Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Sáu, 13/05/2016, 07:49 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Quảng Ngãi thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc lời dạy của Bác Hồ: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”1 và các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác dân vận2, bằng những biện pháp sáng tạo, phù hợp, phong trào “Dân vận khéo” của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều chuyển biến tích cực, sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Bộ đội giúp dân thu hoạch tỏi ở Lý Sơn. (Ảnh: baoquangngai.vn)

Nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác dận vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Đảng ủy Quân sự Tỉnh đã ban hành Chương trình hành động 04-CTr/ĐU “Thực hiện Nghị quyết 49-NQ/QUTW về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, các cấp ủy quán triệt, ra nghị quyết, xây dựng kế hoạch, xác định hình thức, phương pháp thực hiện phong trào “Dân vận khéo” phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm, tình hình trên địa bàn. Trọng tâm là thực hiện tốt phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, nâng cao hiệu quả tham gia xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng cường quốc phòng - an ninh, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn,... nhằm thực hiện tốt mục tiêu “An dân, nắm dân, giành và giữ dân”, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Để phong trào “Dân vận khéo” đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả cao, Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt phương pháp “kết hợp tuyên truyền - vận động với thực tiễn hoạt động công tác dân vận ở cơ sở”, đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cấp ủy viên phụ trách; phát huy vai trò của Hội đồng quân nhân, các tổ chức quần chúng và Tổ công tác dân vận. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, duy trì thường xuyên chế độ giao ban, hội ý, trao đổi thông tin, nắm tình hình với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức, lực lượng đóng quân trên địa bàn; luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào, cuộc vận động do trên và địa phương phát động, trọng tâm là phong trào “Lực lượng vũ trang Tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,… bằng những mô hình, hoạt động cụ thể. Hình thức thực hiện chủ yếu là thông qua kết nghĩa, phối hợp hoạt động, nhận đỡ đầu, kết hợp dã ngoại với làm công tác dân vận. Việc kết nghĩa được thực hiện theo phân cấp, từ cấp đại đội trở lên tổ chức kết nghĩa với địa phương; Đoàn thanh niên, hội phụ nữ kết nghĩa với các nhà trường, tổ chức chính trị - xã hội tương ứng.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh yêu cầu các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi quân nhân về vị trí, vai trò, yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình hiện nay. Bên cạnh thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong tình hình mới”, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục chính trị hằng năm theo quy định, các đơn vị tập trung giáo dục cho bộ đội, trước hết là cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản trong tư tưởng, phương pháp, tác phong dân vận Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, của cấp ủy cấp mình về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nhiệm vụ đơn vị, đặc điểm, tình hình địa bàn. Thường xuyên tổ chức thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, Quy chế Công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quy chế công tác dân vận trong Quân đội, của Quân khu và Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh. Quá trình thực hiện, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chủ đề, chuyên đề, giữa chính khóa với ngoại khóa; giáo dục tập trung với giáo dục theo đối tượng. Đồng thời, coi trọng phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng và thiết chế văn hóa, nhất là của tổ dân vận ở cơ sở, chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ và thực hiện giáo dục bộ đội qua giao ban, hội ý, giao nhiệm vụ, duy trì kỷ luật, nền nếp tác phong quân nhân, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh việc kết hợp, phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin, nhất là hệ thống pa-nô, áp phích, đài truyền thanh nội bộ và tuyên truyền miệng, hội thi, sân khấu hóa,... để mọi tổ chức, lực lượng, cá nhân thấy rõ “gắn bó máu thịt với nhân dân, giúp đỡ dân là tự giúp mình”, là mạch sống, là truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của “Bộ đội Cụ Hồ”, của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Tỉnh.

Với tinh thần “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”,… lực lượng vũ trang Tỉnh tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị xã (phường, thị trấn) vững mạnh và coi đó là nội dung trọng tâm của phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Theo đó, với nhiều phương thức khác nhau, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, thống nhất nội dung, xây dựng kế hoạch, chọn khâu đột phá, nhất là ở nơi khó khăn, phức tạp,… để tuyên truyền, vận động nhân dân. Từ năm 2011 - 2015, lực lượng vũ trang Tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể địa phương tổ chức 964 buổi tuyên truyền cổ động, thực hiện tốt “Ngày hội đoàn kết quân dân”; tổ chức 350 buổi sinh hoạt chính trị ở 510 khu dân cư với hàng chục ngàn người dân tham gia, v.v. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các giải pháp nắm, đánh giá, nâng cao chất lượng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, chú trọng các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, vùng giáp ranh; kiện toàn, nâng cao chất lượng cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trọng tâm là chi bộ quân sự xã (phường, thị trấn), chi đoàn dân quân và ban chỉ huy xã đội. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, cán bộ là con em các dân tộc thiểu số trên địa bàn; phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể giải quyết những mâu thuẫn trong nhân dân, những vấn đề liên quan giữa địa phương với đơn vị3, v.v. Tăng cường công tác đối ngoại quân sự, ngoại giao nhân dân, nhằm tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết giữa nhân dân và lực lượng vũ trang Lào, Cam-pu-chia, chủ động giúp bạn khi có khó khăn; tích cực phối hợp đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, làm trong sạch địa bàn, v.v. Những việc làm đó đã góp phần làm cho 100% cơ sở xã (phường, thị trấn) trên địa bàn vững mạnh, tạo cơ sở vững chắc để đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân trong Tỉnh.

