Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Tư, 04/01/2012, 14:33 (GMT+7)
Trung đoàn Thông tin 23 gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị với công tác xây dựng Đảng

Để thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn Thông tin 23 (Quân khu 7) chủ trương gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

alt
Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống của Trung đoàn
 Thực hiện chủ trương đó, Thường vụ Đảng ủy (TVĐU) Trung đoàn đã rà soát, nắm chắc chất lượng đội ngũ cấp ủy, bí thư để có kế hoạch kiện toàn, bổ sung và bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là những nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cấp ủy các cấp và mọi cán bộ, đảng viên (CB,ĐV). Trên cơ sở triển khai toàn diện, kết hợp đồng bộ với các giải pháp về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Trung đoàn đã  phát huy vai trò của cấp ủy, người chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên, cơ quan chính trị và đội ngũ CB,ĐV trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và gương mẫu làm theo tấm gương đạo đức của Bác. TVĐU Trung đoàn đã cụ thể hóa các giải pháp xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh (TS,VM) sát hợp với yêu cầu cụ thể tình hình nhiệm vụ từng đơn vị; trong đó, tập trung vào việc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ đi liền với nâng cao ý thức tự giác phấn đấu, sự gương mẫu của CB,ĐV; chú trọng kết hợp xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ chủ trì. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo được các cấp uỷ hết sức chú trọng. Từ khâu chuẩn bị dự thảo đến triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghị quyết đều được các đảng bộ, chi bộ tiến hành theo đúng quy trình; qua đó, phát huy được trí tuệ tập thể, vai trò, trách nhiệm của mọi CB,ĐV; tăng cường đoàn kết thống nhất trong chi uỷ, chi bộ và đơn vị; khắc phục được tình trạng nghị quyết dàn trải, nhiều chỉ tiêu, nhưng ít biện pháp tổ chức thực hiện. Các đảng bộ, chi bộ đã chú ý hạn chế ra nghị quyết chuyên đề, chuyển nội dung chuyên đề thành các nội dung trọng tâm, trọng điểm; trong đó, tập trung vào việc đánh giá kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc (TTLL) thường xuyên và TTLL trong các nhiệm vụ.

alt
Ra bãi tập
TVĐU Trung đoàn chỉ đạo các cấp tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho mọi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, nhất là đội ngũ CB,ĐV có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở kết quả và những bài học rút ra từ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cấp ủy các cấp yêu cầu mọi CB,ĐV phải tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trong công việc thường ngày cũng như trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp…; chú trọng rèn luyện tính tiền phong, gương mẫu trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, thực hiện “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; nói và làm theo nghị quyết, nói ít làm nhiều, nói đến đâu làm có hiệu quả đến đó”. Đồng thời, các cấp ủy tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương của Bác, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn; quy định rõ trách nhiệm tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và của CB,ĐV.

alt
Sữa chữa đường dây, bảo đảm liên lạc thông suốt
Để thực hiện tốt việc làm theo lời Bác, TVĐU Trung đoàn chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; chú ý đổi mới, nâng cao chất lượng ra nghị quyết lãnh đạo; duy trì nghiêm túc các chế độ, nền nếp sinh hoạt và thủ tục hành chính đảng; phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. TVĐU Trung đoàn đã chỉ đạo cấp ủy các cấp kết hợp chặt chẽ các yêu cầu của nghị quyết với các tiêu chí trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; xác định rõ trách nhiệm của từng CB,ĐV và tổ chức đảng (TCĐ) trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá kết quả thực hiện. Thông qua đó, các cấp kịp thời rút ra những mặt mạnh, mặt yếu; bổ sung những chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ theo từng loại hình đơn vị. Đối với các TCĐ khối cơ quan, tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu; đổi mới phương pháp, tác phong công tác; xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đơn vị. Với các TCĐ đơn vị làm nhiệm vụ bảo đảm TTLL, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, nhất là lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, quản lý, điều hành, khai thác, bảo đảm TTLL thông suốt trong mọi tình huống…Việc gắn các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác luôn sát với các loại hình TCĐ, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo những chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm và tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ. Với phương châm: “Nói ngắn, viết gọn, hướng dẫn sát, kiểm tra sâu, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, khắc phục dứt điểm yếu kém, khuyết điểm”, TVĐU Trung đoàn lãnh đạo các TCĐ ở các cơ quan, đơn vị tập trung vào sửa đổi lối làm việc, đổi mới phương pháp, tác phong, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; đề cao tự phê bình và phê bình; xây dựng tình đoàn kết; giữ nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chăm sóc tốt đời sống bộ đội; thực hiện cải cách hành chính quân sự. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra, thông báo cho các đơn vị kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ. Hằng tháng, thông qua sinh hoạt tổ đảng, chi bộ, từng cấp ủy, đảng viên kiểm điểm theo các chỉ tiêu  xây dựng Chi bộ “4 tốt”, đảng viên “5 tốt”1 theo tinh thần Chỉ thị 235-CT/ĐU của TVĐU Quân khu, gắn với các tiêu chí làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc đánh giá mức độ phấn đấu của từng đảng viên được thực hiện có nền nếp, trở thành chế độ sinh hoạt của từng cấp ủy và từng CB,ĐV trong cơ quan và đơn vị.

