Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 13/07/2017, 12:55 (GMT+7)
Tỉnh Nam Định nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, tạo cơ sở cho thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nam Định là tỉnh đồng bằng, ven biển, có vị trí chiến lược trong thế trận phòng thủ của Quân khu 3 và cả nước. Trên địa bàn Tỉnh hiện có 03 tôn giáo chính là: Phật giáo, Thiên chúa giáo và Tin lành. Trong đó, tỷ lệ theo Thiên chúa giáo chiếm 22% dân số, riêng ở huyện Nghĩa Hưng chiếm 50% dân số, có những xã là xứ đạo toàn tòng. Đây là địa bàn dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng kích động, chống phá, gây chia rẽ, mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Ý thức rõ vấn đề này, những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, trọng tâm là Chỉ thị 12-CT/TW, ngày 03-5-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới”; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; các văn bản, hướng dẫn thi hành. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng bằng nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm của địa phương.

Trước hết, Tỉnh coi trọng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp. Với chức năng là Cơ quan Thường trực của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động thực hiện việc rà soát, đề xuất bổ sung, kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh; chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố tham mưu cho địa phương củng cố, kiện toàn hội đồng cấp huyện, cấp xã, bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần. Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của trên, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, kịp thời rút kinh nghiệm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo; hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Trên cơ sở kế hoạch năm được phê duyệt, cơ quan quân sự các cấp tiến hành khảo sát, lập danh sách, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo đúng quy định của Luật; đồng thời, phối hợp, hiệp đồng với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên theo phân cấp.

Để đánh giá đúng chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu cho Tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các địa phương, cơ sở. Hằng năm, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác này từ 01 - 02 huyện, thành phố; 50% trường cao đẳng, đại học. Đồng thời, chỉ đạo hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh cấp huyện kiểm tra 25% số cơ sở và các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Nhờ đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này. Năm 2015, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Tỉnh, kết quả đạt Giỏi; năm 2016, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu 3 kiểm tra 05 trường đại học, cao đẳng, kết quả 100% đạt khá, giỏi.

Thực hiện Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được Tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở. Điểm nổi bật là cơ quan chức năng các cấp đã tích cực bám sát thực tiễn địa phương, cơ sở, có nhiều đổi mới, sáng tạo về hình thức tổ chức, chủ động mở rộng đối tượng bồi dưỡng, phù hợp với đặc điểm địa bàn và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trước thực tế số lượng cán bộ thuộc đối tượng 2 nhiều, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đề xuất với Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quân khu và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện kết hợp cử cán bộ dự lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Quân khu theo chỉ tiêu được phân bổ với tổ chức mở lớp bồi dưỡng ngay tại Tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tham gia bồi dưỡng nhưng không làm gián đoạn công việc, được các sở, ngành đồng tình ủng hộ. Cùng với đó, Tỉnh tập trung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3 theo phân cấp. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tiến hành rà soát, lập danh sách, xây dựng kế hoạch mở lớp và thông báo sớm chỉ tiêu, thời gian cho các địa phương có sự chuẩn bị, cử người thay thế. Đồng thời, chỉ đạo phát huy vai trò của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh trực thuộc Trường Quân sự Tỉnh trong tổ chức các lớp bồi dưỡng. Để nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, Tỉnh chú trọng lựa chọn, phân công cán bộ có năng lực, trình độ, phương pháp sư phạm của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh và Trường Chính trị Trường Chinh đảm nhiệm lên lớp các chuyên đề, phù hợp với chuyên môn. Từ năm 2011 - 2016, Tỉnh đã cử 06 cán bộ thuộc đối tượng 1 đi bồi dưỡng tại Học viện Quốc phòng; mở 05 lớp bồi dưỡng cho 420 cán bộ thuộc đối tượng 2; 21 lớp cho 1.935 cán bộ thuộc đối tượng 3; 02 lớp cho 245 cán bộ, sĩ quan trong lực lượng vũ trang Tỉnh. Với đối tượng là đảng viên, do số lượng lớn, Tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố tổng hợp số lượng, phân chia ra các năm trong nhiệm kỳ và tổ chức bồi dưỡng theo cụm xã, phường. Cùng với tổ chức các lớp bồi dưỡng tập trung, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn tham mưu cho Tỉnh tiến hành lồng ghép bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, viên chức với việc tập huấn chuyên môn hằng năm của các sở, ngành.

