Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 04/10/2012, 14:40 (GMT+7)
Học viện Kỹ thuật Quân sự với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)

Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện gắn liền với đợt sinh hoạt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Điều đó góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Học viện.


Học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự trong Lễ khai giảng năm học mới 2012-2013 (Nguồn: qdnd.vn)
 

Là trung tâm giáo dục – đào tạo (GD-ĐT) và nghiên cứu khoa học (NCKH) trọng điểm của Quân đội và quốc gia, Học viện Kỹ thuật Quân sự có nhiệm vụ đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật quân sự bậc đại học, sau đại học cho Quân đội và cán bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sự nghiệp CNH,HĐH đất nước; đào tạo cán bộ kỹ thuật quân sự giúp nước bạn Lào và Cam-pu-chia... Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nội dung, biện pháp cơ bản. Từ khi có Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) thì việc làm này càng được coi trọng hơn, góp phần thiết thực nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, học viên, công nhân viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ.

Trước hết, Đảng ủy Học viện đã tập trung lãnh đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng về việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã có nhiều chuyển biến tích cực trong bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, lề lối, tác phong công tác cho các đối tượng trong Học viện. Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa có nhiều nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục phong phú, hiệu quả, nên sự chuyển biến về động cơ, thái độ, trách nhiệm của một số đối tượng còn hạn chế. Hơn nữa, do đặc điểm môi trường công tác của Học viện, một số cán bộ, giáo viên, học viên còn có biểu hiện “chuyên môn, kỹ thuật đơn thuần”, hạn chế trong rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống. Do vậy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) nhằm tiếp tục làm cho mọi cán bộ, giáo viên, quần chúng trong Học viện nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Từng cấp ủy, chỉ huy cơ quan, khoa, hệ trong Học viện đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tập thể mình có hiệu quả thiết thực, trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày, trách nhiệm của tất cả mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Hai là, triển khai xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sát với từng đối tượng trong Học viện. Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 317-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Kế hoạch số 1286/KH-CT của Tổng cục Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cho các đối tượng trong toàn Học viện; đồng thời, đặt ra yêu cầu cao để đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng tích cực phấn đấu, rèn luyện theo tiêu chuẩn đã được xác định. Theo đó, cán bộ chủ trì các cấp phải thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực đối với việc hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; có phương pháp, tác phong công tác khoa học, dân chủ, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tiêu biểu về đạo đức, lối sống; thực hành tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí. Với đội ngũ giáo viên và cán bộ NCKH, phải tâm huyết với sự nghiệp GD-ĐT của Đảng và Quân đội, luôn giữ gìn danh dự, đạo đức, lương tâm nhà giáo; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp; công bằng, khách quan, trung thực trong đánh giá học viên, sinh viên; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, NCKH; kiên quyết chống các biểu hiện nhận thức lệch lạc về mối quan hệ giữa chuyên môn và đạo đức, lối sống, tác phong công tác. Với cán bộ khối cơ quan, phải nắm vững chức trách, nhiệm vụ, nguyên tắc và các chế độ công tác, bảo đảm tham mưu “đúng, trúng, hiệu quả”; có phương pháp, tác phong công tác khoa học, sâu sát, chủ động, nhanh nhạy, sáng tạo; không quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. Với cán bộ quản lý học viên, sinh viên, phải có phẩm chất tốt, có năng lực trong lãnh đạo, quản lý, phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo; đoàn kết, dân chủ, mẫu mực, gương mẫu trong lời nói và việc làm, quan tâm gần gũi, giúp đỡ học viên, sinh viên. Với học viên, sinh viên, có phẩm chất đạo đức tốt, sống trong sáng, lành mạnh, đoàn kết, giản dị, yêu thương đồng chí, đồng đội; động cơ học tập đúng đắn, tích cực, sáng tạo trong học tập, rèn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định của Học viện; tích cực đấu tranh chống tiêu cực, các tệ nạn xã hội, chây lười, thụ động, ỷ lại, thiếu sáng tạo trong học tập. Với đội ngũ nhân viên và hạ sĩ quan, chiến sĩ, phải tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lao động cần cù, sáng tạo, hiệu quả; chấp hành nghiêm kỷ luật, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trên tình thương yêu đồng chí, đồng đội, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; chống tư tưởng ngại khó, ngại khổ, tự do, tùy tiện, vô ý thức tổ chức kỷ luật.

Để thực hiện hệ tiêu chí đó, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo từng cấp, từng cơ quan, đơn vị lựa chọn khâu “đột phá” phù hợp. Cụ thể: khối cơ quan, “đột phá” vào việc nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất theo chức năng, nhiệm vụ, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, cải cách thủ tục hành chính; khối các khoa, “đột phá” vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, NCKH, giữ nghiêm kỷ cương, nền nếp GD-ĐT; khối các hệ, tiểu đoàn học viên và sinh viên dân sự, “đột phá” vào nâng cao chất lượng tự học, tích cực tham gia NCKH, giữ nghiêm kỷ cương, nền nếp học tập, xây dựng nền nếp chính quy, nếp sống văn hóa. Thực tiễn thời gian qua đã khẳng định, việc lựa chọn đúng khâu “đột phá” trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) cho từng khối, từng cơ quan, đơn vị là cách làm có hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và ý thức “làm theo” tấm gương của Bác trong toàn Học viện.