Hiệu quả của phong trào “Dân vận khéo” còn thể hiện ở việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nắm vững đặc điểm, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp cùng tham gia vận động nhân dân thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội, kế hoạch hóa gia đình, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh, an toàn thực phẩm, v.v. Bằng trí tuệ, công sức và kinh phí tự có, lực lượng vũ trang Tỉnh đã tham gia có hiệu quả việc sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, xây dựng công trình phục vụ dân sinh, chống hạn, thu hoạch lúa ngập úng, chữa cháy rừng, cứu hộ cứu nạn, v.v. Từ năm 2011 - 2015, lực lượng vũ trang Tỉnh đã tham gia sửa chữa, làm mới 1.267 km đường giao thông nông thôn; nạo vét 368,5 km kênh mương nội đồng; xây dựng 471 công trình dân sinh; cứu 55,4 ha lúa và hoa màu ngập úng; chữa cháy 113,7 ha rừng, hàng trăm ki-lô-mét đường điện theo phong trào “Thắp sáng quê hương” của Mặt trận Tổ quốc Tỉnh, v.v. Đối với những xã còn khó khăn như: Long Sơn (huyện Minh Long) và Sơn Thượng (huyện Sơn Hà), Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, củng cố ban chỉ huy quân sự xã, lực lượng dân quân thường trực đủ sức tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời, phân công các cơ quan, đơn vị lựa chọn mô hình “Dân vận khéo”, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng để thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, năm 2014, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và triển khai diễn tập vận hành cơ chế cho 06 huyện và diễn tập vận hành cơ chế cụm xã chiến đấu gắn với xây dựng nông thôn mới, bằng cách tiết kiệm 10% kinh phí để xây dựng 05 đường giao thông nông thôn, với chiều dài 927m; bê tông hóa 01 kênh mương nội đồng, với chiều dài 120m; 01 nhà văn hóa thôn. Thực hiện chủ trương của trên về làm điểm mô hình xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã nhận đỡ đầu, xây dựng xã Ba Chùa (huyện Ba Tơ) từ chỗ còn gặp rất nhiều khó khăn, đến nay cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng được xây dựng cơ bản, khang trang, đời sống nhân dân được cải thiện theo mô hình xã nông thôn mới. Thông qua việc phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp địa phương, lực lượng vũ trang Tỉnh đã đi đầu trong việc tham mưu, lựa chọn phương thức hỗ trợ người dân về vốn, giống, kỹ thuật,… thực hiện tốt chương trình “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, giúp 20 hộ trên địa bàn thoát nghèo bền vững.

Một trong những vấn đề được các đơn vị thực hiện nền nếp là kết hợp hành quân dã ngoại với làm công tác dân vận. Các đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, “cùng ăn, cùng ở” với nhân dân để nắm chắc tình hình, phong tục, tập quán, nhu cầu của đồng bào địa phương, từ đó xác định nội dung, chương trình, kế hoạch, hình thức giúp dân một cách thiết thực. Trọng tâm là hướng vào thực hiện tốt các hoạt động giúp dân xây dựng cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, xây dựng hội trường, nhà văn hóa, trường học; khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, người nghèo, dân tộc thiểu số, v.v. Trong quá trình hành quân dã ngoại, các đơn vị đã tăng cường quản lý bộ đội, duy trì nghiêm kỷ luật dân vận, thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” trong nhà dân. Mô hình “Dân vận khéo” thể hiện rõ trong việc kết hợp hành quân dã ngoại với làm công tác dân vận của lực lượng vũ trang Tỉnh, như: diễn tập kết hợp với xây dựng đường giao thông nông thôn; diễn tập vận hành cơ chế kết hợp với xây dựng “Nhà văn hóa thôn”, bê tông hóa kênh mương nội đồng. Các phong trào: “Nồi cơm nghĩa tình”, “Nồi cháo tình thương”, “Nồi cháo dinh dưỡng vì trẻ em nghèo” được thực hiện hằng tháng đã cấp miễn phí cho bệnh nhân tại các trung tâm y tế huyện, Trung tâm khuyết tật Võ Hồng Sơn, trường học của các cơ quan quân sự huyện có sức lan tỏa mạnh, được các cấp, các ngành và nhân dân hưởng ứng tích cực, làm bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống cho người dân, bệnh nhân, các cháu học sinh nghèo, các cháu khuyết tật.

Thực tế cho thấy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quảng Ngãi đã góp phần thiết thực tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền, làm cho mối đoàn kết gắn bó quân - dân ngày càng bền vững.

Đại tá VÕ VĂN HƯNG, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh.

___________________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 234.

2 - Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết 152-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Nghị quyết 49-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong tình hình mới”, trực tiếp là Nghị quyết 01-NQ/TVĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 về “Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của lực lượng vũ trang trong thời kỳ mới”, v.v.

3 - Từ năm 2011 - 2015, thông qua hoạt động đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết 25 vụ khiếu kiện, phản ánh 130 ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, hòa giải 24 vụ mâu thuẫn và giải quyết một số vụ việc có nguy cơ xảy ra điểm “nóng” liên quan đến đất đai, ô nhiễm môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng ở các huyện: Tư Nghĩa, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Mộ Đức.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:02 - 04/07/2020

HCMSJC49.50049.880
Hà NộiSJC49.50049.900
Đà NẵngSJC49.50049.900

Thời tiết