Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Hai, 04/03/2019, 10:31 (GMT+7)
Thực hiện Chỉ thị 05 ở Đồn Biên phòng Cát Hải

Với quyết tâm chính trị, tình cảm, trách nhiệm cao, bằng những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sáng tạo, sát đúng, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05) ở Đồn Biên phòng Cát Hải đã đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ Đồn trong sạch, vững mạnh, Đồn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

Đứng chân trên địa bàn huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng, những năm qua, các mặt công tác biên phòng của Đồn Biên phòng Cát Hải đều đạt kết quả tốt, có mặt hoàn thành xuất sắc. Cán bộ, chiến sĩ Đồn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực, phương pháp, tác phong công tác tốt, luôn phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách, “ba bám, bốn cùng” với nhân dân, bảo vệ, giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển, đảo và tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin yêu. Từ năm 2013 - 2018, Đồn Biên phòng Cát Hải luôn là lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, được các cấp khen thưởng với nhiều hình thức khác nhau.

Kết quả đó, có nguyên nhân quan trọng là Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc hằng ngày, cụ thể của các tổ chức, cá nhân, làm thay đổi nhận thức và hành động của họ theo hướng tích cực. Nổi bật là công tác tuyên truyền, giáo dục được tiến hành thường xuyên, liên tục, có nhiều nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ. Nghị quyết hằng tháng, quý, năm của cấp ủy, tổ chức đảng và kế hoạch công tác của lãnh đạo, chỉ huy các cấp đều xác định rõ: lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05 là một trọng tâm công tác. Cán bộ, chiến sĩ của Đồn luôn tích cực phấn đấu thực hiện tốt 05 tiêu chí: (1). Xây dựng tinh thần yêu nước, nhận thức đúng đắn và kiên định thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ra sức phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; kiên quyết chống suy thoái, dao động về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng; không nói trái, làm trái với quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. (2). Xây dựng ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân bằng những việc làm thiết thực hằng ngày; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc có liên quan đến quyền lợi, yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ; chống vô cảm, quan liêu, mệnh lệnh, hách dịch. (3). Xây dựng tinh thần thương yêu, đoàn kết, hợp tác với đồng chí, đồng đội, đoàn kết quân dân, đoàn kết, hợp tác quốc tế; chống chia rẽ, bè phái, cục bộ địa phương, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. (4). Xây dựng tinh thần cần, kiệm, nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; coi trọng chất lượng, hiệu quả công việc; chống lười biếng, lãng phí, phô trương, hình thức. (5). Xây dựng tinh thần liêm, chính, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm; chống tham nhũng, dối trá, hối lộ, bê tha, trụy lạc, nói không đi đôi với làm, chạy theo danh vọng, địa vị, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để mưu cầu lợi ích cá nhân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Đồn cụ thể hóa việc học tập, làm theo Bác thành tiêu chí cụ thể để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ phấn đấu thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đơn vị và chức trách mỗi người. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn chỉ đạo từng cá nhân xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, theo các tiêu chí đã xác định, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng, hướng vào thực hiện tốt “Ba khâu đột phá” (biên chế, tổ chức; huấn luyện; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, pháp luật và cải cách hành chính). Để đạt hiệu quả, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã chỉ đạo, hằng tháng, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện nội dung trong “Sổ tu dưỡng, rèn luyện đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung của Sổ là kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chức trách, nhiệm vụ từng người; trong đó, chỉ rõ nội dung, biện pháp, thời gian, kết quả thực hiện từng phần việc cụ thể. Kế hoạch được các cá nhân tự xây dựng dưới sự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt, học tập. Hằng quý, vào tháng cuối quý chi bộ tổ chức hội nghị nghe đảng viên báo cáo kết quả, chỉ ra hạn chế, nguyên nhân trong tu dưỡng, rèn luyện; chi bộ đóng góp cho từng đảng viên, nhận xét vào sổ tu dưỡng nộp về Đảng ủy Đồn. Cuối quý, Đảng ủy Đồn tổ chức hội nghị (mở rộng) thông báo kết quả tu dưỡng, rèn luyện của từng đảng viên và nhận xét của cấp ủy các chi bộ trực thuộc, tiến hành đánh giá, kết luận và nhận xét vào sổ tu dưỡng rèn luyện của đảng viên; thông báo kết luận của Đảng ủy cho đảng viên và yêu cầu họ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện trong thời gian tiếp theo. Cách làm này đã phát huy được tinh thần, trách nhiệm tự học, tự rèn của cán bộ, đảng viên; vai trò quản lý, rèn luyện đảng viên của cấp ủy các chi bộ trực thuộc và Đảng ủy Đồn được chặt chẽ, hiệu quả. Thông qua đó, giúp đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt của Đồn thực hiện tốt phương châm bám sát đơn vị, nhiệm vụ, “Gương mẫu của người chỉ huy là mệnh lệnh không lời”, chủ động, tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, quy định những điều đảng viên không được làm, nguyên tắc công tác cán bộ; nêu cao tinh thần đoàn kết, tự phê bình và phê bình, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực sự là tấm gương để cán bộ, chiến sĩ và nhân nhân trên địa bàn tin tưởng, noi theo.

