Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Sáu, 13/05/2016, 07:49 (GMT+7)
Thị xã Dĩ An đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Thị xã Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương là cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Thị xã có vị trí quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đối với tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Trên địa bàn thị xã có gần 3.000 doanh nghiệp, trong đó có hơn 250 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên 06 khu, 01 cụm công nghiệp. Năm 2015, kinh tế Thị xã tăng trưởng trên 17%, thu ngân sách đạt gần 2.200 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 60.800 tỷ đồng. Đó là điều kiện thuận lợi để Thị xã kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. Theo đó, cùng với việc chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền các cấp ở Dĩ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được xác định là một nội dung trọng tâm của nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, tạo thuận lợi cho Thị xã phát triển kinh tế - xã hội.

Để nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh, Thị ủy, Ủy ban nhân dân Thị xã thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện công tác này. Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới”; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định 13/2013-NĐ-CP của Chính phủ về “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh”, các chỉ thị, hướng dẫn của Tỉnh về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, hằng năm, Thị ủy, Ủy ban nhân dân Thị xã ban hành nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp và phân công trách nhiệm cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể và các phường tổ chức thực hiện. Cơ quan quân sự, công an các cấp đã phát huy vai trò làm nòng cốt trong công tác tham mưu và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Đồng thời, Thị ủy phân công cán bộ, thường xuyên kiện toàn hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp đủ số lượng, đúng thành phần để giúp cấp ủy, chính quyền cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này có trọng tâm, trọng điểm, thống nhất, đạt hiệu quả cao.

Trong giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, Thị ủy, Ủy ban nhân dân Thị xã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành. Hằng năm, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát, phân loại đối tượng, xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong năm và nhiệm kỳ, nhất là khi kiện toàn bộ máy chính quyền sau bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời, Thị xã chủ động tiến hành toàn diện công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ các điều kiện để công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được thực hiện chặt chẽ, theo phân cấp, đúng đối tượng, chương trình, nội dung, thời gian theo quy định. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, Thị xã lựa chọn những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm và khả năng sư phạm của các cơ quan quân sự, công an và một số cán bộ chủ chốt của Thị xã để tham gia giảng dạy. Đồng thời, chủ động mời cán bộ của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Quân khu 7, các chuyên gia giới thiệu các chuyên đề chuyên sâu, tình hình thời sự, v.v. Ngoài các nội dung theo quy định, Thị xã còn bổ sung những chuyên đề bổ trợ sát với tình hình, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của địa phương vào chương trình bồi dưỡng.

Cùng với tổ chức các lớp bồi dưỡng tập trung, Thị xã đã linh hoạt kết hợp lồng ghép bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên trong các kỳ họp hội đồng, triển khai công tác dân - chính - đảng, hội nghị tập huấn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập tác chiến trị an ở các phường, v.v. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp đã nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực quản lý, điều hành công tác quốc phòng và an ninh địa phương, luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra. 05 năm qua, Thị xã đã bố trí, sắp xếp cho 12 cán bộ chủ chốt (đối tượng 2) tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Trường Quân sự Quân khu, đạt 100% chỉ tiêu trên giao; cử 195 cán bộ thuộc đối tượng 3 bồi dưỡng tại Trường Chính trị và Trường Quân sự Tỉnh. Ủy ban nhân dân Thị xã chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự, Công an Thị xã mở 14 lớp cho gần 2.500 cán bộ và chỉ đạo các phường tổ chức bồi dưỡng cho đối tượng 4, với hơn 2.300 người tham gia, đạt gần 95% quân số. Bên cạnh đó, Thị xã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh mở rộng cho các đối tượng là chủ nhiệm câu lạc bộ chủ nhà trọ, chức sắc, chức việc các tôn giáo và lực lượng công nhân nòng cốt trong các doanh nghiệp, với hàng nghìn lượt người tham gia. Qua đó, đã làm chuyển biến tình hình từ cơ sở, góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên được Thị xã quan tâm đúng mức. Hằng năm, Thị ủy, Ủy ban nhân dân Thị xã chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an Thị xã xây dựng kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên. Thị xã chỉ đạo cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề. Đồng thời, có kế hoạch tập huấn kiến thức quân sự phổ thông, giáo dục quốc phòng và an ninh cho đội ngũ giáo viên chuyên trách. Hiện nay, môn học quốc phòng và an ninh của học sinh, sinh viên được các trường trong Thị xã tổ chức học rải theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2015, tất cả các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề đều thực hiện tốt nội dung, chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cho hơn 3.600 học sinh, sinh viên. Mặt khác, các trường chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hội thi, hội thao quốc phòng; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa, như: tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử, giao lưu, kết nghĩa với các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn, nghe cựu chiến binh nói chuyện truyền thống, v.v. Qua đó, giúp học sinh, sinh viên mở rộng kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách, ý thức tổ chức, tính kỷ luật, tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, Ban Tuyển sinh quân sự Thị xã còn chủ động phối hợp với ngành Giáo dục, Đoàn Thanh niên, Đài Truyền thanh, Trang Thông tin điện tử Thị xã,... tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự cho học sinh. Năm 2015, có trên 1.000 học sinh lớp 12 tham gia, có 29 hồ sơ đủ điều kiện dự thi và xét tuyển; kết quả có 02 thí sinh trúng tuyển vào các trường Quân đội.

