Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 21/12/2017, 14:22 (GMT+7)
Trường Quân sự Quân khu 3 đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Trước sự phát triển nhiệm vụ và yêu cầu ngày càng cao trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, thời gian qua, Trường Quân sự Quân khu 3 đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

Cùng với nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, đào tạo hạ sĩ quan đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu, Trường Quân sự Quân khu 3 còn được giao nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 2 của các địa phương trên địa bàn Quân khu. Đặc biệt, từ năm 2016, thực hiện Quyết định 161/QĐ-TTg, ngày 30-01-2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH, ngày 05-11-2015 của liên bộ: Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nhà trường đã thành lập, đưa Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh đi vào hoạt động, tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên của 05 trường đại học, cao đẳng nghề trên địa bàn, với lưu lượng khoảng 1.500 sinh viên/năm. Trước sự phát triển mới về nhiệm vụ, cùng những thuận lợi, Nhà trường gặp không ít khó khăn do số lượng học viên tăng mạnh, trong khi biên chế không tăng, đội ngũ cán bộ, giáo viên còn thiếu, chưa có kinh nghiệm trong quản lý, giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên; Trung tâm mới được thành lập, đang trong giai đoạn xây dựng nên cơ sở vật chất còn thiếu, chưa đồng bộ, v.v. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường xác định quyết tâm giữ vững chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2; tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả ngay từ khóa đầu. Thực hiện quyết tâm trên, Nhà trường đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Trước hết, Nhà trường tăng cường quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật và kế hoạch, hướng dẫn của trên về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Trong đó, chú trọng quán triệt, phổ biến Chỉ thị 12-CT/TW, ngày 03-5-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới”; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định 13/2014/NĐ-CP, ngày 25-02-2014 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; các kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương mà trực tiếp là Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu, v.v. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên, chiến sĩ, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Trường trong thực hiện công tác này; chống tư tưởng ngại khó, ngại khổ, xem nhẹ nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên. Trên cơ sở thống nhất về nhận thức, Nhà trường đẩy mạnh kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế, xây dựng hệ thống quy chế, nội quy, quy định hoạt động của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh. Do lưu lượng học viên tăng, Nhà trường bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu, chủ động phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan chức năng của Quân khu, các địa phương, các trường đại học, cao đẳng nghề để cân đối, xây dựng kế hoạch mở các khóa bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh, đảm bảo phù hợp với khả năng về giáo viên, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của Nhà trường, trình Quân khu phê duyệt.

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 85 đồng chí đối tượng 2 (khóa 85), ngày 10-7-2017. (Ảnh: quankhu3.vn)

Học viên đối tượng 2 phần lớn là cán bộ có trình độ, nhận thức cao. Vì vậy, Nhà trường chú trọng lựa chọn, bồi dưỡng, phân công giáo viên có trình độ, năng lực, phương pháp sư phạm tốt để giảng dạy. Thời gian qua, Nhà trường lựa chọn, phân công các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các trưởng, phó khoa và những giáo viên có trình độ, kinh nghiệm đảm nhiệm lên lớp cho đối tượng 2; phân công những giáo viên trẻ, có năng lực hoạt động phong trào, kiến thức chuyên sâu, khả năng sư phạm tốt giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên. Để đáp ứng yêu cầu, Nhà trường đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 và sinh viên. Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề mới, những sửa đổi, bổ sung về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; trao đổi kinh nghiệm tổ chức, phương pháp huấn luyện quân sự cũng như công tác quản lý, rèn luyện sinh viên. Bên cạnh đó, Nhà trường phát huy vai trò nòng cốt của những giáo viên có kinh nghiệm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 trong kèm cặp, hướng dẫn, giúp đỡ lẫn nhau. Để đạt hiệu quả cao, Nhà trường căn cứ vào khả năng, sở trường của giáo viên, phân công chuyên đề cho phù hợp; cung cấp đầy đủ tài liệu, hình ảnh, phim tư liệu và các thông tin liên quan đến nội dung chuyên đề cho giáo viên nghiên cứu, chuẩn bị bài giảng. Đồng thời, chỉ đạo các khoa giáo viên tổ chức chặt chẽ việc thông qua bài giảng theo phân cấp. Với sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ giáo viên nên mặc dù thời gian ngắn nhưng Nhà trường vẫn thực hiện tốt việc giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên.

Trong những năm tới, Nhà trường đẩy mạnh thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất cho đội ngũ giáo viên; tích cực phát hiện nguồn là những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm từ các cơ quan, đơn vị, địa phương để báo cáo, đề xuất với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu điều động, bổ nhiệm. Nhà trường chủ động phối hợp với cơ quan chức năng lựa chọn, cử cán bộ, giáo viên có khả năng, phẩm chất, đạo đức tốt đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội; đồng thời, liên hệ, cử giáo viên đi thực tế tại các đơn vị, địa phương trong Quân khu, để đội ngũ giáo viên tích lũy kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, gắn nhà trường với đơn vị, địa phương, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Phấn đấu, 100% cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh có trình độ đại học trở lên, trong đó trên 40% giáo viên giảng dạy cho đối tượng 2 có trình độ sau đại học.

