Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Hai, 23/06/2014, 10:03 (GMT+7)
Mô hình “dân vận khéo” ở Binh đoàn 15 (phần III)

Tiếp theo và hết*

Cán bộ Công ty 72 (Binh đoàn 15) hướng dẫn nhân dân trồng lúa nước

 

III: Vấn đề đặt ra và giải pháp

Những kết quả từ việc thực hiện mô hình “Dân vận khéo” đã khẳng định công tác dân vận (CTDV) của Binh đoàn 15 được tiến hành đúng hướng, sáng tạo, điển hình cả về mô hình, quy mô tổ chức và phương thức tiến hành. Đây là cơ sở để Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn tiếp tục chỉ đạo làm sâu sắc thêm các mô hình và phát triển nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo “thương hiệu” riêng với những dấu ấn đặc trưng trong CTDV của đơn vị kinh tế - quốc phòng đứng chân trên địa bàn chiến lược.

Qua tổng kết 10 năm tiến hành CTDV ở Binh đoàn cho thấy, bên cạnh những thành tích đạt được vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Đó là, một số cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò của CTDV. Việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm CTDV chưa thực sự đáp ứng yêu cầu. Một số công ty, đơn vị chưa thường xuyên gắn nội dung, chỉ tiêu thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) với yêu cầu đổi mới, tăng cường CTDV. Trong quá trình thực hiện mô hình Gắn kết hộ có nội dung chưa cụ thể, thiếu trọng tâm, trọng điểm; chưa phát huy hết vai trò của các tổ chức quần chúng,… Cùng với đó là những khó khăn mà CTDV của Binh đoàn cần quan tâm giải quyết, như: cán bộ phụ trách CTDV chủ yếu là kiêm nhiệm chưa qua đào tạo, nên việc tổ chức thực hiện CTDV ở các công ty, đơn vị cơ sở gặp nhiều khó khăn; nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn đời sống kinh tế, thu nhập vẫn còn thấp; một số hủ tục vẫn tồn tại. Mặt khác, ở một số nơi hộ đồng bào DTTS muốn được kết nghĩa nhưng hộ công nhân (HCN) người Kinh ít; thậm chí có đội sản xuất 100% là đồng bào DTTS, nên khi kết nghĩa với HCN người Kinh của đội khác thì hiệu quả chưa cao; hiện tượng bất đồng ngôn ngữ cũng gây khó khăn cho công tác gắn kết, v.v.

Hiện nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh (SX,KD) của Binh đoàn không chỉ ở các tỉnh trong nước mà còn mở rộng hợp tác với các nước bạn Lào, Cam-pu-chia. Trong khi đó, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá cách mạng nước ta, lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo” để chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc,… Điều đó đang đặt ra cho CTDV những yêu cầu mới, đòi hỏi các cấp phải kết hợp chặt chẽ giữa mở rộng sản xuất với tăng cường CTDV trên địa bàn. Nhận thức rõ những hạn chế, khó khăn và những vấn đề đặt ra đó, trên cơ sở các mô hình “Dân vận khéo” đang được tiến hành, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cả về nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành; trong đó, chú trọng thực hiện các nội dung, giải pháp sau:

Một là, thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động các quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về CTDV; gắn thực hiện CTDV với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân đội về CTDV; trong đó, tập trung vào Nghị quyết 25-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới”, Nghị quyết 152-NQ/ĐUQSTW về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường CTDV của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới”. Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), tiếp tục giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động thấm nhuần tư tưởng của Bác về CTDV, từ đó xác định ý thức, trách nhiệm khi thực hiện CTDV; tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, đẩy mạnh việc “làm theo” tấm gương của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và kịp thời khắc phục những bất cập trong từng mô hình, cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt những vấn đề còn vướng mắc. Trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Nhà nước, cần nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng cũng như phong tục, tập quán của đồng bào DTTS; phối hợp với địa phương để lựa chọn vấn đề cần tập trung gắn kết, giúp đỡ nhân dân. Trong đó, chú trọng việc nghiên cứu, đề nghị cấp có thẩm quyền giao thêm đất rừng nghèo để mở rộng diện tích cao su đối với số công nhân người DTTS mới được tuyển dụng vào Binh đoàn; tổ chức cho cán bộ phụ trách CTDV học tiếng địa phương để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, v.v.

Hai là, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành CTDV trong từng mô hình, phù hợp với đặc điểm dân cư, địa bàn. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành CTDV theo hướng gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua; đổi mới nội dung trong từng mô hình gắn với đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS. Nội dung tiến hành CTDV phải cụ thể, bám sát mục tiêu, yêu cầu đề ra; tập trung vào việc tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng; nâng cao nhận thức cho đồng bào về âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hình thức tiến hành CTDV phải lấy vận động, thuyết phục làm chính; tranh thủ sự ủng hộ của các già làng, trưởng thôn và những người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Phương pháp tuyên truyền, giáo dục phải kiên trì, từng bước, không nóng vội, làm cho dân hiểu, dân tin, quân - dân chung sức đồng lòng phấn đấu xây dựng cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị cần kết hợp chặt chẽ 03 mô hình đang thực hiện, chú trọng giúp đỡ, nâng cao đời sống của hộ nghèo (dù họ có làm trong các công ty, đơn vị hay không). Thực hiện mô hình Kết nghĩa giữa đơn vị với địa phương cần tập trung trước hết vào việc nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở; trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên ở từng thôn, làng. Đồng thời, tích cực tham gia xây dựng cấp ủy, chính quyền cơ sở vững mạnh, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, tăng cường hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh.

