Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 04/04/2019, 08:43 (GMT+7)
Lữ đoàn Phòng không 226 thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Phòng không 226 (Quân khu 9) luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận thức rõ ý nghĩa, giá trị to lớn của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trong “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, Đảng ủy Lữ đoàn đã lựa chọn các khâu đột phá là “Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; chấp hành nghiêm các nguyên tắc, quy chế, quy định trong hoạt động lãnh đạo”. Phương châm chỉ đạo xuyên suốt là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Từ Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đến cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định rõ những nội dung học tập và làm theo Bác, cụ thể hóa vào nghị quyết, chương trình hành động của cấp mình; xây dựng quy chế thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Nhờ đó, đa số cán bộ, đảng viên, quần chúng của Lữ đoàn nhận thức rõ ý nghĩa, tác dụng to lớn của việc học tập và làm theo Bác đối với rèn luyện đạo đức, lối sống, đề cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Mỗi quân nhân trong Đơn vị nhận rõ việc học tập và làm theo Bác là tình cảm, trách nhiệm đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu, từng bước hình thành thói quen phấn đấu, rèn luyện trong sinh hoạt, công tác hằng ngày cho tới thực hiện nhiệm vụ, chức trách với tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, tìm tòi sáng tạo, cách làm hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa triệt để, còn nặng về hình thức; công tác kiểm tra, giám sát có lúc chưa kịp thời; nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chậm được đổi mới, việc phổ biến cách làm hay, hiệu quả của các tập thể, cá nhân tiêu biểu chưa được thường xuyên, v.v. Nhằm khắc phục những hạn chế, tạo sự thống nhất, hiệu quả trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định: phải triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo sự chuyển biến cơ bản về tư tưởng, ý chí quyết tâm và hành động của mọi tổ chức và mỗi quân nhân; đồng thời, coi trọng khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về vị trí, vai trò, những điểm mới và mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm, động lực thúc đẩy mọi tổ chức, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp tổ chức học tập nghiêm túc, tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về sửa đổi lề lối làm việc; về tấm gương đạo đức “vì nước, vì dân”; phong cách ứng xử “với công việc, với mình, với người” của Bác. Đồng thời, làm rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự biễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ của các thế lực thù địch. Các cơ quan, đơn vị chú trọng đa dạng hình thức, phương pháp tiến hành và lồng ghép các nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong các hoạt động sinh hoạt của các tổ chức, hội nghị giao ban, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; huấn luyện dã ngoại làm công tác vận động quần chúng, v.v. Để đạt hiệu quả, tránh đơn điệu, các đơn vị tổ chức tốt hình thức sân khâu hóa, thi kể chuyện và bình chuyện, trao đổi, thảo luận, tọa đàm,… về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”. Thông qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Lữ đoàn nhận thức sâu sắc về giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; niềm vinh dự tự hào là người chiến sĩ Phòng không - Không quân anh hùng, làm cơ sở để cán bộ, chiến sĩ tự giác làm theo, “tự soi”, “tự sửa”, tự điều chỉnh hành vi, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Hai làtăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp. Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức chung1, Đảng ủy Lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng lựa chọn những vấn đề thiết thực để bổ sung vào kế hoạch học tập và làm theo bằng những tiêu chí cụ thể, có tính khả thi, phù hợp với từng đối tượng. Đối với cán bộ chủ trì các cấp, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học tập, làm theo trước, theo tiêu chí “4 xây, 6 chống”2; chú trọng thực hiện các tiêu chí, như: vai trò, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ; hạt nhân đoàn kết trong cấp ủy, chỉ huy, đơn vị; gương mẫu, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ, triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; thực hành tiết kiệm, v.v. Đối với đảng viên, đi sâu vào vai trò, trách nhiệm, gương mẫu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác, nói đi đôi với làm, sâu sát quần chúng. Đảng ủy Lữ đoàn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trước hết là nghị quyết của cấp ủy, chi bộ; làm đúng những gì đã nói, làm tốt những việc cần làm, đáng làm; đề cao tinh thần đấu tranh với những biểu hiện nói nhiều, làm ít, nói không đi đôi với làm, nói sai sự thật, trung bình chủ nghĩa, thiếu gương mẫu trước tập thể, cấp dưới. Trong quá trình thực hiện, cán bộ, đảng viên phải đối chiếu với kế hoạch; chi bộ cho ý kiến để cá nhân bổ sung, hoàn thiện; tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành các nội dung đã đăng ký. Các cơ quan, đơn vị lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, nhận xét, phân loại tập thể, cá nhân, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ hằng năm.

