QPTD -Thứ Ba, 06/03/2012, 16:47 (GMT+7)
Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam gắn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng

Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng là một trong những nội dung trọng tâm mà Đảng uỷ, chỉ huy Cục Cảnh sát biển Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức và con người vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi lưu bút vào sổ vàng truyền thống của Cục Cảnh sát biển (tháng 3-2012)

Lực lượng Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI), Chỉ thị 317-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương và Kế hoạch 1286/KH-CT của Tổng cục Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lúc toàn đơn vị vừa tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Chuyển biến rõ nhất là về ý thức thực hiện nhiệm vụ; về rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tình hình chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; tinh thần vượt khó, vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), chiến sĩ, công nhân viên trong đơn vị.

Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu đề ra, việc thực hiện Cuộc vận động vẫn còn những hạn chế. Đó là nhận thức của một số cấp ủy, cán bộ chủ trì còn giản đơn, chưa thấy hết ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chương trình hành động của một số cấp uỷ cơ sở chưa sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị; một số CB,ĐV thiếu tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chưa gương mẫu trong học tập, công tác, còn vi phạm kỷ luật tới mức phải xử lý. Điều đó phần nào làm hạn chế đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ CB,ĐV.

Hiện nay, lực lượng CSB thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp; tình hình vi phạm, tội phạm, buôn lậu trên biển có chiều hướng ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi. Thực tế đó đòi hỏi toàn Lực lượng phải nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh (TS,VM); đội ngũ CB,ĐV có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch; luôn bình tĩnh, khôn khéo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ. Để thực hiện tốt yêu cầu đó, lãnh đạo, chỉ huy Cục xác định phải gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với xây dựng Đảng bộ TS,VM, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Đảng ủy Cục đã tập trung quán triệt cho mọi đối tượng trong toàn đơn vị nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương đó; đồng thời, xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI), Chỉ thị 317-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương một cách nghiêm túc, toàn diện; chú trọng cả về nhận thức, tư tưởng, tổ chức và cơ chế, bảo đảm cho việc thực hiện đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Theo đó, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đã có nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm khắc phục dứt điểm khâu yếu, mặt yếu trong công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ CB,ĐV theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn tiêu chí học tập và làm theo gương Bác với tiêu chí xây dựng các tổ chức đảng TS,VM. Qua đó, một mặt, làm cho mọi CB,ĐV nhận rõ tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng; mặt khác, nhận thức sâu sắc hơn vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng, nắm vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng ở từng cơ quan, đơn vị; từ đó, đề cao vai trò, trách nhiệm trong xây dựng tổ chức đảng TS,VM.

Để việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng đạt được hiệu quả cao, Đảng bộ Cục tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cấp ủy các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy Cục đã chủ động rà soát tổ chức, biên chế, đánh giá toàn diện chất lượng đội ngũ cấp uỷ, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị, các hải đội, tàu, cụm, đội nghiệp vụ, đội đặc nhiệm, làm cơ sở tiến hành sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ và kiện toàn cấp uỷ các cấp. Việc kiện toàn đội ngũ cấp uỷ luôn được gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ chủ trì. Trên cơ sở nắm vững tiêu chuẩn cấp ủy viên, thực hiện đúng Quy chế Công tác cán bộ, Đảng ủy Cục lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn để cơ cấu tham gia cấp ủy, đảm nhiệm cương vị bí thư, phó bí thư và bổ nhiệm chức danh cán bộ chủ trì đơn vị; ưu tiên lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, năng lực công tác tốt, được rèn luyện qua thực tiễn, năng động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm, có uy tín trước đơn vị để đưa vào nguồn quy hoạch, đề bạt và bổ nhiệm. Mọi vấn đề về công tác cán bộ đều được cấp ủy các cấp dân chủ bàn bạc và quyết định tập thể theo thẩm quyền. Việc đánh giá, nhận xét phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy viên các cấp luôn gắn với quá trình rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Năm 2011, Đảng ủy Cục đã kiện toàn 11 tổ chức đảng, 19 ủy viên cấp trực thuộc bảo đảm đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng. Các tổ chức đảng và cấp ủy viên mới được kiện toàn đều phát huy tốt vai trò lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Sự lãnh đạo của các tổ chức đảng đối với đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là trong những nhiệm vụ, tình huống đột xuất đều bảo đảm đúng nguyên tắc và hiệu quả cao; mối quan hệ giữa cấp uỷ với người chỉ huy được củng cố, đoàn kết nội bộ được tăng cường, dân chủ cơ sở ngày càng được  mở rộng.

