Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 07/08/2017, 13:03 (GMT+7)
Trường Quân sự Quân khu 7 nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Trường Quân sự Quân khu 7 đảm nhiệm giáo dục, đào tạo cho nhiều đối tượng1, trong đó có nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 2 trên địa bàn. Nhận thức rõ nhiệm vụ và trách nhiệm, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Lễ khai giảng khóa 90, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 năm 2017. (Ảnh: baoquankhu7.vn)

Trước hết, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, trọng tâm là Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới”; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Thông tư 38/2014/TT-BQP; Thông tư 24/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về chương trình, nội dung giáo dục quốc phòng và an ninh; các kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu, v.v. Hằng năm, Đảng ủy Nhà trường ra Nghị quyết lãnh đạo, trong đó có nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh; các cơ quan, đơn vị, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh của Nhà trường xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình cho từng đối tượng. Đồng thời, quán triệt, tạo sự thống nhất cao về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động. Trước mỗi khóa học, Nhà trường phối hợp với các cơ quan chức năng các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học, cao đẳng được giao trên địa bàn để nắm chắc chất lượng, số lượng học viên. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, từ tiếp nhận, chuẩn bị cơ sở vật chất, nơi ăn, ở đến tổ chức đội ngũ cán bộ khung, ban cán sự lớp để điều hành, quản lý trong suốt thời gian học tập. Quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời rút kinh nghiệm cả những mặt làm được và chưa được, bảo đảm cho các khóa học đều thực hiện đúng kế hoạch, có chất lượng cao. Đồng thời, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn coi trọng công tác xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. Đồng thời, xác định đây là lực lượng giữ vị trí then chốt, có ý nghĩa quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo nói chung, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh nói riêng. Để thực hiện “chuẩn hóa” đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, Nhà trường tích cực phát hiện nguồn là những cán bộ có phẩm chất đạo đức và năng lực phù hợp, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu điều động, bổ nhiệm; quan tâm lựa chọn, cử cán bộ, giáo viên đủ tiêu chuẩn đi đào tạo tại các trường trong và ngoài Quân đội. Song song với công tác đào tạo, Nhà trường thực hiện nghiêm chế độ bồi dưỡng, huấn luyện tại chức cho cán bộ, giáo viên. Trong đó, chú trọng nâng cao trình độ, phương pháp sư phạm, kỹ năng sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy - học hiện đại. Để bổ sung, củng cố kiến thức lý luận, gắn lý luận với thực tiễn, Nhà trường đưa giáo viên đi thực tế tại các đơn vị, địa phương; tham gia, tham quan diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu trị an, v.v. Mặt khác, Nhà trường chú trọng tổ chức và tham gia hội thao, hội thi giáo viên giỏi các cấp; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, đặt hàng sản phẩm khoa học, gắn với việc biên soạn tài liệu, giáo trình huấn luyện, cải tiến mô hình học cụ. Bên cạnh đó, Nhà trường còn khuyến khích cán bộ, giáo viên tích cực, tự giác, sáng tạo trong học tập, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng phương pháp, phương tiện giảng dạy hiện đại, v.v. Bằng những biện pháp đồng bộ, đến nay, 100% giáo viên môn học giáo dục quốc phòng và an ninh có trình độ đại học và sau đại học, được đào tạo tại các học viện, trường sĩ quan quân đội; 100% được bồi dưỡng phương pháp quản lý giáo dục, nghiệp vụ sư phạm, có tâm huyết với nghề nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở chương trình khung đã xác định theo Thông tư 38/2014/TT-BQP, Thông tư 24/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng, Nhà trường xây dựng chương trình, nội dung phù hợp. Trước những phát triển mới của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là sự phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn, Nhà trường tập trung xây dựng chương trình, nội dung theo hướng: chọn lọc, thiết thực, sát với đối tượng và mục tiêu đào tạo, vừa đảm bảo tính khoa học, cơ bản và hệ thống, vừa tăng cường tính hiện đại, thực tiễn; đồng thời phù hợp với chức trách, cương vị công tác, để học viên vận dụng tốt kiến thức được giáo dục, bồi dưỡng vào thực tiễn. Nội dung bồi dưỡng cho đối tượng 2 đi sâu vào quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh, nhất là về: xây dựng, vận hành khu vực phòng thủ; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng và an ninh gắn với hoạt động đối ngoại, v.v. Cùng với đó, Nhà trường chủ động bổ sung những nội dung mới, những vấn đề mà cuộc sống, xã hội đang đặt ra. Nhờ đó, chương trình đào tạo, bồi dưỡng có tính thực tiễn cao hơn, mang hơi thở của cuộc sống, bám sát nhu cầu của người học. Đối với sinh viên, Nhà trường tập trung giáo dục lòng yêu nước gắn với yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ chiến lược; tinh thần cảnh giác cách mạng, tỉnh táo, vững vàng trước các thông tin xấu, độc từ bên ngoài và trên in-tơ-nét, v.v. Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với các biện pháp trên, Nhà trường còn coi trọng đổi mới phương pháp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Trong đó, thực hiện vận dụng phương pháp dạy và học tích cực, phát huy tính chủ động, sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt, một chiều. Với đối tượng 2, giảng viên chủ yếu truyền tải thông tin chính, khái quát những vấn đề cốt lõi, chung nhất, sau đó nêu vấn đề và định hướng, hướng dẫn; học viên tự nghiên cứu tài liệu, củng cố, nâng cao kiến thức; tổ chức hình thức học tập linh động, ngoài học tập trung tại lớp còn tổ chức học tập theo nhóm, thảo luận chuyên đề, ngoại khóa, v.v. Trong quá trình lên lớp hay thảo luận, Nhà trường đều yêu cầu đa dạng hóa cách tiếp cận, gắn lý luận với thực tiễn hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương. Đồng thời, khuyến khích học viên trao đổi, học tập lẫn nhau về kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tôn trọng những ý kiến trái chiều, phản biện, tạo môi trường giáo dục dân chủ. Để thực hiện điều này, Nhà trường căn cứ vào khả năng, sở trường của giáo viên để phân công lên lớp các chuyên đề cho phù hợp, tổ chức chặt chẽ việc phê duyệt, thông qua bài giảng. Với những chuyên đề khó, tính lý luận cao, Nhà trường mời các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu, phối hợp với các địa phương, học viện, nhà trường tham gia đảm nhiệm.