Ba là, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong học tập và làm theo tấm gương của Bác. Trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, Đảng ủy lữ đoàn yêu cầu các cấp thường xuyên kết hợp đồng bộ các giải pháp về chính trị, tư tưởng và tổ chức; gắn việc thực hiện Chỉ thị với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú”. Cấp ủy, chỉ huy các cấp bám sát mọi hoạt động của bộ đội, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng định kỳ và đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Việc biểu dương, khen thưởng được thực hiện đúng quy định, đúng người, đúng việc; trong đó coi trọng lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đạt thành tích tiêu biểu. Đảng ủy Lữ đoàn giao khối cơ quan thực hiện phong trào “Tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, hướng dẫn sâu, kiểm tra sát, cải cách hành chính, giải quyết công việc nhanh”; khối các đơn vị thực hiện phong trào “Vượt nắng, thắng mưa, quyết tâm giành điểm giỏi”; tổ chức quần chúng thực hiện các phong trào: “Thanh niên Quân đội làm theo lời Bác”, Chương trình “Ngôi nhà 100 đồng”, “Người con hiếu thảo, nghĩa tình đồng đội”, v.v.

Để thúc đẩy phong trào thi đua, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05, như: Phòng Tham mưu điển hình về phương pháp, tác phong công tác, tính tiền phong gương mẫu, nhất là cán bộ chủ trì; Phòng Chính trị điển hình về hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; Tiểu đoàn 11 điển hình về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; Tiểu đoàn 145 điển hình về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Các điển hình đều có tiêu chí, yêu cầu cụ thể đặt ra cho mỗi cán bộ, chiến sĩ thực hiện. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn quan tâm, tạo thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, rèn luyện và trưởng thành.

Bốn là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật trong toàn Đơn vị. Trên cơ sở các tiêu chí và chỉ thị, quy định của trên, Đảng ủy Lữ đoàn chỉ đạo các cấp cụ thể hóa thành quy định, quy chế phù hợp; kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục, quán triệt với quản lý, duy trì nền nếp, chế độ. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, làm chuyển biến cơ bản tác phong công tác; thực hiện toàn đơn vị “làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”. Các đơn vị phát huy ý thức tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong chấp hành chế độ quy định; thực hiện nghiêm nền nếp chính quy, lễ tiết, tác phong quân nhân. Nơi ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội đảm bảo khang trang, sạch sẽ, trật tự nội vụ gọn gàng, thống nhất; cảnh quan, môi trư­ờng xanh - sạch - đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu học tập, công tác, sinh hoạt. Lữ đoàn phấn đấu không có quân nhân vi phạm kỷ luật phải xử lý; nội bộ ổn định, đoàn kết được tăng cường, tạo sức mạnh tổng hợp, bảo đảm cho Lữ đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bằng thái độ, trách nhiệm chính trị cao và nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, sáng tạo, phù hợp, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Lữ đoàn Phòng không 226 tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, ý thức, trách nhiệm, xây dựng ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ của mọi cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá TẠ MINH LIỆT, Chính ủy Lữ đoàn
___________

1 - 06 chuẩn mực đạo đức trong toàn quân, 06 chuẩn mực đạo đức của cán bộ chủ trì, chủ chốt trong Quân đội, 05 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

2 - 4 xây: 1. Xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; 2. Xây dựng ý chí quyết tâm cao; 3. Xây dựng tinh thần trách nhiệm cao; 4. Xây dựng tác phong làm việc khoa học. 6 chống: 1. Chống tự diễn biến, tự chuyển hóa; 2. Chống trung bình chủ nghĩa; 3. Chống quan liêu; 4. Chống thói quen ỷ lại, trông chờ trên; 5. Chống nói nhiều, làm ít; 6. Chống nói nhưng không làm.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:33 - 05/06/2020

HCMSJC48.48048.820
Hà NộiSJC48.48048.840
Đà NẵngSJC48.48048.840

Thời tiết