Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 15/11/2018, 09:36 (GMT+7)
Nâng cao bản lĩnh chính trị theo Chỉ thị 05 cho Bộ đội Vùng 3 Hải quân

Bản lĩnh chính trị của Bộ đội Hải quân là tổng hợp của nhiều yếu tố; trong đó, cốt lõi là phải luôn vững vàng về tư tưởng chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có ý chí quyết tâm chiến đấu cao, phẩm chất đạo đức tốt; trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Xây dựng bản lĩnh chính trị là nội dung cơ bản của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, là nền tảng để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của bộ đội.

Vùng 3 Hải quân là đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, có nhiệm vụ làm nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vùng biển, đảo chiến lược, quan trọng, nơi thường xuyên có những diễn biến phức tạp, khó lường. Để hoàn thành nhiệm vụ trên, cán bộ, chiến sĩ của Vùng phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, trực tiếp đối mặt với các tình huống phức tạp, hiểm nguy, thậm chí hy sinh cả tính mạng. Điều đó đặt ra và đòi hỏi Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng phải không ngừng xây dựng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội với đồng bộ các giải pháp; trong đó, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là giải pháp quan trọng hàng đầu.

Chuẩn Đô đốc Mai Trọng Định chủ trì Hội nghị công bố
trao quyết định nhân sự (tháng 7-2018)

Trước hết, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng luôn tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, trong đó tập trung thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; thực hiện tốt phương châm: “Dạy bộ đội, kèm bộ đội, chăm lo cho bộ đội; kết hợp địa phương, gia đình, đơn vị để giáo dục bộ đội; cởi bỏ áp lực công việc, áp lực tâm lý, áp lực thành tích cho bộ đội”. Trong tuyên truyền, giáo dục, Vùng coi trọng phổ biến, giáo dục tình hình, nhiệm vụ, kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề mới, phức tạp, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình trong nắm, quản lý tư tưởng, mối quan hệ của quân nhân.

Cùng với đó, việc nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết được Đảng ủy Vùng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, với yêu cầu là, việc giới thiệu nghị quyết phải do bí thư, phó bí thư hoặc ủy viên ban thường vụ cấp ủy trực tiếp đảm nhiệm; học phải ghi chép được nội dung cơ bản, cốt lõi; học xong phải viết thu hoạch, cấp ủy tổ chức đánh giá kết quả nghiêm túc, thực chất, gắn kết quả với bình xét thi đua. Về nội dung, tập trung trang bị cho bộ đội những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, các nghị quyết, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, v.v. Qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần chủ trương nhất quán của Việt Nam là: các bên tôn trọng nguyên trạng, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết mâu thuẫn thông qua thương lượng hoà bình, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) nhằm tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài, đáp ứng lợi ích chính đáng của các bên, xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hợp tác và phát triển.

Về phương pháp, việc quán triệt nghị quyết được tiến hành thường xuyên, liên tục trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề và đối tượng, giữa giáo dục chính trị với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, hệ thống thiết chế văn hóa ở đơn vị, cơ quan báo chí, truyền thông ở Trung ương và địa phương. Đồng thời, gắn kết quả thực hiện Chỉ thị 05 với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các tập thể, cá nhân. Về hình thức, duy trì nền nếp, chế độ học tập chính trị theo quy định; thực hiện tốt hình thức giáo dục trực quan, giáo dục qua hoạt động thực tiễn, biểu dương, khen thưởng, nêu gương, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thi tìm hiểu, diễn đàn, tọa đàm, kể chuyện, xem phim bổ trợ, xây dựng tài liệu theo kiểu “cẩm nang” bỏ túi, v.v.

Để Chỉ thị 05 thấm sâu và lan tỏa trong hoạt động của bộ đội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng đã xây dựng, ban hành hệ thống chuẩn mực, tiêu chí phấn đấu thực hiện trong Đảng bộ và toàn Vùng. Từ đó, các tập thể, cá nhân cụ thể hóa chuẩn mực, tiêu chí thực hiện sát với chức năng, nhiệm vụ, chức trách. Tiêu chí là sự tích hợp nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với 06 chuẩn mực đạo đức chung trong Quân đội, 05 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” và phong trào Thi đua Quyết thắng của Đơn vị. Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký phấn đấu thực hiện tiêu chí gắn với cam kết không vi phạm kỷ luật, pháp luật; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với ban hành các tiêu chí, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng coi trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì trong thực hiện Chỉ thị 05. Theo đó, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp phải đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm theo phương châm: làm tốt từ trong cấp ủy ra toàn Đảng bộ, từ trên xuống dưới; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì đơn vị phải thực sự là tấm gương để quần chúng noi theo. Trong đó, trọng tâm là thực hiện tốt mô hình “Cấp ủy viên giúp đỡ cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng”, đột phá vào thực hiện “02 chất lượng, 02 nêu cao”1, theo phương châm “04 tập trung, 01 kết hợp”2 để xây dựng tổ chức đảng “4 tốt”3. Đồng thời, đổi mới hình thức, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị và tình hình thực tế; chủ động tiến hành toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm các mặt công tác đảng, công tác chính trị, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng đơn vị thực sự vững mạnh về chính trị.

