Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 08/12/2016, 07:49 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang Bến Tre đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một giải pháp quan trọng để rèn luyện, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của bộ đội, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này đạt kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trước hết, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chú trọng nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Hằng năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng dẫn của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quân khu 9 và Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Tỉnh. Trên cơ sở đó, cấp ủy, người chỉ huy các cấp đưa vào nghị quyết lãnh đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó, xác định rõ đối tượng, thời gian cụ thể, nội dung toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm và biện pháp tiến hành đồng bộ. Đồng thời, phân công cấp ủy viên phụ trách và chịu trách nhiệm trước cấp ủy về kết quả tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Để công tác này được tiến hành thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh phát huy vai trò tham mưu của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với sự phối hợp hoạt động của các cấp, các tổ chức, lực lượng. Theo đó, Hội đồng được kiện toàn đủ về số lượng và cơ cấu; không ngừng nâng cao trách nhiệm của các thành viên và hiệu quả hoạt động, nhất là xây dựng các văn bản chỉ đạo, triển khai các mặt công tác. Đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết ở từng cơ quan, đơn vị thuộc quyền, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, đưa hoạt động này vào nền nếp. Thực tiễn cho thấy, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phụ thuộc rất lớn vào năng lực, kỹ năng, phương pháp sư phạm, kinh nghiệm của đội ngũ báo cáo viên, giáo viên pháp luật, giáo viên chính trị, cán bộ quản lý ở các cơ quan, đơn vị. Do đó, hằng năm Tỉnh chủ động tổ chức các đợt bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên kiêm nhiệm tại đơn vị theo phân cấp; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng, như: Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát khu vực 93 để bồi dưỡng chuyên môn; gắn bồi dưỡng tại chỗ với gửi đi đào tạo, tập huấn ở các nhà trường, bồi dưỡng của tổ chức với tự nghiên cứu, học tập của cá nhân.

Bám sát kế hoạch của trên, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung, chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng. Nội dung giáo dục pháp luật được chú trọng đổi mới, gồm các chuyên đề sát với từng đối tượng và chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, Tỉnh tập trung vào các chuyên đề, như: Luật Quốc phòng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan năm 2014; Bộ Luật hình sự (sửa đổi năm 2015),… nhằm trang bị kiến thức toàn diện trên mọi lĩnh vực, cả về chính trị, đạo đức và pháp luật; đồng thời xây dựng ý thức, bản lĩnh chính trị trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, các đơn vị tập trung vào các chuyên đề, như: Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các quy định về xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực Bộ Quốc phòng quản lý, v.v. Qua đó, xây dựng ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, xây dựng nền nếp chính quy, thực hiện nghiêm các nguyên tắc chuyên môn, nghiệp vụ. Với lực lượng dân quân tự vệ, Tỉnh tập trung vào nội dung Luật Dân quân tự vệ, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, tố cáo và các nội dung pháp luật cụ thể có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của lực lượng này. Với lực lượng dự bị động viên, tập trung bồi dưỡng Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên; Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo năm 2015, v.v. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh bám sát tình hình chấp hành kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ; những tác động của đời sống kinh tế - xã hội và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội, địa phương để bổ sung nội dung tuyền truyền, giáo dục pháp luật cho phù hợp.

Cùng với hình thức cơ bản: tổ chức bồi dưỡng tập trung theo chuyên đề và tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, lực lượng vũ trang Tỉnh tích cực đổi mới, đa dạng về hình thức, phương pháp, tạo sự phong phú, hấp dẫn, phù hợp với hoạt động của bộ đội. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nền nếp, hiệu quả “Ngày pháp luật”, là ngày cao điểm và mẫu mực về chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy và thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Để đạt hiệu quả cao, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung chuyên đề chi tiết, tuyên truyền theo hướng mở, như: trao đổi, đối thoại, thảo luận, tư vấn pháp luật, sinh hoạt câu lạc bộ,… nhằm “mềm hóa” các quy định pháp luật, giải đáp trực tiếp những vướng mắc cụ thể của bộ đội, đưa pháp luật vào thực tiễn cuộc sống. Để bổ trợ cho công tác này, các cơ quan, đơn vị làm tốt việc quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả Tủ sách pháp luật, đa dạng hóa các loại tài liệu tuyên truyền, như: sách, tờ gấp, băng đĩa hình, đĩa tiếng,… thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tìm đọc, xem, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, kỷ luật. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực lồng ghép những nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào thực hiện “Ngày chính trị, văn hóa và tinh thần” và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, diễn đàn thanh niên, các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, như: “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Thanh niên với văn hóa giao thông”, v.v. Nhờ đó, lượng thông tin pháp luật đến với cán bộ, chiến sĩ ngày càng phong phú, đa dạng, dễ nhớ, dễ hiểu, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao nhận thức về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Phát huy sức mạnh và lợi thế của các phương tiện thông tin đại chúng, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp chặt chẽ với Báo Đồng khởi, Đài Phát thanh, Truyền hình Bến Tre, đài truyền thanh các địa phương và hệ thống truyền thanh nội bộ, tuyên truyền rộng rãi các nội dung giáo dục pháp luật trên chương trình Quốc phòng toàn dân và Bản tin chiến sĩ Bến Tre, nhằm nâng cao tính định hướng, hướng dẫn dư luận xã hội. Bên cạnh đó, thông qua thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương, như: “Lực lượng vũ trang Bến Tre chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thi đua Đồng khởi mới”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội cho mọi quân nhân.

