Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Ba, 14/10/2014, 12:48 (GMT+7)
Chuyển biến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở lực lượng vũ trang Bà Rịa - Vũng Tàu

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) được Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động của lực lượng vũ trang Tỉnh. Nhờ đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ.

Tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh năm 2014

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mang lại hiệu quả thiết thực; tạo sự chuyển biến vững chắc đối với việc rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, môi trường văn hóa, góp phần xây dựng tổ chức, con người vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP) trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03, Thường vụ Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) Tỉnh luôn chú trọng gắn kết với khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” bằng những nội dung, biện pháp thiết thực, cụ thể, sát với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của LLVT Tỉnh.

Để tạo sự thống nhất nhận thức trong tổ chức thực hiện, cấp ủy các cấp đã tập trung quán triệt, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) về vị trí, ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu của việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề theo quy định. Qua đó, làm sâu sắc thêm giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tấm gương về tinh thần “cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”, ý chí vượt qua khó khăn, thử thách của Bác trong những hoàn cảnh gay go, ác liệt. Căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, các cấp ủy xây dựng tiêu chí đạo đức phù hợp với từng đối tượng; tập trung đề cao trách nhiệm trong thực hiện chức năng tham mưu, chỉ đạo về công tác QS,QP trên địa bàn, giải quyết khâu yếu, mặt yếu, việc khó, việc mới phát sinh đòi hỏi ý chí, nghị lực cao. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền tấm gương đạo đức của Bác; phát huy vai trò của cơ quan chức năng trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và các biện pháp kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, đảm bảo cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có sức lan tỏa mạnh mẽ và khẳng định sức sống trong hoạt động của LLVT Tỉnh. Qua đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2013, có 100% đảng bộ, 90% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh (TS,VM) (tăng 4,76% so với năm 2010); 98,4% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 92,5% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng ĐUQS Tỉnh TS,VM; Bộ CHQS Tỉnh vững mạnh toàn diện, được Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng Bằng khen “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước” của địa phương.

Nhờ đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), nhất là cấp ủy, chủ trì các cấp luôn phát huy trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và gương mẫu trong làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nhận thức rõ vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì là người quyết định đến chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của LLVT Tỉnh, cùng với thực hiện Chỉ thị 03, Thường vụ ĐUQS Tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) và Quy định 963-QĐ/ĐUQK của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 7 về trách nhiệm nêu gương của CB,ĐV. Trên cơ sở đó, tổ chức đăng ký nêu gương với các tiêu chí phù hợp từng cương vị, chức trách được giao; đề ra yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, thực hiện “miệng nói lời hay, tay làm việc tốt” để quần chúng noi theo. Thường vụ ĐUQS Tỉnh quy định: mỗi CB,ĐV phải phấn đấu thực hiện tốt nội dung “3 chuyên cần, 5 mẫu mực”1 theo tinh thần Chỉ thị 619-CT/ĐU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Hằng tháng, từng CB,ĐV kiểm điểm trước chi bộ về những việc làm được và những vấn đề cần khắc phục; hằng quý, hằng năm sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm gắn với việc đánh giá chất lượng CB,ĐV theo từng công việc cụ thể. Bên cạnh đó, ĐUQS Tỉnh chỉ đạo cấp ủy các cấp kết hợp chặt chẽ yêu cầu xây dựng chi bộ “4 tốt”, đảng viên “5 tốt” với học tập tư tưởng của Bác về công tác xây dựng Đảng, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng được thể hiện rõ trong Di chúc thiêng liêng của Người; đồng thời, cụ thể hóa yêu cầu xây dựng tổ chức đảng TS,VM và tiêu chí phấn đấu của CB,ĐV, quần chúng phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của các loại hình cơ quan, đơn vị. Bởi vậy, hiệu quả trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác của đội ngũ CB,ĐV được nâng lên; những khâu yếu, mặt yếu trong công tác xây dựng Đảng được phát hiện và xử lý kiên quyết. Hầu hết cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã thể hiện rõ trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Đội ngũ CB,ĐV đã xác định tốt vai trò, trách nhiệm, không ngừng phấn đấu, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; luôn đề cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, ý chí, quyết tâm cao. Mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ ngày thêm gắn bó; nội bộ đoàn kết, thống nhất. Những khuyết điểm của tập thể, cá nhân được chỉ ra sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đã cơ bản được giải quyết, không còn biểu hiện làm việc cầm chừng, ngại khó, ngại khổ, dĩ hòa vi quý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Hiệu quả “làm theo” tấm gương đạo đức Bác Hồ của LLVT Tỉnh được thể hiện rõ ở sự chuyển biến về chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy của các cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện chức năng tham mưu, chỉ đạo nhiệm vụ QS,QP địa phương trong tình hình hiện nay có nhiều khó khăn, phức tạp, chi phối đến chất lượng, hiệu quả công tác. Song, với tinh thần học tập tấm gương của Bác, ĐUQS, Bộ CHQS Tỉnh đã tập trung làm tốt việc tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh những nội dung về công tác QS,QP, đảm bảo đúng, trúng, sát với tình hình cụ thể trên địa bàn; xây dựng LLVT Tỉnh vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các mặt công tác QS,QP được thực hiện nghiêm túc; chế độ huấn luyện, diễn tập, phòng, chống khủng bố, công tác dân vận, giúp dân xóa đói giảm nghèo, bám biển, vươn khơi, phòng, chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn đạt kết quả tốt. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng không ngừng được nâng lên. Lực lượng dự bị động viên hoạt động theo đúng Pháp lệnh, bảo đảm chặt chẽ các khâu: đăng ký, rà soát, phân loại, phúc tra và huy động lực lượng theo đúng kế hoạch, bảo đảm chỉ tiêu cho các đầu mối. Các chế độ, chính sách với quân nhân dự bị bảo đảm đúng quy định, tạo sự ổn định về tư tưởng, yên tâm, gắn bó với nhiệm vụ được giao.

