QPTD -Thứ Hai, 14/09/2020, 09:10 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi với việc thực hiện chỉ thị 855-CT/QUTW

Ngày 12/8/2019, Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị số 855-CT/QUTW về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới (Chỉ thị 855). Ngay sau đó, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi tích cực hưởng ứng, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đa dạng hình thức thực hiện, bước đầu mang lại kết quả tích cực.

Trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị số 788-CT/QUTW, ngày 26/12/2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi xác định rõ quyết tâm và mục tiêu cần đạt được trong thực hiện Chỉ thị 855.

Quán triệt nghiêm túc, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ

Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện Chỉ thị 855 nghiêm túc, với những giải pháp sáng tạo, hiệu quả. Sau khi Đảng ủy Quân khu 5 ban hành Kế hoạch số 57/KH-ĐU, ngày 03/10/2019; Cục Chính trị Quân khu có Hướng dẫn số 287/HD-TH, ngày 06/10/2019 về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, Thường vụ Đảng ủy Quân sự Tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch số 131/KH-ĐU, ngày 13/01/2020 về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới trong lực lượng vũ trang Tỉnh. Trên cơ sở đó, hằng năm, cấp ủy các cấp quán triệt, cụ thể hóa trong tổ chức thực hiện; gắn việc thực hiện Chỉ thị 855 với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và được triển khai trong chương trình, kế hoạch hoạt động của từng tổ chức. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh rút kinh nghiệm kịp thời bảo đảm thực hiện đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực.

Các cơ quan chức năng, bộ phận giúp việc cấp ủy thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất, phối hợp thực hiện Chỉ thị 855 theo kế hoạch đề ra. Chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy trong nghiên cứu, cụ thể hóa các nội dung chủ yếu của Chỉ thị 855, trọng tâm là 05 nội dung cơ bản xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, 05 chuẩn mực đạo đức trong toàn quân, các chỉ thị, quy định của cấp trên. Từ đó, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các nội dung, yêu cầu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Lực lượng vũ trang Tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 855 trong bộ đội thường trực, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. Thực hiện tốt công tác theo dõi, giúp đỡ và nhân rộng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 855 gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào Thi đua Quyết thắng trong lực lượng vũ trang Tỉnh.

Lực lượng vũ trang Tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới

Quyết liệt và đa dạng hình thức thực hiện

Vừa phải làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức đúng, vừa phải đa dạng hình thức và quyết liệt thực hiện đến cùng là vấn đề có tính quyết định đến kết quả của việc thực hiện Chỉ thị 855. Vì vậy, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng công tác giáo dục chính trị nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị 855; truyền thống chiến đấu anh dũng của quân và dân Quảng Ngãi. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các đợt học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu, Tỉnh ủy và các chuyên đề giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm tới mọi cán bộ, chiến sĩ. Để Chỉ thị 855 đi vào cuộc sống, lực lượng vũ trang Tỉnh trong triển khai thực hiện đã xác định rõ chủ đề, tổ chức sinh hoạt, quán triệt, học tập chặt chẽ; được cấp ủy địa phương đánh giá cao về chất lượng và phương pháp tổ chức. Đồng thời, phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh xây dựng các phóng sự truyền hình về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Các cơ quan, đơn vị chủ động tuyên truyền, cổ động trực quan bằng băng rôn, áp phích, khẩu hiệu hành động về thực hiện Chỉ thị 855. Các thiết chế văn hóa được sử dụng và phát huy; thực hiện mỗi hiện vật trong Nhà truyền thống của lực lượng vũ trang Tỉnh đều là những hiện vật “biết nói” để nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị bằng mô hình trực quan từ hiện vật chống xâm lược của thế hệ ông cha. Chỉ đạo cơ quan chính trị, trực tiếp là cán bộ tuyên huấn, hằng tuần giới thiệu một cuốn sách được phát trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ, zalo, facebook cá nhân, bảng tin và trong các buổi sinh hoạt của cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, lực lượng vũ trang Tỉnh còn phát huy cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các biểu hiện tiêu cực, hành vi sai trái ở từng cơ quan, đơn vị. Việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, sống giản dị, cởi mở, chân thành theo tấm gương Bác Hồ được biểu hiện cụ thể ở những việc làm thiết thực; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm, làm là phải có hiệu quả luôn là phương châm làm việc của cán bộ, chiến sĩ. Thế hệ trẻ trong lực lượng vũ trang Tỉnh luôn cố gắng, khiêm tốn học hỏi, cầu thị, cầu tiến bộ.

