Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QPTD -Thứ Ba, 22/01/2019, 06:49 (GMT+7)
50 năm Bộ đội Thông tin liên lạc làm theo thư Bác Hồ

Ngày 28-01-1969, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc tổ chức “Đại hội thi đua lập công, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Đại hội vinh dự được Bác Hồ gửi thư khen. Trong thư, Bác căn dặn “... Đã có cố gắng, cần luôn luôn cố gắng hơn nữa. Phải không ngừng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng; ra sức học tập thêm nghiệp vụ, kỹ thuật, bảo đảm công tác Thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, ngày càng tiến bộ, lập nhiều thành tích mới,...”1. Lời dạy đó của Người luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ thông tin liên lạc làm theo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc .

50 năm làm theo thư Bác Hồ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Thông tin liên lạc đã lập được nhiều thành tích xuất sắc. Binh chủng Thông tin liên lạc đã hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” (năm 1976 và năm 2010) và nhiều danh hiệu cao quý khác2.

Trước yêu cầu xây dựng Binh chủng tiến thẳng lên hiện đại và những tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, Bộ đội Thông tin liên lạc tiếp tục phát huy thành tích 50 năm làm theo thư Bác Hồ, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Theo đó, tập trung thực hiện tốt những chủ trương, giải pháp đột phá sau:

Một là, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng xác định: nhân tố con người cần phải được ưu tiên hàng đầu, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình hiện đại hóa lực lượng; trong đó, xây dựng nhân tố chính trị - tinh thần là trọng tâm. Bởi, nếu con người “cũ kỹ, lạc hậu” thì dù trang bị phương tiện hiện đại đến đâu cũng sẽ trở nên vô dụng. Bởi vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiến hành đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ có giác ngộ chính trị cao, lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, niềm tin, dám đánh và quyết thắng mọi kẻ thù, nhất là trong điều kiện địch có thế mạnh về vũ khí, trang bị khí tài công nghệ cao. Chủ động, nhạy bén phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, có giải pháp thiết thực, đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức và chính sách, tạo động lực mạnh mẽ để bộ đội gắn bó, yên tâm cống hiến xây dựng Binh chủng, nhất là đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật giỏi.

Hai là, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của trên về công tác xây dựng Đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ Binh chủng. Trọng tâm là đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt ra nghị quyết lãnh đạo, tự phê bình và phê bình, lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu; gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm, hành động sai trái; phòng, chống ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong nội bộ; xây dựng cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Đồng thời, phát huy tốt vai trò, chức năng của các tổ chức quần chúng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Ba là, tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế; đổi mới nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, nghiên cứu, chế thử để hiện đại hóa hệ thống Thông tin liên lạc quân sự, đáp ứng tốt yêu cầu bảo đảm Thông tin liên lạc theo vùng (miền), địa bàn và khu vực tác chiến. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng tiếp tục tham mưu đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng điều chỉnh tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị trực thuộc và lực lượng thông tin toàn quân theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, sát với địa bàn và khu vực tác chiến, đảm bảo cho Binh chủng nói riêng và Bộ đội Thông tin toàn quân nói chung có số lượng hợp lý, chất lượng cao, cơ cấu phù hợp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mạnh dạn đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, bằng nhiều giải pháp đột phá, đi trước đón đầu trong xây dựng tổ chức lực lượng, củng cố, phát triển hệ thống Thông tin liên lạc quân sự theo hướng đi thẳng vào công nghệ hiện đại, phù hợp với thế bố trí chiến lược, thế trận chiến tranh nhân dân, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông trong và ngoài Quân đội trong việc trao đổi hạ tầng, phát triển mạng lưới, nâng cao năng lực, tính độc lập, ổn định, vững chắc của hệ thống Thông tin liên lạc quân sự. Chủ động nghiên cứu, tiếp thu, ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ của khoa học - công nghệ, điện tử viễn thông và công nghệ thông tin; đưa vào hệ thống Thông tin liên lạc quân sự các trang bị kỹ thuật, công nghệ mới (chuẩn IP, thông minh), đa dịch vụ; xây dựng hệ thống Thông tin liên lạc quân sự hiện đại, đồng bộ, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực, có tính vững chắc, kế thừa và quy mô phù hợp.

Triển khai toàn diện công tác kỹ thuật theo phương châm “Chủ động, sáng tạo, phát triển” bảo đảm Thông tin liên lạc trong mọi tình huống; ưu tiên cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, vùng trời, biên giới, tìm kiếm cứu nạn, v.v. Nâng cao năng lực bảo đảm kỹ thuật cho các Trung tâm bảo đảm kỹ thuật cấp chiến lược, các cơ sở bảo đảm kỹ thuật vùng, miền, chiến dịch, chiến thuật đủ sức tự chủ về bảo đảm kỹ thuật, nhất là các trang bị có công nghệ tiên tiến. Tập trung nghiên cứu chế thử, sản xuất các thiết bị, phụ tùng đồng bộ của các trang thiết bị công nghệ mới, tiến tới làm chủ công nghệ cơ bản nền viễn thông; từng bước tiếp cận nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật trí tuệ nhân tạo vào các thiết bị và dịch vụ viễn thông quân sự, v.v. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, thực hiện các biện pháp bảo mật an toàn, an ninh cho hệ thống Thông tin liên lạc quân sự và phòng, chống tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng.