Cùng với đó, Thị xã đẩy mạnh công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân và tuyên truyền các hoạt động quốc phòng của lực lượng vũ trang địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài các nội dung trong chuyên mục Quốc phòng toàn dân trên Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình của Tỉnh, Quân khu, Trung ương, Ủy ban nhân dân Thị xã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Đài Truyền thanh, Trang Thông tin điện tử Thị xã mở chuyên trang, chuyên mục về quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, phát sóng mỗi tuần 02 lần, thời lượng mỗi lần 10 phút. Trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông,… gắn với thực tiễn nhiệm vụ chính trị địa phương. Trước thực tế mật độ dân cư Thị xã tăng nhanh (hiện nay, có hơn 100.000 công nhân đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn) và để nâng cao hiệu quả tuyên truyền cho đối tượng này, Ủy ban nhân dân Thị xã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các phường đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng ở cơ sở để lồng ghép nội dung tuyên truyền quốc phòng và an ninh với giáo dục pháp luật và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông tại các địa phương và khu công nghiệp trên địa bàn. Nét mới hiện nay là, Thị xã phát huy vai trò tổ chức chi bộ ấp, khu phố, chi đoàn thanh niên xa quê, chủ nhiệm câu lạc bộ chủ nhà trọ, công đoàn các doanh nghiệp,… để trực tiếp tuyên truyền, giáo dục cho lực lượng công nhân, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Thị ủy phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh Thị xã tổ chức tuyên truyền sinh động, có hiệu quả về đại hội đảng các cấp, các ngày lễ trọng đại của đất nước, của địa phương, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội, v.v. Năm 2015, Thị xã phối hợp với Bảo tàng Quân khu 7, Quân đoàn 4 mở triển lãm “Chủ quyền biển, đảo Việt Nam”, có hàng chục ngàn người đến tham quan, học tập, góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo; bồi đắp tinh thần quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, giáo dục, Thị ủy, Ủy ban nhân dân Thị xã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy và chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm cải thiện đời sống vất chất và tinh thần cho công nhân và người lao động, với nhiều hoạt động có ý nghĩa, như: phối hợp với Liên đoàn lao động, công đoàn các khu công nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; xây nhà cho công nhân, tổ chức các nhà trẻ; vận động chủ nhà trọ không tăng giá thuê nhà, giúp đỡ những công nhân có hoàn cảnh đặc biệt, v.v. Chính sự quan tâm đó làm cho công nhân, người lao động nhập cư coi Dĩ An là “vùng đất lành”, “quê hương thứ hai” của mình, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin vào Đảng và Nhà nước; tăng cường tiềm lực kinh tế, thế trận quốc phòng, nhất là “thế trận lòng dân”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân  trên địa bàn ngày càng vững mạnh.

NGUYỄN VĂN LỘC, Bí thư Thị ủy.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 19:00 - 21/06/2018

EUR26174.7526487.51

GBP29668.5330143.97

USD2285522925

Giá vàng

Cập nhật : 15:28 - 21/06/2018

HCMSJC36.65036.830
Hà NộiSJC36.65036.850
Đà NẵngSJC36.65036.850

Thời tiết