Trong quá trình phối hợp, giúp đỡ địa phương xây dựng nông thôn mới phải coi trọng khảo sát, lựa chọn những lĩnh vực, công trình thiết thực nhất, mang lại hiệu quả cao nhất. Để phát triển, nhân rộng mô hình Gắn kết hộ, các đơn vị cần thực hiện tốt ngay từ khâu tổ chức lực lượng, bảo đảm cân đối giữa HCN người Kinh với hộ đồng bào DTTS trong từng đội sản xuất, từng công ty. Cùng với việc ổn định chính trị địa bàn, phát triển mở rộng ngành nghề SX,KD, cần chú trọng giúp đỡ địa phương chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tăng cường chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch cao su, cà phê, lúa nước cho nhân dân trên địa bàn; tiếp tục tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình, nhất là kinh tế vườn, kinh tế trang trại; hướng dẫn đồng bào DTTS chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững.

Ba là, kết hợp xây dựng, phát triển các mô hình “Dân vận khéo” với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Trong quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển SX,KD phải chú trọng gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương với yêu cầu xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Trên từng khu vực đứng chân, khi triển khai mô hình Kết nghĩa giữa đơn vị với địa phương, cần chú trọng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng: Quân sự, Công an, Biên phòng trên địa bàn, giúp địa phương xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc. Quá trình tổ chức thực hiện giúp đỡ địa phương cần chú trọng xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là đường giao thông liên xã, liên thôn, các cơ sở y tế, công trình văn hóa, hệ thống hồ, đập chứa nước,… phù hợp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bảo đảm phục vụ đời sống dân sinh; đồng thời, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời chiến. Thông qua CTDV, góp phần xây dựng địa phương phát triển toàn diện, phấn đấu trong vùng dự án không còn hộ nghèo; thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, thực hiện các chính sách xã hội, làm cơ sở để xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Cùng với đó, các đơn vị, công ty cần tích cực phối hợp với các lực lượng của địa phương tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; không để xảy ra các “điểm nóng”, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp, vùng giáp ranh giữa các địa phương và khu vực biên giới. Trong quá trình triển khai mô hình Tuyển dụng đồng bào DTTS vào làm việc tại đơn vị, phải kiên trì đào tạo, bồi dưỡng, tránh nóng vội; kết hợp nâng cao tay nghề chuyên môn với nâng cao nhận thức, giúp địa phương và đồng bào phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở chính trị, góp phần tích cực vào việc củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ở khu vực vùng sâu biên giới. Đây cũng là kinh nghiệm để các khu kinh tế - quốc phòng của Quân đội đứng chân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới tổ chức vận dụng khi tiến hành CTDV.

Bốn là, tổ chức tốt việc tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” và đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua. Để CTDV được tiến hành chặt chẽ, đạt kết quả cao, các đơn vị cần chú trọng xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm kịp thời việc triển khai thực hiện CTDV trên địa bàn. Quá trình thực hiện cần kết hợp chặt chẽ việc tổ chức rút kinh nghiệm với nhân rộng điển hình, những mô hình mới, cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao. Đồng thời, cần tiếp tục nhân rộng các mô hình đang thực hiện, nhất là mô hình Gắn kết hộ trên các địa bàn SX,KD. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao, các đơn vị cần kết hợp nhân rộng các mô hình dân vận với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “xóa đói giảm nghèo”. Đây cũng là cơ sở để nhân rộng điển hình, làm phong phú, đa dạng các hình thức tập hợp quần chúng, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thấu suốt quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về CTDV, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã tổ chức thực hiện sáng tạo, đạt hiệu quả cao. Các mô hình này đã làm sâu sắc thêm những giá trị lý luận và thực tiễn về tiến hành CTDV của Đảng, góp phần xây dựng địa bàn chiến lược Tây Nguyên ổn định về chính trị, xã hội, giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng - an ninh; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. Mô hình “Dân vận khéo” của Binh đoàn 15 đã và đang thực sự là điểm sáng trong Quân đội, là những kinh nghiệm để các đơn vị, địa phương nghiên cứu, vận dụng nhân rộng, phát triển trên cả nước, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

MẠNH DŨNG - THANH PHÚC
____________

* - Xem Tạp chí Quốc phòng toàn dân, các số 4, 5-2014.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 24:58 - 18/10/2019

EUR25605.2926453.66

GBP29508.3829980.9

USD2314523265

Giá vàng

Thời tiết