Tùy từng đối tượng, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định phong trào, mô hình thực hiện Chỉ thị 855 phù hợp để lan tỏa việc học tập và làm theo Bác. Lực lượng vũ trang Tỉnh luôn quán triệt và tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, tham gia có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và hành trình: “Quân đội chung tay vì người nghèo” của Bộ Quốc phòng. Thực hiện Chỉ thị 855 của lực lượng vũ trang Tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình, như: “Nâng bước em đến trường”, “Tấm lưới nghĩa tình”, “Bình lọc nước quân - dân”, “Vườn rau đoàn kết quân - dân”, “Bát cháo nghĩa tình”, “Nồi cơm tình thương”, v.v. Đồng thời, hỗ trợ sửa chữa nhà, tặng bò giống, ngư lưới cụ, suất quà, khám chữa bệnh, cấp thuốc,… cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Đây là việc làm có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta. Với đoàn viên, thanh niên có các phong trào: “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên tiết kiệm bản thân vì ngày mai lập nghiệp”, “Nuôi heo đất vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”, phong trào thi đua “5 nhất”, v.v. Hội Phụ nữ có Cuộc vận động: “Phụ nữ Quân đội đoàn kết, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác, thực hành tiết kiệm, quan tâm ủng hộ phụ nữ và trẻ em nghèo”, Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; các phong trào: “Phụ nữ lực lượng vũ trang Tỉnh đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Phụ nữ Quảng Ngãi vì môi trường xanh, sạch, đẹp”, v.v. Việc thực hiện các mô hình, phong trào đã đem lại những kết quả nổi bật1, góp phần giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, tăng cường đoàn kết quân - dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần làm lan tỏa bản chất, truyền thống và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Nhiều phong trào, mô hình học tập, làm theo Bác bắt nguồn từ lực lượng vũ trang Tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp vận dụng ở địa phương mình và trở thành phong trào, mô hình chung của toàn Tỉnh.

Quá trình thực hiện Chỉ thị 855 luôn gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực học tập, rèn luyện xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Qua đó, bước đầu tạo chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng; khắc phục được khâu yếu, mặt yếu từ việc thực hiện Chỉ thị số 788 đã chỉ ra; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; cơ quan, đơn vị có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 855 có hiệu quả cao

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 855, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh xác định: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp về việc thực hiện Chỉ thị 855 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt, học tập ở chi bộ và công tác quản lý, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên về thực hiện nội dung của Cuộc vận động. Tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, phổ biến cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, gương “người tốt, việc tốt” trong lực lượng vũ trang Tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng về ý nghĩa, nội dung của Chỉ thị 855; cụ thể hóa, liên hệ vận dụng nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của từng quân nhân.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 855; thông qua nhiều hình thức, biện pháp thực hiện, Chỉ thị 855 đã đi vào cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi, góp phần phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại tá BÙI TÁ TUÂN, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
______________

1 - Từ năm 2015 đến nay, đã xây dựng 153 Nhà chính sách, 05 Nhà mái ấm tình thương, 20 Nhà đồng đội; 03 Nhà văn hóa thôn; 18 công trình đoàn kết quân - dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ con giống, cây trồng, phương tiện sản xuất giúp 73 hộ thoát nghèo bền vững; sửa chữa, làm mới 167 km đường giao thông nông thôn; nạo vét 51,7 km kênh mương nội đồng, 471 công trình phục vụ dân sinh. Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 5.000 lượt người thuộc đối tượng chính sách, người nghèo, neo đơn; Phụng dưỡng 10 Mẹ Việt Nam anh hùng, v.v. Với tổng kinh phí cho các hoạt động gần 20 tỷ đồng.

 

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Thúc đẩy việc học tập Bác trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân
Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:02 - 23/07/2021

EUR26,425.4727,800.49

GBP30,906.3832,197.34

USD22,890.0023,120.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:36 - 23/07/2021

HCMSJC56.85057.500
Hà NộiSJC56.85057.520
Đà NẵngSJC56.85057.520