Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 12/05/2014, 13:56 (GMT+7)
Tây Ninh tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức sắc, chức việc tôn giáo

Các vị chức sắc, chức việc tôn giáo có vai trò quan trọng và uy tín cao trong đời sống tinh thần của giáo dân, tăng ni, phật tử. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, tỉnh Tây Ninh luôn quan tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng này trên địa bàn.

Tỉnh Tây Ninh có 05 tôn giáo chính, gồm: Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo, Đạo Hồi và một số tôn giáo khác với trên 270 cơ sở thờ tự (không tính các am, miếu, đình làng); hơn 10.000 chức sắc, chức việc. Trong đó, Cao Đài có 75 họ đạo với trên 2.000 chức sắc, 7.670 chức việc và hơn 390.000 tín đồ; Công giáo có 28 nhà thờ, thánh mẫu, tòa giám mục, gần 38.000 giáo dân; Phật giáo có trên 100 chùa, tịnh xá, tu viện với trên 200 chức sắc, trên 101.000 tín đồ. Ngoài ra, còn một số cơ sở thờ tự của Cao đài Ban chỉnh đạo, Tịnh độ Cư sĩ Phật hội, đạo Ba’hai,... Chiếm khoảng 64% số dân của Tỉnh, đồng bào có đạo trên địa bàn luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cùng các ban ngành đoàn thể địa phương có nhiều hoạt động góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và sự phát triển giàu đẹp của quê hương, đất nước.

Tuy nhiên, Tây Ninh là tỉnh biên giới, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch bên ngoài cấu kết với các phần tử cực đoan trong nước đã và đang triệt để lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá ta trên nhiều lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực liên quan đến tôn giáo. Trên địa bàn Tỉnh đã phát hiện và bắt giữ một số đối tượng từ địa phương khác đến truyền đạo vi phạm pháp luật. Đặc biệt, một số hệ phái Tin lành không được Nhà nước công nhận nhưng vẫn lén lút hoạt động. Thời gian qua, cơ quan chức năng các huyện đã thu hàng chục tờ rơi có nội dung vu cáo cán bộ chính quyền địa phương thu hồi và sử dụng đất không đúng mục đích; tuyên truyền mê tín dị đoan, v.v.

Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương và sự chỉ đạo của trên, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) Tỉnh luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo; xác định đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục QP&AN của Tỉnh, nhằm chống các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để phá hoại công cuộc đổi mới, phát triển của địa phương, đất nước. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo, để họ trực tiếp tham gia đấu tranh phản bác luận điệu tuyên truyền, kích động của chúng.

Hằng năm, Hội đồng Giáo dục QP&AN của Tỉnh đều chỉ đạo Trường Chính trị Tỉnh, các huyện và thành phố Tây Ninh xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ban ngành liên quan triển khai kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho chức sắc các tôn giáo. Nội dung các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng này tập trung vào việc nâng cao nhận thức và nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là chính sách tôn giáo; qua đó chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tuyên truyền cho các tăng ni, phật tử và giáo dân. Do số lượng người của đạo Cao đài chiếm phần đông, các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho chức sắc các tôn giáo nên Ban Chỉ đạo mời Tổng quản văn phòng ngọc chánh phối sư, Hội Thánh Cao đài tòa thánh Tây Ninh tham gia Ban Tổ chức. Theo đó, Văn phòng Hội Thánh làm công văn thông báo đến các họ đạo trong Tỉnh, mời chức sắc theo danh sách tham gia lớp học bồi dưỡng kiến thức QP&AN theo quy định. Hội đồng Giáo dục QP&AN các huyện chỉ đạo cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp chiêu sinh, vận động các vị chức sắc tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN bảo đảm đúng thành phần, chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

Năm 2012, Tỉnh và các huyện đã mở 07 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 534 chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo; năm 2013, mở được 10 lớp, có 1.388 vị tham gia (riêng Tỉnh mở 01 lớp cho 281 chức sắc). Kết quả các lớp bồi dưỡng đều đạt mục đích, yêu cầu đề ra; hầu hết các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo đều thống nhất với chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước; nhận thức rõ hơn về âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với nước ta cũng như trên địa bàn Tỉnh. Nhiều vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo đã có những ý kiến trao đổi, đóng góp về việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, bày tỏ phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau khi được bồi dưỡng, các vị chức sắc đã tích cực cùng chính quyền, các ban, ngành địa phương tuyên truyền, vận động các tín đồ, giáo dân, tăng ni, phật tử thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận giữa đồng bào có đạo với cấp ủy, chính quyền địa phương. Năm 2014, Hội đồng Giáo dục QP&AN Tỉnh dự kiến mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 200 chức sắc và chỉ đạo cấp huyện tăng thêm số lượng các lớp để bảo đảm các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành trên địa bàn đều được bồi dưỡng kiến thức QP&AN theo quy định.

