Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 08/02/2018, 08:22 (GMT+7)
Trường Quân sự Quân khu 9 nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh

Những năm qua, Trường Quân sự Quân khu 9 luôn phát huy tốt vai trò là trung tâm giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được giao, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh trên địa bàn Quân khu.

Cùng với chức năng giáo dục - đào tạo nâng cao chất lượng cho lực lượng vũ trang Quân khu, Trường Quân sự Quân khu 9 còn có nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2; giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trên địa bàn. Năm 2017, Nhà trường tổ chức 07 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 924 cán bộ thuộc diện đối tượng 2; 03 khóa liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh cho 480 sinh viên các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cao, chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh của Nhà trường ngày càng nâng lên. Điều đó được thể hiện rõ ở hiệu quả công tác của các đối tượng sau khi qua các lớp giáo dục, bồi dưỡng trong việc vận dụng sáng tạo những kiến thức được bồi dưỡng tại Nhà trường trên từng cương vị công tác thực hiện công tác quân sự, quốc phòng và an ninh, được các đơn vị, địa phương đánh giá cao. Có được kết quả đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp.

Đại tá, TS. Nguyễn Văn Hai trao thưởng cho các tập thể tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong năm 2017. (Ảnh: baosoctrang.org.vn)

Trước hết, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, chiến sĩ, công nhân viên về nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Hằng năm, Nhà trường giáo dục - đào tạo cho khoảng 30 đối tượng với hơn 40 chương trình khác nhau. Số lượng học viên giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh chiếm tỷ lệ không lớn trong tổng số học viên đào tạo của Nhà trường, thời gian mỗi khóa học ngắn, dễ bị chi phối hoặc coi nhẹ khi thực hiện, nên nếu giáo viên và học viên không có nhận thức đúng, tập trung đầu tư, chuẩn bị chu đáo thì Nhà trường khó có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này. Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 116/2007/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 38/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng và các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân khu về công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó, Nhà trường ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo. Cùng với làm tốt công tác quán triệt nhiệm vụ, Nhà trường còn chú trọng triển khai đồng bộ các biện pháp trong tổ chức thực hiện, từ chuẩn bị kế hoạch, hiệp đồng với các đơn vị, địa phương để cử cán bộ đi học đúng thành phần, thời gian quy định, nắm chắc số lượng, chất lượng sinh viên,... đến chuẩn bị nội dung, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất bảo đảm, v.v. Trong quá trình thực hiện, Nhà trường coi trọng việc phân công, phân cấp, đề cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; gắn chất lượng, kết quả giáo dục, bồi dưỡng với đánh giá trách nhiệm, năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, tập thể. Vì vậy, đã tạo được sự thống nhất về nhận thức và hành động, kịp thời động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên trong triển khai, bảo đảm cho các khóa học thực hiện đúng kế hoạch, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Trên cơ sở chương trình khung của Bộ, hướng dẫn, chỉ đạo của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu, Nhà trường tích cực xây dựng chương trình, nội dung phù hợp với từng đối tượng. Trước sự phát triển của thực tiễn, Nhà trường tổ chức xây dựng kế hoạch, biên soạn các chuyên đề, bài giảng, cập nhật quan điểm, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Đối với đối tượng 2, nội dung bồi dưỡng vừa đáp ứng mục tiêu chung, vừa thiết thực với chức trách, cương vị công tác của học viên, coi trọng đúc kết kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và an ninh ở các địa phương. Mục tiêu đặt ra là: các kiến thức được nghiên cứu trong khóa học sẽ là cơ sở để học viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực quản lý, điều hành và làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang tại địa phương. Hằng năm, Quân khu tổ chức nhiều cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, tuy đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, nhưng vẫn còn bộc lộ một số mặt hạn chế, nhất là về nội dung, phương pháp vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chỉ huy trong tác chiến tác khu vực phòng thủ huyện chưa đồng bộ và phù hợp trên từng địa bàn cụ thể. Từ thực trạng đó, Nhà trường đã nghiên cứu đề tài cấp Quân khu: “Nâng cao chất lượng vận hành cơ chế tác chiến khu vực phòng thủ huyện”, đưa vào bồi dưỡng cho đối tượng 2, bước đầu đạt kết quả khả quan. Đối với sinh viên, ngoài nội dung theo chương trình chung, Nhà trường còn chỉ đạo bổ sung các nội dung về giáo dục truyền thống cách mạng của địa phương, giáo dục lòng yêu nước gắn với yêu chế độ xã hội chủ nghĩa; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, biết sàng lọc thông tin trên mạng xã hội, v.v

