QPTD -Thứ Hai, 06/04/2020, 17:43 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm theo lời Bác dạy

Trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Đảng ủy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định: việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ về phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nêu cao ý chí quyết tâm, vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh toàn diện là vấn đề cơ bản nhất.

Việc học tập và làm theo Bác được cán bộ, đảng viên và quần chúng trong lực lượng vũ trang Tỉnh đón nhận bằng tình cảm đặc biệt; coi đó là việc làm thường xuyên, với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cá nhân. Trong “làm theo”, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt: “Nói và làm theo nghị quyết”; “Nói đến đâu làm có hiệu quả đến đó” để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thấm sâu vào nhận thức, hành động, trở thành động lực to lớn thúc đẩy mỗi người vượt qua khó khăn để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, nhận thức, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì đã có chuyển biến tốt; nội bộ đoàn kết thống nhất; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ không ngừng được nâng lên. Đáng chú ý là, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã được gắn kết chặt chẽ với các nội dung, chỉ tiêu xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh toàn diện, sát yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ ngày thêm vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Khắc ghi lời Bác: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”1, Đảng ủy Quân sự, Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, coi đó là nhiệm vụ trọng yếu, xuyên suốt quá trình xây dựng Đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong đó, chú trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của trên và cấp mình đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Cấp ủy cơ quan quân sự các cấp ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, tổ chức thực hiện; tập trung giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về mục tiêu, yêu cầu đối với nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện theo Chỉ thị số 917/1999/ CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chỉ thị số 333/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu. Đồng thời, tăng cường công tác tư tưởng, xây dựng niềm tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động ở tất cả các cấp. Trong tổ chức thực hiện, cấp ủy, chỉ huy các cấp nắm chắc tình hình tư tưởng, quản lý, dự báo, xử lý những vấn đề nảy sinh để kịp thời định hướng tư tưởng bộ đội trước những tác động đa chiều của thông tin, diễn biến phức tạp của tình hình; đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức, trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Tỉnh gắn nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện với xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì với xây dựng đội ngũ cấp ủy, lấy đó làm cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ và bình xét thi đua - khen thưởng. Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cấp chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh; các chế độ sinh hoạt Đảng được duy trì và thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, coi trọng chất lượng ra nghị quyết, tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát huy trí tuệ tập thể, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Công tác quản lý đảng viên được tiến hành chặt chẽ cả về chính trị, tư tưởng, quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống; gắn công tác quản lý của cấp ủy, chi bộ với vai trò tự quản lý của cán bộ, đảng viên với các tiêu chí trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, công khai, đúng nguyên tắc; sắp xếp đúng, đủ cán bộ theo chức danh; tổ chức bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ đúng yêu cầu quy hoạch, góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực và trách nhiệm công tác của đội ngũ cán bộ các cấp. Qua bình xét tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, có 95,08% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ Quân sự Tỉnh đạt trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Lực lượng vũ trang Tỉnh tham gia giúp nhân dân thu hoạch tiêu tại huyện Châu Đức

Sinh thời, Bác đã dạy: “Phải tăng cường công tác quân sự, trước hết là phải luôn luôn xem trọng việc huấn luyện bộ đội”2. Quán triệt tinh thần đó trong thực hiện Chỉ thị 05, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh luôn chú trọng công tác tham mưu, tổ chức xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, không để bất ngờ trong mọi tình huống. Cơ quan quân sự các cấp tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Tổng Tham mưu trưởng, Tư lệnh Quân khu 7 và các kế hoạch, hướng dẫn của cơ quan chức năng về tổ chức biên chế lực lượng, nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu và rèn luyện kỷ luật cho các lực lượng. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân Tỉnh đề ra nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. Trọng tâm là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, vận hành có hiệu quả cơ chế lãnh đạo của Đảng trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương và thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng. Đồng thời, tập trung kiện toàn tổ chức biên chế cơ quan quân sự các cấp, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên theo hướng ổn định, tinh, gọn, mạnh, bảo đảm cân đối, đồng bộ, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Về phương hướng, Tỉnh xác định phải thường xuyên củng cố, kiện toàn các đơn vị bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và dự bị động viên, bảo đảm ổn định về tổ chức, biên chế, tạo bước đột phá trong xây dựng cơ quan quân sự xã (phường, thị trấn) vững mạnh toàn diện.

