QPTD -Thứ Ba, 17/03/2020, 08:06 (GMT+7)
Binh chủng Đặc công quán triệt, thực hiện huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới

“Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt. Các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt… Bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt... Bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, cũng phải khắc phục cho kỳ được…”1. Thấm nhuần Huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công bám sát thực tiễn, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Binh chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại”, hoàn thành suất xắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Thực hiện Huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối tư tưởng quân sự của Đảng, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Bộ đội Đặc công đã đoàn kết, sáng tạo, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, mưu trí, táo bạo,... lập nên nhiều chiến công vang dội, là nỗi khiếp đảm của kẻ thù; góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc; xây dựng nên truyền thống: “Đặc biệt tinh nhuệ - Anh dũng tuyệt vời - Mưu trí táo bạo - Đánh hiểm thắng lớn”. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Huấn thị của Người tiếp tục là phương châm hành động, tư tưởng chỉ đạo để Binh chủng tổ chức xây dựng lực lượng; phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, phát triển nghệ thuật tác chiến Đặc công, rèn luyện bộ đội,... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Hiện nay, nhiệm vụ của Binh chủng tiếp tục có sự bổ sung, phát triển mới, nặng nề hơn, nhất là nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chống khủng bố, tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trong khi đó, mặt trái của kinh tế thị trường tác động không nhỏ tới tư tưởng, đời sống cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng, nhất là những đơn vị, lực lượng nhỏ, lẻ làm nhiệm vụ đặc biệt, ở địa bàn phức tạp, v.v. Để phát huy tốt truyền thống vẻ vang của Binh chủng Đặc công hai lần Anh hùng, thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng xây dựng và phát triển các lực lượng Đặc công theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, Binh chủng Đặc công “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng xác định cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung giải pháp chủ yếu sau:

Trước hết, tập trung xây dựng lực lượng Đặc công “tinh nhuệ” về chính trị. Do hoạt động của Bộ đội Đặc công có tính đặc thù rất cao, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; chấp hành “đặc biệt” nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, bất luận trong mọi điều kiện, hoàn cảnh không để bị động, bất ngờ, mất cảnh giác và sa ngã. Thực hiện lời Bác dạy: “Lập trường chính trị phải đặc biệt vững chắc”2, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Yêu cầu đặt ra là phải tiến hành thường xuyên, liên tục, cả diện rộng và chiều sâu, bảo đảm vững chắc, phù hợp với từng đối tượng, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ đặc biệt, trong môi trường đặc thù. Để đạt được yêu cầu đó, cùng với tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống hào hùng của dân tộc, Quân đội, đơn vị,… Bộ Tư lệnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, trọng tâm là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Làm tốt công tác tư tưởng, chú trọng công tác động viên tư tưởng bộ đội ở từng bộ phận, từng lực lượng và đến từng cá nhân, nhất là các đơn vị làm nhiệm vụ chống khủng bố, chống bạo loạn lật đổ, tác chiến bảo vệ chủ quyền biển, đảo, v.v. Qua đó, làm cho mọi quân nhân nắm chắc tình hình, yêu cầu nhiệm vụ; phân biệt rõ đối tượng, đối tác; nhận thức đúng về âm mưu, thủ đoạn và các hành động chống phá cách mạng của các thế lực thù địch; thấy rõ vị trí, vai trò cùng những khó khăn cần khắc phục, vượt qua; sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đảng ủy Binh chủng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp phải tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thiện bản thân; thực sự là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác, có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi để cấp dưới học tập, noi theo.

Các cán bộ đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp Binh chủng năm 2019

Để xây dựng Binh chủng đặc biệt tinh nhuệ, đòi hỏi bức thiết phải xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ, coi đây là một trong những yêu cầu cơ bản nhất để thực hiện tốt Lời Huấn thị của Bác trong điều kiện, hoàn cảnh mới. Đảng ủy Binh chủng xác định phải thường xuyên chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung xây dựng Đảng bộ Binh chủng thực sự mẫu mực, tiêu biểu, đoàn kết, thống nhất; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; xây dựng chi bộ đội chiến đấu đủ quân có cấp ủy, mũi chiến đấu có tổ đảng, tổ chiến đấu có đảng viên một cách vững chắc; khi cần, đối với những lực lượng tác chiến độc lập, xa sự chỉ đạo của cấp trên trực tiếp sẽ tăng cường xây dựng từng tổ chiến đấu có tổ đảng; chăm lo bồi dưỡng, quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên cả về lập trường chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực, phương pháp tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nêu gương; có dũng khí đấu tranh tự phê bình và phê bình,… qua đó, bảo đảm cho các tổ chức đảng không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong mọi tình huống.