Đội ngũ giáo viên có vai trò quan trọng trong công tác giáo dục - đào tạo. Do đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường coi trọng lựa chọn, phân công giáo viên có trình độ, năng lực phù hợp để giảng dạy. Với đối tượng 2, là cán bộ chủ chốt cấp huyện, quận, thị xã và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, thành phố có trình độ lý luận và học vị cao, đã trải qua nhiều cương vị công tác, Nhà trường lựa chọn đội ngũ giáo viên có trình độ, năng lực toàn diện, kiến thức chuyên môn sâu, có kinh nghiệm thực tiễn, khả năng sư phạm trong Ban Giám hiệu, cán bộ chủ trì các phòng, khoa và mời chỉ huy, lãnh đạo ở các cơ quan Quân khu để tham gia giảng dạy. Với đối tượng sinh viên, Nhà trường phân công những giáo viên trẻ có kiến thức đạt chuẩn, khả năng sư phạm tốt, có năng lực và nhiệt huyết trong hoạt động phong trào làm lực lượng chủ công để lên lớp. Đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và “chuẩn hóa” đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên môn giáo dục quốc phòng và an ninh nói riêng, Nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên đi học tập nâng cao trình độ tại các học viện, nhà trường và thực tế tại các đơn vị, địa phương. Đồng thời, duy trì nền nếp tập huấn theo phân cấp tại đơn vị; trong đó, chú trọng bồi dưỡng nâng cao phương pháp giảng dạy, sử dụng thiết bị công nghệ hiện đại, thống nhất những nội dung mới. Nhà trường còn chú trọng tổ chức cho cán bộ, giáo viên tham gia, tham quan diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng thủ dân sự nhằm củng cố kiến thức lý luận, gắn lý luận với thực tiễn, bồi dưỡng năng lực thực hành cho đội ngũ giáo viên. Cùng với đó, Nhà trường chú trọng tổ chức và tham gia hội thao, hội thi giáo viên giỏi các cấp. Khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên tự học tập, nghiên cứu nâng cao năng lực toàn diện; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, gắn với việc biên soạn tài liệu, giáo trình huấn luyện, cải tiến mô hình học cụ, làm cộng tác viên cho tờ Thông tin khoa học của Nhà trường cũng như các tạp chí trong và ngoài Quân đội. Nhờ đó, đến nay, 100% giáo viên môn học giáo dục quốc phòng và an ninh có trình độ đại học và sau đại học; có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có trình độ chuyên môn cao, 100% được bồi dưỡng phương pháp quản lý giáo dục, nghiệp vụ sư phạm, tận tụy, yêu nghề, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, Nhà trường đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy hướng vào thực hiện phương pháp dạy và học tích cực, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học; khắc phục lối truyền thụ một chiều. Với đối tượng 2, giáo viên chủ yếu khái quát những vấn đề cốt lõi, gợi mở, định hướng học viên tự nghiên cứu tài liệu; tổ chức hình thức học tập linh hoạt, lên lớp, trao đổi, thảo luận, tập bài, tham quan, nghiên cứu thực tế hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở một số đơn vị Quân đội. Trong quá trình lên lớp, thảo luận, Nhà trường khuyến khích học viên tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, tôn trọng ý kiến phản biện, tạo môi trường giáo dục dân chủ, khoa học. Với đối tượng sinh viên, quá trình giảng dạy, giáo viên kết hợp giữa phương pháp thuyết trình với phương pháp hỏi – đáp, trao đổi; chủ động đưa các tình huống xảy ra trong đời sống, sinh hoạt để học viên suy nghĩ, liên hệ giải quyết, tạo hứng thú và tăng khả năng tiếp thu, làm cho bài giảng lý thuyết dễ hiểu, dễ nhớ. Trong thực hành kỹ năng quân sự, Nhà trường phát huy vai trò cán bộ quản lý, phối hợp với giáo viên để tổ chức, hướng dẫn, duy trì học viên huấn luyện. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, như: tham quan bảo tàng, chứng tích lịch sử, v.v. Thông qua đó, không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng quân sự cần thiết, mà còn trực tiếp rèn luyện, xây dựng nhân cách, nếp sống tập thể, tính kỷ luật trong sinh hoạt, học tập của sinh viên; bồi đắp cho thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước, ý thức sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, đi đôi với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh được Nhà trường hết sức quan tâm. Theo đó, Nhà trường khai thác có hiệu quả các nguồn kinh phí, mua sắm trang thiết bị, vật chất cho các phòng học chuyên dùng, nâng cấp hệ thống thao trường, bãi tập phục vụ nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; bảo đảm ngày càng tốt hơn nhu cầu về ăn, ở, sinh hoạt, học tập cho học viên. Bên cạnh đó, Nhà trường yêu cầu mỗi giáo viên, cán bộ quản lý phải là tấm gương về đạo đức, ứng xử văn hoá, nói đi đôi với làm. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,… tạo không khí vui tươi, phấn khởi, môi trường sư phạm lành mạnh, đoàn kết, dân chủ, phát huy tính tích cực, tự giác của học viên trong học tập, rèn luyện. Những giải pháp phù hợp, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đã góp phần quan trọng để Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Năm 2017, Nhà trường được Bộ Quốc phòng tặng thưởng Cờ thi đua.

Thời gian tới, Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống Đơn vị hai lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện trên địa bàn.

Đại tá, TS. NGUYỄN VĂN HAI, Hiệu trưởng Nhà trường

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...