Tàu 952, Lữ đoàn 161 cứu kéo tàu của ngư dân bị nạn

Trong thực hiện, các nội dung, giải pháp phải đảm bảo thiết thực, sát với đặc thù nhiệm vụ, môi trường hoạt động của đơn vị, cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao; “nói đi đôi với làm”, nêu gương bằng hành động thực tiễn; tăng cường giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Cán bộ chủ trì luôn phải “học trước, làm trước, làm đến đâu hiệu quả đến đó”, luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; chân thành, gần gũi, gắn bó mật thiết, tích cực và kiên trì vận động, giáo dục, thuyết phục bộ đội tự giác thực hiện tốt “03 xây, 03 chống”4, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhu cầu văn hóa, yếu tố tự giác. Đồng thời, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, theo hướng thực chất, không chủ quan, hình thức, chiếu lệ; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 làm tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân; coi trọng việc khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, v.v.

Gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện Chỉ thị 05 với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng xác định là giải pháp cơ bản để nâng cao bản lĩnh chính trị cho bộ đội. Trọng tâm là thực hiện tốt “03 chuyên cần”5 và phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”. Với công tác huấn luyện, các đơn vị thực hiện tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường và tổ chức, biên chế, vũ khí, trang bị, lấy thực hành là chính. Tập trung đột phá vào huấn luyện “Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”, lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và xây dựng Vùng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu. Trong sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị đột phá vào công tác tham mưu, đề xuất; nâng cao sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng; kiện toàn hệ thống văn kiện chiến đấu. Trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tập trung đột phá vào “Xây dựng chính quy, quản lý bộ đội - không có nồng độ cồn trong máu và hơi thở khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông”. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo các đơn vị rà soát lại biên chế, tổ chức, ưu tiên quân số cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu; tiếp nhận chuyển giao và nhanh chóng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại; cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, kiên quyết, kiên trì xử trí đúng đối sách các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ, v.v. Với những giải pháp trọng tâm trên, đến nay, trận địa tư tưởng của Đảng trong Đơn vị được giữ vững và tăng cường. Cán bộ, chiến sĩ luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chỉ huy các cấp; không suy thoái về tư tưởng chính trị, tích cực học tập, rèn luyện về mọi mặt; chủ động phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kiểm tra các mặt công tác chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật hằng năm, 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% - 85% khá, giỏi; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu được nâng lên, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Chuẩn Đô đốc MAI TRỌNG ĐỊNH, Chính ủy Vùng
________________

1 - “02 chất lượng”: 1. Chất lượng nghị quyết lãnh đạo; 2. Chất lượng tổ chức thực hiện nghị quyết. “02 nêu cao”: 1. Nêu cao trách nhiệm nêu gương; 2. Nêu cao tự phê bình và phê bình.

2 - “04 tập trung”: 1. Tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm; 2. Tập trung lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; 3. Tập trung giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên; 4. Tập trung xây dựng cấp ủy, chi bộ trong sạch, vững mạnh. “01 kết hợp”: Kết hợp xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với các cuộc vận động.

3 - Tiêu chí “04 tốt”: 1. Cán bộ, đảng viên có nhận thức, trách nhiệm tốt và thực sự tiền phong gương mẫu; 2. Nền nếp, chế độ và chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt; 3. Dân chủ, đoàn kết, kỷ luật tốt; 4. Tự phê bình và phê bình tốt.

4 - “03 xây”: 1. Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; 2. Xây dựng ý chí quyết tâm cao; 3. Xây dựng tinh thần trách nhiệm tốt. “03 chống”: 1. Chống tự diễn biến; 2. Chống trung bình chủ nghĩa; 3. Chống đơn thư khiếu kiện sai quy định.

5 - “03 chuyên cần”: 1. Chuyên cần huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; 2. Chuyên cần học tập, công tác, nghiên cứu khoa học; 3. Chuyên cần lao động, tăng gia, sản xuất giỏi.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:21 - 29/05/2020

HCMSJC48.50048.870
Hà NộiSJC48.50048.890
Đà NẵngSJC48.50048.890

Thời tiết