Cùng với đó, Binh chủng chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, coi đây là giải pháp trực tiếp nâng cao sức mạnh chiến đấu của Binh chủng đặc biệt. Do tính chất đặc thù, huấn luyện và tác chiến đa dạng, trên địa bàn phức tạp, trong điều kiện khó khăn về mọi mặt, cách đánh chủ yếu là “bí mật, bất ngờ, luồn sâu, đánh hiểm”,... nên đòi hỏi tổ chức biên chế lực lượng, vũ khí trang bị phải tinh, gọn, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Đặc công phải có trình độ kỹ thuật, chiến thuật thật thuần thục, điêu luyện, “tinh nhuệ”, đúng như Huấn thị của Bác: “Mưu trí phải đặc biệt linh hoạt, kỹ thuật phải đặc biệt huấn luyện thuần thục”3. Với đặc điểm đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy Binh chủng Đặc công về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; đồng thời, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn để xác định chủ trương, biện pháp, cách thức tổ chức nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng đặc công trên từng địa bàn tác chiến. Tích cực đổi mới cơ chế quản lý, điều hành, xây dựng chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện, nhất là ở cấp mũi, đội, liên đội. Tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy huấn luyện thực hành làm chính; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản với huấn luyện theo nhiệm vụ mới, nhiệm vụ đột xuất được giao. Tăng cường huấn luyện đêm, dã ngoại dài ngày trong điều kiện khắc nghiệt, nâng cao khả năng cơ động, sinh tồn, sức chịu đựng cho bộ đội (cả về trình độ kỹ thuật, chiến thuật, võ thuật, bắn súng, nhảy dù của chiến đấu viên); nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập thực binh theo từng phương án chiến đấu trực tiếp trên các địa bàn trọng điểm và trên biển, đảo xa. Huấn luyện cho bộ đội làm chủ các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có; phát huy trí tuệ của cán bộ, chiến sĩ trong nghiên cứu, cải tiến mô hình học cụ, phát triển những vũ khí, trang bị mới bảo đảm đủ, đồng bộ, kịp thời cho các nhiệm vụ. Chủ động chuẩn bị tốt các phương án chiến đấu, địa bàn, tạo ra thế đứng và thế đánh có lợi nhất khi tình huống tác chiến xảy ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học để không ngừng phát triển cách đánh - nghệ thuật tác chiến Đặc công trong giai đoạn mới.

Do tính chất hoạt động của Bộ đội Đặc công thường độc lập, phân tán, xa sự chỉ đạo trực tiếp của cấp trên, nhất là các bộ phận hoạt động nhỏ, lẻ, ít người, ở địa bàn phức tạp,… nên yêu cầu về tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết đối với Bộ đội Đặc công là đặc biệt cần thiết và đòi hỏi đặc biệt cao. Thấm nhuần lời dạy của Bác “Kỷ luật phải đặc biệt nghiêm minh... Nội bộ phải đặc biệt đoàn kết”4, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì tập trung đột phá vào việc quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy ở tất cả cơ quan, đơn vị, nhà trường trong Binh chủng. Do đó, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật; duy trì nghiêm điều lệnh, điều lệ, các quy định của đơn vị; thực hiện nghiêm chế độ ngày, tuần; làm việc theo kế hoạch, chức trách, hành động theo điều lệnh. Mặt khác, tăng cường các biện pháp quản lý, đẩy mạnh rèn luyện bộ đội, xây dựng tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy, nhất là kỷ luật trong huấn luyện, chiến đấu, kỷ luật dân vận; từ đó, tạo cho bộ đội tự giác chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệnh Quân đội và quy định của đơn vị. Đồng thời, luôn coi trọng, tập trung xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, tình thương yêu đồng chí, đồng đội và đoàn kết quân - dân trong mọi hoạt động và trên mọi địa bàn công tác.

Cùng các giải pháp trên, Binh chủng luôn chú trọng công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tính chất đặc thù. Do đó, ngoài việc bảo đảm tại chỗ, hiện có theo kế hoạch, Binh chủng chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng mua sắm, sản xuất một số loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, thực phẩm mới, đặc chủng, phù hợp với cách đánh mới, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, tác chiến đặc công trong môi trường, điều kiện đặc biệt, chiến tranh công nghệ cao, nhất là việc bảo đảm hậu cần, kỹ thuật khi tác chiến dài ngày trên biển, đảo xa. Ngoài ra, Binh chủng còn tích cực xây dựng cảnh quan môi trường chính quy, “sáng, xanh, sạch, đẹp”; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”,… nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng VŨ HỒNG QUANG, Chính ủy Binh chủng
__________________

1 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 319 - 320.

2, 3 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 319 .

4 - Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 319 - 320.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 15:22 - 26/10/2020

HCMSJC55.85056.350
Hà NộiSJC55.85056.370
Đà NẵngSJC55.85056.370

Thời tiết