Xuất phát từ đặc điểm của đơn vị bảo đảm kỹ thuật, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng chiếm tỷ lệ cao, TVĐU Trung đoàn luôn gắn việc củng cố, kiện toàn cấp ủy với việc quy hoạch, sắp xếp, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị và xây dựng đội ngũ CB,ĐV một cách toàn diện, có trọng điểm. Mọi vấn đề về công tác cán bộ (quy hoạch, nhận xét, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp,...) đều do tập thể cấp ủy thảo luận và quyết định theo phân cấp; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt với xây dựng cấp ủy TS,VM. Các đề nghị và quyết định điều động nhân sự của cấp uỷ, người chỉ huy đơn vị luôn tính đến yêu cầu tăng cường số lượng, chất lượng đảng viên cho các đơn vị trọng điểm, bảo đảm đủ số lượng đảng viên để thành lập cấp uỷ, tổ đảng. Đến nay, 100% chi bộ đại đội và hơn 90% chi bộ cơ quan của Trung đoàn có cấp ủy vững chắc; các đài, trạm lẻ, các trung đội, tiểu đội đều có tổ đảng hoặc đảng viên phụ trách. Vấn đề được TVĐU Trung đoàn quan tâm nhất trong xây dựng đội ngũ cán bộ là nâng cao ý thức trách nhiệm đối với đơn vị, với công việc, với đồng đội; giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ; khắc phục mọi biểu hiện của bệnh công thần, gia trưởng, thiếu ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Công tác đánh giá, phân loại CB,ĐV được Đảng ủy Trung đoàn thực hiện đúng quy trình, tỉ mỉ, sát thực. Những thiếu sót của từng CB,ĐV được phát hiện kịp thời và chỉ đạo khắc phục dứt điểm. Đồng thời, căn cứ kết quả phân tích chất lượng TCĐ, đảng viên và kết hợp chặt chẽ công tác quản lý của các TCĐ, người chỉ huy, ý kiến góp ý của quần chúng, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng và cấp uỷ các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với TCĐ và đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát của các TCĐ tập trung vào hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, chấp hành nguyên tắc tổ chức của Đảng, công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện CB,ĐV... Đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung vào những TCĐ lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ thấp, CB,ĐV có dấu hiệu vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật, mất đoàn kết nội bộ. Đồng thời, kịp thời biểu dương, động viên các TCĐ và những CB,ĐV thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ.

Nhờ có chủ trương đúng, triển khai thực hiện đồng bộ, khoa học nên chất lượng TCĐ và đội ngũ CB,ĐV của Trung đoàn đã có những bước chuyển mạnh mẽ và đạt hiệu quả thiết thực. Hằng năm, Đảng bộ Trung đoàn có trên 90% TCĐ đạt tiêu chuẩn TS,VM, chi bộ “4 tốt”; trên 99% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, có trên 92% đảng viên đạt tiêu chuẩn “5 tốt”, đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Riêng năm 2011, Đảng bộ Trung đoàn và 100% đảng bộ bộ phận, 87% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 98% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 89,18% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; không có CB,ĐV vi phạm về đạo đức, lối sống và kỷ luật.

Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy. chỉ huy Trung đoàn Thông tin 23 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XI; đẩy mạnh thi đua làm theo lời Bác, nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng Đảng bộ TS,VM, Trung đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá PHÙNG QUỐC THĂNG

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn

_____________

1 - Chi bộ “4 tốt”: 1. Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; 2. Lãnh đạo công tác tư tưởng, xây dựng nội bộ dân chủ, đoàn kết, kỷ luật; 3. Lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước và mệnh lệnh, chỉ thị của Tư lệnh Quân khu, triệt để thực hành tiết kiệm; 4. Lãnh đạo xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, làm tốt công tác phát triển đảng.

- Đảng viên “5 tốt”: 1. Chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; 2. Gương mẫu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; 3. Nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; 4. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 5. Làm tốt công tác vận động quần chúng trong đơn vị và phát triển đảng viên mới.

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:53 - 22/02/2020

HCMSJC45.60046.050
Hà NộiSJC45.60046.070
Đà NẵngSJC45.60046.070

Thời tiết