Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Năm, 10/01/2019, 08:37 (GMT+7)
Cơ quan Tổng cục Chính trị đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”

Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” là nội dung thiết thực, biểu hiện sinh động tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) ở Cơ quan Tổng cục Chính trị và đạt được kết quả tích cực. Qua đó, tạo động lực tinh thần to lớn, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác hậu cần, góp phần quan trọng vào xây dựng Cơ quan Tổng cục vững mạnh toàn diện.

Nhận rõ ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đối với việc hoàn thành nhiệm vụ công tác hậu cần và nhiệm vụ chính trị của Tổng cục, những năm qua, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” Cơ quan Tổng cục đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy Cơ quan Tổng cục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với Phong trào này và coi đó là nội dung hiện thực hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Cơ quan Tổng cục Chính trị; đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của Cục Hậu cần trong tham mưu, tổ chức thực hiện.

Từ kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” nhiều năm trước đó, để đạt hiệu quả, Cục yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý thức, trách nhiệm, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện các mặt công tác hậu cần. Với chức năng là cơ quan tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Phong trào, Cục Hậu cần đã bám sát mục tiêu “Một tập trung - Ba khâu đột phá”, “Năm tốt”1 của toàn quân, cụ thể hóa thành nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc thù công tác hậu cần ở cơ quan cấp chiến lược. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các chuyên ngành hậu cần, các cơ quan, đơn vị đưa chỉ tiêu thi đua vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, Cục đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức; triển khai toàn diện nội dung thi đua, tập trung vào các mặt công tác chủ yếu, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, nâng cao chất lượng công tác hậu cần. Bằng các biện pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả và cách làm sáng tạo, phù hợp với tính chất đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, những năm qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” ở Cơ quan Tổng cục luôn có sự đổi mới, gắn kết chặt với phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, với thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Tổng cục. Theo đó, các phong trào, như: “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” của ngành Quân nhu; “Chiến sĩ Quân y làm theo lời Bác”, “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt” của ngành Quân y; “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” của ngành Doanh trại; “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”, “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” của ngành Xăng dầu, Vận tải,... ngày càng đi vào chiều sâu.

Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã thực sự trở thành động lực tinh thần to lớn để ngành Hậu cần Cơ quan Tổng cục hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao; nền nếp chế độ công tác hậu cần ngày càng chính quy; các mặt bảo đảm hậu cần, kỹ thuật có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng cao, đáp ứng đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Tổng cục. Kết quả rõ nét nhất mà phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” mang lại là đã khích lệ, động viên, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hậu cần trong Cơ quan Tổng cục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực toàn diện, “vừa hồng, vừa chuyên”, xây dựng cơ quan, phân đội hậu cần vững mạnh toàn diện. Thực tế hiện nay, nhu cầu bảo đảm lớn, tăng mạnh theo từng năm, nhất là về đầu tư xây dựng cơ bản, xăng dầu, vận tải; nhiệm vụ đột xuất nhiều; đầu mối bảo đảm phân tán ở 3 miền (Bắc, Trung, Nam), đối tượng đa dạng, đặc thù cao (chủ yếu là cán bộ cao cấp thuộc cơ quan cấp chiến lược). Trong khi đó, trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ, nhân viên có mặt còn hạn chế; một số cơ quan, đơn vị lực lượng làm công tác hậu cần là kiêm nhiệm; cơ sở vật chất, phương tiện hậu cần, kỹ thuật mặc dù đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt ra, tính đồng bộ chưa cao, cường độ khai thác, sử dụng lớn; kinh phí bảo đảm hằng năm còn hạn hẹp, v.v. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngành Hậu cần đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đổi mới toàn diện công tác hậu cần theo hướng đề cao đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục vụ, hướng mạnh về cơ quan, đơn vị.