Cùng với đó, Nhà trường đẩy mạnh đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy. Trên cơ sở Thông tư 38/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về “Ban hành chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh”; hướng dẫn, chỉ đạo của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu, cơ quan nghiệp vụ cấp trên, Nhà trường nghiên cứu, xây dựng nội dung, chương trình cho đối tượng 2 sát với đặc điểm, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của Quân khu, đảm bảo cân đối giữa kiến thức về quốc phòng, quân sự với an ninh. Đặc biệt, trước sự phát triển của thực tiễn, Nhà trường chỉ đạo các khoa giáo viên xây dựng, biên soạn nội dung chuyên đề, bài giảng phải kết hợp nội dung trong hệ thống giáo trình, tài liệu với thường xuyên cập nhật quan điểm, chính sách mới của Đảng về quốc phòng, an ninh; kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở các địa phương và lược bỏ những nội dung không còn phù hợp. Từ kinh nghiệm trong xây dựng nội dung, chương trình cho đối tượng 2, Nhà trường chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với khoa giáo viên xây dựng nội dung, chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, bảo đảm cân đối giữa kiến thức quân sự với chính trị, tăng thời gian huấn luyện thực hành; trong đó, chú trọng đưa nội dung bổ trợ, liên hệ, vận dụng phù hợp với đặc điểm, chuyên ngành đào tạo của sinh viên từng trường.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, Nhà trường tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Theo đó, với đối tượng 2, Nhà trường yêu cầu đội ngũ giáo viên phải nghiên cứu kỹ tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong biên soạn chuyên đề, bài giảng, bảo đảm tính hệ thống, khoa học, sát với thực tế để người học dễ tiếp thu, liên hệ, vận dụng vào quá trình học tập, công tác. Trong quá trình lên lớp, giáo viên sử dụng phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của học viên; tăng cường nêu vấn đề, gợi mở, đối thoại với học viên, hướng dẫn học viên tự nghiên cứu, tổ chức thảo luận, làm rõ từng nội dung đặt ra trong bài giảng. Mặt khác, Nhà trường tổ chức cho học viên tham quan, học tập, nghiên cứu thực tế các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, mô hình kết hợp kinh tế với quốc phòng, công trình quốc phòng, đơn vị Quân đội, v.v. Thông qua đó, giúp học viên củng cố kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, vận dụng lý luận vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương. Với đối tượng sinh viên, giáo viên chú trọng phân tích, làm động tác mẫu và tăng cường tổ chức luyện tập thực hành theo tổ, lớp, kịp thời uốn nắn từng động tác. Học tập kinh nghiệm tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên của các trung tâm khác, Nhà trường tổ chức Hội nghị liên kết với các trường đại học, cao đẳng nghề nhằm đánh giá kết quả giáo dục quốc phòng và an ninh; tiếp thu ý kiến đóng góp về nội dung, phương pháp giảng dạy, trao đổi, rút kinh nghiệm, giải quyết những bất cập, hạn chế trong tổ chức, chỉ đạo, quản lý, phối hợp liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh, đươc các trường đồng tình, ủng hộ. Đến nay, Nhà trường đã tổ chức được 87 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho trên 6.400 cán bộ thuộc đối tượng 2; kết quả kiểm tra, viết thu hoạch có 100% đạt khá, giỏi. Từ năm 2016 đến nay, Nhà trường tổ chức được 08 khóa giáo dục quốc phòng và an ninh cho 1.363 sinh viên; kết quả kiểm tra, thi: 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 65% đạt khá, giỏi, được Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 3 đánh giá cao.

Ngoài ra, Nhà trường quan tâm bảo đảm tốt cơ sở vật chất, đời sống tinh thần cho học viên. Phần lớn học viên khi về học tại Trường chưa quen với môi trường quân sự, nhất là đối với sinh viên. Vì thế, Nhà trường chỉ đạo Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh phối hợp với các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị, từ khâu đón tiếp, ổn định tổ chức, biên chế, bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt, bảo đảm đủ cơ sở vật chất, hệ thống giảng đường, thao trường, bãi tập, giáo trình, tài liệu, địa điểm tham quan, học tập thực tế cho học viên. Đồng thời, tổ chức quán triệt, phổ biến mục đích, yêu cầu của môn học, các chế độ trong ngày, trong tuần và nội quy, quy định trong thời gian học tập tại Trường để sinh viên thực hiện. Bên cạnh đó, Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,… tạo không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa cán bộ, giáo viên với học viên, học viên với học viên. Từ đó, nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề nảy sinh, tạo sự yên tâm, phát huy tính tích cực, tự giác của học viên trong học tập, rèn luyện.

Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, Trường Quân sự Quân khu 3 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quân khu ngày càng vững mạnh.

Đại tá PHẠM THANH HẢI, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...