QPTD -Thứ Sáu, 10/01/2020, 14:30 (GMT+7)
Trường Sĩ quan Công binh đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Công binh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là một giải pháp quan trọng để xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện “mu mực, tiêu biểu”.

Với chức năng đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu Công binh cấp phân đội, mục tiêu của Nhà trường là đào tạo đội ngũ cán bộ công binh “vừa hồng, vừa chuyên”, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ theo mục tiêu đào tạo và phát triển khi về đơn vị cơ sở. Trong xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cấp cơ sở Binh chủng Công binh nói riêng - lực lượng “chiến đấu giữa thời bình”, ngoài trình độ chuyên môn, năng lực chỉ huy, còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, khát vọng cống hiến, sẵng sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Trước yêu cầu đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) là một giải pháp quan trọng. Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ tác động đến ý thức, trách nhiệm và tinh thần phấn đấu, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, quần chúng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chào mừng Kỷ niệm 129 Ngày sinh thật Bác

Để Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu, phù hợp với từng tổ chức, đối tượng, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường phát huy vai trò lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức thực hiện. Hằng tháng, quý, năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp đưa việc quán triệt, thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch thực hiện của cấp mình; cụ thể hóa các tiêu chí của Chỉ thị thành hệ chuẩn mực tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách,... cho mỗi tập thể, cá nhân để “tự soi, tự sửa” và phấn đấu học tập, làm theo. Để tiến hành đồng bộ, Nhà trường triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05 theo chức năng từng cơ quan, đơn vị. Phòng Chính trị tham mưu giúp Đảng ủy ban hành hệ thống văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ và Nhà trường. Khoa Khoa học xã hội và nhân văn nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 05 vào chương trình giảng dạy; đi sâu vào các chuẩn mực đạo đức, tinh thần và phong cách tư duy, lãnh đạo, làm việc, ứng xử, tự phê bình và phê bình, v.v. Các cơ quan đơn vị, chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng cam kết học tập và làm theo Bác. Trong đó, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với nội dung “mỗi ngày thực hiện một lời Bác Hồ dạy”. Nhà trường yêu cầu việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải là sự sao chép, rập khuôn, máy móc,… mà là học tập ở tinh thần, phương pháp, cách ứng xử của Người với công việc, với con người. Việc học tập, làm theo phải bắt đầu bằng những việc làm hằng ngày, nhỏ nhất để trở thành thói quen, tự giác và thành nhu cầu bản thân không thể thiếu. Nhờ đó, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã thẩm thấu vào mọi hoạt động, từng cá nhân, tổ chức, tạo nguồn nội lực tinh thần, kim chỉ nam để đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ Nhà trường vượt qua khó khăn, nỗ lực dạy và học, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.