Trong huấn luyện, Tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị bám sát, thực hiện đúng phương châm: “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng, nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ tác chiến ở vùng ven biển; tập trung huấn luyện bộ đội địa phương, dân quân tự vệ tác chiến hiệp đồng với các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp phối hợp với các ban, ngành địa phương điều chỉnh, bổ sung quyết tâm, phương án, kế hoạch tác chiến, tổ chức luyện tập phương án, nhất là phương án phòng, chống lụt bão, cháy nổ, cháy rừng, diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu trị an; tích cực tổ chức các cuộc hội thao, hội thi; gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật. Kết quả huấn luyện của các lực lượng luôn bảo đảm 100% nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch; 100% đạt yêu cầu, 70% - 75% khá, giỏi, an toàn. Riêng lực lượng dân quân tự vệ, có 100% đầu mối xã (phường, thị trấn) thực hành huấn luyện, 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% - 78% khá, giỏi.

Học tập phong cách, tác phong của Bác, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch về xây dựng nền nếp chính quy, trước hết là chính quy trong sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, làm chuyển biến cơ bản tác phong công tác; mọi cán bộ, chiến sĩ đều “làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”. Việc rèn luyện lễ tiết, tác phong quân nhân; duy trì các chế độ trực ban, trực chỉ huy, tuần tra, canh gác được thực hiện nghiêm túc, nhất là vào các dịp lễ, Tết, các ngày truyền thống, kỷ niệm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Ngoài ra, Tỉnh còn duy trì nghiêm việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong các cơ quan, đơn vị, hạn chế thấp nhất kỷ luật thông thường và tai nạn giao thông, không để vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn trong huấn luyện; tỉ lệ vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,2%, không có kỷ luật nghiêm trọng.

Quán triệt lời dạy: “Công việc cung cấp cũng quan trọng như việc trực tiếp đánh giặc trước mặt trận,… Nhưng để làm cho đúng thì phải có một chính sách rõ rệt, một tư tưởng thấu suốt”3, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chú trọng tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác hậu cần, kỹ thuật. Trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, ngành và cán bộ, chiến sĩ đối với công tác hậu cần quân sự địa phương. Qua đó, động viên đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, huy động sự vào cuộc, quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi công tác này. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, nơi ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội; đầu tư xây dựng doanh trại của các đơn vị khang trang, sạch đẹp và chính quy, thống nhất. Tỉnh tập trung đảm bảo phân cấp dự trữ vật chất theo Chỉ lệnh của Quân khu; thực hiện tốt công tác bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật, ưu tiên các đơn vị trực chiến, trực nhiệm vụ A2, có đủ số lượng, chất lượng tốt, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt Cuộc vận động: “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”. Việc bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật được thực hiện theo phân cấp; duy trì hệ số kỹ thuật cho các nhiệm vụ đạt từ 0,97 đến 1,0 ; quản lý chặt chẽ kho, trạm, không để xảy ra cháy, nổ, mất mát vũ khí, trang bị.

Với lòng kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ, với ý thức, trách nhiệm chính trị cao trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá PHẠM PHÚ Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
___________________     

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 217.

2 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 8, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 29.

3 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 179.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 14:47 - 17/05/2021

EUR27,116.3228,532.95

GBP31,681.0833,004.38

USD22,910.0023,140.00

Giá vàng

Cập nhật : 10:58 - 17/05/2021

HCMSJC56.05056.400
Hà NộiSJC56.05056.420
Đà NẵngSJC56.05056.420