụng hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí, khí tài hiện đại thế hệ mới. Kế thừa, phát huy kinh nghiệm chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, toàn quân tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng huấn luyện theo Nghị quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung, chương trình, tổ chức và phương pháp huấn luyện, diễn tập. Tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; thực hiện huấn luyện toàn diện, đồng bộ, nhưng chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế, trang bị và điều kiện chiến tranh địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, nhất là đối với các đơn vị được xác định tiến thẳng lên hiện đại; đồng thời, nâng cao chất lượng huấn luyện hiệp đồng tác chiến giữa các quân chủng, binh chủng với hiệp đồng tác chiến trong khu vực phòng thủ; tăng cường năng lực, sức chiến đấu đối với các đơn vị chủ lực cơ động, tích cực xây dựng thế trận, lực lượng trong khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố. Chú trọng huấn luyện cả nội dung tác chiến chiến lược, chiến dịch và chiến thuật; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với luyện tập, diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng, diễn tập đối kháng; huấn luyện theo nhiệm vụ, theo tình huống; huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật; xây dựng cho bộ đội có niềm tin vào vũ khí, trang bị hiện có và cách đánh của ta,… bảo đảm Quân đội ngày càng tinh nhuệ, thiện chiến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bốn là, đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng.

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, so sánh vũ khí, trang bị, ta hoàn toàn kém địch cả về số lượng và mức độ hiện đại. Được sự hỗ trợ của đế quốc Mỹ, thực dân Pháp đã đưa tới Điện Biên Phủ nhiều loại vũ khí, trang bị hiện đại, như: máy bay, xe tăng, pháo binh, v.v. Đặc biệt, địch sử dụng 2/3 số lượng máy bay ném bom, máy bay tiêm kích hiện có ở Đông Dương và 100% máy bay vận tải để yểm trợ, tiếp tế trực tiếp cho Điện Biên Phủ. Trong khi đó, mặc dù không có máy bay, xe tăng và chỉ có 01 trung đoàn pháo lựu, 01 trung đoàn sơn pháo, 01 trung đoàn pháo cao xạ 37 ly nhưng ta đã giành thắng lợi vì biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động được sức mạnh tổng hợp cuộc chiến tranh toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, dốc sức người, sức của, bảo đảm vũ khí, trang bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, hậu cần cho Chiến dịch, trong đó Quân đội nhân dân là nòng cốt, được xây dựng vững mạnh, có ý chí và sức chiến đấu cao.

Hiện nay, Đảng ta chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, nhằm tạo nên sức mạnh chiến đấu mới của Quân đội. Đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với điều kiện của đất nước và đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng ta. Tuy nhiên, cần thấy “từng bước hiện đại” là quá trình liên tục, khẩn trương và phải tiến hành đồng bộ cả về con người và vũ khí, trang bị. Vì thế, cùng với nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng và huấn luyện, đào tạo, phải đẩy mạnh hiện đại hóa vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật của Quân đội. Trong đó, phải quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết 15-NQ/TW, ngày 01-8-2017 của Bộ Chính trị về bảo đảm vũ khí, trang bị cho Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2025. Cùng với đó, tiếp tục đầu tư cho phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tiên tiến, hiện đại, tự chủ, tự lực, tự cường, có tiềm lực ngày càng mạnh để nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị, phương tiện của lực lượng vũ trang, phù hợp với khả năng của nền kinh tế đất nước. Phát triển công nghiệp quốc phòng phải theo hướng gắn chặt với công nghiệp dân sinh, có cơ cấu hợp lý trong tổng thể nền công nghiệp quốc gia, ưu tiên hướng tới những công nghệ hiện đại, hiệu quả cao; đồng thời, tăng cường nguồn lực để mua sắm những loại vũ khí, phương tiện, trang bị hiện đại, thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Năm là, tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả hoạt động đối ngoại quốc phòng.

Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, bên cạnh phát huy nội lực, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tranh thủ được sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình cả về vật chất, tinh thần của nhân dân và quân đội các nước xã hội chủ nghĩa anh em, bạn bè quốc tế để củng cố thêm sức mạnh chiến đấu và chiến thắng. Trong điều kiện hội nhập hiện nay, Quân đội ta có điều kiện để mở rộng quan hệ hợp tác, giao lưu với quân đội các nước. Qua đó, học hỏi kinh nghiệm, tổ chức và xây dựng Quân đội, tăng cường lòng tin, thể hiện thiện chí hòa bình của Quân đội và nhân dân Việt Nam. Toàn quân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đối ngoại quốc phòng, chú trọng hợp tác quốc phòng song phương đi vào chiều sâu, tăng cường công tác thông tin đối ngoại quốc phòng, xây dựng lòng tin, tăng đối tác, giảm đối tượng, kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc; chủ động tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình và các cơ chế hợp tác quốc phòng trong ASEAN. Trước mắt, chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công các hội nghị quân sự, quốc phòng khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, v.v.

Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp chúng ta ôn lại và tự hào về trang sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của dân tộc anh hùng, của Quân đội anh hùng. Phát huy giá trị, những bài học kinh nghiệm quý của Chiến dịch Điện Biên Phủ, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

____________

1 - Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam - Chiến dịch tiến công Điện Biên Phủ, Nxb QĐND, H.1991, tr. 14.

Ý kiến bạn đọc (0)

Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, quyết chiến, quyết thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Kế thừa và phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, quyết chiến, quyết thắng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, tạo nền tảng vững chắc để đất nước phát triển nhanh, bền vững...