Thông qua hoạt động thực tiễn, việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ đã tạo dựng được ý thức tự giác trong chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh của trên; đề cao tính tích cực, chủ động trong thực hiện kế hoạch, chương trình huấn luyện, với phương châm: “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với đơn vị thường trực và “cơ bản, thiết thực, chất lượng’’ đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Tỉnh được nâng lên một bước; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền và trình độ tham mưu về công tác QS,QP ngày càng được nâng cao. Sự chuyển biến cũng được thể hiện trong thực hiện Chỉ thị 333/CT-BTL của Tư lệnh Quân khu 7 về quản lý và duy trì kỷ luật; rõ nét nhất là tình hình chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, đổi mới lề lối, tác phong công tác, thực hiện “Làm việc theo chức trách, hành động theo Điều lệnh”. Hiện nay, trong LLVT Tỉnh không còn hiện tượng đào ngũ, vắng mặt trái phép, vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường và trật tự, an toàn giao thông đã giảm, hiện chỉ còn dưới 0,03 %.

Nâng cao hiệu quả gắn kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với phong trào Thi đua Quyết thắng của từng cơ quan, đơn vị cũng là sự chuyển biến trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên, cấp ủy các cấp đề cao trách nhiệm trong việc xác định nội dung, mục tiêu thi đua sát với chức trách, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; gắn tiêu chí “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác với các chỉ tiêu của các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Trong thực hiện phong trào, các cấp đã chú ý kết hợp đồng bộ các giải pháp về chính trị, tư tưởng và tổ chức; coi trọng phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng (Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn); đột phá vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” và khắc phục những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa để phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả để nhân rộng, tạo sức lan toả của việc “làm theo” cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Đến nay, LLVT Tỉnh đã xây dựng được 35 tập thể và 64 cá nhân điển hình tiên tiến; xuất hiện nhiều mô hình và cách làm hay, có hiệu quả, như: mô hình “3 chuyên cần, 5 mẫu mực” của Đoàn Thanh niên LLVT Tỉnh; “nêu gương, tình thương, trách nhiệm” của Đảng bộ Quân sự Tỉnh; “nói đi đôi với làm, nói đến đâu, làm hiệu quả đến đó” của LLVT huyện Đất Đỏ; “giúp đồng đội vượt khó" của Ban CHQS thành phố Bà Rịa, v.v.

Có thể nói, sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI), tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống, thái độ, trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác, ý thức học tập, rèn luyện, của CB,ĐV và quần chúng LLVT Tỉnh đã có chuyển biến rõ nét. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý thức trách nhiệm cao trong xây dựng đơn vị. Năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng ngày càng được đề cao; nền nếp, chế độ, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng được giữ vững. Đội ngũ CB,ĐV, nhất là cán bộ chủ trì các cấp luôn phát huy cao tính tiền phong, gương mẫu trong học tập, rèn luyện và công tác; phương pháp, tác phong làm việc có sự đổi mới, hướng về cơ sở; nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ mở rộng.

Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ QS,QP địa phương, ĐUQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của mọi cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ, thiết thực góp phần xây dựng Đảng bộ Quân sự Tỉnh trong sạch, vững mạnh, LLVT Tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ QS,QP trên địa bàn.

Đại tá ĐINH VĂN HÙNG, Chính ủy Bộ CHQS Tỉnh
_____________________

1 - 3 chuyên cần: 1. Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; 2. Học tập tốt, công tác tốt; 3. Lao động, tăng gia sản xuất tốt.

  - 5 mẫu mực: 1. Rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt; 2. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; 3. xây dựng nếp sống văn hóa, rèn luyện chính quy, chấp hành kỷ luật; 4. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; 5. Đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, sống có nghĩa tình.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 14:50 - 21/02/2020

HCMSJC45.25045.650
Hà NộiSJC45.25045.670
Đà NẵngSJC45.25045.670

Thời tiết