Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Hai, 04/11/2019, 15:44 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Để không ngừng nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng bộ việc học tập và làm theo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Việc học tập và làm theo Bác được thể hiện trước hết trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội, Quân khu, lực lượng vũ trang Thành phố và âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, v.v. Trong thực hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên, giáo dục chung với giáo dục riêng; coi trọng giáo dục các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sạch, lành mạnh; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; từng bước khắc phục những biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu ý thức cố gắng vươn lên; luôn giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xác định vai trò hết sức quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy Quân sự Thành phố đã hướng trọng tâm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào công tác xây dựng Đảng. Theo đó, Đảng bộ Quân sự Thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 với những nội dung, phương pháp, thời gian tiến hành sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ, đồng bộ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy Quân sự Thành phố yêu cầu các cấp phải tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nhất là ở chi bộ. Cấp ủy các cấp phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Mọi hoạt động của cấp ủy các cấp đều được tiến hành theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân tổ chức thực hiện theo đúng chức trách, quyền hạn. Trong đó, coi trọng chất lượng ra nghị quyết, chú ý triển khai thực hiện, phân công công tác cho cán bộ, đảng viên và kiểm tra chấp hành nghị quyết; phát huy trí tuệ tập thể, vai trò, trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chi bộ và đơn vị. Công tác quản lý đảng viên được tiến hành chặt chẽ, cả về chính trị, tư tưởng, quan hệ xã hội, đạo đức, lối sống; gắn công tác quản lý của cấp ủy, chi bộ với vai trò tự quản lý của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Quân sự Thành phố quy định: mỗi cán bộ, đảng viên phải có sổ đăng ký phấn đấu, rèn luyện về đạo đức, lối sống, với những tiêu chí cụ thể, phù hợp với yêu cầu chung và chức trách, nhiệm vụ được giao. Hằng tháng, tiến hành kiểm điểm trước chi bộ về những chuyển biến, tiến bộ và những vấn đề cần khắc phục; hằng quý, hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, gắn việc đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên với hiệu quả làm theo tấm gương của Bác trong từng công việc cụ thể.

Đảng ủy Quân sự Thành phố chỉ đạo cấp ủy các cấp kết hợp chặt chẽ yêu cầu xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng viên 5 tốt” với các tiêu chí trong thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); cụ thể hóa tiêu chí xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và tiêu chí phấn đấu của cán bộ, đảng viên, quần chúng phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của các loại hình cơ quan, đơn vị và thường xuyên bổ sung, hoàn thiện tiêu chí, chuẩn mực để phấn đấu. Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên: đạo đức, phong cách, tác phong làm việc khoa học, cụ thể, tỉ mỉ, sâu sát quần chúng, tự giác “tự soi”, “tự sửa”. Đối với tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan: tập trung nâng cao năng lực quán triệt nghị quyết, chỉ thị của trên; bám sát cơ sở, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao năng lực tham mưu, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đơn vị. Các tổ chức cơ sở đảng ở đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo: tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, nhất là lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; chất lượng giáo dục đào tạo; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Các tổ chức cơ sở đảng ở ban chỉ huy quân sự các quận, huyện: chú trọng thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời bổ sung những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, bảo đảm sát với tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ. Nhờ đó, các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ Quân sự Thành phố luôn là trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thấm nhuần lời Bác: Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm. Vì vậy, kỷ luật phải nghiêm minh”1, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố xác định: xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật là khâu đột phá quan trọng để lực lượng vũ trang Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện chủ trương đó, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố đã tập trung lãnh đạo chặt chẽ công tác xây dựng chính quy, nâng cao chất lượng thực hiện điều lệnh, điều lệ, quản lý, rèn luyện, không để cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật, pháp luật; xây dựng và thực hiện chặt chẽ cơ chế phối hợp giữa cơ quan, đơn vị với địa phương và gia đình trong giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, gắn trách nhiệm của cán bộ chủ trì với kết quả giáo dục, quản lý, rèn luyện của đơn vị; từng bước đưa công tác xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật đi vào chiều sâu, góp phần làm chuyển biến tốt hơn việc xây dựng và phát triển nhân cách quân nhân, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng thời, thường xuyên chấn chỉnh lễ tiết tác phong quân nhân; duy trì nghiêm nền nếp chế độ quy định; tích cực đẩy mạnh xây dựng, tu sửa cảnh quan môi trường đơn vị chính quy, xanh - sạch - đẹp, v.v. Do vậy, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội có chuyển biến tích cực, các vụ việc vi phạm giảm cả về số vụ, tính chất và mức độ; nhiều năm liền, lực lượng vũ trang Thành phố không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, kỷ luật thông thường giảm dưới 0,02%.

Thực hiện tốt phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, là điểm nổi bật trong “làm theo Bác” của lực lượng vũ trang Thành phố. Để đạt hiệu quả, các đơn vị chủ động tiến hành khảo sát, xác định những tiêu chí cần thiết, cấp bách, có tính khả thi cao, với phương châm: tiêu chí nào dễ làm trước, tiêu chí nào khó làm sau, đầu tư tập trung, có trọng tâm trọng điểm, làm tới đâu chắc tới đó, không dàn trải. Nội dung tập trung vào các tiêu chí về: thủy lợi, trường học, y tế, hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, an ninh trật tự, v.v. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp khả năng và điều kiện thực tế, thông qua công tác dân vận, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhất là thực hiện mô hình “Tết quân dân”, lực lượng vũ trang Thành phố đã huy động kinh phí, tham gia hàng ngàn ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, thực hiện chính sách an sinh xã hội, góp phần giải quyết những khó khăn trong cuộc sống cho nhân dân. Qua đó, chung tay cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh. Mô hình “Đối thoại chính sách với người có công” của lực lượng vũ trang Thành phố đã kịp thời giải đáp, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng được thụ hưởng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, tô thắm hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Cùng với đó, phong trào “Lực lượng vũ trang Cần Thơ chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được thực hiện có hiệu quả. Các mô hình: “Dân quân tự vệ phối hợp với Công an vận động nhân dân xây dựng cổng rào an ninh trật tự”, “Chăm sóc và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng”, “Xây dựng lực lượng tạo nguồn phát triển đảng trong dân quân tự vệ”, “Tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ”,… được xây dựng, nhân rộng và phát huy tốt. Qua đó, lực lượng vũ trang Thành phố đã tiếp nhận, giúp đỡ 106 hộ nghèo với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng và trên 400 ngày công lao động; xây dựng Nhà Đồng đội, Nhà Đại đoàn kết, Nhà Tình nghĩa, tổng số 235 căn với số tiền hơn 8 tỉ đồng, v.v. Bằng sự nỗ lực phấn đấu của lực lượng vũ trang và cả hệ thống chính trị, đến nay, thành phố Cần Thơ đã có 100% xã và 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Phong Điền năm 2016, huyện Vĩnh Thạnh năm 2019); 28 phường đạt chuẩn đô thị văn minh, v.v.

Những năm qua (từ 2014 đến 2019), lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ đã được Nhà nước tặng 01 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; được Bộ Quốc phòng, Quân khu và địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây chính là cơ sở, động lực để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ phát huy truyền thống đơn vị 02 lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân,“Trung thành với Đảng, đoàn kết quân dân, tự lực tự cường, anh dũng quyết thắng”, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm cho phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” luôn sáng mãi trong lòng nhân dân.

Đại tá NGUYỄN THANH ĐỨC, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố

_____________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 483.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:25 - 09/07/2020

HCMSJC50.22050.620
Hà NộiSJC50.22050.640
Đà NẵngSJC50.22050.640

Thời tiết