Tổng kết thực tiễn Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Hai, 04/11/2019, 15:44 (GMT+7)
Những điểm sáng trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh ở Quận 5

Quận 5 là một trong những quận thuộc khu trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh; gắn liền với sự hình thành, phát triển của Chợ Lớn và lịch sử hơn 300 năm Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh. Những năm qua, với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, Quận có bước phát triển toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Từ năm 2018, Quận không có hộ nghèo, về đích trước hai năm so với kế hoạch chung của Thành phố. Do địa bàn là trung tâm thương mại, dịch vụ bậc nhất của Thành phố, nên các hoạt động giao thương, du lịch diễn ra sôi động, thu hút một lượng lớn người trong nước và nước ngoài. Bởi vậy, bên cạnh những thuận lợi, làm nảy sinh và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh chính trị, ổn định trật tự, an toàn xã hội; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Mặt khác, trên địa bàn Quận có gần 35% dân số là người Hoa nên việc tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có lĩnh vực quốc phòng và an ninh có những đặc thù riêng. Trước thực tế đó, Ban Chỉ huy Quân sự Quận đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh có nhiều điểm sáng, đạt hiệu quả cao, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Quận phát triển nhanh, bền vững.

Thượng tá Phan Văn Tiến phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Trước hết, Quận tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhất là vai trò nòng cốt của Ban Chỉ huy Quân sự Quận trong tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự Quận đã nêu cao vai trò là Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, chủ động phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, các kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố; xây dựng, ban hành nhiều chỉ thị, hướng dẫn về công tác này. Qua đó, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể của Quận theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Trong nghị quyết, kế hoạch năm của các cấp ủy, ban, ngành, cơ quan, tổ chức đều xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện công tác quan trọng này. Đặc biệt, Quận luôn quan tâm chỉ đạo kiện toàn, nâng cao hiệu quả, nền nếp hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp; duy trì thực hiện nghiêm việc lấy kết quả giáo dục quốc phòng và an ninh là một trong các tiêu chí để xem xét đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo Quy định 07-QĐ/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm ở các cấp1. Nhờ đó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân; khắc phục được những biểu hiện buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, “khoán trắng” công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho cơ quan quân sự, công an, tạo bước chuyển tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

Hai là, Quận thực hiện đa dạng hình thức tổ chức, kết hợp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo phân cấp gắn liền với trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ sở. Đây là một biện pháp mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy tính chủ động của các ban, ngành, phường trong tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, trong khi số lượng, thành phần, đối tượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh lớn. Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự tham mưu cho Quận thường xuyên rà soát, cử cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Thành phố tổ chức; đồng thời, tập trung làm tốt công tác bồi dưỡng cho đối tượng 4 theo phân cấp và các đối tượng đặc thù trên địa bàn. Để đạt hiệu quả, Quận tổ chức phân loại đối tượng, tổ chức các lớp bồi dưỡng theo ngành, cụm và địa bàn, như: Phòng Kinh tế, Thương binh và Xã hội phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự tổ chức các lớp cho các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc người Hoa, người Chăm, v.v. Với đối tượng 4 là cán bộ, đảng viên ở cơ sở, Quận chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng tập trung theo các cụm phường. Quá trình thực hiện, Quận lựa chọn thời điểm thích hợp, như: đối tượng cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục sẽ tổ chức vào dịp hè; đối tượng có liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực hiện vào mùa thấp điểm, v.v. Cách làm này giúp tăng số lượng tham gia bồi dưỡng, tiết kiệm chi phí, tạo điều kiện cho cán bộ giải quyết hài hòa công tác chuyên môn với tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, được các cơ quan, tổ chức trên địa bàn đồng tình ủng hộ. Với nhiều biện pháp tích cực và đồng bộ, từ năm 2009 đến nay, Quận đã cử 239 cán bộ đối tượng 3 tham gia các khóa bồi dưỡng do Thành phố tổ chức; mở 76 lớp bồi dưỡng cho 9.236 cán bộ đối tượng 4; 11 lớp bồi dưỡng cho 1.255 cán bộ quản lý các doanh nghiệp; 42 lớp cho 4.120 đối tượng khác và chỉ đạo các trường trên địa bàn tiến hành giáo dục quốc phòng và an ninh cho trên 380.100 học sinh, sinh viên.