Ba là, đưa các nội dung về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các hoạt động giảng dạy và NCKH. Đây là nội dung rất thiết thực, do vậy, Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo Khoa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Khoa Công tác đảng, công tác chính trị xây dựng chương trình, nội dung và tổ chức giảng dạy các chủ đề liên quan đến tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong giảng dạy, các khoa đã chú ý kết hợp truyền thụ nội dung khoa học của môn học với  những nội dung, yêu cầu về học tập và làm theo tấm gương của Bác mà Chỉ thị 03-CT/TW đề cập; đồng thời, chú trọng liên hệ, vận dụng vào các hoạt động của từng đối tượng và đơn vị. Ngoài ra, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cũng chú trọng việc tuyên truyền; nêu gương “người tốt, việc tốt”, những điển hình tiêu biểu về đạo đức, lối sống trong giảng dạy, NCKH, phục vụ để mọi người học tập, noi theo; kết hợp với phê phán những suy nghĩ, việc làm sai trái, những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên và quần chúng. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, sinh viên của Học viện đã có nhiều chuyển biến tích cực, cả trong nhận thức và hành động, lời nói và việc làm; tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, tư cách, lối sống theo tư tưởng, tấm gương của Bác; đẩy mạnh đấu tranh ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, lạc hậu thâm nhập vào đơn vị.

Thấm nhuần nguyên lý giáo dục “học đi đôi với hành”, “lý luận gắn với thực tiễn”, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo các khoa tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo đúng định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, nhất là yêu cầu nâng cao trình độ khai thác, sử dụng, cải tiến vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự hiện đại và phát triển công nghiệp quốc phòng; đồng thời, nghiên cứu, tiếp cận các nội dung, chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn hiện đại của thế giới. Trên cơ sở khảo sát đơn vị, kịp thời nắm bắt thực tế yêu cầu đào tạo, Học viện đã thường xuyên đổi mới và hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo bảo đảm cập nhật kiến thức tiên tiến; tăng tính liên thông, liên kết giữa các bậc học, ngành học, đáp ứng yêu cầu của Quân đội và xã hội; chú trọng tăng thời gian thực hành, thực tập của học viên, sinh viên; chuyển đổi hình thức đào tạo theo “niên chế” sang “học chế tín chỉ” đối với hệ dân sự, sau đại học; từ đó, rút kinh nghiệm để áp dụng cho hệ quân sự. Cùng với đó, Học viện chủ động cử cán bộ, giáo viên đi thực tế các quân, binh chủng, nhất là các đơn vị thuộc các lực lượng: Hải quân, Phòng không – Không quân, Thông tin liên lạc, Tác chiến điện tử, Trinh sát kỹ thuật... để nghiên cứu các loại vũ khí, trang bị mới nhằm phục vụ công tác huấn luyện, chiến đấu, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật ở đơn vị.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, Đảng ủy xác định phải xây dựng Học viện trở thành trung tâm NCKH chất lượng cao của Quân đội và quốc gia. Phát huy khả năng và thế mạnh của cơ sở đào tạo và NCKH đa ngành, đa lĩnh vực, Học viện luôn coi trọng triển khai toàn diện và có chất lượng công tác NCKH; tập trung chủ yếu vào các đề tài định hướng phục vụ quốc phòng và CNH,HĐH đất nước; tăng cường nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vật tư bảo đảm kỹ thuật, các sản phẩm phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đời sống của bộ đội ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo... Mặt khác, Học viện tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, nhà trường, đơn vị trong và ngoài Quân đội; chủ động tích cực hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác NCKH, đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng, hiện đại hóa vũ khí, trang bị của Quân đội trước yêu cầu mới.

Bốn là, gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo các cấp ủy, Người chỉ huy phải coi trọng gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng vào việc tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, rèn luyện phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trước mắt là, tập trung triển khai việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo đúng lộ trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) ở từng cấp; đi sâu kiểm điểm rõ 3 nội dung cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đề ra; xác định những biện pháp khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong đơn vị; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong GD-ĐT và đẩy mạnh phong trào: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, v.v.

Với những chủ trương, giải pháp trên đây, Học viện Kỹ thuật Quân sự sẽ tiếp tục phát triển toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với vị trí của mình trong hệ thống nhà trường quân đội và đất nước thời kỳ mới.

Thiếu tướng TRẦN TẤN HÙNG

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện

 

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 09:02 - 04/07/2020

HCMSJC49.50049.880
Hà NộiSJC49.50049.900
Đà NẵngSJC49.50049.900

Thời tiết