Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 17/10/2016, 08:08 (GMT+7)
Quân đoàn 1 nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Là đơn vị chủ lực, cơ động chiến lược của Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 1 có nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quân sự quốc phòng và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác. Trong thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi, Quân đoàn gặp không ít khó khăn chi phối, như: địa bàn đóng quân trải rộng trên 05 tỉnh, thành phố phía Bắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự, nhất là các tệ nạn xã hội khu vực đóng quân rất phức tạp, v.v. Điều đó tác động trực tiếp đến tư tưởng, tâm lý, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội. Nhận thức rõ đặc điểm này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bộ đội nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, góp phần để Quân đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là Chỉ thị 63/2008/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc “Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ”; Chỉ thị 04/CT-BQP về “Tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam” và các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hằng năm, từ Đảng ủy Quân đoàn đến các cấp ủy, chi bộ đều xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật1; người chỉ huy cụ thể hóa nghị quyết đưa vào chương trình, kế hoạch huấn luyện, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Trong nghị quyết hằng tháng, quý, cấp ủy các cấp đều đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kịp thời bổ sung nội dung, biện pháp phù hợp với thực tiễn từng nhiệm vụ và nhận thức của cán bộ, chiến sĩ; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng, các tổ chức quần chúng trong thực hiện. Cơ quan chính trị các cấp là cơ quan thường trực, tham mưu giúp cấp uỷ, chỉ huy thực hiện tốt chương trình, nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho bộ đội. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ đối tượng, thời gian, nội dung trọng tâm, trọng điểm2 theo từng giai đoạn, từng năm; phối hợp với các cơ quan, đơn vị để khảo sát, đánh giá tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của bộ đội và duy trì nghiêm nền nếp, chế độ phản ánh, báo cáo theo phân cấp3. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, định hướng, quản lý, dự báo tư tưởng; kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ.

Vấn đề có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cao là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng nội dung, chương trình giáo dục pháp luật đề ra; coi đây là giải pháp quan trọng để điều chỉnh hành vi, xây dựng ý thức, văn hóa pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ. Do đặc điểm có nhiều đối tượng, nhận thức không đồng đều, Bộ Tư lệnh Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị khi xây dựng kế hoạch giáo dục pháp luật phải chú trọng lựa chọn nội dung cho sát với từng đối tượng, nhất là chiến sĩ mới, những bộ phận công tác lẻ như kho, trạm, xa sự quản lý, chỉ huy, v.v. Bám sát kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Quân đoàn, các đơn vị đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, nắm vững những văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, thông tư, hướng dẫn của Nhà nước, Bộ Quốc phòng. Nội dung tập trung giáo dục cho từng đối tượng như sau: đối với chiến sĩ mới và năm thứ nhất, giáo dục về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, Điều lệnh Quân đội, các quy định của Quân đoàn về xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, v.v; đối với chiến sĩ năm thứ hai, nội dung được nâng cao hơn, gồm: Luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Hôn nhân và gia đình và những nội dung liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân khi hoàn thành nhiệm vụ phục vụ tại ngũ trở về địa phương; đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, tổ chức học chuyên đề riêng phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đơn vị, v.v. Ngoài các chuyên đề giáo dục pháp luật do trên quy định, Quân đoàn còn xác định thêm một số nội dung liên quan đến bảo đảm an toàn trong huấn luyện để tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội. Qua đó, trang bị cho cán bộ, chiến sĩ kiến thức cơ bản về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, làm cơ sở vận dụng trong thực tiễn công tác để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

Để chuyển tải những nội dung pháp luật tới bộ đội sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật một cách hiệu quả, hấp dẫn, phù hợp. Theo đó, Quân đoàn chỉ đạo Viện Kiểm sát Quân đoàn biên soạn Sổ tay chiến sĩ, tóm tắt nội dung các văn bản pháp luật, hướng dẫn, chỉ thị, quy định có liên quan của Nhà nước, Quân đội và Quân đoàn, cấp tới các đại đội để đội ngũ cán bộ kịp thời phổ biến, quán triệt ngay những nội dung có liên quan tới từng đối tượng quản lý. “Ngày Pháp luật” được các đơn vị tổ chức đa dạng dưới nhiều hình thức, như: phổ biến, quán triệt thông qua mạng truyền thanh nội bộ; thi tìm hiểu nhận thức pháp luật gắn với hành động cụ thể trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ở đơn vị, v.v. Tổ chức làm điểm công tác giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa, rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn Quân đoàn. Thực hiện tốt việc quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật ở đơn vị để phục vụ cán bộ, chiến sĩ kịp thời cập nhật những tài liệu, văn bản pháp luật mới nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho bộ đội. Đồng thời, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và công an trên địa bàn đóng quân, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật và tình hình tội phạm, vi phạm trên địa bàn cho bộ đội. Đặc biệt, trong thực hiện, các đơn vị đã gắn công tác giáo dục pháp luật với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào Thi đua Quyết thắng. Các phong trào: “Thanh niên với rèn luyện kỷ luật”; “Thanh niên xung kích trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm”; mô hình thi đua “Tiểu đoàn, đại đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật và an toàn tuyệt đối” được nhân rộng và đi vào nền nếp, v.v. Qua đó, phát huy được tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt qua khó khăn, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để cán bộ, chiến sĩ tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.

