Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Hai, 06/08/2018, 08:33 (GMT+7)
Hai năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng mà Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Qua hai năm thực hiện, đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đơn vị vững mạnh toàn diện.

Từ kinh nghiệm rút ra trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác có sức lan tỏa sâu rộng, đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã chú trọng đề cao vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Theo đó, ngay sau khi có Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), trên cơ sở hướng dẫn của Tỉnh ủy và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Đảng ủy Quân sự Tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch 361-KH/ĐU về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2021”; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 05 đến mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng. Bên cạnh tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề theo quy định, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã ban hành Kế hoạch Tuyên truyền “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”, chỉ đạo 06 đảng ủy trực thuộc, 11 Đảng ủy Quân sự các huyện, thị xã tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”, thu hút trên 1.300 cán bộ, chiến sĩ và đại biểu các đơn vị kết nghĩa tham gia, đem lại hiệu quả tích cực.

Tuần tra biên giới

Thực tế trong những năm trước, việc triển khai học tập và làm theo Bác ở một số chi bộ, đảng bộ chưa mang lại hiệu quả cao; nội dung, biện pháp tiến hành còn đơn giản, thiếu chiều sâu, chủ yếu mới dừng lại ở việc học tập, việc làm theo chưa cụ thể; có đơn vị còn lúng túng trong xây dựng kế hoạch làm theo, việc đăng ký còn có biểu hiện hình thức; công tác giáo dục, tuyên truyền còn đơn điệu, v.v. Để khắc phục những hạn chế trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp nghiêm túc rút kinh nghiệm, tập trung trước hết vào việc xây dựng chủ trương, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 với các tiêu chí, biện pháp đảm bảo tính khả thi, gắn với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, cụ thể hóa nội dung Chỉ thị 05, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, làm cơ sở cho cán bộ, chiến sĩ phấn đấu rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa”. Trên cơ sở tiêu chí chung của Đảng ủy Quân sự Tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng và từng đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức sát với chức năng, chức trách nhiệm vụ, theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đánh giá; gắn với thực hiện “3 chuyên cần”, “5 mẫu mực”1 theo Chỉ thị 619-CT/ĐU của Tư lệnh Quân khu 7 về xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa trong lực lượng vũ trang Quân khu. Các cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tập trung nâng cao năng lực quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của trên, bám sát thực tiễn, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, đề cao năng lực tham mưu, xây dựng kế hoạch, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đơn vị. Các Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã đi sâu vào nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; giữ gìn và sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang bị, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Đơn vị hậu cần, kỹ thuật hướng vào nâng cao năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng có hiệu quả các nguồn vật chất hậu cần, kỹ thuật, tài chính; đề cao ý thức tiết kiệm, cần cù, sáng tạo, tận tụy, trung thực, tự lực tự cường và kiên quyết đấu tranh với mọi biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Trường Quân sự Tỉnh chú trọng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; kiên quyết nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong thi cử, v.v. Học tập tinh thần Bác, Đảng ủy Quân sự Tỉnh chỉ đạo cấp ủy các cấp phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, gắn xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Công tác quản lý đảng viên (cả ở nơi công tác và nơi cư trú) được tăng cường, cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong. Trong sinh hoạt định kỳ hằng tháng, cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí đã đăng ký, tập trung vào kiểm điểm phẩm chất, đạo đức, lối sống, gắn với nội dung tự kiểm điểm và kết quả giám sát của cấp ủy, chi bộ, tổ chức quần chúng; qua đó, có giải pháp khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống, thái độ, trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác, ý thức học tập, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước đã có chuyển biến rõ nét. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ý thức trách nhiệm cao trong xây dựng đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp luôn phát huy cao tính tiền phong, gương mẫu trong học tập, rèn luyện và công tác, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; có tình thương yêu đồng chí, đồng đội. Phương pháp, tác phong làm việc có sự đổi mới, hướng về cơ sở; nội bộ đoàn kết, thống nhất; giải quyết các mối quan hệ hài hòa, dân chủ, cởi mở, gần gũi và thân thiện. Năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng được đề cao; nền nếp, chế độ, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng được giữ vững. Tỷ lệ cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh năm sau cao hơn năm trước (năm 2017, Đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh đạt 82,35%; chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh đạt 65%); việc xây dựng chi bộ đại đội đủ quân có chi ủy, phát triển đảng viên mới, nhất là trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên cơ bản vượt chỉ tiêu trên giao. Công tác phát triển đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng (năm 2017, cấp ủy các cấp đã bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới vượt 80% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao). Hằng năm, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 85%, trong đó có 20% xuất sắc. Chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Tỉnh không ngừng được nâng lên; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật có nhiều tiến bộ vượt bậc, ngày càng vững chắc; không còn vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Các mặt công tác khác, như: tăng gia, sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giữ gìn vũ khí, trang bị tốt bền, an toàn tiết kiệm; chính sách hậu phương Quân đội, tham gia xóa đói giảm nghèo; làm nghĩa vụ quốc tế,… đều có sự chuyển biến tốt.