Để đạt hiệu quả toàn diện, Nhà trường đa dạng hóa hình thức, phương pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tùy theo điều kiện, nhiệm vụ, đặc điểm của mình để vận dụng hình thức, phương pháp phù hợp. Trong đó, khối các cơ quan, khoa giáo viên tổ chức cho từng cá nhân viết đăng ký phấn đấu học tập và làm theo Bác; quán triệt, học tập tập trung; mời báo cáo viên nói chuyện chuyên đề; giao đề tài nghiên cứu khoa học theo chủ đề xác định. Đối với các đơn vị học viên, lồng ghép việc học tập và làm theo Bác với đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Phát huy sức mạnh của các tổ chức, nhất là Đoàn Thanh niên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, khó khăn. Qua đó, xây dựng những mô hình phù hợp, có tính giáo dục cao, như: “Mỗi ngày kể một việc làm của Bác”, “Mỗi tuần kể một câu chuyện về Bác”; đưa tin bài về gương “người tốt, việc tốt”, lan tỏa, tôn vinh những cá nhân, tập thể điển hình trên báo trong và ngoài quân đội, trên nội san, trang website và hệ thống truyền thanh nội bộ Nhà trường. Tuyên truyền giáo dục bằng hình ảnh trực quan qua hệ thống pa-nô, khẩu hiệu, bảng tin, bảng ảnh, màn hình Led và các thiết chế văn hóa khác. Thư viện Nhà trường tích cực sưu tầm, bổ sung các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để phục vụ bộ đội nghiên cứu, học tập. Đoàn Thanh niên lấy chủ đề học tập và làm theo Bác làm ý tưởng xây dựng nội dung trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Năm 2019, Nhà trường tham gia Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và hiểu biết chính trị, xã hội cấp toàn quân đạt giải khuyến khích; thi video clip tuyên truyền: “Tuổi trẻ Binh chủng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt 01 giải A cấp toàn quân; thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đạt 01 giải B cấp toàn quân.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, Nhà trường tập trung đẩy mạnh thực hiện ba nội dung: “Tiếp tục xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên; nâng cao chất lượng dạy và học; tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, từng bước tiếp cận cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư”1. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp giáo dục, đào tạo là sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, nhưng người trực tiếp và quyết định chính là đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Người đã từng nói “Không có thầy giáo thì không có giáo dục”2, khẳng định vai trò không thể thay thế của người giáo viên trong sự nghiệp giáo dục. Theo tinh thần đó, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa kiến thức, nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý; chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức, phương pháp dạy - học cho giảng viên, phương pháp quản lý, chỉ huy, tổ chức tự học cho cán bộ quản lý; gắn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng với bố trí, sử dụng, luân chuyển, đáp ứng nhu cầu tổ chức biên chế và sự phát triển của nhiệm vụ. Đặc biệt, Nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp, tinh thần say mê nghiên cứu khoa học, giảng dạy, hết lòng vì học viên, tạo động lực về ý thức trách nhiệm, lòng tự hào về vị thế xã hội của mình. Bằng nhiều giải pháp tích cực, đến nay, 100% cán bộ, giảng viên của Nhà trường có trình độ đại học trở lên (72,72% trình độ sau đại học), trong đó có 19 tiến sĩ và 01 phó giáo sư. Năm 2019, có 53 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên giỏi, 12 cán bộ quản lý giỏi, 25 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu giáo viên giỏi cấp Bộ Quốc phòng.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, Nhà trường thực hiện “dạy thực chất; học thực chất; thi, kiểm tra thực chất”. Tập trung xây dựng, đổi mới nội dung, chương trình giáo dục cho từng đối tượng, theo hướng cắt giảm những nội dung trùng lặp, không thiết thực; cập nhật và đưa vào giảng dạy những nội dung đáp ứng với sự phát triển nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo của người học; tăng tính trực quan trong mỗi bài giảng, sự tương tác giữa giảng viên và học viên bằng nhiều hình thức, như: thảo luận, hỏi - đáp, v.v. Đồng thời, tăng cường rèn luyện kỹ năng thực hành cho học viên về kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, sát thực tế chiến đấu để bảo đảm “học đi đôi với hành”. Đội ngũ cán bộ quản lý luôn phối hợp chặt chẽ với giáo viên để giúp đỡ, hướng dẫn học viên biết cách học và học có hiệu quả. Thông qua đó, học viên từng bước làm chủ quá trình học tập, tự giác, tích cực tự học tập, tự rèn luyện bản thân. Xác định việc đánh giá kết quả học tập khách quan, chính xác, khoa học là cơ sở để rà soát, điều chỉnh toàn bộ quá trình dạy và học, nên Nhà trường quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 60/CT-TM của Tổng Tham mưu trưởng về “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, xây dựng, hoàn thiện hệ thống ngân hàng đề thi; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phúc tra, rút kinh nghiệm để kịp thời khắc phục những bất cập để có sự điều chỉnh quá trình dạy và học cho phù hợp.

Tôn vinh những tập thể cá nhân điển hình năm 2019

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh trong tận dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật để phục vụ cách mạng, Nhà trường đẩy mạnh xây dựng nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng phù hợp, từng bước tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư. Đến nay, Nhà trường đã triển khai thành công hệ thống quản lý, điều hành huấn luyện qua mạng máy tính; thiết kế, sử dụng các phần mềm trong xây dựng lịch huấn luyện; hỗ trợ soạn, giảng bài giảng điện tử, làm đề thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học viên, v.v. Đồng thời, chú trọng xây dựng môi trường tương tác kết nối công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng vận hành hệ thống mạng nội bộ, khai thác có hiệu quả mạng truyền số liệu quân sự, thư viện điện tử, tiếp cận thông tin khoa học kỹ thuật hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi để nghiên cứu khoa học, học ngoại ngữ, tin học, v.v. Nhờ đó, các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Nhà trường đều mang hàm lượng khoa học, tính ứng dụng cao. Năm 2019, Nhà trường đã nghiệm thu thành công 01 đề tài, 01 sáng kiến cấp Bộ Tổng Tham mưu; 33 đề tài cấp cơ sở; tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương đạt 01 giải Nhất, 01 giải Nhì. Qua đó, tạo bước chuyển rõ nét trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và trên các mặt công tác.

Với tình cảm, trách nhiệm cao đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu, Trường sĩ quan Công binh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05, thiết thực nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần quan trọng đảm bảo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong tình hình mới.

Đại tá LÊ VĂN THUYẾT, Chính ủy Nhà trường
______________

1 - Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Đảng ủy Nhà trường.

2 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 10, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 345.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:01 - 23/10/2020

HCMSJC55.90056.400
Hà NộiSJC55.90056.420
Đà NẵngSJC55.90056.420

Thời tiết