Nhận rõ vai trò quan trọng của cán bộ trong công tác giáo dục pháp luật, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn luôn chăm lo kiện toàn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên pháp luật. Do đội ngũ cán bộ, báo cáo viên pháp luật ở các đơn vị của Quân đoàn chủ yếu là kiêm nhiệm, không có giáo viên chuyên trách về pháp luật, nên trình độ, năng lực, khả năng sư phạm của một số đồng chí còn hạn chế. Để khắc phục tình trạng này, hằng năm, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị lựa chọn cán bộ, nhất là những đồng chí có kiến thức, hiểu biết về pháp luật, khả năng sư phạm và kinh nghiệm công tác; thực sự tiêu biểu về chấp hành pháp luật, kỷ luật, có đạo đức, lối sống tốt, được mọi người tín nhiệm, tham gia các lớp tập huấn báo cáo viên pháp luật do Vụ Pháp chế tổ chức. Đồng thời, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn về pháp luật cho đội ngũ cán bộ, báo cáo viên pháp luật kiêm nhiệm; trong đó, lấy tự bồi dưỡng tại chức là chính. Thông qua các hình thức, như: giảng mẫu, thi báo cáo viên, hội thi giảng các chuyên đề về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để cập nhật kiến thức mới, nâng cao năng lực toàn diện, phương pháp sư phạm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục pháp luật của từng loại hình đơn vị. Do làm tốt những vấn đề đó, những năm qua, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật của Quân đoàn không ngừng được nâng lên, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục pháp luật tại Quân đoàn.

Cùng với đó, để việc giáo dục pháp luật có hiệu quả, Quân đoàn yêu cầu cán bộ, chỉ huy các cấp, nhất là cán bộ chủ trì phải gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định của đơn vị. Đồng thời, phải luôn sâu sát, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật của bộ đội, kịp thời phát hiện, uốn nắn những nhận thức, tư tưởng lệch lạc, hành vi sai trái. Cán bộ các cấp phải luôn gần gũi với bộ đội để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những vướng mắc, không để bị động về tư tưởng dẫn đến vi phạm kỷ luật. Vì vậy, tình hình vi phạm kỷ luật trong Quân đoàn giảm xuống rõ rệt, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm còn dưới 0,2%.

Với những chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đúng, giải pháp thiết thực, phù hợp, nên hiệu quả từ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật những năm qua đã góp phần tích cực trong việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, tạo cơ sở cho Quân đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá ĐỖ VĂN THIỆN, Chính ủy Quân đoàn

________________

1 - Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn phân công đồng chí Phó Chính ủy Quân đoàn trực tiếp phụ trách công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

2 - Năm 2016, Quân đoàn tập trung thực hiện tốt năm “Huấn luyện - kỷ luật”, nội dung “4 tốt”, “3 không”. Bốn tốt: trách nhiệm tốt; chất lượng sinh hoạt tốt; tự phê bình và phê bình tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt. Ba không: không đảo bỏ ngũ; không tự tử, tự sát, chơi lô đề, đánh bạc, ma túy, vay nặng lãi; không vi phạm các quy định về an toàn giao thông.

3 - Quân đoàn duy trì chế độ giao ban pháp luật ở các cấp theo tháng, quý; chủ trì các cơ quan, đơn vị phải báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình chấp hành kỷ luật của đơn vị với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 21:41 - 25/05/2018

EUR26511.626828.49

GBP30109.1730591.8

USD2275522825

Giá vàng

Cập nhật : 16:00 - 25/05/2018

HCMSJC36.60036.750
Hà NộiSJC36.60036.770
Đà NẵngSJC36.60036.770

Thời tiết