Bốn là, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức huấn luyện, giáo dục - đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại. Với mục tiêu xây dựng lực lượng thông tin quân sự: “Giỏi về thông tin truyền thống, tinh nhuệ về thông tin cơ động, làm chủ thông tin công nghệ cao”, các đơn vị tập trung huấn luyện cho bộ đội làm chủ các loại trang bị kỹ thuật trong biên chế; hiểu biết về tác chiến không gian mạng; bảo đảm an ninh, an toàn cho hệ thống; tăng cường diễn tập hiệp đồng với các lực lượng trên địa bàn, khu vực phòng thủ; huấn luyện bảo đảm Thông tin liên lạc trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao, có tác chiến điện tử mạnh, nâng cao khả năng cơ động, ngụy trang, nghi binh, che giấu lực lượng, phương tiện, v.v. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị phải bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giáo dục - đào tạo gắn với huấn luyện chiến đấu; huấn luyện theo tình huống, nhiệm vụ, sát đối tượng, địa bàn và phương án bảo đảm Thông tin liên lạc trong tác chiến.

Cùng với đó, Binh chủng tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết 86-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “công tác giáo dục - đào tạo trong tình hình mới”, hai nhà trường của Binh chủng chuẩn bị tốt mọi mặt (con người, nội dung, chương trình, vật chất,...), tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo sát với yêu cầu nhiệm vụ, tình huống, các hình thức tác chiến và sự phát triển hệ thống Thông tin liên lạc quân sự. Đồng thời, chủ động hợp tác, liên kết đào tạo, bồi dưỡng chuyển giao công nghệ với các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu chế thử, các doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học cả trong và ngoài nước. Phát huy hiệu quả Trung tâm Công nghệ thông tin và Ngoại ngữ nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân đội và xã hội.

Năm là, nâng cao chất lượng toàn diện công tác hậu cần, tài chính, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Toàn Binh chủng đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, bảo đảm tốt hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ; phát triển và nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống bộ đội. Đồng thời, tập trung triển khai có chất lượng các dự án xây dựng trọng điểm, nhà công vụ, bảo đảm nhà ở cho đội ngũ cán bộ, nhân viên nhằm thu hút nhân tài yên tâm, gắn bó xây dựng Binh chủng. Thường xuyên chăm lo, bảo đảm tốt đời sống bộ đội, nhất là các lực lượng làm nhiệm vụ phân tán, các tổ, trạm ở vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn. Chủ động phòng, chống, không để dịch bệnh xảy ra, làm tốt công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe của bộ đội, duy trì quân số khỏe luôn vượt chỉ tiêu. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, quản lý tài chính, tài sản chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát; thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Đồng thời, tiến hành tốt công tác dân vận, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phát huy hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sĩ Thông tin ưu tú” trong lòng dân.

Những lời dạy của Bác Hồ với Bộ đội Thông tin liên lạc cách đây 50 năm, tiếp tục là tư tưởng chỉ đạo, định hướng xây dựng người chiến sĩ thông tin ưu tú trong giai đoạn cách mạng mới và mãi là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Thông tin liên lạc ra sức phấn đấu xây dựng lực lượng Thông tin toàn quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, giữ “mạch máu” thông tin kịp thời, thông suốt, vững chắc, bí mật, an toàn trong mọi tình huống.

Thiếu tướng KHÚC ĐĂNG TUẤN, Tư lệnh Binh chủng
______________

1 - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 15, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 544.

2 - Gồm: 01 Huân chương Sao vàng; 01 Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Ba; 03 Huân chương Quân công (hạng Nhất, Nhì, Ba); 09 Huân chương Chiến công. 24 tập thể và 03 cá nhân thuộc Binh chủng, 40 tập thể và 23 cá nhân thuộc các đơn vị Thông tin toàn quân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hàng ngàn tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu thi đua, được tôn vinh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ý kiến bạn đọc (0)

Lễ kỷ niệm Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày 30-8-2019, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 13:42 - 23/01/2020

EUR24960.9826533.06

GBP29534.1430656.9

USD2307523245

Giá vàng

Cập nhật : 10:00 - 22/01/2020

HCMSJC43.30043.750
Hà NộiSJC43.30043.770
Đà NẵngSJC43.30043.770

Thời tiết