Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Hai, 05/11/2018, 13:55 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Thuận làm theo lời Bác

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đã được lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh, đi vào thực chất, trở thành việc làm thường xuyên. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Ninh Thuận là tỉnh có địa hình phức tạp (cả đồng bằng, miền núi, ven biển), khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, hạn hán kéo dài. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, Tỉnh đã có nhiều khởi sắc, kinh tế, văn hóa, xã hội có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được tăng cường, đời sống của nhân dân được nâng lên. Tuy nhiên, Ninh Thuận vẫn là tỉnh nghèo, nhiều tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống1, đời sống của nhân dân còn khó khăn, v.v. Nhận thức rõ thực trạng này, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để Tỉnh phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Trong đó, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng là một trọng tâm.

Đại tá Lưu Xuân Phương tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có
thành tích tốt trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới năm 2018

Trước hết, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo làm tốt việc giáo dục, quán triệt, học tập các nghị quyết, chuyên đề về Bác cho cán bộ, đảng viên và quần chúng theo tinh thần Chỉ thị 05. Trong đó, có liên hệ đến đặc điểm, tình hình nhiệm vụ và những vấn đề nổi cộm cần khắc phục trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng cho các đối tượng; gắn việc làm này với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh phù hợp với yêu cầu về nội hàm của Chỉ thị 05, v.v. Qua đó, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào nhận thức, hành động và việc làm của từng cán bộ, chiến sĩ. Đến nay, hầu hết cán bộ, đảng viên và quần chúng có chuyển biến rõ nét cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác; giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương và giữ vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Từ nhận thức đúng, hiệu quả của việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện rõ nét ở thực hiện các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Sinh thời, Bác đã dạy: “Phải tăng cường công tác quân sự, trước hết là phải luôn luôn xem trọng việc huấn luyện bộ đội”2. Quán triệt tinh thần đó trong thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác này theo tư tưởng của Bác. Đồng thời, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của trên, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở; xây dựng Tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc. Trọng tâm là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, vận hành có hiệu quả cơ chế lãnh đạo của Đảng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng. Các đơn vị trong lực lượng vũ trang Tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn, nắm, đánh giá, dự báo tình hình có liên quan đến quốc phòng, an ninh, kịp thời báo cáo, tham mưu xử lý phù hợp, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời, tham mưu đề xuất, tổ chức luyện tập thành thạo các phương án tác chiến, diễn tập khu vực phòng thủ; điều chỉnh quy hoạch bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, quy hoạch thế trận khu vực phòng thủ và các cụm, khu công nghiệp: Thành Hải (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm); Phước Nam (huyện Thuận Nam), Du Long (huyện Thuận Bắc), v.v. Tăng cường công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng và xây dựng mới công trình chiến đấu, bảo đảm chất lượng, sẵn sàng huy động cho phòng thủ dân sự và phục vụ tác chiến phòng thủ khi có tình huống.

Cùng với đó, Tỉnh cũng thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là đối với học sinh, sinh viên, các chức sắc, chức việc, tôn giáo và đồng bào Chăm3. Nhờ đó, nhận thức về quyền và nghĩa vụ công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của nhân dân trên địa bàn đã được nâng lên. Từ năm 2005 đến nay, đã có người Chăm tham gia nghĩa vụ quân sự (trước đó chưa có), nhiều người đã trở thành sĩ quan Quân đội. Đồng bào Chăm luôn tin tưởng vào Đảng, Bác Hồ, Quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương, chấp hành tốt các quy định, cam kết không nghe kẻ xấu kích động, xúi dục gây mất trật tự an ninh, xã hội trên địa bàn Tỉnh. Tổ chức các lớp “Học kỳ Quân đội” cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn Tỉnh, để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân”. Để tăng cường lực lượng, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Luật Dân quân tự vệ và các nghị quyết của cấp trên về xây dựng lực lượng này; ban hành Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động, chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2016 - 2020 và Đề án đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở (đến nay đã mở được 04 khóa). Tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao, quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng nguyên tắc, hiệu quả. Chỉ đạo các huyện, thành phố ven biển và các ngành có liên quan phối hợp khảo sát, huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền và tổ chức tập huấn cho ngư dân, dân quân tự vệ và bộ đội địa phương tham gia đấu tranh trên biển theo Nghị định 30, Nghị định 130 của Chính phủ. Đến nay, lực lượng dân quân tự vệ của Tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở. Bên cạnh đó, lực lượng dự bị động viên cũng được xây dựng đông đảo, hùng hậu; tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ, sắp xếp biên chế phù hợp, đủ số lượng, đúng thành phần chuyên nghiệp quân sự; tập trung xây dựng đơn vị theo kế hoạch động viên cấp tỉnh, huyện, thành phố. Thường xuyên huấn luyện, luyện tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng trong lực lượng dự bị động viên và các chính sách đối với quân nhân dự bị.

Điểm sáng nổi bật về làm theo Bác ở lực lượng vũ trang Tỉnh là, thực hiện tốt công tác dân vận. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”4, lực lượng vũ trang Tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương. Đồng thời, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương giúp đỡ nhân dân biến “khó khăn” thành “lợi thế”, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ cơ sở vật chất, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng cho năng suất, chất lượng cao, nhất là mô hình “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “Hũ gạo vì người nghèo”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, v.v. Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh không quản ngại gian khổ, tiên phong, giúp đỡ nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ nhân dân chống hạn có hiệu quả. Điển hình là năm 2014 - 2015, tỉnh Ninh Thuận bị hạn hán kéo dài, các nguồn nước cạn kiệt, người dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, lực lượng vũ trang Tỉnh là lực lượng chủ yếu dùng xe chở nước cấp cho dân; tổ chức cho bộ đội đi đắp đập ngăn dòng, điều tiết nước chống hạn giúp dân. Hằng năm, vào dịp Tết cổ truyền dân tộc, cán bộ, chiến sĩ đều hành quân về ăn Tết cùng đồng bào dân tộc Chăm, dân tộc Raglay, bởi họ chưa có phong tục ăn Tết cùng người Kinh; qua đó, làm cho bà con nơi đây càng tin yêu “Bộ đội Cụ Hồ”. Với tinh thần làm theo Bác, lực lượng vũ trang Tỉnh còn phối hợp với các cấp, ngành giải quyết kịp thời chế độ, chính sách tồn đọng sau chiến tranh, chính sách xã hội liên quan đến công tác quốc phòng; thực hiện có hiệu quả hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tặng quà cho đồng bào nghèo, v.v.

Công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sự chuyển biến rõ nét. Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, coi trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên quản lý, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác, gắn với “tự soi”, “tự sửa”, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nhờ đó, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân sự Tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu không ngừng được nâng lên, thực sự là hạt nhân đoàn kết trong xây dựng đơn vị.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Thuận tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), góp phần xây dựng tổ chức, con người vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá LƯU XUÂN PHƯƠNG, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
_______
_______________

1 - Ninh Thuận hiện có 7 tôn giáo chính, với 27 dân tộc anh em, trong đó, đồng bào Chăm chiếm khoảng 60% trong tổng số người Chăm cả nước.

2 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 8, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 29.

3 - Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 13.043 lượt cán bộ các đối tượng, đạt 87,5% chỉ tiêu hằng năm; phối hợp với các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và địa phương tổ chức huấn luyện môn quốc phòng - an ninh cho 93.756 lượt học sinh, 948 lượt sinh viên và 60.755 quần chúng nhân dân trên địa bàn.

4 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 234.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:18 - 27/02/2020

HCMSJC46.00046.700
Hà NộiSJC46.00046.720
Đà NẵngSJC46.00046.720

Thời tiết