Để công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo có nền nếp, ngày càng có hiệu quả, Tỉnh chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QP&AN các cấp tiếp tục coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức quần chúng đối với công tác này. Cơ quan thường trực của Hội đồng Giáo dục QP&AN các cấp ngoài việc làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp ban hành văn bản, chỉ thị, kế hoạch tiến hành công tác giáo dục QP&AN, còn chủ động phối hợp với các ngành liên quan nắm chắc tình hình tôn giáo trên địa bàn, những khâu yếu, mặt yếu đang tồn tại trong công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho chức sắc, chức việc của các lớp trước để có biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Giáo dục QP&AN xác định chương trình, nội dung và kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng phù hợp với đặc thù của từng tôn giáo trên địa bàn Tỉnh. Nhờ sự chủ động của cơ quan thường trực, nên các ban, ngành, đoàn thể của Tỉnh đã phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Rõ nét nhất là sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa cơ quan quân sự với Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, ngành Nội vụ, dân tộc, tôn giáo,... Trước khi tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho chức sắc, chức việc các tôn giáo, các cơ quan này đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc nắm tình hình, nắm đối tượng và phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với chức năng của từng ngành trong suốt quá trình tổ chức thực hiện. Đặc biệt, cơ quan Dân vận đã phối hợp tốt với các ngành liên quan và địa phương đến gặp gỡ, trao đổi với các vị đứng đầu tổ chức tôn giáo để vận động, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của các đối tượng được mời tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN. Ngoài ra, thông qua các kênh thông tin đại chúng từ Tỉnh đến cơ sở, tuyên truyền cho các chức sắc, chức việc và người có đạo hiểu được các chính sách của Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo để các vị chức sắc, chức việc tham gia đầy đủ, đúng thành phần các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN của địa phương.

Cùng với đó, Tỉnh thực hiện tốt các khâu chuẩn bị và tổ chức giảng dạy. Đây là khâu cốt lõi, có ý nghĩa quyết định chất lượng, hiệu quả của công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho chức sắc, chức việc các tôn giáo. Vì vậy, khi lựa chọn cán bộ làm giáo viên, Tỉnh chú trọng đến thành phần là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và chú ý yêu cầu về kinh nghiệm, kiến thức sâu về tôn giáo. Bởi lẽ, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo không chỉ là những người có học vấn cao, có uy tín và ảnh hưởng đối với giáo dân, tín đồ, tăng ni, phật tử, mà họ còn là những người có nhân sinh quan, thế giới quan và phương pháp luận riêng của tôn giáo mình. Cho nên, cán bộ được phân công giảng dạy các lớp này phải có sự chuẩn bị thật chu đáo về kiến thức và phương pháp, kỹ năng khi “đứng lớp”, nhất là kỹ năng sư phạm, phương pháp truyền thụ khoa học.

Trong kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, Hội đồng Giáo dục QP&AN Tỉnh đã tư vấn cho Tỉnh chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với Trường Chính trị cử cán bộ tham gia ban tổ chức lớp học và tham gia giảng các chuyên đề theo chuyên ngành của từng cơ quan. Đối với các chuyên đề do những đồng chí ở Cơ Quan quân sự Tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đảm nhiệm, trước khi tổ chức lớp học, Ban tổ chức luôn có sự trao đổi kỹ với báo cáo viên về đặc điểm của đối tượng lớp học và thông qua giáo án, giúp báo cáo viên điều chỉnh phương pháp trong quá trình lên lớp. Đó chính là cơ sở vững chắc để giáo viên giải quyết những câu hỏi “trái chiều”; “hóc búa” mà học viên có thể đặt ra. Sau mỗi buổi học, giáo viên còn dành thời gian để tọa đàm, trao đổi nhằm sự thống nhất về nhận thức cũng như quan điểm giữa người dạy và người học. Quá trình trao đổi luôn dựa trên cơ sở dân chủ, cởi mở, chân tình, thẳng thắn, đúng chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua trao đổi, tọa đàm, giáo viên sẽ tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm để phục vụ cho công tác giảng dạy được tốt hơn. Việc lồng ghép kiến thức về tôn giáo trong tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách, phát luật của Đảng và Nhà nước, rành mạch trong thể hiện vấn đề, khả năng lưu loát, đĩnh đạc trong diễn thuyết của người dạy sẽ thuyết phục được người nghe một cách thực sự, thực tế. Kết thúc các lớp học, ban tổ chức thực hiện tốt chế độ sơ kết, tổng kết để không ngừng hoàn thiện công tác này. Trên thực tế, Tây Ninh đã thực hiện có nền nếp việc khai giảng và bế giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho chức sắc, chức việc các tôn giáo. Học viên là chức sắc, chức việc các tôn giáo khi hoàn thành khóa học được cấp giấy chứng nhận và đó cũng là một trong những tiêu chuẩn để được tham gia cầu thăng, cầu phong. Nhờ đó, từ năm 2008 đến nay, Tỉnh đã tổ chức thành công nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, bảo đảm chất lượng năm sau cao hơn năm trước. Mục tiêu chung của Tây Ninh là: bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho tất cả chức sắc, chức việc các tôn giáo, góp phần giúp họ hiểu biết nội dung cơ bản về QP&AN, truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc. Thông qua đó, nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ quê hương, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá HOÀNG XUÂN CƯỜNG

Chủ nhiệm Chính trị, BCHQS Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 11:53 - 22/02/2020

HCMSJC45.60046.050
Hà NộiSJC45.60046.070
Đà NẵngSJC45.60046.070

Thời tiết