Với đối tượng sinh viên, giáo viên kết hợp giữa phương pháp thuyết trình, diễn giải thông qua "Bài giảng điện tử" với phương pháp hỏi - đáp - trao đổi, tăng cường tính tương tác, làm cho bài giảng lý thuyết dễ hiểu, dễ nhớ. Trong thực hành kỹ năng quân sự, Nhà trường khuyến khích kết hợp giữa huấn luyện với trò chơi vận động; qua đó, giúp sinh viên được rèn luyện sức khỏe, kỹ năng cá nhân, phối hợp đội, nhóm. Nhà trường kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện; đưa việc thực hiện chế độ trong ngày, tuần, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật đến gần với sinh viên, bằng các nội dung cụ thể, như: hướng dẫn sắp xếp nội vụ, tập thể dục sáng, tập hát bài hát quy định trong Quân đội, v.v. Ngoài nội dung theo chương trình chung, Nhà trường còn chỉ đạo bổ sung các nội dung về giáo dục truyền thống của dân tộc, Quân đội và địa phương, tăng cường tổ chức hội thao quốc phòng và an ninh; tổ chức các hoạt động xã hội, tham quan di tích, chứng tích lịch sử, thắp nến tri ân, v.v. Thông qua đó, không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng quân sự cần thiết, mà còn trực tiếp rèn luyện, xây dựng nhân cách, nếp sống tập thể, tính kỷ luật trong sinh hoạt, học tập của sinh viên; bồi đắp cho thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước, ý thức sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc.

Kết thúc mỗi khóa học, Nhà trường đều thực hiện kiểm tra, viết thu hoạch, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của từng học viên. Với đối tượng 2, Nhà trường còn thông báo kết quả học tập đến cơ quan, đơn vị nơi công tác. Đồng thời, qua mỗi khóa học đều tổ chức rút kinh nghiệm để kịp thời khắc phục những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, Nhà trường khai thác có hiệu quả các nguồn kinh phí, mua sắm trang thiết bị, vật chất cho các phòng học chuyên dùng, nâng cấp hệ thống thao trường, bãi tập phục vụ nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; bảo đảm ngày càng tốt hơn nhu cầu về ăn, ở, sinh hoạt, học tập cho học viên. Phát huy vai trò của Ban Khoa học Quân sự, Thư viện Nhà trường trong việc đảm bảo phương tiện, băng, đĩa, tài liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu, tham khảo.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Trường Quân sự Quân khu tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn, xứng đáng với truyền thống của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Nhà nước đã trao tặng.

Đại tá TRƯƠNG VĂN VINH, Chính ủy Nhà trường
_____________

1 - Năm 2006, Nhà trường tổ chức giáo dục, đào tạo cho 18 đối tượng khác nhau, gồm 33 chuyên ngành với 19.000 học viên; trong đó, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 11.000 sinh viên và gần 1.000 cán bộ đối tượng 2.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 09:08 - 7/12/2021

EUR25,394.0426,816.71

GBP29,839.0731,112.28

USD22,950.0023,220.00

Giá vàng

Cập nhật : 08:34 - 07/12/2021

HCMSJC60.75061.450
Hà NộiSJC60.75061.470
Đà NẵngSJC60.75061.470