Tuyên dương các đơn vị vững mạnh toàn diện

Qua thực tiễn thực hiện Chỉ thị 05 trong lực lượng vũ trang Tỉnh, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, như: Mô hình “dạy nghề cho hạ sĩ quan, chiến sĩ tại ngũ”; “Mỗi ngày một câu hỏi” ở ban chỉ huy quân sự các huyện; “Lực lượng vũ trang Tỉnh chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Riềng, v.v. Năm 2017, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang cho 107 đồng chí; đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho 07 tập thể, 04 cá nhân; Tư lệnh Quân khu tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 17 cá nhân và tuyên dương 03 tập thể, 03 cá nhân đạt thành tích xuất sắc, có cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05; 23 tập thể và 56 cá nhân được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tuyên dương điển hình tiên tiến.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực hơn, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho mọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Thực hiện tốt phương châm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn “học tập” với “làm theo”, lấy “làm theo” là chính. Tập trung rèn luyện đạo đức, lối sống, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, khắc phục khâu yếu, mặt yếu; chăm lo xây dựng đoàn kết, thống nhất trong các cơ quan, đơn vị và đoàn kết quân dân, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hai là, tích cực tìm tòi, sáng tạo những nội dung, biện pháp, mô hình mới; kiên quyết đấu tranh với bệnh hình thức ngay trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là của cấp ủy viên, cán bộ chủ trì. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các tiêu chí đã đề ra; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, thanh tra, kiểm tra của người chỉ huy với giám sát của các tổ chức quần chúng.

Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ; chú trọng việc nêu gương của đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì. Đồng thời, thường xuyên gắn việc thực hiện các tiêu chí thực hiện Chỉ thị 05 với các chỉ tiêu của phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua của các ngành và các cuộc vận động.

Bốn là, chỉ đạo chặt chẽ việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05 ở các loại hình đơn vị. Trong đó, lấy việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống và việc hoàn thành nhiệm vụ theo chức trách của cá nhân và tập thể để đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ. Kịp thời phát hiện, nhân rộng mô hình mới, điển hình tiên tiến; biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể thực hiện tốt. Thông qua đó, xây dựng niềm tin, động cơ phấn đấu cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong lực lượng vũ trang Tỉnh.

Với lòng kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ, với ý thức, trách nhiệm chính trị cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bình Phước tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những nội dung, biện pháp thiết thực, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lực lượng vũ trang Tỉnh vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

Đại tá VŨ TIẾN ĐIỀN, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
________________

1 - “3 chuyên cần”: 1. Chuyên cần huấn luyện giỏi, cảnh giác sẵn sàng chiến đấu cao; 2. Chuyền cần học tập tốt, công tác tốt; 3. Chuyên cần lao động, tăng gia sản xuất tốt. “5 mẫu mực”: 1. Mẫu mực rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; 2. Mẫu mực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; 3. Mẫu mực xây dựng nếp sống văn hóa, rèn luyện chính quy, chấp hành kỷ luật; 4. Mẫu mực thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; 5. Mẫu mực đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, sống có nghĩa, có tình.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:18 - 27/02/2020

HCMSJC46.00046.700
Hà NộiSJC46.00046.720
Đà NẵngSJC46.00046.720

Thời tiết