Tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm Giáo dục QP và AN - Giáo dục pháp luật

QPTD -Thứ Năm, 09/03/2017, 10:22 (GMT+7)
Lữ đoàn 596 gắn công tác quản lý tư tưởng với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Lữ đoàn 596 (Binh chủng Thông tin liên lạc) có nhiệm vụ bảo đảm thông tin cho công tác sẵn sàng chiến đấu, hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo các cấp trong toàn quân trên địa bàn phía Nam. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã triển khai đồng bộ các biện pháp; trong đó chú trọng gắn công tác quản lý tư tưởng với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của trên về công tác tư tưởng và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật1, Đảng ủy Lữ đoàn xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện công tác này bằng nhiều nội dung, biện pháp phù hợp với đặc điểm của Đơn vị. Chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp đã cụ thể hóa nghị quyết, đưa vào chương trình, kế hoạch thực hiện; tổ chức quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhằm tạo sự nhất trí cao trong tổ chức thực hiện. Nghị quyết hằng quý, hằng tháng, cấp ủy các cấp đều đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác quản lý tư tưởng bộ đội; kịp thời bổ sung nội dung, biện pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và nhận thức của cán bộ, chiến sĩ; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng, đoàn thể quần chúng. Cơ quan chính trị xác định rõ đối tượng, nội dung, thời gian; phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cũng như tâm tư, nguyện vọng của bộ đội. Qua đó, đẩy mạnh công tác giáo dục, định hướng, quản lý, dự báo tư tưởng; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ phản ánh, báo cáo theo phân cấp để kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh, phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện nhận thức lệch lạc, hành vi tiêu cực, vi phạm kỷ luật và tư cách quân nhân.

Xuất phát từ đặc điểm Đơn vị đóng quân phân tán, nhiều đài, trạm nhỏ lẻ, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, nên Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn yêu cầu, khi xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các đơn vị phải lựa chọn nội dung sát với từng đối tượng. Nắm vững sự chỉ đạo của Lữ đoàn, các đơn vị đã thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ quán triệt, học tập những văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, thông tư, hướng dẫn của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Binh chủng. Đồng thời, bổ sung thêm một số nội dung quy định của Lữ đoàn liên quan đến công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Điều lệ, nguyên tắc bảo đảm thông tin liên lạc, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật. Hằng năm, các đơn vị đều thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng theo đúng Quy chế và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị. Đội ngũ giáo viên, báo cáo viên các cấp thực hiện tốt việc chuẩn bị bài giảng, thông qua, giảng tập, giảng thử, giảng mẫu, hội giảng, xây dựng các mô hình, bảng, biểu,… bảo đảm sinh động, hấp dẫn, có tính thực tiễn cao; động viên họ tích cực nghiên cứu, sưu tầm số liệu, hình ảnh có liên quan, làm phong phú, sinh động thêm bài giảng. Việc tuyên truyền được thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, phòng Hồ Chí Minh, thư viện, tủ sách, giá sách pháp luật; phối hợp với địa phương để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn đóng quân. Nét nổi bật là, trong mỗi chuyên đề giáo dục pháp luật, giáo viên, báo cáo viên đã “khéo” kết hợp với việc nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, giúp cho chỉ huy đơn vị xử lý kịp thời những vướng mắc. Các đơn vị luôn làm tốt việc quản lý, phân loại tư tưởng, phân loại những cá nhân hoàn thành nhiệm vụ thấp, vi phạm kỷ luật, trường hợp cá biệt,… để có biện pháp giáo dục phù hợp. Với những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, tư tưởng chưa yên tâm, chỉ huy đơn vị tổ chức gặp gỡ, động viên để họ xóa đi những mặc cảm, tự ti, vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, các đơn vị còn thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí để làm công tác tư tưởng; tăng cường công tác quản lý bộ đội, nhất là trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ, các dịp lễ, Tết, khi bộ đội chuẩn bị xuất ngũ, v.v.

Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được các cơ quan, đơn vị vận dụng linh hoạt, đa dạng, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, sát với tâm lý, trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sĩ. Đối với các chuyên đề pháp luật, Lữ đoàn chỉ đạo tổ chức học tập trung. Riêng các nội dung cần quán triệt nhanh (các văn bản pháp luật mới được ban hành, tình hình chấp hành kỷ luật Quân đội và đảm bảo an toàn giao thông,...), được kết hợp quán triệt trong các buổi thông báo chính trị - thời sự, trong sinh hoạt thường xuyên. Căn cứ vào hướng dẫn của Cục Chính trị Binh chủng, Lữ đoàn đã triển khai nghiêm túc việc xây dựng tổ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp đại đội và tiểu đoàn. Các tổ này vừa có trách nhiệm tham mưu, đề xuất với cấp ủy, người chỉ huy những chủ trương, biện pháp tiến hành công tác tư tưởng, vừa trực tiếp đánh giá, giải quyết tư tưởng bộ đội, cũng như thực hiện có hiệu quả các nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp mình. Đặc biệt, Lữ đoàn rất chú trọng giữ mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Quân sự, Tòa án Quân sự khu vực I, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh,... để giao lưu, tuyên truyền, nói chuyện về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật trong Quân đội và xã hội, giúp cán bộ, chiến sĩ chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tư tưởng, hành động, bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xác định quyết tâm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Lữ đoàn đã triển khai thực hiện có nền nếp “Ngày Pháp luật”, “Tổ tư vấn pháp luật, tư vấn tâm lý”, “Mỗi tuần học một điều luật” ở các đơn vị, tập trung vào quán triệt các văn bản pháp luật, chỉ thị, hướng dẫn của trên liên quan đến việc chấp hành kỷ luật của bộ đội, nhiệm vụ của đơn vị; trao đổi, thảo luận, kiểm tra nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định của đơn vị. Các đơn vị công khai số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy; thực hiện tốt “5 chủ động”2; gặp gỡ cấp ủy, chính quyền địa phương và các gia đình quân nhân để thông tin về tình hình đơn vị, các chế độ, quy định của Quân đội, đơn vị, kết quả học tập, rèn luyện, phấn đấu của từng quân nhân, giúp cấp ủy, người chỉ huy nắm bắt nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những bức xúc, vướng mắc của bộ đội, xây dựng sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao. Thông qua các hình thức hoạt động, như: câu lạc bộ chiến sĩ; sinh nhật chiến sĩ; văn hóa, văn nghệ, thể thao, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội rèn luyện, trưởng thành, yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, Lữ đoàn duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Trong từng thời điểm, nhất là trước những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, như: cơ động làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin cho các đơn vị huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật, ngày lễ, Tết, tiếp nhận chiến sĩ mới, chiến sĩ chuẩn bị ra quân,... cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, làm tốt công tác dự báo để có biện pháp quản lý, giáo dục cụ thể, phù hợp với từng đối tượng. Lữ đoàn đã đề ra những quy định phù hợp với yêu cầu rèn luyện bộ đội; tập trung đổi mới lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, tạo thói quen trong thực hiện văn hoá pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các chế độ, quy định của Đơn vị. Để thực hiện tốt việc quản lý tư tưởng bộ đội, Đảng ủy Lữ đoàn yêu cầu cán bộ các cấp phải nắm chắc hồ sơ, lý lịch, hoàn cảnh gia đình cũng như các mối quan hệ của quân nhân, nhất là những đồng chí công tác tại các bộ phận trọng yếu, cơ mật. Khi tiếp nhận chiến sĩ mới, ngoài việc phối hợp cùng địa phương lựa chọn, nắm hồ sơ, lý lịch, lãnh đạo, chỉ huy các cấp còn chú ý nắm trình độ, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức và sức khoẻ, các mối quan hệ của quân nhân qua phần nhận xét đánh giá của gia đình, địa phương và đối chiếu với “phiếu tự thuật” của từng cá nhân để quản lý. Bên cạnh đó, hoạt động thi đua của Lữ đoàn luôn được duy trì có nền nếp, thực sự tạo động lực để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc đánh giá kết quả, biểu dương, khen thưởng gương “người tốt, việc tốt” được tiến hành toàn diện, khách quan, thực chất, đúng người, đúng việc. Các phong trào: “Thanh niên với rèn luyện kỷ luật”; “Thanh niên xung kích trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm”; mô hình thi đua “Tiểu đoàn, đại đội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật và an toàn tuyệt đối”, được các cấp tổ chức thực hiện tốt. Các hội thi: “Kiến thức về giao thông”, “Nhận thức về 10 lời thề, 12 điều kỷ luật”,... được cụ thể hóa sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Ngoài ra, Lữ đoàn còn thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở; giải quyết hài hòa các mối quan hệ, v.v. Nhờ đó, tình cảm, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội của cán bộ, chiến sĩ trong Đơn vị có sự chuyển biến rõ nét; vụ việc vi phạm kỷ luật của bộ đội ngày càng giảm, không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; vi phạm kỷ luật thông thường dưới 0,3% (giảm 0,06% so với năm 2010).

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 596 tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, nhằm đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và quản lý tư tưởng bộ đội trở thành nền nếp thường xuyên, nhiệm vụ lãnh đạo của các tổ chức đảng, kế hoạch của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp, bảo đảm cho Đơn vị luôn ổn định, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá VŨ NGỌC MINH, Chính ủy Lữ đoàn
____________

1 - Chỉ thị 63/2008/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về “Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ”; Chỉ thị 04/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về “Tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; Quyết định 04/QĐHN-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng "Quy định về xử lý kỷ luật đối với những hành vi vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự"; Chỉ thị 1811/CT-BTL của Tư lệnh Binh chủng Thông tin "Về tăng cường quản lý, giáo dục, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trong Binh chủng"; Chỉ thị 591/CT-BTL của Tư lệnh Binh chủng “Về việc bảo đảm an toàn trong quản lý, cất giữ vũ khí, đạn dược”, v.v.

2 - 5 chủ động: chủ động giáo dục, định hướng tư tưởng; chủ động dự báo tư tưởng; chủ động nắm bắt tư tưởng; chủ động giải quyết tư tưởng; chủ động đấu tranh tư tưởng.

Ý kiến bạn đọc (0)

Hòa Bình đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh
Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh luôn chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh (QP&AN), trong đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) được Tỉnh hết sức quan tâm,...
Thông tin tiện ích

Tỷ giá

Cập nhật : 24:45 - 27/01/2022

EUR24,775.4326,164.36

GBP29,663.4530,930.27

USD22,470.0022,780.00

Giá vàng

Cập nhật : 11:51 - 27/01/2022

HCMSJC61.80062.400
Hà NộiSJC61.80062.420
Đà NẵngSJC61.80062.420