Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 25/02/2013, 22:59 (GMT+7)
Sư đoàn 301 nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Nằm trong đội hình của lực lượng vũ trang Thủ đô, Sư đoàn bộ binh 301 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và cơ động làm nhiệm vụ đột xuất khác. Do đóng quân trên địa bàn rộng, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là các tệ nạn xã hội, mặt trái của cơ chế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch, đã tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) trong đơn vị. Nhận thức rõ thực trạng này, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PB,GDPL) cho bộ đội; coi đó là một mặt quan trọng để nâng cao chất lượng công tác rèn luyện kỷ luật, duy trì nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quyết định số 37/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 63/2008/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc triển khai công tác tuyên truyền, PB,GDPL trong Quân đội nhân dân và lực lượng dự bị động viên, dân quân, tự vệ; Chỉ thị số 04/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; các chỉ thị, hướng dẫn, kế hoạch của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về công tác tuyên truyền, PB,GDPL. Trên cơ sở đó, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị, Đảng ủy Sư đoàn, các cấp ủy, chi bộ ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền, PB,GDPL; người chỉ huy cụ thể hóa nội dung, biện pháp lãnh đạo vào chương trình, kế hoạch huấn luyện, giáo dục chính trị cho các đối tượng. Trong quá trình thực hiện, Sư đoàn đã phát huy tốt vai trò của cơ quan Chính trị trong việc tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên triển khai công tác tuyên truyền, PB,GDPL phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Để công tác tuyên truyền, PB,GDPL mang lại hiệu quả thiết thực, Sư đoàn đã chọn Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 692) làm đơn vị “điểm” về công tác giáo dục chính trị và tuyên truyền, PB,GDPL để rút kinh nghiệm, chỉ đạo chung trong toàn đơn vị. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải phát huy tốt vai trò của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội đồng quân nhân; đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác tuyên truyền, PB,GDPL, góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình kỷ luật của đơn vị.

Các tân binh của BTL Thủ đô Hà Nội (Nguồn: phapluatvn.vn)

Vấn đề có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho công tác tuyên truyền, PB,GDPL hoạt động có hiệu quả cao là Sư đoàn thực hiện đúng nội dung, chương trình tuyên truyền, PB,GDPL đề ra. Trên cơ sở xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung công tác tuyên truyền, PB,GDPL, các cơ quan, đơn vị trong toàn Sư đoàn đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cho công tác này thực hiện theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của trên; đi sâu giáo dục, quán triệt cho CB,CS nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, thông tư, chỉ thị, hướng dẫn của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về công tác tuyên truyền, PB,GDPL. Trong đó, tập trung giáo dục các chuyên đề pháp luật cho các đối tượng, như: Nâng cao ý thức pháp luật phòng ngừa một số tội phạm; Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành tham gia chấn chỉnh trật tự, an toàn giao thông; Pháp lệnh về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng – an ninh; Pháp lệnh về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm kinh tế và phòng, chống vi phạm, tội phạm xâm phạm chế độ quản lý vũ khí, trang bị, vật liệu nổ trong Quân đội; Một số điều về chống bạo lực gia đình; Những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ Luật hình sự và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Nội dung cơ bản của Luật Thi hành án hình sự; Luật Cư trú; Luật Giao thông đường bộ; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo... Ngoài nội dung, chương trình giáo dục do trên quy định, Sư đoàn còn xác định thêm một số nội dung trong công tác tuyên truyền, PB,GDPL liên quan đến việc quản lý bộ đội, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật và các quy định của đơn vị. Qua đó, trang bị cho CB,CS những kiến thức cơ bản về pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, tinh thần tự giác, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Chấp hành Chỉ thị số 04/CT-BQP của Bộ Quốc phòng và Hướng dẫn số 358/HD-CCT của Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, từ tháng 4-2011 đến nay, Sư đoàn đã triển khai thực hiện và duy trì có nền nếp “Ngày Pháp luật” ở các đơn vị (mỗi tháng một lần vào thứ 5 của tuần cuối tháng). Trong “Ngày Pháp luật”, các đơn vị tập trung giáo dục, quán triệt các văn bản mới ban hành; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan trực tiếp đến phạm vi quản lý, lĩnh vực hoạt động, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội; kiểm tra nhận thức của CB,CS về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của đơn vị. Hình thức tổ chức “Ngày Pháp luật” bảo đảm phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; gắn việc tổ chức học tập các văn bản pháp luật (có báo cáo viên pháp luật giới thiệu), thi tìm hiểu, trao đổi, thảo luận về các nội dung pháp luật với nghiên cứu, tìm hiểu qua các phương tiện thông tin đại chúng… Việc đưa “Ngày Pháp luật” vào hoạt động có nền nếp đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm cho CB,CS các đơn vị nắm chắc, hiểu sâu hơn những nội dung cơ bản của pháp luật, tạo sự chuyển biến ngày càng vững chắc về ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Để công tác tuyên truyền, PB,GDPL đỡ khô cứng, nhàm chán, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị thường xuyên đổi mới phương pháp, hình thức tiến hành bảo đảm hiệu quả, có tính thuyết phục; kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức học tập các chuyên đề pháp luật, thi tìm hiểu, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình, tham quan, tọa đàm, diễn đàn, giao lưu, sân khấu hóa với tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, pa-nô, áp-phích, bảng tin. Các đơn vị đã tăng cường khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả sách, báo pháp luật trong các Tủ sách pháp luật (ở các đại đội), phòng Hồ Chí Minh (ở các tiểu đoàn) và thư viện (ở các trung đoàn); thường xuyên bổ sung sách, báo pháp luật, những tài liệu, văn bản pháp luật mới, luân chuyển sách giữa các đơn vị để thu hút CB,CS tham gia phong trào đọc, tìm hiểu, nâng cao kiến thức pháp luật. Nét nổi bật ở Sư đoàn 301 là các cơ quan, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, PB,GDPL với đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”, “Thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên xung kích trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm” và các cuộc vận động: “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”, “Thanh niên Quân đội mẫu mực xây dựng chính quy”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Qua đó, thu hút đông đảo CB,CS, đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ tham gia, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú để CB,CS phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Nhận thức rõ giáo viên là lực lượng rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác công tác tuyên truyền, PB,GDPL, Sư đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền, PB,GDPL. Theo đó, Đảng ủy Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị phải làm tốt công tác tuyển chọn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, bảo đảm phải là những đồng chí vừa có kiến thức, hiểu biết về pháp luật và khả năng sư phạm, vừa có phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt, thực sự gương mẫu về chấp hành pháp luật, nói đi đôi với làm, nhận thức gắn với hành động. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp sư phạm; tổ chức tập huấn, hội thi, hội giảng; thực hiện nghiêm việc phê duyệt và thông qua giáo án trước khi lên lớp cho đội ngũ này theo đúng quy định của trên. Nhờ làm tốt điều đó, chất lượng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên pháp luật của Sư đoàn không ngừng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu triển khai kế hoạch, chương trình tuyên truyền, PB,GDPL hằng năm.