Để “học đi đôi với hành”, chuyển hóa tri thức pháp luật thành tình cảm, ý thức, thái độ đúng đắn, rèn luyện thói quen chấp hành pháp luật cho mọi cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nâng cao hiệu quả công tác quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Các cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, tư tưởng với giáo dục pháp luật, tăng cường các biện pháp quản lý kỷ luật; thực hiện làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh; duy trì chặt chẽ các chế độ học tập, công tác trong ngày, trong tuần; lễ tiết tác phong quân nhân; kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm các quy định về an toàn giao thông, an toàn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Theo định kỳ, Bộ Chỉ huy Quân sự phối hợp với Công an, Viện kiểm sát, Tòa án Tỉnh, các cơ quan chức năng của Quân khu cung cấp thông tin về tình hình và các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; vi phạm kỷ luật, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, làm cho bộ đội thấy được nguyên nhân, hậu quả của các vụ việc, nhất là những yếu tố dẫn đến vi phạm do chấp hành mệnh lệnh không nghiêm, thiếu hiểu biết về pháp luật, kỷ luật,… để rút ra bài học cho bản thân. Để ý thức tự giác chấp hành pháp luật thấm sâu vào mỗi cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh yêu cầu cán bộ các cấp phải thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở, luôn gần gũi với bộ đội để lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh, không để bị động, bất ngờ về tư tưởng. Cùng với đó, cán bộ, chỉ huy các cấp, nhất là cán bộ chủ trì phải gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện đạo đức, lối sống, thực sự là tấm gương trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ quy định của đơn vị. Thời gian qua, các vụ vi phạm kỷ luật trong Đơn vị được xử lý thấu tình, đạt lý; vừa thể hiện được sự nghiêm minh nhưng cũng đầy nhân văn của pháp luật, kỷ luật Quân đội, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao. Qua đó, thiết thực xây dựng một môi trường văn hóa quân sự, thúc đẩy hình thành thói quen, nếp sống tuân thủ pháp luật, kỷ luật ở đơn vị cơ sở.

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân. Là một đầu mối trong Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành chức năng địa phương, các tổ chức đoàn thể quần chúng tiến hành nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân theo kế hoạch chung của Ủy ban nhân dân Tỉnh. Thông qua công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác dân vận, lực lượng vũ trang Tỉnh đã tích cực giúp địa phương xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống ma túy;… góp phần tăng cường mối đoàn kết quân - dân, xây dựng địa bàn đóng quân vững mạnh, tạo hành lang an toàn về kỷ luật, pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Đáng ghi nhận là vừa qua, cơ quan quân sự các huyện ven biển: Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phư­ơng phối hợp với lực l­ượng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016” của Bộ Quốc phòng. Lực lượng dân quân tự vệ của các huyện đã tích cực tuyên truyền cho nhân dân về: Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; Luật Biển Việt Nam năm 2012; các hiệp định phân định vùng biển, thềm lục địa, vùng nước lịch sử đã được ký kết giữa Việt Nam với các nước trong khu vực; quan điểm chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc xử lý các tình huống xảy ra trên biển; hướng dẫn ngư dân khai thác thủy hải sản đúng luật pháp,... góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lực lượng vũ trang và nhân dân trong chấp hành và bảo vệ luật pháp, giữ gìn trật tự, an toàn trên mọi vùng biển, đảo; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia.

Đại tá LÊ VĂN HÙNG, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...