Cục Hậu cần đã chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên; đẩy mạnh đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động công tác hậu cần theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, gắn phân quyền với phân trách nhiệm, phân cấp bảo đảm với phân cấp quản lý cho các đơn vị. Những năm qua, Cục Hậu cần và các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục đã duy trì nghiêm quy định về duyệt giá, kiểm soát giá, mở rộng đấu thầu trong tạo nguồn, mua sắm vật tư, tài sản; chủ động bám, nắm tình hình thị trường, tổ chức khai thác, tạo nguồn bảo đảm ổn định, vững chắc, nhất là về lương thực, thực phẩm, xăng dầu, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ. Công tác bảo đảm đời sống, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ có nhiều tiến bộ rõ nét. Mặc dù đứng chân ở địa bàn thành phố, nhưng Cục Hậu cần đã tích cực chỉ đạo tổ chức tăng gia, chăn nuôi, làm dịch vụ, chế biến thực phẩm với quy mô, hình thức phù hợp, xây dựng và phát huy tốt 03 điểm tăng gia sản xuất tập trung. Năm 2018, Cục đã tự bảo đảm được 70% nhu cầu rau xanh, 100% nhu cầu thịt lợn, đậu phụ, giá đỗ cho các bếp ăn. Công tác bảo đảm quân y cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Quân y Cơ quan làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội; duy trì chế độ khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi, quản lý chặt chẽ tình hình sức khỏe bộ đội, nhất là số cán bộ cấp cao, cán bộ các nước bạn đang học tập tại Tổng cục. Nhiều năm qua, Tổng cục không xảy ra dịch bệnh, quân số khỏe luôn đạt trên 99%. Công tác vận tải là một nội dung trọng tâm trong bảo đảm hậu cần của Tổng cục, với nhu cầu ngày càng cao phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, Tổng cục đã tích cực kiện toàn biên chế, trang bị các đội xe; chỉ đạo đẩy mạnh công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa duy trì hệ số kỹ thuật của xe, máy ở mức cao và làm tốt công tác kế hoạch, chỉ huy, hiệp đồng vận tải. Những năm qua, các đội xe đã thực hiện hàng triệu ki-lô-mét (trung bình 06 triệu km/năm) đảm bảo an toàn tuyệt đối phục vụ kịp thời các nhiệm vụ của Tổng cục. Phong trào Thi đua cũng tạo động lực để Tổng cục thực hiện tốt công tác doanh trại. Theo đó, ngành Hậu cần đã tham mưu cho Thủ trưởng, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thành quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại; triển khai đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý chất lượng xây dựng, bảo đảm doanh trại, doanh cụ, điện, nước, v.v. Cảnh quan, môi trường của các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quy; điều kiện sinh hoạt, làm việc của cán bộ, chiến sĩ có sự đổi mới, cải thiện rõ nét.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “… một hột gạo, một đồng tiền, tức là mồ hôi nước mắt của đồng bào. Vì vậy, ta phải ra sức tiết kiệm. Hoang phí là một tội ác”2. Thấm nhuần lời dạy đó của Người, Ban Chỉ đạo Phong trào Thi đua đã tham mưu cho Đảng ủy Cơ quan Tổng cục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hướng thi đua vào thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí trong mọi hoạt động, trước hết là hoạt động công tác hậu cần. Các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục về ý thức thực hành tiết kiệm cho cán bộ, chiến sĩ; tập trung đột phá vào quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hậu cần, tài chính, nâng cao ý thức giữ tốt, dùng bền, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, với nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả. Cục Hậu cần đã chỉ đạo các ngành kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm với quản lý; duy trì nghiêm các nguyên tắc, chế độ công tác hậu cần; đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp tiết kiệm, nhất là trong đầu tư xây dựng cơ bản, tạo nguồn, sử dụng điện, nước, xăng dầu. Mọi hoạt động của các ngành: Quân nhu, Quân y, Vận tải, Xăng dầu, Doanh trại,… đều được tính toán kỹ lưỡng, cân đối cung, cầu, tận dụng tiềm năng, lợi thế để giảm bớt chi phí. Các đơn vị đều xây dựng quy chế quản lý kế hoạch sử dụng xe, thực hiện kết hợp vận chuyển hai chiều, ghép xe khi đi công tác; công khai tiêu chuẩn, chế độ, giao chỉ tiêu, định mức sử dụng cho từng đầu mối. Nhiều năm qua, Tổng cục luôn thực hiện nghiêm tiết kiệm 10% hạn mức xăng dầu theo quy định.

Thông qua thi đua làm theo lời Bác Hồ dạy, đã góp phần tích cực vào xây dựng ngành Hậu cần Cơ quan Tổng cục vững mạnh về mọi mặt, tạo bước chuyển quan trọng về ý thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên hậu cần. Phong trào Thi đua cũng là cơ hội, điều kiện tốt để lãnh đạo, chỉ huy hậu cần các cấp đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong công tác, chỉ đạo sâu sát, cụ thể, tỉ mỉ, chu đáo theo hướng tập trung, thống nhất, làm chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện chế độ, nền nếp công tác hậu cần; qua đó, công tác bảo đảm hậu cần luôn đáp ứng được đòi hỏi của tình hình thực tiễn. Để tạo sức lan tỏa và phát huy hơn nữa hiệu quả của Phong trào Thi đua, Tổng cục luôn chú trọng làm tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; phát hiện, biểu dương, khen thưởng, xây dựng và nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, các điển hình tiên tiến trong công tác hậu cần.

Những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” của Cơ quan Tổng cục Chính trị rất đáng khích lệ. Đây là tiền đề để Tổng cục, trực tiếp là ngành Hậu cần Cơ quan Tổng cục tiếp tục phát huy, đẩy Phong trào phát triển lên tầm cao mới, góp phần đưa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào cuộc sống, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần, bảo đảm cho Tổng cục thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá PHẠM NGHĨA TÌNH, Cục trưởng Cục Hậu cần*
 Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào Thi đua
 
______________

* - Nay là Phó Giám đốc Học viện Hậu cần.

1 - Một tập trung: Xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần vững mạnh toàn diện. - Ba đột phá: Tạo chuyển biến toàn diện, đồng bộ, vững chắc trong bảo đảm đời sống bộ đội; Tăng cường áp dụng công nghệ mới; Đổi mới mạnh mẽ phương thức bảo đảm vật chất hậu cần. - Năm tốt: Tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ tốt; Nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội và tăng gia sản xuất tốt; Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng các mô hình hậu cần, cải thiện môi trường sống của bộ đội tốt; Xây dựng chính quy, cải cách hành chính quân sự tốt; Chống tham ô, tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm tốt.

2 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 5, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 241.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:15 - 09/07/2020

HCMSJC50.40050.800
Hà NộiSJC50.40050.820
Đà NẵngSJC50.40050.820

Thời tiết