Nhằm tạo sự chuyển biến, tiến bộ vững chắc về ý thức, hành vi chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị phải coi trọng kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, PB,GDPL với tăng cường các biện pháp quản lý kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy trong đơn vị. Trên cơ sở quán triệt, thực hiện nghiêm túc chương trình toàn khóa của Đảng ủy Sư đoàn về “Thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng nét đẹp văn hóa người chiến sĩ Thủ đô”, Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật trong đơn vị”, các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm các chế độ, quy định, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, tăng cường quản lý kỷ luật; tổ chức tập huấn Điều lệnh, thống nhất lễ tiết tác phong của bộ đội theo Điều lệnh mới; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu với rèn luyện tác phong chính quy và duy trì kỷ luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành vi của CB,CS. Ngoài ra, Sư đoàn luôn tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là chấp hành nghiêm các quy định về kỷ luật dân vận, 10 lời thề, 12 điều kỷ luật khi quan hệ, tiếp xúc với nhân dân; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các cụm liên kết an ninh khu vực. Qua đó, kịp thời phát hiện và giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến đơn vị, tạo được sự đồng tình, nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân địa phương, thực hiện quân với dân một ý chí, góp phần xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Với những giải pháp thiết thực và hiệu quả, trong những năm qua, Sư đoàn bộ binh 301 đã làm tốt công tác tuyên truyền, PB,GDPL cho các đối tượng trong đơn vị. Điều đó đã có tác động thiết thực, tạo sự chuyển biến, tiến bộ rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của mọi CB,CS; tình hình chấp hành kỷ luật của bộ đội được nâng cao; các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường được hạn chế đến mức thấp nhất; đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, nội bộ đoàn kết, thống nhất; đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện.
 
Đại tá NGUYỄN TIẾN NHUNG
Phó Chính ủy Sư đoàn
 
Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 16:36 - 16/04/2021

EUR26,775.7828,174.59

GBP30,993.7832,288.33

USD22,950.0023,160.00

Giá vàng

Cập nhật : 16:16 - 16/04/2021

HCMSJC55.08055.450
Hà NộiSJC55.08055.470
Đà NẵngSJC55.08055.470