Ba là, Quận tích cực cập nhật, đổi mới nội dung, hình thức giáo dục quốc phòng và an ninh phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm địa bàn. Trên cơ sở chương trình khung theo Thông tư 38/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về chương trình, nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng và chỉ đạo của cấp trên, Ban Chỉ huy Quân sự Quận đã tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh nghiên cứu, bổ sung một số chuyên đề bổ trợ phù hợp, trực tiếp gắn với nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Ngoài chương trình chung, Ban Chỉ huy Quân sự Quận đã tham mưu xây dựng bổ sung một số chuyên đề thiết thực, như: Phát triển kinh tế tư nhân; Bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Với đối tượng cán bộ chủ chốt, Quận kết hợp học tập trung với tăng cường tổ chức hoạt động ngoại khóa, như: tham quan thực tế các đơn vị Quân đội được đầu tư tiến thẳng lên hiện đại, mô hình kết hợp phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh; diễn tập khu vực phòng thủ, v.v. Đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, địa phương linh hoạt kết hợp lồng ghép bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, đảng viên, cán bộ các đoàn thể ở tổ dân phố, khu phố trong các kỳ họp hội đồng, triển khai công tác dân - chính - đảng, hội nghị tập huấn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đối với đối tượng học sinh, cùng với tích cực tuyển dụng, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên môn giáo dục quốc phòng và an ninh; đầu tư nâng cấp trang thiết bị, đồ dùng dạy học, tăng cường tổ chức hội thi, hội thao quốc phòng,… Quận chỉ đạo các trường kết hợp chặt chẽ giáo dục lý luận với các hoạt động thực tiễn, như: tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, giao lưu với các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn, nghe cựu chiến binh nói chuyện về truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, v.v. Nhờ đó, giúp học sinh mở rộng kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách, tính kỷ luật, tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, hằng năm, Ban Chỉ huy Quân sự còn tổ chức lớp bồi dưỡng quốc phòng và an ninh cho hàng trăm thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ chưa thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm công dân, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc.

Bốn là, Quận chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân trên cả diện rộng và chiều sâu. Nổi bật là việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho cho đồng bào người Hoa. Đặc điểm của đồng bào người Hoa là tính cộng đồng rất cao và có nền văn hóa đặc thù. Vì vậy, để nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh, hằng năm, Quận mở 1 - 2 lớp cho đối tượng là người có uy tín, tiêu biểu trong dòng họ, khu phố, tổ dân phố, xây dựng họ trở thành những tuyên truyền viên tích cực. Trên địa bàn có 12 hội quán lớn, là nơi đồng bào người Hoa hội họp, sinh hoạt văn hoá truyền thống. Chính quyền các cấp và Ban Chỉ huy Quân sự Quận thường xuyên gắn bó, phối hợp chặt chẽ với Ban trị sự các hội quán, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ; qua đó, tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cộng đồng. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự Quận chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương kết hợp làm công tác dân vận, “đền ơn, đáp nghĩa”, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội, tổ chức Ngày hội tòng quân, tuần tra, đảm bảo an ninh cho các lễ hội,… để tuyên truyền vận động cộng đồng người Hoa chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trật tự, an toàn xã hội. Bằng các biện pháp tổng hợp, tích cực đó, nhân dân trong Quận đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ gìn an ninh, xây dựng khu phố, cụm dân cư an toàn, làm chủ.

Những điểm sáng trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Quận 5 được Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao. Đây là cơ sở quan trọng để Quận xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tá PHAN VĂN TIẾN, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận

___________

1 - Năm 2018, Quận kiểm tra toàn diện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của các phường, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận và 30% số trường trung học phổ thông trên địa bàn, đạt kết quả tốt.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Giá vàng

Cập nhật : 16:43 - 13/07/2020

HCMSJC50.20050.600
Hà NộiSJC50.20050.620
Đà NẵngSJC50.20050.620

Thời tiết