Từ đặc điểm về tôn giáo, Nam Định là một trong những địa phương đầu tiên chủ động mở rộng đối tượng bồi dưỡng, được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương đánh giá cao. Phát huy kết quả đó, những năm gần đây, Tỉnh đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng là chức sắc, chức việc các tôn giáo. Tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế để mở các lớp bồi dưỡng cho chức sắc, chức việc Phật giáo; chức việc, chánh trương, trùm trưởng, trưởng ban đoàn kết Công giáo, v.v. Từ năm 2011 đến nay, toàn Tỉnh mở được 19 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho gần 1.500 người thuộc đối tượng này; trong đó, có 05 lớp cho riêng đối tượng chánh trương, trùm trưởng, trưởng ban đoàn kết Công giáo (là địa phương đứng đầu Quân khu về bồi dưỡng cho đối tượng này). Mặt khác, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh duy trì việc thăm hỏi, tặng quà, động viên các chức sắc tôn giáo vào dịp lễ, hội của đồng bào Công giáo hay lễ Phật đản, mùa an cư, kết hạ của Phật giáo, kết hợp thông báo tình hình, tuyên truyền chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các chức sắc, chức việc tôn giáo, làm cơ sở tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của chính quyền các cấp, “sống tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia xây dựng quê hương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra các điểm nóng hay vụ việc khiếu kiện đông người.

Nam Định là địa phương ven biển, có số lượng phương tiện tàu, thuyền hoạt động trên biển lớn. Để thực hiện tốt các quy định về khai thác, đánh bắt thủy, hải sản và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện ven biển xây dựng kế hoạch, phối hợp với Bộ đội Biên phòng Tỉnh mở lớp bồi dưỡng tập trung cho các chủ hộ tàu thuyền, thuyền trưởng. Sau các lớp bồi dưỡng, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn phối hợp với Sở Y tế tổ chức tặng tủ thuốc, phao cứu sinh cho các phương tiện tàu thuyền nên khuyến khích, động viên được nhiều người tham gia1, đạt hiệu quả tốt.

Sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định luyện tập tháo lắp súng AK trong chương trình giáo dục quốc phòng - an ninh. (Ảnh: baonamdinh.com.vn)

Cùng với đó, Tỉnh đẩy mạnh giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên. Hiện nay, trên địa bàn Tỉnh có 04 trường đại học, 06 trường cao đẳng, 09 trường trung học chuyên nghiệp, số lượng sinh viên tuyển sinh hằng năm lớn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh ưu tiên ngân sách đầu tư xây dựng Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Quân sự Tỉnh, đảm bảo đồng bộ về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đủ điều kiện phục vụ học tập, rèn luyện cho 500 sinh viên/đợt. Năm 2015, Trung tâm khánh thành và đi vào hoạt động, đến nay, đã tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh được 05 khóa, cho 1.644 lượt sinh viên. Bên cạnh việc phát huy tốt vai trò của Trung tâm, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh còn tham mưu cho Tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các huyện, thành phố tổ chức giáo dục quốc phòng và an ninh cho trên 20.000 lượt học sinh của 57 trường trung học phổ thông theo đúng quy định.

Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được Tỉnh thường xuyên coi trọng. Phát huy vai trò trung tâm trong phối hợp, hiệp đồng, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo ký kết phối hợp tuyên tuyền từ tỉnh đến cơ sở. Hằng năm, vào dịp tập huấn của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan quân sự các cấp kết hợp lồng ghép truyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh. Mặt khác, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh) còn phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác tư tưởng, văn hóa trong các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang Tỉnh, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về quốc phòng, an ninh cho các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, Tỉnh coi trọng, phát huy vai trò của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên; hệ thống đài phát thanh, truyền thanh các cấp; Đài phát thanh, truyền hình Tỉnh và Báo Nam Định trong công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động quốc phòng, quân sự địa phương, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị. Trong quá trình thực hiện, Tỉnh tích cực đổi mới hình thức, phương pháp, kết hợp lồng ghép tuyên truyền trong các dịp lễ hội, tuyển quân ở địa phương, v.v. Những năm qua, Tỉnh luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, trong đó, tỷ lệ đảng viên chiếm từ 10% - 12%; trình độ cao đẳng, đại học chiếm 10% - 15%; 100% thanh niên trước khi nhập ngũ đều được bồi dưỡng lý luận chính trị, có nhận thức tốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Với sự chủ động, sáng tạo của cơ quan chức năng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của tỉnh Nam Định ngày càng nền nếp, đạt chất lượng, hiệu quả, thiết thực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá LƯƠNG VĂN KIỂM, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

_____________

1 - Từ năm 2011 - 2016, Tỉnh đã bồi dưỡng cho trên 420 chủ phương tiện tàu, thuyền.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...