Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 07/03/2019, 08:15 (GMT+7)
Phụ nữ Quân đội đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, khóa XII

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phụ nữ Quân đội đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả với nhiều phong trào, mô hình cụ thể và đạt hiệu quả thiết thực.

Được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các đơn vị trong toàn quân, việc triển khai học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2016 - 2021 của cán bộ, hội viên phụ nữ Quân đội đã được lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thống nhất, phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Ban (trợ lý) công tác phụ nữ và Ban Chấp hành các Hội Phụ nữ trong toàn quân luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và các tiêu chí “bốn tốt”. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, tổ chức phụ nữ các cấp thường xuyên đổi mới, đa dạng các hình thức, phương pháp giáo dục, tuyên truyền (sinh hoạt hội viên, tọa đàm, diễn đàn, hội thi, thi tìm hiểu, giao lưu nghệ thuật,…), tạo sự hấp dẫn, thuyết phục, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, tư tưởng, tình cảm và trách nhiệm của mỗi hội viên trong suy nghĩ, lời nói, hành động, ứng xử hằng ngày. Đồng thời, phê phán, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm ảnh hưởng tới hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, xây dựng người phụ nữ Quân đội phát triển toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổ chức Hội Phụ nữ trong toàn quân luôn bám sát đặc điểm, tình hình và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, các phong trào, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, như: “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ khó khăn”; “Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm”; “Tiết kiệm của bản thân để phần người khó”; “Mỗi tuần (ngày, tháng) một việc tốt”; “Nói lời hay, làm việc tốt”, v.v. Ở các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chị em phụ nữ luôn chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy; tích cực học tập và làm theo phong cách, tác phong làm việc của Bác, không ngừng rèn luyện nâng cao sức khỏe, trình độ; tham gia huấn luyện, diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chấp hành tốt chế độ trực ban, trực nghiệp vụ. Vận dụng sáng tạo các mô hình, điển hình là: “Vào phòng máy là vào vị trí chiến đấu”, “Trạm là nhà, đường dây là trận tuyến”, “Phiên ban, kíp ban kiểu mẫu”, “Phụ nữ Thông tin làm theo lời Bác”, “Sáng tạo huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Bát nước thao trường”,… góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của các cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Trong lao động, sản xuất, kinh doanh, lực lượng phụ nữ làm việc tại các dây chuyền sản xuất, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật luôn chấp hành nghiêm quy định, quy trình đảm bảo an toàn lao động, tích cực “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”; không ngừng cập nhật, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất, bảo đảm số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự. Phụ nữ khối các doanh nghiệp, đoàn kinh tế - quốc phòng luôn tìm tòi cách làm hay, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh.

Trong công tác phục vụ, bảo đảm, đội ngũ phụ nữ làm công tác hành chính, văn thư, lưu trữ,... luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt việc phòng gian, bảo mật, phục vụ chu đáo, nhiệt tình. Phụ nữ làm công tác hậu cần, tài chính hưởng ứng tích cực phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, tài chính cho cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; duy trì tốt các mô hình: “Nhà kho phụ nữ tự quản”, “Bếp ăn phụ nữ tự quản, kiểu mẫu”, “Theo gương Bác, tiết kiệm tốt, tăng gia giỏi”. Đội ngũ nữ quân y quán triệt tư tưởng “Lương y như từ mẫu”, “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật”, “Tích cực cải cách hành chính, hết lòng phục vụ bộ đội và nhân dân”,… góp phần đảm bảo quân số khỏe, nâng cao sức mạnh chiến đấu cho Quân đội và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Trong giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, tham mưu, đề xuất, các nữ giảng viên, giáo viên tại các học viện, nhà trường, cơ sở giáo dục mầm non trong Quân đội thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn với các mô hình cụ thể: “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học tốt”, “Phụ nữ thi đua rèn bốn tốt”, “Mỗi cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”. Phụ nữ làm công tác nghiên cứu khoa học, tham mưu tích cực “Nghiên cứu sâu, hướng dẫn kỹ, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả”, “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân”, v.v. Đến nay, phụ nữ Quân đội có: 19 Phó Giáo sư; hơn 1.300 Tiến sĩ, Thạc sĩ; 09 Thầy thuốc Ưu tú; 57 Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú; 21 Nhà giáo Ưu tú.

Trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, vận động nhân dân, các nữ nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo, hội viên phụ nữ trong Quân đội luôn thấm nhuần tư tưởng của Bác về văn hóa, văn nghệ và báo chí cách mạng, dành tâm huyết, tài năng, trách nhiệm cống hiến các sản phẩm văn hóa, tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng tốt nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần cho bộ đội và nhân dân cả nước. Mô hình “Phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru, dân ca” trong toàn quân đã và đang góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong thực hành tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội và hoạt động phối hợp kết nghĩa, làm công tác dân vận, tổ chức phụ nữ các cấp đã triển khai thực hiện tốt phong trào “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động với các mô hình, như: “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ống tre tiết kiệm”, “Thu lượm ve chai làm sạch môi trường gây quỹ hội”, “Tiết kiệm cho con - Vì tương lai đất nước”, “Làm theo Bác, thực hiện tiết kiệm vì đồng đội và nhân dân”, “Tiết kiệm điện năng thắp sáng tương lai”, v.v. Hằng năm, Phụ nữ Quân đội duy trì hơn hai nghìn tổ (nhóm) tiết kiệm với sự tham gia của 82% cán bộ, hội viên, xoay vòng tổng số vốn tiết kiệm trên 35 tỷ đồng, giúp đỡ được hơn 12.790 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

Làm theo gương Bác, phụ nữ các đơn vị trong toàn quân luôn tích cực triển khai nhiều hoạt động chính sách hậu phương Quân đội, nhân đạo, từ thiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nổi bật là: phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, với hơn 14.000 ngày công cải tạo môi trường và hệ thống đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, làm sạch môi trường sau thiên tai. Các chương trình “Quân dân y kết hợp”, hành trình “Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng”,... được chị em hưởng ứng tích cực, qua đó đã thăm khám, chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 14 nghìn lượt nhân dân; phụng dưỡng 162 Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách trị giá hơn 25 tỷ đồng; ủng hộ đồng bào bị thiên tai hơn 4 tỷ đồng; ủng hộ xây dựng nhà “Đại đoàn kết”, “Mái ấm tình thương”, “Nghĩa tình hội viên” hơn 6 tỷ đồng. Đặc biệt, các mô hình: “Đoàn kết yêu thương giữa Lương và Giáo”, “Những tấm lòng nhân hậu”, “Vòng tay nhân ái”, “Nhân ái, yêu thương vì lợi ích trăm năm trồng người”, “Nồi cháo nghĩa tình”,... của phụ nữ toàn quân đã góp phần lan tỏa, ngời sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Có thể nói, trên khắp các lĩnh vực hoạt động của phụ nữ Quân đội đều có những mô hình, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng1. Mỗi mô hình, mỗi phương thức là một kinh nghiệm có giá trị thực tiễn cao đóng góp vào kinh nghiệm nghiên cứu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào phụ nữ, công tác phụ nữ trong thời kỳ mới.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 trong thời gian tới, Hội Phụ nữ các cấp trong toàn quân cần tiếp tục tiến hành tốt một số nội dung, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp cần thường xuyên bám sát chỉ đạo của trên, tham mưu với cấp ủy, chỉ huy đơn vị nội dung công tác và phong trào thi đua của phụ nữ Quân đội gắn với thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, sát sao, liên tục, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, hội viên.

Hai là, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức sinh hoạt Hội để phát huy tính tích cực, chủ động của mỗi hội viên trong học tập, rèn luyện xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực cống hiến tài năng, trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng Quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, hội viên; chú trọng tuyên truyền, giáo dục gương “người tốt, việc tốt”, các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ, cán bộ Hội Phụ nữ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, sáng tạo tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chủ trương, biện pháp, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện.

Năm là, thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; đánh giá khách quan, công tâm, chính xác thành tích cá nhân, tập thể; đôn đốc, nhắc nhở với những tập thể, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc, qua loa, hình thức. Lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 làm một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức Hội, hội viên hằng năm.

Thượng tá PHÙNG THỊ PHÚ, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội
_____________

1 - Hai năm qua, có 03 tập thể, 02 cá nhân đạt giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; 01 cá nhân, 01 tập thể đạt giải thưởng Phụ nữ Sáng tạo; hơn 35.000 lượt chị em được tặng bằng khen, giấy khen; gần 4.000 lượt chị em được tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua các cấp; 13 phụ nữ điển hình tiên tiến được tôn vinh trong sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” cấp toàn quân; 36 tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ Quân đội phát triển kinh tế gia đình” giai đoạn 2012 - 2017, v.v.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:25 - 09/07/2020

HCMSJC50.22050.620
Hà NộiSJC50.22050.640
Đà NẵngSJC50.22050.640

Thời tiết