Đảng ủy Cục tăng cường chỉ đạo đổi mới phong cách lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, nhất là việc xây dựng, bổ sung và hoàn chỉnh hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Quy chế lãnh đạo của Đảng ủy được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; làm cơ sở quan trọng cho công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng lãnh đạo của các cấp ủy cũng như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ CB,ĐV. Việc đổi mới nội dung, quy trình ra nghị quyết lãnh đạo được các cấp chú ý thực hiện. Nội dung nghị quyết đảm bảo ngắn, gọn, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế; hướng trọng tâm vào khắc phục triệt để các khâu yếu, mặt yếu, những vấn đề nổi cộm của đơn vị. Trong sinh hoạt, các chi bộ đã nêu cao tinh thần chiến đấu, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng ngại đấu tranh, tư tưởng “trung bình chủ nghĩa”,... Nhờ đó, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng luôn được giữ vững; tinh thần tự giác học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của từng tổ chức đảng và đội ngũ CB,ĐV không ngừng nâng cao. Cùng với đó, công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bám sát các nội dung, tiêu chí đã được xác định. Trên cơ sở những yêu cầu chung, mỗi đảng viên tự xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện; tập trung khắc phục những hạn chế (cả về tư tưởng, nhận thức và hành động), bảo đảm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác luôn gắn với thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển đảng được thực hiện theo phương châm: lấy chất lượng là chính; tập trung vào các đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và công chức quốc phòng. Theo hướng đó, Đảng ủy Cục đã chỉ đạo cơ quan chính trị các cấp tích cực, chủ động làm tốt khâu bồi dưỡng, tạo nguồn, rèn luyện, thử thách trong thực tiễn; bởi vậy, công tác phát triển đảng hằng năm đều đạt chỉ tiêu đề ra. Năm 2011, toàn Đảng bộ đã tổ chức bồi dưỡng cảm tình đảng cho 168 đoàn viên ưu tú, kết nạp được 81 đảng viên, đưa tỷ lệ lãnh đạo của Đảng bộ đạt trên 75%.

Xuất phát từ yêu cầu trong hoạt động của lực lượng CSB, ngoài những phẩm chất về năng lực, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác, đội ngũ cán bộ của đơn vị phải có kiến chức chuyên sâu về Luật Biển, các luật quốc tế; có tính độc lập cao trong thực hiện nhiệm vụ; luôn nhạy bén trong phát hiện, xử lý các vi phạm trên biển và không bị cám dỗ trước mọi đối tượng… Nhận thức rõ vấn đề đó, một mặt, Đảng ủy Cục làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, bồi dưỡng, sử dụng, đánh giá, luân chuyển cán bộ; mặt khác, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trình độ cho đội ngũ cán bộ; đồng thời, chú ý làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời mọi vi phạm. Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, mọi CB,ĐV đều tích cực phấn đấu, rèn luyện, hoàn tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đội ngũ CB,ĐV cũng được các cấp hết sức quan tâm. Hằng năm, căn cứ vào chỉ thị, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của trên, cấp ủy các cấp đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với từng đối tượng; tập trung vào những cấp uỷ lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ thấp; cán bộ chủ trì, đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật. Nội dung kiểm tra, giám sát được các cấp ủy hướng vào việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ CB,ĐV; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực, sai phạm nảy sinh trong đơn vị; đề cao tính tiền phong, gương mẫu, thực hiện “nói đi đôi với làm”, “nói và làm theo nghị quyết”. Trong kiểm tra, giám sát, Đảng ủy chỉ đạo các cấp phải kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát tập thể với kiểm tra đảng viên là cấp uỷ viên, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị; gắn kiểm tra thường xuyên với kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Nét nổi bật trong kiểm tra, giám sát là, việc kiểm tra không chỉ của cấp trên đối với cấp dưới, mà còn phát huy vai trò giám sát của cấp dưới đối với cấp trên và đồng cấp; chú trọng đối với lực lượng thường xuyên làm nhiệm vụ độc lập, dài ngày trên biển (cảnh sát viên, trinh sát viên); lực lượng trực tiếp đấu tranh với các loại tội phạm, các lĩnh vực nhạy cảm, dễ bị mua chuộc, làm ảnh hưởng đến phẩm chất đạo đức, lối sống của CB,ĐV… Khi phát hiện có dấu hiện vi phạm kỷ luật, Đảng uỷ tiến hành chỉ đạo kiểm tra theo đúng quy trình và có hình thức kỷ luật nghiêm minh. Nhờ tinh thần tích cực, chủ động của cấp uỷ các cấp, những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đã hoàn thành 100% kế hoạch đề ra; hằng năm, có 30% đảng viên và tổ chức đảng được kiểm tra. Riêng năm 2011, toàn Đảng bộ đã kiểm tra 31 tổ chức đảng và 500 đảng viên; xử lý một số đảng viên vi phạm kỷ luật, bảo đảm đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và rèn luyện đội ngũ CB,ĐV trong lực lượng CSB. Qua đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ cho thấy, tỷ lệ tổ chức đảng đạt TS,VM, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ năm sau luôn cao hơn năm trước. Riêng năm 2011, Đảng bộ Cục có 81,8% đảng bộ cơ sở và chi bộ đạt TS,VM (trong đó, có 9,09% đạt vững mạnh xuất sắc); 9,26% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả đó đã thực sự góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá NGUYỄN VĂN TƯƠNG

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục CSB Việt Nam

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:19 - 23/09/2020

HCMSJC55.40055.850
Hà NộiSJC55.40055.870
Đà NẵngSJC55.40055.870

Thời tiết