Cùng với thực hiện các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thực tiễn kiểm nghiệm, có hiệu quả, như: “Ngày Biên phòng toàn dân”, “Nâng bước em tới trường”, “Hãy làm sạch biển”, “Tay kéo Biên phòng”,… Đảng ủy, chỉ huy Đồn đã xây dựng, tổ chức thực hiện tốt mô hình “Biên cương, hải đảo, nghĩa tình”. Mô hình này được Đồn giao cho chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, lấy lực lượng đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt và phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Trung học phổ thông Cát Hải (đơn vị kết nghĩa) triển khai thực hiện. Hoạt động cụ thể của mô hình là xây dựng Nhà khung chứa phế liệu đặt tại 02 địa điểm (01 nhà ở Đồn Biên phòng Cát Hải và 01 nhà ở Trường Trung học phổ thông Cát Hải). Mục đích là huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên thu gom phế liệu, các vật dụng bỏ đi của đơn vị, nhà trường và từ gia đình đoàn viên, thanh niên, vừa đảm bảo môi trường đơn vị, nhà trường luôn sạch đẹp; mặt khác, từ nguồn phế liệu thu gom được hằng tháng tổ chức bán gây quỹ từ thiện. Nguồn kinh phí thu được tập trung ủng hộ các gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hỗ trợ các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Được triển khai từ tháng 8-2016, đến nay, Mô hình đã bước đầu đạt được kết quả tốt. Thông qua hoạt động, đoàn viên, thanh niên không chỉ làm sạch đơn vị, bờ biển, mà hằng tháng còn thu được trên 01 triệu đồng từ nguồn thu phế liệu. Nguồn kinh phí này được Đồn sử dụng để tổ chức thăm hỏi được 23 gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với trị giá hơn 10 triệu đồng. Năm học 2017 - 2018, Đồn đã tặng quà động viên 12 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Nâng bước em tới trường” trị giá trên 6 triệu đồng (500.000đ/em). Bằng những hành động cụ thể, việc làm thiết thực, Mô hình “Biên cương, hải đảo, nghĩa tình” đã có tác động tích cực đến tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên của đơn vị và đơn vị kết nghĩa, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân trên địa bàn, xây dựng Đồn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Cát Hải, thành phố Hải Phòng tiếp tục tổ chức chặt chẽ, hiệu quả các nội dung, biện pháp học tập và làm theo Bác với nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo, thiết thực, hiệu quả hơn nữa, góp phần tạo động lực tinh thần to lớn, phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành tốt các mặt công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Thiếu tá PHẠM HỮU ĐỘ, Phó Bí thư Đảng ủy, Đồn trưởng

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:12 - 06/06/2020

HCMSJC48.25048.650
Hà NộiSJC48.25048.670
Đà NẵngSJC48.25048.670

Thời tiết