Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Tư, 08/07/2020, 14:52 (GMT+7)
Thị xã Sa Pa đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Sa Pa là thị xã vùng cao của tỉnh Lào Cai - địa danh du lịch nổi tiếng của cả nước, có diện tích tự nhiên 681,36 km2, dân số gần 07 vạn người, thuộc nhiều dân tộc khác nhau; trong đó, dân tộc Mông chiếm 53,81%. Những năm qua, Thị ủy, Ủy ban nhân dân Thị xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, cùng cấp ủy, chính quyền cơ sở, nhân dân, các ban, ngành và lực lượng vũ trang khắc phục khó khăn, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tạo nên diện mạo mới và bước phát triển đột phá cho Sa Pa. Tuy nhiên, cũng còn một số ít cán bộ, nhân dân nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chưa đầy đủ, chưa gắn kết giữa phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; hệ thống chính trị cơ sở ở một số nơi chưa vững chắc. Hằng năm, Sa Pa đón hàng triệu lượt du khách, tạo động lực tăng trưởng kinh tế nhưng tiềm ẩn yếu tố phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Đây cũng là địa bàn các thế lực thù địch tập trung chống phá, tuyên truyền cho cái gọi là “Nhà nước Mông”; hoạt động truyền đạo trái pháp luật; tranh chấp đất đai, khiếu kiện, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Nhận thức rõ điều đó, Ban Chỉ huy Quân sự đã phát huy vai trò Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thị xã, tích cực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy mạnh thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng bằng nhiều giải pháp đồng bộ, thu được kết quả đáng khích lệ, góp phần xây dựng Sa Pa phát triển nhanh, bền vững.

Trao giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4

Trước hết, Ban Chỉ huy Quân sự chú trọng tham mưu cho Thị xã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của Đảng, Nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh, trọng tâm là Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới”, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, các văn bản hướng dẫn của trên, hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự đã tham mưu cho Thị ủy, Ủy ban nhân dân Thị xã ban hành các chỉ thị, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, trong đó có công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Đồng thời, tổ chức quán triệt, phổ biến cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” vững chắc; từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia, tổ chức thực hiện công tác này. Để công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đi vào nền nếp, hiệu quả, Ban Chỉ huy Quân sự đã thường xuyên tham mưu kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thị xã và các xã, phường bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần, phân công trách nhiệm cho từng thành viên; xây dựng, bổ sung quy chế hoạt động; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở các xã, phường; tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khắc phục, chấn chỉnh, kịp thời những hạn chế, thiếu sót.

Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được Thị xã thực hiện nghiêm theo phân cấp. Hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thị xã chỉ đạo rà soát, cử cán bộ đối tượng 2, 3 đi bồi dưỡng tại Quân khu 2 và Tỉnh theo chỉ tiêu được phân bổ. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thị xã xây dựng kế hoạch, mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 theo quy định. Do đặc điểm dân cư trên địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức còn hạn chế, đời sống sinh hoạt tôn giáo, truyền đạo có những diễn biến phức tạp, nên Thị xã coi trọng mở rộng đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc, tôn giáo, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò của họ trong tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, đồng bào theo đạo tự giác chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra các “điểm nóng” về an ninh nông thôn. Bên cạnh đó, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thị xã chỉ đạo cơ quan Công an triển khai thực hiện nghiêm Thông tư số 05/2015/TT-BCA, ngày 07/01/2015 của Bộ Công an quy định về giáo dục quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật cho công an các xã, phường để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Từ năm 2015 đến nay, Thị xã đã cử 18 cán bộ thuộc đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Quân khu, 100% đạt giỏi; cử 226 cán bộ thuộc đối tượng 3 bồi dưỡng tại Tỉnh, trên 75% đạt khá, giỏi. Đồng thời, mở được 26 lớp bồi dưỡng cho 2.250 cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 (trong đó có 02 lớp cho 95 chức sắc, chức việc các tôn giáo; 02 lớp cho 90 già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số) đạt kết quả tốt; bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật cho trên 600 lượt công an viên của các xã, phường. Thông qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, giúp các đối tượng nắm vững quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, cơ sở chính trị xã, phường vững mạnh toàn diện, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh được Thị xã thực hiện có nền nếp, theo đúng quy định. Trước thực tế, đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh tại các trường trung học phổ thông đều là giáo viên kiêm nhiệm, Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã thường xuyên phối hợp, giúp đỡ các nhà trường trong tổ chức giảng dạy môn học, như: bồi dưỡng kinh nghiệm, kiến thức cho đội ngũ giáo viên; hỗ trợ giảng dạy các nội dung quân sự, an ninh cho học sinh; cử cán bộ nói chuyện, kể chuyện truyền thống; định hướng nghề nghiệp cho các em vào các dịp lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, dân tộc. Đồng thời, tham mưu với Hội đồng chỉ đạo các trường trung học cơ sở, tiểu học lồng ghép tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh trong giảng dạy môn giáo dục công dân, lịch sử, v.v. Thông qua đó, giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, của Quân đội nhân nhân Việt Nam; có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết, nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ năm 2015 đến nay, các trường đã giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho trên 3.700 lượt học sinh trung học phổ thông, đạt kết quả tốt. Năm 2018, đội tuyển học sinh của Thị xã tham gia Hội thao quốc phòng tỉnh Lào Cai, đạt 01 giải Nhì, 02 giải Ba, được Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Tỉnh đánh gia cao.

Cùng với đó, Thị xã chú trọng phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân. Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thị xã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông, đài truyền thanh các xã, phường tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sinh động. Nội dung tập trung vào các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (nay là Luật Lực lượng dự bị động viên); chính sách hậu phương Quân đội; hoạt động của lực lượng vũ trang Thị xã, v.v. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự tham mưu cho Hội đồng chỉ đạo các cơ sở lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị, cuộc họp thôn, bản; trong các dịp kỷ niệm lớn của đất nước, Quân đội, tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc. Mặt khác, Ban Chỉ huy Quân sự phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện Quy chế phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Các cơ quan đã phối hợp với các xã, phường tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước và vận động nhân dân, các tín đồ tôn giáo nêu cao trách nhiệm công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mang lại hiệu quả thiết thực1. Nhờ đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo với Đảng, Nhà nước, Quân đội và chính quyền các cấp.

Với phương châm phát triển hài hòa, bền vững, cùng với thực hiện tốt chức năng thẩm định, tham mưu cho Thị xã phê duyệt, triển khai các dự án đầu tư đảm bảo kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh, phát huy thế mạnh du lịch, tạo sức hút đón số lượng lớn du khách trong nước và quốc tế, Ban Chỉ huy Quân sự chủ động phối hợp với lực lượng Công an theo dõi, quản lý chặt chẽ khách du lịch đến địa bàn; tham mưu cho Thị xã tuyên truyền, tổ chức cho các chủ nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú ký cam kết chấp hành nghiêm việc đăng ký, khai báo lưu trú và phát huy vai trò của mạng lưới chuyên trách, cộng tác viên trong nắm, báo cáo tình hình để quản lý, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Nhờ làm tốt công tác này, nên trong đại dịch Covid-19 vừa qua, ngay sau khi có thông tin 02 du khách nước ngoài bị nhiễm vi rút Corona đến Sa Pa, Ban Chỉ huy Quân sự Thị xã đã phối hợp với Công an, chỉ đạo ban chỉ huy quân sự, công an các xã, phường kịp thời rà soát, khoanh vùng, cách ly những người tiếp xúc với du khách, không để dịch bệnh lây lan.

Với việc làm tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, đã góp phần quan trọng để Thị xã Sa Pa xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Trung tá ĐÀO QUANG HƯNG, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thị xã
_____________________

1 - Thị xã đã tổ chức tuyên truyền pháp luật được 1.200 buổi cho trên 14.230 lượt người.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Thời tiết